Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2276(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0209/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0209/2007

Συζήτηση :

PV 19/06/2007 - 6
CRE 19/06/2007 - 6

Ψηφοφορία :

PV 19/06/2007 - 8.28
CRE 19/06/2007 - 8.28
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0265

Κείμενα που εγκρίθηκαν
WORD 108k
Τρίτη 19 Ιουνίου 2007 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ρυθμιστικό πλαίσιο για μέτρα συνδυασμού της οικογενειακής ζωής και των σπουδών για τις νέες γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
P6_TA(2007)0265A6-0209/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2007 σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο για μέτρα συνδυασμού της οικογενειακής ζωής και των σπουδών για τις νέες γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2006/2276(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, παράγραφος 2, και 141 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1) , ιδίως δε τα άρθρα 9 και 14, σχετικά με το δικαίωμα δημιουργίας οικογένειας και με το δικαίωμα στην εκπαίδευση,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων της 21ης και 22ας Ιουνίου 1993, το οποίο διεξήχθη στην Κοπεγχάγη, της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000 το οποίο διεξήχθη στη Λισαβόνα, της 23ης και 24ης Μαρτίου 2001, το οποίο διεξήχθη στη Στοκχόλμη, της 15ης και 16ης Μαρτίου 2002, το οποίο διεξήχθη στη Βαρκελώνη, της 20ής και 21ης Μαρτίου 2003, της 25ης και 26ης Μαρτίου 2004, της 22ας και 23ης Μαρτίου 2005 και της 23ης και 24ης Μαρτίου 2006, τα οποία διεξήχθησαν στις Βρυξέλλες, σχετικά με τη στρατηγική της Λισαβόνας για την απασχόληση και την ανάπτυξη,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των ευρωπαίων υπουργών Παιδείας στις 19 Ιουνίου 1999 στη Μπολόνια,

–   έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία, που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 22 και 23 Μαρτίου 2005,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2007, σχετικά με τις υπηρεσίες παιδικής μέριμνας,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2005, σχετικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη νεολαία, με τον τίτλο "Αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν τους νέους στην Ευρώπη - εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία και προώθηση της ενεργού συμμετοχής στα κοινά" (COM(2005)0206), η οποία προβλέπει την ανάγκη να εξασφαλισθεί για τους νέους ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση και καλύτερος συνδυασμός οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, με τον τίτλο "Αποδοτικές επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση: επιτακτική ανάγκη για την Ευρώπη" (COM(2002)0779),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 2003, με τον τίτλο "Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της γνώσης" (COM(2003)0058),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2005, με τον τίτλο "Κινητοποίηση του πνευματικού δυναμικού της Ευρώπης: ενδυνάμωση των πανεπιστημίων ώστε να εξασφαλισθεί η πλήρης συμβολή τους στη στρατηγική της Λισαβόνας" (COM(2005)0152),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2005, με τον τίτλο "Απαγόρευση των διακρίσεων και ίσες ευκαιρίες για όλους - Στρατηγική-πλαίσιο" (COM(2005)0224),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1672/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006 για τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη - Progress(2) ,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2006, με τον τίτλο "Χάρτης πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2006-2010)" (COM(2006)0092),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (πράσινη βίβλος) της 16ης Μαρτίου 2005 με τον τίτλο "Μπροστά στις δημογραφικές αλλαγές, νέα αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών" (COM(2005)0094),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2006 με τον τίτλο "Το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης, μετατροπή μιας πρόκλησης σε ευκαιρία" (COM(2006)0571),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2006 με τον τίτλο "Πρώτο στάδιο της διαβούλευσης των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων σχετικά με τον συνδυασμό επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής" (SEC(2006)1245),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου 92/241/ΕΟΚ της 31ης Μαρτίου 1992 σχετικά με τη φύλαξη των παιδιών(3) , η οποία προβλέπει ότι αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να τίθενται στη διάθεση των γονέων που παρακολουθούν μαθήματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης για να βρουν εργασία,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2004 σχετικά με τον συνδυασμό της επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής(4) , το ψήφισμα της 9ης Μαρτίου 2005 σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισαβόνας(5) , το ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με το μέλλον της Στρατηγικής της Λισαβόνας από την προοπτική του φύλου(6) , και το ψήφισμα της 1ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με τις διακρίσεις εις βάρος των νεαρών γυναικών και κοριτσιών στον τομέα της εκπαίδευσης(7) ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0209/2007),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η οικογένεια αποτελούν τομείς που υπάγονται στην εθνική αρμοδιότητα και ευθύνη,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα για όλους και αναγκαία προϋπόθεση για την προσωπική ανάπτυξη των ανθρώπων και τη συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει την εξάλειψη των εμποδίων που δυσχεραίνουν στην πράξη την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και την προώθηση της πλήρους ισότητας των δύο φύλων,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση, στη δια βίου κατάρτιση και σε υψηλής ποιότητας μάθηση αποτελούν ουσιώδη στοιχεία, προκειμένου οι νέοι, άνδρες και γυναίκες, να είναι σε θέση να προσφέρουν τις ικανότητες που χρειάζεται η Ευρώπη, τόσο όσον αφορά την τόνωση της απασχόλησης και την ανάπτυξης, όσο και στον τομέα της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και της ανανέωσης του πληθυσμού,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καλύτερος συνδυασμός επαγγελματικής και σπουδαστικής ζωής σε όλα τα επίπεδα θα καθιστούσε δυνατή την πληρέστερη ανάπτυξη του δυναμικού των νέων, και ειδικότερα των νέων γυναικών, και θα συνέβαλλε έτσι στην κοινωνία της γνώσης, στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, στην κοινωνική συνοχή και στην ανανέωση της ευρωπαϊκής κοινωνίας, στόχους που τέθηκαν με την αναθεωρημένη στρατηγική της Λισαβόνας,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από την ικανότητά της να προωθεί κοινωνίες υποδοχής για τους νέους άνδρες και γυναίκες και ότι, στο πλαίσιο αυτό, η πραγματοποίηση των επιθυμιών να γίνουν γονείς, ή η φροντίδα εξαρτώμενων ηλικιωμένων ή ατόμων με αναπηρία δεν θα πρέπει να προσκρούουν στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές ή να αποτελούν τροχοπέδη στη συνέχιση ή στην επανέναρξή των σπουδών ή στην επιδίωξη σταδιοδρομίας,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη τριτοβάθμιας και επαγγελματικής συγχρόνως εκπαίδευσης αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις για πραγματική πρόσβαση στην αγορά εργασίας και ένα από τα μέσα για την πρόληψη της φτώχειας, η οποία πλήττει κυρίως τις γυναίκες, και την εναρμόνιση των επιπέδων αποδοχών ανδρών και γυναικών,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στη τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα κορίτσια και τις νεαρές γυναίκες από εθνικές μειονότητες και για τα κορίτσια και τις νεαρές γυναίκες από ομάδες μεταναστών είναι ιδιαίτερα περιορισμένη και/η χαρακτηρίζεται συχνά από δυσμενείς διακρίσεις και διαχωρισμό στα σχολεία,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράταση της διάρκειας των σπουδών(8) , η έλλειψη κινήτρων για πλήρη αυτονομία, καθώς και η δυσκολότερη πρόσβαση στον ενεργό βίο, ενδέχεται να ωθήσουν τους νέους στο να αναβάλουν την απόφασή τους να δημιουργήσουν οικογένεια,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευκαιρίες που προσφέρει η δια βίου μάθηση και η μεγαλύτερη διάρκεια των σπουδών οδηγούν σε αύξηση της μέσης ηλικίας των ανδρών και γυναικών που βρίσκονται σε περίοδο σπουδών και κατάρτισης(9) ,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής επιδρά στις σχέσεις μεταξύ των γενεών και στις οικογενειακές σχέσεις, αυξάνοντας τον αριθμό όσων βρίσκονται σε κατάσταση εξάρτησης,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2006 για τον συνδυασμό επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής αναγνωρίζει ότι οι πολιτικές συνδυασμού πρέπει επίσης να αφορούν τις νέες και τους νέους που βρίσκονται ακόμη στο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές δυσκολίες και κάθε είδους διακρίσεις καθιστούν συχνά δύσκολη την έναρξη ή συνέχιση των σπουδών ή της κατάρτισης και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυσκολίες αυτές είναι ιδιαίτερα έντονες για τις νέες και τους νέους που, επιπροσθέτως των σπουδών ή της περιόδου μάθησής τους, έχουν οικογενειακές και, ενδεχομένως, επαγγελματικές ευθύνες(10) ,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών να επιδρούν στις ατομικές επιλογές σχετικά με την ανάληψη οικογενειακών ευθυνών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργούν κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον ευνοϊκό για τους νέους γονείς και τους νέους που έχουν υπό τη φροντίδα τους εξαρτώμενους ηλικιωμένους ή άτομα με αναπηρία, δεδομένων των δημογραφικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός ότι τα άτομα ξεκινούν να κάνουν οικογένεια και παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία επηρεάζει τη δημογραφική κατάσταση σε όλα τα κράτη μέλη,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στατιστικές δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν όσα παιδιά επιθυμούν(11) ,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, οι οποίες ως επί το πλείστον φροντίζουν τα εξαρτώμενα πρόσωπα(12) , κινδυνεύουν περισσότερο από τους άνδρες να μην αρχίσουν, να μην ολοκληρώσουν ή να μην επιστρέψουν στις σπουδές τους, γεγονός που οδηγεί αναπόφευκτα σε de facto δια βίου διάκριση ως προς την πρόσβαση προς και τη συνέχιση των σπουδών, καθώς και σε ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών στην επαγγελματική τους ζωή,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις περισσότερες χώρες, η άσκηση εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών αποτελεί είτε παράγοντα μη επιλεξιμότητας για κοινωνική ενίσχυση είτε παράγοντα μείωσης του ποσού της προβλεπόμενης ενίσχυσης, και ότι το καθεστώς του φοιτητή, ιδίως αν υπάρχουν εξαρτώμενα πρόσωπα, καθιστά εξαιρετικά περίπλοκη τη χορήγηση τραπεζικών δανείων ή πιστώσεων,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και μεγαλύτερος αριθμός ατόμων ζουν σήμερα σε εναλλακτικές οικογενειακές μονάδες που δεν αντιστοιχούν στην παραδοσιακή μορφή πυρηνικής οικογένειας με μια μητέρα, ένα πατέρα και τα βιολογικά παιδιά που έχουν μεταξύ τους,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακές ευθύνες συνεπάγονται ειδικές ανάγκες σε ορισμένους τομείς, και ιδίως όσον αφορά τη στέγη, τις υπηρεσίες φύλαξης, τις υπηρεσίες παροχής φροντίδας σε εξαρτώμενα πρόσωπα και την ευελιξία στην παρακολούθηση των μαθημάτων,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταχείριση των φοιτητών και φοιτητριών με οικογενειακές ευθύνες διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και με το ίδρυμα τριτοβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης, στοιχείο ικανό να εμποδίσει την κινητικότητά τους και, κατά συνέπεια, την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιθυμιών τους, και ότι οι ανάγκες τους δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον ίδιο τρόπο στα εκπαιδευτικά συστήματα και στα κριτήρια χορήγησης φοιτητικών ενισχύσεων,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ελάχιστες στατιστικές και δείκτες σε επίπεδο κρατών μελών και ΕΕ, που περιγράφουν τις συνθήκες ζωής των νέων που βρίσκονται σε περίοδο σπουδών ή κατάρτισης και οι οποίοι έχουν οικογενειακές ευθύνες,

1.   επισημαίνει ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα των κοριτσιών και των γυναικών και ουσιώδη προϋπόθεση προκειμένου να απολαύουν πλήρως όλων των λοιπών κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και πολιτικών δικαιωμάτων·

2.   υπενθυμίζει ότι οι συστάσεις που ακολουθούν αφορούν τους νέους που σπουδάζουν ή παρακολουθούν μαθήματα κατάρτισης και έχουν ή επιθυμούν να αναλάβουν οικογενειακές ευθύνες, είτε ως γονείς είτε ως πρόσωπα που φροντίζουν εξαρτώμενους ηλικιωμένους ή άτομα με αναπηρία·

3.   υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της προαναφερθείσας πράσινης Βίβλου για τη δημογραφία, το ευρωπαϊκό δημογραφικό έλλειμμα οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι σήμερα οι άνθρωποι φτάνουν στα διάφορα στάδια της ζωής (σπουδές, εργασία, οικογένεια) πιο αργά απ" ό,τι παλαιότερα·

4.   επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή, με την προαναφερθείσα ανακοίνωση της 12ης Οκτωβρίου 2006 για τον συνδυασμό επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής, αναγνωρίζει ότι οι πολιτικές που αποσκοπούν σε καλύτερο συνδυασμό θα πρέπει να αφορούν τις νέες και τους νέους που παρακολουθούν ακόμη την τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκφράζει όμως τη λύπη του διότι η Επιτροπή δεν διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις προς το σκοπό αυτό·

5.   ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν πολιτική που να διευκολύνει τον συνδυασμό σπουδών, κατάρτισης και οικογενειακής ζωής, να ενθαρρύνουν τους νέους να αναλαμβάνουν οικογενειακές ευθύνες κατά τρόπο ισόρροπο, αποφεύγοντας κάθε διάκριση βασιζόμενη στις ευθύνες αυτές, και να τους δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν όσο το δυνατόν καλύτερα τη συμβολή τους στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα· επισημαίνει ότι, στην εκπαίδευση και την έρευνα, οι γυναίκες με πτυχίο ξεπερνούν σε αριθμό τους άνδρες (59%), αλλά η παρουσία τους μειώνεται σημαντικά καθώς προχωρούν στην κλίμακα της σταδιοδρομίας, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν το 43% των κατόχων διδακτορικού αλλά μόνο το 15% των κατόχων καθηγητικής έδρας·

6.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συνειδητοποιήσουν καλύτερα την κατάσταση των νέων, ιδίως των νέων γυναικών, που έχουν οικογενειακές ευθύνες, επιπροσθέτως των σπουδών ή της κατάρτισής τους, και πιο συγκεκριμένα θέτοντας στη διάθεσή τους πόρους ανταποκρινόμενους στις ανάγκες τους·

7.   δεδομένου ότι οι γυναίκες είναι, κατά πλειοψηφία, εκείνες που φροντίζουν τα εξαρτώμενα πρόσωπα, γεγονός που δυσχεραίνει την εξέλιξη των σπουδών τους, καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κοινωνικές υπηρεσίες που να προωθούν την προσωπική αυτονομία και παροχής φροντίδας σε εξαρτώμενα πρόσωπα·

8.   προτρέπει τα κράτη μέλη να παρέχουν προσιτές φοιτητικές ασφαλίσεις, και ιδίως κοινωνική και ιατρική κάλυψη, οι οποίες θα μπορούσαν να καλύπτουν και τα πρόσωπα που εξαρτώνται από το φοιτητή ή τη φοιτήτρια·

9.   καλεί τα κράτη μέλη και τα πιστωτικά ιδρύματα να απλοποιήσουν και να διευκολύνουν τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους στους νέους και τις νέες που συνδυάζουν τις οικογενειακές τους ευθύνες με περίοδο σπουδών ή κατάρτισης·

10.   καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν ή να καταργήσουν τη φορολογία των νέων, ανδρών και γυναικών, που ταυτόχρονα σπουδάζουν, εργάζονται και έχουν αναλάβει οικογενειακές ευθύνες ή ευθύνες έναντι εξαρτώμενων προσώπων·

11.   προτρέπει τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε οι φοιτητές που είναι και γονείς να μπορούν να έχουν στέγη προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους και επαρκείς και κατάλληλες υπηρεσίες φύλαξης παιδιών, με βάση τα ίδια κριτήρια επιλεξιμότητας που ισχύουν για τους εργαζόμενους γονείς· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν τα κοινοτικά ταμεία, και ιδίως το ΕΚΤ, στον τομέα αυτόν·

12.   χαιρετίζει τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης της 15ης και 16ης Μαρτίου 2002, βάσει των οποίων τα κράτη μέλη καλούνται ρητώς να δημιουργήσουν, ως το 2010, θέσεις φύλαξης παιδιών για το 90% τουλάχιστον των παιδιών μεταξύ τριών ετών και της έναρξης της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και για το 33% τουλάχιστον των παιδιών κάτω των τριών ετών· εκφράζει τη λύπη του διότι τα κράτη μέλη δεν έχουν ανταποκριθεί ακόμη ικανοποιητικά στο αίτημα αυτό·

13.   προτρέπει τα ιδρύματα τριτοβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης να δημιουργήσουν υπηρεσίες φύλαξης εντός των εγκαταστάσεών τους και καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία των πιο ηλικιωμένων μελών της οικογένειας (παππούδες και γιαγιάδες) και το μείζονα ρόλο τους στη διαδικασία ανατροφής των παιδιών και βοήθειας προς τους νέους γονείς που σπουδάζουν και εργάζονται·

14.   ζητεί από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε όλοι οι φοιτητές με παιδιά να έχουν πρόσβαση, σε προσιτή τιμή, σε ποιοτικούς δημοτικούς/κρατικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς·

15.   ζητεί από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε όλοι οι φοιτητές με μεγαλύτερα παιδιά να έχουν πρόσβαση, σε προσιτή τιμή, σε ποιοτικούς παιδικούς σταθμούς·

16.   ζητεί από τα κράτη μέλη να απαλλάξουν τους νέους, και ιδίως τις νέες γυναίκες, από τη βασική ευθύνη της φροντίδας εξαρτωμένων προσώπων, ούτως ώστε να μπορούν να σπουδάσουν·

17.   καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τα ιδρύματα τριτοβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης, να προτείνουν πιο ευέλικτη οργάνωση των σπουδών, για παράδειγμα με την αύξηση της προσφοράς εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και των δυνατοτήτων σπουδών με μειωμένο ωράριο, και επιτρέποντας σε μεγαλύτερο αριθμό ενηλίκων να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, στο πλαίσιο της δια βίου κατάρτισης·

18.   προτρέπει τα κράτη μέλη και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης να χρησιμοποιούν περισσότερο τις ευέλικτες τεχνικές μάθησης που κατέστησαν δυνατές χάρη στη νέα τεχνολογία και να τις θέσουν στη διάθεση όλων των νέων που σπουδάζουν ή ακολουθούν προγράμματα κατάρτισης, και ιδίως των νέων που έχουν οικογενειακές ευθύνες ή ευθύνες έναντι ατόμων με αναπηρία·

19.   καλεί τα κράτη μέλη και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης να διασφαλίσουν την ίση μεταχείριση και τη μη διάκριση όσον αφορά την πρόσβαση στις σπουδές, καθώς και τη συνέχιση και την επανέναρξη των σπουδών των εγκύων φοιτητριών και όσων είναι μητέρες νεαρών παιδιών και να λάβουν ιδιαιτέρως υπόψη τις ανάγκες τους·

20.   καλεί τα ιδρύματα τριτοβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης να ευαισθητοποιήσουν το διδακτικό και επαγγελματικό προσωπικό τους στις ιδιαίτερες ανάγκες των φοιτητών και φοιτητριών που έχουν υπό τη φροντίδα τους άλλα πρόσωπα και, εφόσον απαιτείται, να θέσουν σε λειτουργία υπηρεσίες στήριξης και παροχής συμβουλών προς αυτούς, προκειμένου να τους διευκολύνουν να ξεκινήσουν, να συνεχίσουν ή να ξαναρχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια ή επαγγελματική εκπαίδευση·

21.   καλεί τα ιδρύματα τριτοβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης να λαμβάνουν υπόψη την οικονομική κατάσταση των νέων, ανδρών και γυναικών, που έχουν οικογενειακές ευθύνες κατά τον υπολογισμό των διδάκτρων, και τα προτρέπει να τους παρέχουν την κατάλληλη βοήθεια·

22.   καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικό σύστημα πιστοποίησης, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίζονται τα ιδρύματα τριτοβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης που παρέχουν δυνατότητες συνδυασμού φοιτητικής και επαγγελματικής ζωής, προκειμένου να διευκολυνθεί και ενθαρρυνθεί η συνέχιση ή επανέναρξη των σπουδών των προσώπων που έχουν οικογενειακές ευθύνες·

23.   ενθαρρύνει τους εργοδότες, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, να χορηγούν υποτροφίες σπουδών από τις οποίες να μπορούν να επωφεληθούν και οι φοιτητές και φοιτήτριες με οικογενειακές ευθύνες, με στόχο να προωθηθεί η απασχόληση των νέων πτυχιούχων·

24.   καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν τη δια βίου κατάρτιση, προβλέποντας, μεταξύ άλλων, δυνατότητες χορήγησης αδειών πατρότητας ή μητρότητας ή αδειών για λόγους νομικής επιμέλειας ή φροντίδας εξαρτώμενων ηλικιωμένων ή ατόμων με αναπηρία, καθώς και μια μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τους όρους εργασίας, ιδίως με τη χρήση των νέων τεχνολογιών· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την άδεια μητρότητας και τη γονική άδεια κατά τη διάρκεια σπουδών στον υπολογισμό του συνολικού χρόνου εργασίας των γυναικών και των ανδρών, καθώς και στον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων, προκειμένου να επιτευχθεί πλήρως ο στόχος της πραγματικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών·

25.   καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν τους περιορισμούς στη μισθωτή εργασία προσώπων που σπουδάζουν ή βρίσκονται σε γονική άδεια, όταν τα ποσά δεν υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζουν τα κράτη μέλη, χωρίς τα πρόσωπα αυτά να χάνουν το δικαίωμά τους για οικογενειακές παροχές, κάτι που θα τους έδινε τη δυνατότητα να παραμένουν σε επαφή με τον εργοδότη τους, εκτελώντας κατ" οίκον τις εργασίες που τους ανατίθενται, και θα διευκόλυνε έτσι την επιστροφή τους στην αγορά εργασίας μετά τη λήξη της γονικής άδειας·

26.   υπενθυμίζει ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων γυναικών στη φροντίδα των εξαρτημένων ατόμων δημιουργεί διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών στο εκπαιδευτικό και στο επαγγελματικό επίπεδο· τονίζει τη θεμελιώδη αρχή ότι οι άνδρες πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες όσον αφορά τις οικιακές εργασίες και τη φροντίδα των παιδιών και άλλων εξαρτώμενων προσώπων, προκειμένου περισσότερες νέες γυναίκες να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν το μητρικό τους ρόλο με τις σπουδές· καλεί, κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη να προωθήσουν το ρόλο των πατέρων και έναν καλύτερο καταμερισμό των οικογενειακών ευθυνών, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια των σπουδών και μετά τη συμπλήρωση ενός κύκλου σπουδών, γεγονός που αποτελεί σημαντικό βήμα για την επίτευξη ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών·

27.   ζητεί από τα κράτη μέλη να αναμορφώσουν την οικονομική αρωγή σε οικογένειες με παιδιά, έτσι ώστε να ευνοηθεί η συμμετοχή των ανδρών στη φροντίδα των παιδιών·

28.   συνιστά στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της ανοικτής μεθόδου συντονισμού και των συνεδριάσεων των υπουργών Παιδείας και Κοινωνικών Υποθέσεων, να προβούν στην ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών όσον αφορά τη στήριξη φοιτητών και φοιτητριών που έχουν οικογενειακές ευθύνες, και να λάβουν υπόψη τις καινοτόμους διατάξεις που έχουν θεσπίσει στο θέμα αυτό ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες·

29.   συνιστά στα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη χορήγηση ή την επέκταση των κοινωνικών βοηθημάτων σε φοιτητές και φοιτήτριες που προέρχονται από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν εξαρτώμενα τέκνα·

30.   συνιστά στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη αντιστοίχως, κατά την υλοποίηση των κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων στον τομέα της εκπαίδευσης, να λαμβάνουν υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των φοιτητών και φοιτητριών που έχουν οικογενειακές ευθύνες, και εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν, στα προγράμματα αυτά, οριζόντια μέτρα που θα ευνοούν το συνδυασμό της φοιτητικές και της οικογενειακής ζωής· ζητεί να καταστεί ευέλικτο το εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι μητέρες, μετά την άδεια μητρότητας, θα μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να επανενταχθούν στο ίδιο επίπεδο στο οποίο βρισκόταν πριν από την άδεια·

31.   καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν, σε συνάρτηση με την εθνική τους κατάσταση, εάν με μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών συστημάτων τους ευνοϊκή προς την ευελιξία και καλύτερη διαχείριση του χρόνου σπουδών, θα μπορούσε να επιτευχθεί η επίσπευση της εισόδου των νέων στον ενεργό βίο και της πραγματοποίησης της επιθυμίας τους να γίνουν γονείς·

32.   ενθαρρύνει τη EUROSTAT και τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τους υπάρχοντες δείκτες με στόχο τη συλλογή δεδομένων τα οποία θα προσδιορίζουν, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αφενός τον αριθμό φοιτητών και φοιτητριών που έχουν οικογενειακές ευθύνες καθώς και τις συνθήκες ζωής τους και, αφετέρου, σε ποιο βαθμό οι οικογενειακές ευθύνες αποτελούν παράγοντα εγκατάλειψης των σπουδών, ιδίως για τις νέες γυναίκες·

33.   υπενθυμίζει ότι το κίνητρο των γυναικών να σπουδάσουν και παράλληλα να κάνουν οικογένεια μπορεί να αποδυναμωθεί από το φόβο των γυναικών αυτών ότι μπορεί να αποτελέσουν αργότερα αντικείμενο διάκρισης στον εργασιακό τους βίο· ζητεί, συνεπώς, από τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις των εργοδοτών έναντι των γυναικών που είναι μητέρες, τόσο κατά την πρόσληψη όσο και κατά τις προαγωγές·

34.   καλεί την επιστημονική και την πανεπιστημιακή κοινότητα να λάβουν κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίσουν στους άνδρες και στις γυναίκες με οικογενειακές ευθύνες, ισότιμη πρόσβαση σε επιστημονική και/ή ερευνητική σταδιοδρομία, ενθαρρύνοντάς τους έτσι να επιλέγουν τη σταδιοδρομία αυτή και κρατώντας τους εντός της επιστημονικής κοινότητας·

35.   καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους ώστε να αναπτύξουν και να διαδώσουν την επαγγελματική κατάρτιση που προορίζεται για τα πρόσωπα που έχουν οικογενειακές ευθύνες και αυτά που προέρχονται από περιθωριοποιημένες ή μειονοτικές ομάδες, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να αποφύγουν τη μακροχρόνια ανεργία και να τους εξασφαλισθεί ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας·

36.   συνιστά στα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των εθνικών συστημάτων υγείας τους, τη σημασία της πρόσβασης στις υγειονομικές υπηρεσίες για τους σπουδαστές που περιμένουν ή έχουν παιδί ή παιδιά, και να δημιουργήσουν την απαραίτητη υποδομή σε στενή συνεργασία με τα πανεπιστήμια·

37.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δώσουν προσοχή στην ανάγκη κατάλληλων μέτρων για να μειωθεί ο αριθμός των παιδιών που εγκαταλείπονται από τη μητέρα τους κατά την περίοδο των σπουδών της και να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα για την υλοποίηση πολιτικής για τη γονική ευθύνη των νέων, τόσο των γυναικών όσο και ανδρών·

38.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 364, 18.12.2000, σ 1.
(2) ΕΕ L 315, 15.11.2006, σ. 1.
(3) ΕΕ L 123, 8.5.1992, σ. 16.
(4) ΕΕ C 102 E, 28.4.2004, σ. 492.
(5) ΕΕ C 320 Ε, 15.12.2005, σ. 164.
(6) ΕΕ C 287 E, 24.11.2006, σ. 323.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0021.
(8) Francesco C .Billari, Dimiter Philipov, Education and the Transition to Motherhood: a comparative analysis of Western Europe, European Demographic Research Papers 2005.
(9) Κατά την έκθεση EUROSTUDENT 2005 "Social and Economic Conditions of student life in Europe ", η μέση ηλικία των φοιτητών είναι τα 28 έτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα 25,3 έτη στην Αυστρία, τα 24,6 έτη στη Φινλανδία, τα 24,2 έτη στις Κάτω Χώρες και τα 24,1 έτη στην Ιρλανδία.
(10) Κατά την έκθεση EUROSTUDENT 2005, Social and Economic Conditions of student life in Europe : εργάζεται το 91% όλων των φοιτητών στις Κάτω Χώρες, το 69% στην Ιρλανδία, το 67% στην Αυστρία, το 66% στη Γερμανία, το 65% στη Φινλανδία.
(11) Ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 2005 (πράσινη βίβλος) με τον τίτλο "Μπροστά στις δημογραφικές αλλαγές, νέα αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών" (COM(2005)0094).
(12) Κατά την έκθεση EUROSTUDENT 2005, Social and Economic Conditions of student life in Europe, το ποσοστό των φοιτητριών με ένα παιδί στη Λετονία ανέρχεται σε 13,8% έναντι 5,3% των φοιτητών, 12,1% έναντι 10.4% στην Ιρλανδία, 11,5% έναντι 10% στην Αυστρία.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιανουαρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου