Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0028(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0035/2007

Teksty złożone :

A6-0035/2007

Debaty :

PV 18/06/2007 - 15
CRE 18/06/2007 - 15

Głosowanie :

PV 19/06/2007 - 8.22
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0259

Teksty przyjęte
WORD 85k
Wtorek, 19 czerwca 2007 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Definicja, opis, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych ***I
P6_TA(2007)0259A6-0035/2007
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych (COM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski ,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)0125)(1) ,

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0440/2005),

–   uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–   uwzględniając art. 51 oraz 35 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6-0035/2007),

1.   zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 czerwca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89
P6_TC1-COD(2005)0028

(Jako że osiągnięto porozumienie między Parlamentem a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada treści ostatecznego aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nr .../2007.)

Ostatnia aktualizacja: 28 stycznia 2008Informacja prawna