Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2562(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0234/2007

Внесени текстове :

B6-0234/2007

Разисквания :

PV 06/06/2007 - 15
CRE 06/06/2007 - 14

Гласувания :

PV 07/06/2007 - 5.17
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0235

Приети текстове
WORD 61k
четвъртък, 7 юни 2007 г. - Брюксел Окончателна версия
Съвет на ООН по правата на човека
P6_TA(2007)0235B6-0234/2007

Резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2007 г. относно петата сесия на Съвета на ООН по правата на човека (СПЧ/ООН)

Европейският парламент ,

–   като взе предвид предходните си резолюции относно Комисията на ООН по правата на човека от 1996 г., по-специално резолюцията си относно изхода от преговорите на Съвета по правата на човека и 62-та сесия на СПЧ/ООН от 16 март 2006 г.(1) , както и резолюциите си от 29 януари 2004 г. относно отношенията между Европейския съюз и ООН(2) , от 9 юни 2005 г. относно реформата на ООН(3) , от 29 септември 2005 г. относно резултата от световната среща на високо равнище на ООН от 14-16 септември 2005 г.(4) , и от 26 април 2007 г. относно Годишния доклад за правата на човека в света за 2006 г., както и политиката на ЕС по този въпрос(5) ;

–   като взе предвид резолюциите си по неотложни случаи във връзка с правата на човека и демокрацията;

–   като взе предвид резолюция A/RES/60/251 на Общото събрание на ООН за създаване на Съвет по правата на човека (СПЧ/ООН),

–   като взе предвид предходните сесии на СПЧ/ООН;

–   като взе предвид предстоящата пета сесия на СПЧ/ООН;

–   като взе предвид резултата от работата на работните групи на СПЧ/ООН по процедурата за подаване на жалби, общия периодичен преглед (ОПП), бъдещата система за експертни консултации, дневния ред, годишната работна програма, методите на работа и правилника, както и преразглеждането на специалните процедури;

–   като взе предвид резултата от проведените на 17 май 2007 г. избори за СПЧ/ООН;

–   като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

A.   като има предвид, че зачитането, насърчаването и защитата на универсалния характер на правата на човека са част от етичните и законодателни достижения на правото на ЕС и един от ключовите елементи на европейското единство и цялостност;

Б.   като има предвид, че сега, както и в миналото, ООН потенциално представляват една от най-подходящите организации за цялостно разрешаване на въпросите относно правата на човека, както и на предизвикателствата, пред които днес е изправено човечеството;

В.   като има предвид, че СПЧ/ООН би могъл да предостави ефективна основа за укрепването на закрилата и насърчаването на правата на човека в рамките на ООН;

Г.   като има предвид, че петата сесия на СПЧ/ООН ще има решаваща роля в това отношение, тъй като ще приключи преразглеждането на механизмите и мандатите, и ще разработи условията за ОПП;

Д.   като има предвид, че доверието към СПЧ/ООН зависи от приемането на тези реформи и механизми по начин, който да укрепи неговите възможности за справяне с незачитането на правата на човека в целия свят;

Е.   като има предвид, че беше създадена ad hoc делегация на Европейския парламент за петата сесия на СПЧ/ООН, както беше практиката през миналата година, а и преди това, при Комисията на ООН по правата на човека, предшественик на настоящия СПЧ/ООН;

1.  Отбелязва резултатите от първата година от работата на СПЧ/ООН; приветства амбициозната програма, съставена от самия СПЧ/ООН, която включва преразглеждане на неговите процедури и методи на работа, по-специално разработването и прилагането на ОПП, както и преразглеждането на специалните процедури;

2.  Приветства организирането на специални сесии за реагиране на неотложни кризи; въпреки това изразява загриженост от неуспеха на СПЧ/ООН да предприеме действия за разрешаване на много от най-неотложните в световен мащаб проблеми във връзка с правата на човека;

3.  Изразява по-конкретно съжаление за слабостта на резолюцията на СПЧ/ООН за Дарфур, както и за взетото по поверителната процедура решение за прекратяване на разглеждането на жалби относно незачитането на правата на човека от Иран и Узбекистан по процедура "1503"; отбелязва, че поверителността на процедура "1503" не успя да предизвика постигането на очакваните резултати по отношение на по-добро сътрудничество от страна на съответните органи; изисква въвеждането на по-прозрачни процедури;

4.  Приветства подписването на Конвенцията за закрила на лицата от принудително изчезване, само година след приемането й от Общото събрание на ООН; призовава всички държави-членки на ООН да ратифицират Конвенцията; и отново потвърждава твърдата си подкрепа за кампанията за подписване и ратификация;

5.  Отбелязва резултатите от избора на 14 нови членове на СПЧ/ООН от Общото събрание на ООН на 17 май 2007 г.;

6.  Приветства факта, че Беларус не бе избрана в СПЧ/ООН, с оглед на това, че четири месеца по-рано Общото събрание на ООН осъди нарушаването на правата на човека от нейна страна, както и липсата на сътрудничество с механизма за специални процедури;

7.  Призовава за провеждането на избори с повече и по-силни кандидатури във всички региони, за да бъде предоставена възможността за истински избор измежду държавите-членки на ООН; изразява съжаление, че са били избрани някои държави с проблемна репутация относно зачитането на правата на човека в резултат на "изчистване на досието";

8.  Отново потвърждава необходимостта членовете на СПЧ/ООН да спазват задължението си за пълно сътрудничество с механизма за специални процедури, така че да се наблегне на ролята им в запазването на универсалния характер на правата на човека;

9.  Насърчава ЕС да продължава да настоява за установяването на критерии за членство за избиране в СПЧ/ООН, както и за контрол на действителното прилагане на изборните обещания от страна на държавите-членки;

10.  Подчертава, че ефективността и доверието в СПЧ/ООН по отношение на закрилата на правата на човека зависят от сътрудничеството с механизма за специални процедури и пълното им прилагане, както и от приемането на реформи и механизми по начин, който да укрепи възможностите на СПЧ/ООН за справяне с незачитането на правата на човека в целия свят;

Преразглеждане на процедури и механизми

11.  Счита механизма за ОПП за потенциално средство за подобряване всеобхватността на мониторинга на ангажиментите и практиките относно на правата на човека в целия свят посредством прилагането на еднакво третиране и контрол спрямо всички държави-членки на ООН;

12.  Подчертава, че тази цел може да бъде постигната само ако прегледът включва независима експертна оценка на всеки един от етапите на процеса на преразглеждане, както и ефективен, ориентиран към постигането на резултати механизъм за последващ контрол; изразява дълбока загриженост относно настоящата тенденция по този въпрос;

13.  Затова призовава всички държави-членки на ООН да гарантират, че преразглеждането се основава на обективна и надеждна информация, както и на общи стандарти за преразглеждане като например Всеобщата декларация за правата на човека, други задължения и ангажименти, включително изборните обещания;

14.  Призовава в процеса на преразглеждане да бъдат включени разпоредби за последващ контрол, които да изискват държавите, подложени на преглед, отново да докладват на СПЧ/ООН относно изпълнението на препоръките;

15.  Подчертава значението на прозрачността на процеса за всички участници и заинтересовани страни, както и значението на ефективното участие на неправителствени организации в хода на целия процес;

16.  Подчертава, че специалните процедури са същността на механизма на ООН за правата на човека, като имат изключително важно значение за закрилата и насърчаването на правата на човека;

17.  Следователно настоятелно призовава всички държави-членки на ООН да запазят независимостта на настоящия механизъм за специални процедури от политическо влияние от страна на правителствата и да гарантират, че препоръките, произтичащи от неговите интервенции и от констатациите, направените в хода на тези интервенции, са запазени като съществен елемент на качеството на експертната оценка;

18.  Изразява дълбока загриженост в това отношение, породена от проекта за Кодекс за поведение при специалните процедури, представен от името на Африканската група, който значително отслабва механизмите и техния защитен капацитет;

19.  Подчертава, че в случай, че бъде приет Кодекс за поведение, той трябва да бъде ограничен до професионалната етика и принципи за носителите на мандат и да уточнява задълженията на държавите за съдействие с механизма за специални процедури, а именно като зачитат неговата независимост и улесняват работата му;

20.  Призовава за постоянна подкрепа на механизма за специални процедури по отношение на финансиране и персонал;

21.  Подчертава, че преразглеждането на мандата на механизма за специални процедури трябва да се проведе при консултации с отделните носители на мандат, за да се избегне отслабването на защитния капацитет на системата от процедури; подчертава по-специално, че ОПП, както и специалните сесии, трябва да бъдат допълнителен механизъм за разрешаване на случаи на нарушаване на правата на човека и, че не трябва механизмът за специални процедури да бъде заместен с мандати на отделните държави;

22.  Отбелязва, че дневният ред на СПЧ/ООН трябва да съчетава предсказуемост и гъвкавост, за да се справя с възникващите кризи във връзка с правата на човека;

Участие на ЕС

23.  Признава активното участие на ЕС и неговите държави-членки през първата година от работата на СПЧ/ООН и с интерес очаква успешно председателство на СПЧ/ООН от страна на Румъния;

24.  Призовава ЕС отново да потвърди и заздрави твърдата си позиция по отношение на повдигнатите по-горе проблеми, по-специално относно ОПП и преразглеждането на специалните процедури, които са от решаващо значение за бъдещето ефективно функциониране на СПЧ/ООН; призовава ЕС да отхвърли всеки компромис, който би изложил на риск възможностите на СПЧ/ООН да изпълни напълно ролята си за закрила и насърчаване на правата на човека в целия свят;

25.  Отново призовава ЕС да използва по по-ефективен начин своята помощ и политическа подкрепа за трети страни, така че да им даде стимул за сътрудничество със СПЧ/ООН;

26.  Счита, че държавите-членки на ЕС трябва да действат последователно и съгласувано, за да допринесат за успеха на СПЧ/ООН;

27.  Очаква да получи проучванията, извършвани по поръчка на подкомисията по права на човека, относно данните за правата на човека за членовете на СПЧ/ООН, и относно ефективността на ролята на държавите-членки на ЕС в рамките на СПЧ/ООН;

28.  Призовава държавите, които са сключили споразумения с ЕС, съдържащи клаузи във връзка с правата на човека, да си сътрудничат с ЕС за увеличаване на потенциала на СПЧ/ООН за насърчаване на правата на човека в целия свят; призовава междупарламентарните делегации и асамблеи на Европейския парламент да проучат този аспект в заседанията си;

29.  Дава мандат на делегацията на Европейския парламент пред петата сесия на СПЧ/ООН да изкаже безпокойствата, изразени в настоящата резолюция; призовава делегацията да докладва на подкомисията по правата на човека относно посещението си; и счита, че е подходящо да продължи да изпраща делегации на Европейския парламент на съответните сесии на СПЧ/ООН;

o
o   o

30.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, Съвета за сигурност на ООН, генералния секретар на ООН, председателя на 61-то Общо събрание на ООН, председателя на Съвета на ООН по правата на човека, върховния комисар на ООН по правата на човека и на работната група ЕС-ООН, създадена от Комисията по външни работи.

(1) ОВ C 291 E, 30.11.2006 г., стр. 409.
(2) ОВ C 96 E, 21.4.2004 г., стр. 79.
(3) ОВ C 124 E, 25.5.2006 г., стр. 549.
(4) ОВ C 227 E, 21.9.2006 г., стр. 582.
(5) Приети текстове, P6_TA(2007)0165.

Последно осъвременяване: 9 септември 2008 г.Правна информация