Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2094(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0152/2007

Indgivne tekster :

A6-0152/2007

Forhandlinger :

PV 23/05/2007 - 15
CRE 23/05/2007 - 15

Afstemninger :

PV 24/05/2007 - 9.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0213

Vedtagne tekster
WORD 67k
Torsdag den 24. maj 2007 - Strasbourg Endelig udgave
Organiseret kriminalitet
P6_TA(2007)0213A6-0152/2007

Europa-Parlamentets beslutning af 24. maj 2007 med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om udvikling af et strategisk koncept for bekæmpelse af organiseret kriminalitet (2006/2094(INI))

Europa-Parlamentet ,

-   der henviser til forslag til henstilling til Rådet af Bill Newton Dunn for ALDE-Gruppen om udvikling af et strategisk koncept for bekæmpelse af organiseret kriminalitet (B6-0073/2006),

-   der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om udformning af et strategisk koncept med henblik på bekæmpelse af organiseret kriminalitet (KOM(2005)0232),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 114, stk. 3, og artikel 90,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0152/2007),

A.   der henviser til de fremskridt, der er gjort i politisamarbejdet og det retlige samarbejde om bekæmpelse af organiseret kriminalitet, siden det blev indledt for 30 år siden,

B.   der henviser til de betydelige fremskridt, der i henhold til årsberetningerne for 2005 fra medlemsstaterne, Europol, Eurojust og Customs Cooperation Working Group (CCWG) er sket i samarbejdet mellem retshåndhævende og retlige myndigheder, og til, at dette samarbejde udgør hjørnestenen i enhver effektiv EU-politik til bekæmpelse af organiseret kriminalitet,

C.   der henviser til, at bestræbelserne med henblik på at øge informationsudvekslingen og intensivere uddannelsesinitiativerne til fordel for de instanser, der skal samarbejde, har bidraget til at overvinde den mangel på gensidig tillid, der er et stort og tilbagevendende problem i ethvert samarbejde på området,

D.   der henviser til, at alle EU-institutioner og -organer, der er inddraget i kampen mod organiseret kriminalitet, fuldt ud bør respektere tredjelandsstatsborgeres borgerlige rettigheder og grundlæggende menneskerettigheder, herunder de højeste standarder for databeskyttelse,

E.   der imidlertid henviser til, at de nuværende fremskridt i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet kun vil fortsætte, hvis tilgangen ændres radikalt, og det derved bliver muligt at forene opfyldelsen af de stadig mere komplekse interne krav med den voksende udfordring, som de eksponentielt stigende eksterne krav udgør,

F.   der henviser til den geografiske udbredelse af den organiserede kriminalitet, der i et Europa, som er mere åbent end nogensinde før, allerede i høj grad drager fordel af sin fuldstændige beherskelse af de nye transport-, udvekslings- og kommunikationsmidler, hvorimod de retshåndhævende myndigheder stadig ofte hæmmes i deres daglige arbejde af retlige og administrative hindringer,

G.   der henviser til, at organiserede kriminelle grupper i stigende grad omdannes til komplekse og strukturerede erhvervsforetagender, der er i stand til at vinde indpas på de økonomiske og finansielle markeder og fordreje disse i deres søgen efter lovlige økonomiske strukturer, hvor de kan indsluse ulovligt erhvervede indtægter, ofte ved hjælp af sofistikerede metoder til hvidvaskning af penge,

H.   der henviser til, at etablering og/eller køb, ofte gennem "skuffeselskabsarrangementer", af virksomheder i sektorer, hvor der cirkulerer enorme pengesummer, er et af de hovedinstrumenter, som benyttes af organiserede kriminelle grupper,

I.   der henviser til, at håndhævelse i sig selv er et utilstrækkeligt middel til bekæmpelse af organiseret kriminalitet og bør ledsages af en omhyggelig analyse af fænomenets udbredelse og de mafialignende organisationers evne til at vinde fodfæste, specielt i områder med svage sociale strukturer,

J.   der henviser til, at indsatsen til bekæmpelse af organiseret kriminalitet bør støttes gennem en grundig efterforskning i kapitalakkumuleringsevnen og de indbyrdes forbindelser mellem lovlige og ulovlige økonomiske aktiviteter på globalt plan, idet der tages skridt til at hindre, at organiseret kriminalitet infiltrerer offentlige forvaltninger og etablerer kontakter til institutioner, masseorganisationer og politikere,

K.   der henviser til, at organiseret kriminalitet opererer ved at sikre sig stiltiende accept og skaffe sig kontrol over et givet område gennem ulovlige aktiviteter,

L.   der henviser til, at organiseret kriminalitet kan gøre det muligt for terrororganisationer at drive illegal handel gennem deres egne kanaler og dermed skabe ulovlige indtægter, der kan anvendes til terroraktioner,

M.   der henviser til, at denne kamp mod tid og rum kræver, at man i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet kombinerer den nødvendige tilpasning af de til rådighed værende midler og metoder med en evne til at foregribe, som først og fremmest er baseret på en målrettet og maksimal udnyttelse af de potentielle efterretningsressourcer,

N.   der henviser til, at det kun gennem en proaktiv politik vil være muligt at holde trit med virkeligheden, nemlig et ultraavanceret samarbejde mellem forskellige kriminelle grupper, og - ved hjælp af en forebyggende politik under inddragelse af nye aktører men stadig under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder - at afværge størsteparten af de trusler, som disse organisationer udgør mod vore samfund,

O.   der henviser til, at der eksisterer et generelt behov for at forbedre kendskabet til de forskellige former for kriminalitet og formidle denne viden til alle de aktører, der er beskæftiget med kriminalitetsbekæmpelse,

P.   der henviser til, at støtte fra offentligheden, som generelt ikke orienteres i tilstrækkeligt omfang, er en nødvendig forudsætning for at gøre denne bekæmpelse til en succes på mellemlang og lang sigt,

Q.   der henviser til, at de redskaber, som Fællesskabet har til sin rådighed, f.eks. Europol og Eurojust, først vil blive helt effektive, når de får lov til at handle selvstændigt, og at det derfor er påkrævet snarest at give dem midlerne til at handle mere frit end på indeværende tidspunkt og samtidig at etablere en hensigtsmæssig parlamentarisk kontrol, som gør det muligt at evaluere nytten og den reelle merværdi af deres indsats på sikkerhedsområdet samt overholdelsen af de grundlæggende rettigheder i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

R.   der med stor interesse konstaterer, at medlemsstaterne med Europols vurdering for 2006 af truslen fra organiseret kriminalitet (OCTA)(1) råder over en dynamisk analyse, som gør det lettere at prioritere deres strategiske mål, og mener, at dette første skridt bør tilskynde Rådet til at fortsætte indførelsen af en hensigtsmæssig struktur for kriminalitetsbekæmpelsen, der stadig er for spredt, navnlig ved at gå videre med tanken om en arkitektur for den indre sikkerhed, som det østrigske formandskab lancerede, og foretage en operativ udvikling af interoperabilitetsprincippet: disse to elementer skal sammen med efterretningsbaserede politimetoder bidrage til at udvikle nye synergier og udrydde enhver unødvendig konkurrence mellem analytiske og/eller retshåndhævende instanser på det strategiske, taktiske og operationelle plan,

1.   retter følgende henstillinger til Rådet:

   a) opfordrer Rådet til at anmode alle medlemsstater om at ratificere De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet (Palermo-konventionen) og de dertil knyttede protokoller om handel med personer og migranter, og om at håndhæve disse retsinstrumenter;
   b) anmoder Rådet om kraftigt at tilskynde medlemsstaterne til at opretholde deres støtte til uddannelses- og udvekslingsprogrammer for de kompetente instanser og myndigheder, som er inddraget i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet, og opfordrer medlemsstaterne til inden for rammerne af de finansielle overslag og det relevante generelle program, men også området "sikkerhed" i det syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling, at afsætte tilstrækkelige budgetmidler til uddannelses- og udvekslingsprogrammer til at sikre, at de reelt er effektive, og til også at stille de bedste praksisser til rådighed for de øvrige medlemsstater;
   c) henleder Rådets opmærksomhed på, at en styrkelse af de instrumenter, politisamarbejdet og det retlige samarbejde på indeværende tidspunkt råder over, kræver en tilpasning af de interne strukturer, der svarer til et trefoldigt behov, nemlig at skabe proceduremæssige modeller, lette gennemstrømningen i informationskanalerne og forbedre kendskabet til organiseret kriminalitet;
   d) opfordrer Rådet til at få etableret en mere effektiv indsats på EU-plan for at sikre, at medlemsstaterne tilnærmer deres strafferetlige bestemmelser til hinanden i et tæt samarbejde, navnlig hvad angår definitionerne af begreber og strafbare forhold inden for organiseret kriminalitet og terrorisme, og at de foretager en tilnærmelse af deres regler for strafferetlig forfølgning under fuld opretholdelse af retsplejegarantierne;
   e) foreslår Rådet at opfordre medlemsstaterne til hurtigst muligt at udvide brugen af særlige efterforskningsteknikker og fremme oprettelsen af fælles efterforskningshold i overensstemmelse med Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om fælles efterforskningshold(2) , som i vid udstrækning er gennemført i medlemsstaternes lovgivning(3) , og systematisk at medtage aspektet vedrørende det praktiske samarbejde i de forskellige manualer om bedste praksis, der fastlægger rammerne for de berørte instansers arbejde;
   f) henleder Rådets og medlemsstaternes opmærksomhed på, at det er nødvendigt at indføre regler om organiseret kriminalitet og terrorisme specielt til beskyttelse af EU's retsorden og finansielle interesser;
   g) insisterer over for Rådet på, at det er nødvendigt at sikre en bedre gennemstrømning af informationskanalerne mellem de forskellige aktører, som deltager i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet, hvilket kræver betydelige lovgivningsmæssige fremskridt, dels på afgrænsede områder som f.eks. bevisoptagelse og bevismateriales antagelighed eller de finansielle oplysninger, der er nødvendige for at identificere og derpå neutralisere gevinsten fra kriminelle handlinger, og dels med hensyn til endnu uafklarede principspørgsmål som tilgængelighedsprincippet, der bør defineres klart og omfatte sikkerhedskontrol, specielt hvad angår beskyttelse af persondata under tredje søjle; opfordrer med henblik herpå indtrængende Rådet til hurtigst muligt at vedtage forslaget til Rådets rammeafgørelse (KOM(2005)0475) om databeskyttelse under tredje søjle under behørig hensyntagen til den holdning, som Parlamentet den 27. september 2006(4) vedtog næsten enstemmigt;
   h) bemærker, at både medlemsstaterne og EU-institutionerne kan trække på ekspertisen i det nyligt etablerede Agentur for Grundlæggende Rettigheder med henblik på at beskytte de rettigheder, som er nedfældet i chartret om grundlæggende rettigheder, og efterforske sager, der er opstået inden for samarbejdet om retlige og indre anliggender; opfordrer desuden Rådet til om nødvendigt under særlig henvisning til EF-traktatens artikel 7 ligeledes at udnytte denne mulighed og at fremme den, også hvad angår medlemsstaterne;
   i) opfordrer Rådet til at henlede medlemsstaternes opmærksomhed på behovet for at styrke efterforskningsstrategierne og træffe effektive foranstaltninger til bekæmpelse af organiseret kriminalitet ved systematisk at fokusere på ulovligt erhvervede økonomiske og finansielle midler;
   j) opfordrer under henvisning til Kommissionens handlingsplan om måling af kriminalitet og strafferetlig behandling (KOM(2006)0437) Rådet til at fremme medlemsstaternes indsats med henblik på at forbedre kendskabet til disse former for kriminalitet gennem udvikling og oprettelse af netværk af statistiske redskaber, der udvikles i et dynamisk perspektiv (som det allerede er tilfældet med OCTA) og på grundlag af fælles indikatorer, således at den udsendte information både indeholder nøjagtige detaljer vedrørende den organiserede kriminalitet, er sammenlignelig og indeholder forslag til strategier og henstillinger til handling, der kan forstås og anvendes af de tjenester, der gennemfører dem i praksis;
   k) opfordrer Rådet til at sikre Europol og Eurojust den nødvendige selvstændighed ved at tildele dem fuld initiativret på deres respektive kompetenceområder, så de i stedet for blot at fungere som koordinatorer kan spille en aktiv rolle i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet på europæisk plan, idet der tages behørigt hensyn til behovet for en hensigtsmæssig kontakt til de kompetente nationale myndigheder, således at disse myndigheders aktiviteter ikke undermineres, eller der skabes ubalance og dobbeltarbejde; præciserer, at denne udvidelse af deres kompetenceområde skal være ledsaget af en reel parlamentarisk kontrol, som af legitimitets- og effektivitetsårsager kun kan gennemføres på korrekt vis af Parlamentet;
   l) opfordrer Rådet til at sørge for, at intet lades uforsøgt, når der er tale om forebyggelse, der er et område, som fortjener særlig opmærksomhed, navnlig gennem initiativer med det formål at yde effektiv beskyttelse til ikke blot ofre for men også vidner til forbrydelser for at frigøre informationskilder, der ellers ofte tvinges til tavshed på grund af konstant afpresning og frygt for de kriminelle organisationer;
   m) foreslår, at Rådet på EU-plan tilrettelægger en debat om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at indføre en formel status for embedsmænd, der deltager i retssamarbejdet på europæisk niveau, og om det er foreneligt med det fundament af fælles værdier, vi har med hensyn til menneskerettigheder og menneskelig værdighed, for at muliggøre en optimal fremskaffelse af oplysninger på et på forhånd fastlagt juridisk grundlag, der er almindeligt godkendt;
   n) anmoder ud fra den overbevisning, at offentlighedens støtte på mellemlang og lang sigt er en forudsætning for en vellykket bekæmpelse af organiseret kriminalitet, Rådet om at opfordre medlemsstaterne til at iværksætte en storstilet kommunikationsindsats for at informere offentligheden om de gode resultater, der er opnået takket være samarbejdet mellem de forskellige retshåndhævende og retlige myndigheder, og navnlig om den rolle, Fællesskabets instanser og aktører har spillet, for at skabe bevidsthed om den merværdi, EU's initiativer tilfører på dette område, der er så vigtigt for borgerne;
   o) opfordrer Rådet til i vidt omfang at gøre brug af resultaterne af de periodiske Eurobarometer-undersøgelser (som den, der blev gennemført i marts vedrørende organiseret kriminalitet og korruption(5) ) til at undersøge, hvorledes de europæiske borgere opfatter den rolle, EU spiller på dette område, og hvilken udvikling de ønsker på europæisk niveau;
   p) anmoder derfor på grundlag af hvidbogen om kommunikation(6) Rådet om at bidrage til en egentlig strategi for tilrettelæggelse af sådanne oplysninger og formidling af dem til den brede offentlighed under inddragelse af Det Europæiske Kriminalpræventive Net, forudsat at der sker en udvidelse af dettes beføjelser(7) ;
   q) henstiller til Rådet at anmode medlemsstaterne om at fremme programmer, specielt på lokalt plan, til bedre oplysning af befolkningen om menneskehandel, der sigter på seksuel eller arbejdsmæssig udnyttelse af primært kvinder og børn;
   r) opfordrer indtrængende Rådet til som led i EU's politik til bekæmpelse af organiseret kriminalitet at anvende en proaktiv tilgang til EU's samarbejdsaftaler med tredjelande, samtidig med at det fastlægger stramme retlige rammer med bindende garantier, hvad angår de grundlæggende rettigheder; understreger, at OCTA er et nyttigt instrument i denne forbindelse, eftersom det viser kriminelle gruppers virksomhedsområder og forbindelser, når det har været muligt at placere dem geografisk;
   s) mener under henvisning til, at statsapparatet i nogle af de lande, der grænser op til Unionen, i alt for mange tilfælde stadig er modtageligt for kriminalitet, at Rådet bør benytte en særlig tilgang, som er baseret på et nyt gennemsigtigheds- og korruptionsbekæmpelsesinitiativ, der skal strukturere forbindelserne med tredjelande og særlig med lande tæt på EU;
   t) mener, at Rådet indtrængende bør opfordre medlemsstaterne til at udvise den største agtpågivenhed med hensyn til mulige forbindelser mellem terrororganisationer og organiserede kriminelle grupper, specielt i forbindelse med hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme;
   u) opfordrer endvidere Rådet til at tage behørigt hensyn til den grundlæggende rolle, som indtages af EU-antiterrorkoordinatoren, der har ansvaret for overvågning af instrumenter og efterretningsvirksomhed med henblik på terrorbekæmpelse samt for samordning og bearbejdning af informationer fra medlemsstaternes politi og efterretningstjenester;
   v) opfordrer Rådets formandskab til at genoptage og intensivere de overvejelser, der blev indledt under det østrigske formandskab med henblik på at udforme en egentlig "arkitektur for den indre sikkerhed";
   w) opfordrer Rådet til at tage skridt til som en prioriteret opgave at afsløre kapitalbevægelser i forbindelse med hvidvaskning af penge og beslaglægge aktiver, der udspringer af kriminelle og mafialignende aktiviteter;
   x) opfordrer Rådet til på det kraftigste at tilskynde alle medlemsstater, der endnu ikke har gjort dette, til at ratificere De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af korruption;
   y) opfordrer Rådet til i medlemsstaterne - specielt i de områder, hvor den kulturelle og sociale indflydelse af organiseret kriminalitet er stærkest - at støtte iværksættelsen i højrisikoskoler og -kvarterer af projekter, der skal oplyse befolkningen om, hvorledes den kan leve inden for lovens rammer, og dermed bekæmpe organiseret kriminalitet gennem en større oplysningskampagne;
   z) opfordrer Rådet til at overvåge de administrative og udøvende aktiviteter i valgte institutioner på nationalt, regionalt og lokalt plan, hvis medlemmer tæller politikere, mod hvem der er rejst strafferetlig tiltale for forbindelser til organiseret eller mafialignende kriminalitet;

2.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til orientering til Kommissionen.

(1) "Organised Crime Threat Assesment" - kan konsulteres på: http://www.Europol.eu.int/publications/OCTA/OCTA2006.pdf
(2) EFT L 162 af 20.6.2002, s. 1.
(3) Jf. beretning fra Kommissionen om implementeringen af Rådets rammeafgørelse af 13.6.2002 om fælles efterforskningshold (KOM(2004)0858).
(4) EUT C 300 E af 9.12.2006, s. 231, og EUT C 306 E af 15.12.2006, s. 263.
(5) http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_245_
(6) http://ec.europa.eu/communication_white_paper/doc/white
(7) www.eucpn.org: http://www.eucpn.org/keydocs/l_15320010608en00010003.pdf

Seneste opdatering: 28. januar 2008Juridisk meddelelse