Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0034(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0231/2007

Teksty złożone :

A6-0231/2007

Debaty :

Głosowanie :

PV 19/06/2007 - 8.19
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0256

Teksty przyjęte
WORD 43k
Wtorek, 19 czerwiec 2007 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Umowa o partnerstwie w sprawie połowów WE - Wyspy Świętego Tomasza i Książęca *
P6_TA(2007)0256A6-0231/2007

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską (COM(2007)0085 – C6-0098/2007 – 2007/0034(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski ,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2007)0085)(1) ,

–   uwzględniając art. 37 i art. 300 ust. 2 Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0098/2007),

–   uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinie Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej (A6-0231/2007),

1.   zatwierdza wniosek dotyczący decyzji Rady po poprawkach oraz zatwierdza zawarcie umowy;

2.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz parlamentowi Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawki Parlamentu
Poprawka 1
Punkt 1 a preambuły (nowy)
(1a)  Ocena poprzedniej umowy wykazała problemy dotyczące kontroli i nadzoru działań pewnych statków prowadzących połowy na mocy tej umowy, zwłaszcza w zakresie informowania o działaniach i połowach.
Poprawka 2
Artykuł 3 akapit 1 a (nowy)
Komisja corocznie weryfikuje, czy państwa członkowskie, których statki prowadzą działalność na mocy protokołu, spełniają wymagania dotyczące przekazywania informacji. W przeciwnym razie, Komisja wstrzymuje wydanie pozwoleń na połowy dla tych statków na kolejny rok.
Poprawka 3
Artykuł 3 a (nowy)
Artykuł 3a
W trakcie ostatniego roku obowiązywania protokołu i przed zawarciem nowej umowy lub przedłużeniem obecnie obowiązującej Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie stosowania obecnej umowy i warunków, na jakich została ona wykonana w tym także analizę korzyści w stosunku do kosztów.
Poprawka 4
Artykuł 3 b (nowy)
Artykuł 3b
Komisja informuje co roku Parlament Europejski i Radę o wynikach wieloletniego programu sektorowego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 protokołu.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

Ostatnia aktualizacja: 28 styczeń 2008Informacja prawna