Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/2276(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0209/2007

Teksty złożone :

A6-0209/2007

Debaty :

PV 19/06/2007 - 6
CRE 19/06/2007 - 6

Głosowanie :

PV 19/06/2007 - 8.28
CRE 19/06/2007 - 8.28
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0265

Teksty przyjęte
WORD 101k
Wtorek, 19 czerwca 2007 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Środki służące pogodzeniu życia rodzinnego i okresu studiów młodych kobiet
P6_TA(2007)0265A6-0209/2007

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie ram prawnych dotyczących środków służących pogodzeniu życia rodzinnego i okresu studiów młodych kobiet w Unii Europejskiej (2006/2276(INI))

Parlament Europejski ,

–   uwzględniając art. 2, art. 3 ust. 2 i art. 141 traktatu WE,

–   uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej proklamowaną w 2000 r.(1) , w szczególności art. 9 i 14 dotyczące prawa do zakładania rodziny i prawa do edukacji,

–   uwzględniając wnioski Rady Europejskiej obradującej w Kopenhadze w dniach 21-22 czerwca 1993 r., w Lizbonie w dniach 23-24 marca 2000 r., w Sztokholmie w dniach 23-24 marca 2001 r., w Barcelonie w dniach 15-16 marca 2002 r. oraz w Brukseli w dniach 20-21 marca 2003 r., 25-26 marca 2004 r., 22-23 marca 2005 r. i 23-24 marca 2006 r., dotyczące strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia,

–   uwzględniając wspólną deklarację europejskich ministrów edukacji, podpisaną w dniu 19 czerwca 1999 r. w Bolonii,

–   uwzględniając Europejski Pakt na rzecz Młodzieży, przyjęty przez Radę Europejską obradującą w dniach 22-23 marca 2005 r.,

–   uwzględniając wspólną deklarację Rady i Komisji z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie usług opieki nad dziećmi,

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie polityk europejskich dotyczących młodzieży, zatytułowany "Wychodzenie naprzeciw obawom młodych ludzi w Europie – wprowadzanie w życie Europejskiego Paktu na rzecz Młodzieży i wspieranie aktywnego obywatelstwa" (COM(2005)0206), który przewiduje konieczność zapewnienia młodzieży wysokiej jakości edukacji i szkolenia zawodowego wraz z większymi możliwościami godzenia życia rodzinnego i zawodowego,

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 stycznia 2003 r. zatytułowany "Skuteczne inwestowanie w edukację i szkolenie: imperatyw dla Europy" (COM(2002)0779),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 5 lutego 2003 r. zatytułowany "Rola uniwersytetów w Europie wiedzy" (COM(2003)0058),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 kwietnia 2005 r. zatytułowany "Mobilizowanie potencjału umysłowego Europy: umożliwianie uniwersytetom wniesienia pełnego wkładu do strategii lizbońskiej" (COM(2005)0152),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 1 czerwca 2005 r. zatytułowany "Niedyskryminacja i równe szanse dla wszystkich – strategia ramowa" (COM(2005)0224),

–   uwzględniając decyzję nr 1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiającą wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – Progress(2) ,

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 1 marca 2006 r. zatytułowany "Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006 – 2010" (COM(2006)0092),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 16 marca 2005 r. – Zielona księga "Wobec zmian demograficznych: nowa solidarność między pokoleniami" (COM(2005)0094),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 12 października 2006 r. zatytułowany "Demograficzna przyszłość Europy – przekształcić wyzwania w nowe możliwości" (COM(2006)0571),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 12 października 2006 r. zatytułowany "Pierwszy etap konsultacji z partnerami społecznymi na temat pogodzenia życia zawodowego, prywatnego i rodzinnego" (SEC(2006)1245),

–   uwzględniając zalecenie Rady 92/241/EWG z dnia 31 marca 1992 r. dotyczące opieki nad dziećmi(3) , które przewiduje, że usługi te powinny zostać udostępnione rodzicom uczestniczącym w programach edukacyjnych lub szkoleniowych w celu wejścia na rynek pracy,

–   uwzględniając rezolucję z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie pogodzenia życia zawodowego, rodzinnego i osobistego(4) , rezolucję z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie śródokresowej rewizji strategii lizbońskiej(5) , rezolucję z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie przyszłości strategii lizbońskiej z punktu widzenia równouprawnienia płci(6) , rezolucję z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie dyskryminacji młodych kobiet i dziewcząt w edukacji(7) ,

–   uwzględniając art. 45 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0209/2007),

A.   mając na uwadze, że kwestie edukacji i rodziny leżą w zakresie kompetencji i odpowiedzialności władz krajowych,

B.   mając na uwadze, że edukacja jest podstawowym prawem wszystkich ludzi oraz nieodzownym warunkiem rozwoju osobistego, a także udziału jednostki w życiu gospodarczym i społecznym,

C.   mając na uwadze, że system edukacji musi zakładać likwidację przeszkód utrudniających osiągnięcie rzeczywistej równości kobiet i mężczyzn oraz wspieranie pełnej równości płci,

D.   mając na uwadze, że dostęp do wysokiej jakości edukacji, kształcenia przez całe życie i nauczania to dla młodych kobiet i mężczyzn kluczowe elementy umożliwiające im dostarczenie Europie umiejętności, jakich potrzebuje ona zarówno w dziedzinie pobudzenia zatrudnienia i wzrostu, jak i solidarności międzypokoleniowej i odmłodzenia społeczeństwa,

E.   mając na uwadze, że lepsze pogodzenie na wszystkich poziomach życia rodzinnego i studenckiego mogłoby umożliwić pełniejsze wykorzystanie potencjału młodych ludzi, w szczególności młodych kobiet, i tym samym przyczynić się do powstania "społeczeństwa wiedzy", do konkurencyjności gospodarki, spójności społecznej oraz do odnowy społeczeństwa europejskiego, które to cele określone są w zrewidowanej strategii lizbońskiej,

F.   mając na uwadze, że przyszłość Europy zależy od jej zdolności w zakresie wspierania społeczeństwa przyjaznego dla młodych kobiet i mężczyzn, mając na uwadze, że w tym kontekście realizacja celów związanych z rodzicielstwem i z opieką nad starszymi osobami zależnymi lub osobami niepełnosprawnymi nie powinna stać na przeszkodzie wyborom edukacyjnym czy zawodowym, ani też stać na przeszkodzie podjęciu lub kontynuacji nauki albo karierze zawodowej,

G.   mając na uwadze, że istnienie szkolnictwa jednocześnie wyższego i zawodowego stanowi jeden z podstawowych warunków umożliwiających rzeczywisty dostęp do rynku pracy i jeden z instrumentów służących zapobieganiu ubóstwu, które dotyka w szczególności kobiety, a także ujednoliceniu poziomu wynagrodzeń mężczyzn i kobiet,

H.   mając na uwadze, że w przypadku dziewcząt i młodych kobiet z mniejszości narodowych lub dziewcząt i młodych kobiet z grup imigranckich dostęp do szkolnictwa wyższego jest szczególnie ograniczony i/lub często cechuje się dyskryminacją i segregacją w szkołach,

I.   mając na uwadze, że wydłużenie okresu nauki(8) , brak zachęt do pełnego usamodzielniania się, jak również trudniejszy dostęp do zatrudnienia mogą przyczyniać się do odkładania przez młodych ludzi decyzji o założeniu rodziny,

J.   mając na uwadze, że możliwości kształcenia przez całe życie oraz dłuższy okres nauki prowadzą do wzrostu średniego wieku mężczyzn i kobiet studiujących i uczących się(9) ,

K.   mając na uwadze, że wzrost długości życia wpływa na stosunki międzypokoleniowe i rodzinne, zwiększając liczbę osób znajdujących się w sytuacji zależności,

L.   mając na uwadze, że wyżej wymieniony komunikat Komisji z dnia 12 października 2006 r. w sprawie pogodzenia życia zawodowego, prywatnego i rodzinnego uznaje, że odnośne polityki muszą również uwzględniać młode kobiety i młodych mężczyzn będących jeszcze na etapie kształcenia wyższego,

M.   mając na uwadze, że problemy finansowe i różnego rodzaju dyskryminacja często utrudniają dostęp do studiów i szkoleń oraz ich kontynuację, mając na uwadze, że problemy te są szczególnie duże w przypadku młodych kobiet i mężczyzn, którzy równolegle ze studiami lub szkoleniami przyjmują na siebie obowiązki rodzinne i ewentualnie zawodowe(10) ,

N.   mając na uwadze, że nawet jeżeli rolą państw członkowskich nie jest wywieranie wpływu na indywidualne decyzje dotyczące podejmowania zobowiązań rodzinnych, powinny one stworzyć społeczne i gospodarcze otoczenie sprzyjające młodym rodzicom oraz młodym ludziom sprawującym opiekę nad dorosłymi osobami zależnymi lub osobami niepełnosprawnymi, mając na względzie wyzwania demograficzne, przed jakimi stoi UE,

O.   mając na uwadze, że młodzi ludzie zakładają rodziny i decydują się na dzieci w późniejszym okresie życia, co ma wpływ na sytuację demograficzną we wszystkich państwach członkowskich,

P.   mając na uwadze, że wedle statystyk Europejczycy nie posiadają takiej liczby dzieci, jaką chcieliby posiadać(11) ,

Q.   mając na uwadze, że to kobiety, które często są głównymi opiekunami osób zależnych(12) , są bardziej niż mężczyźni narażone na niekontynuowanie edukacji, nieukończenie studiów lub niepodjęcie kształcenia na nowo – co nieuchronnie prowadzi do faktycznej dożywotniej dyskryminacji de facto w zakresie dostępu do studiów i szkoleń oraz ich kontynuacji, a także do nierówności pomiędzy mężczyznami i kobietami w życiu zawodowym,

R.   mając na uwadze, że w większości krajów fakt podjęcia zatrudnienia w trakcie studiów jest czynnikiem uniemożliwiającym otrzymywanie pomocy socjalnej lub wpływającym na obniżenie przyznanej kwoty, a status studenta, szczególnie w przypadku posiadania osób na utrzymaniu, znacząco komplikuje proces uzyskania pożyczki lub kredytu bankowego,

S.   mając na uwadze, że coraz więcej ludzi żyje obecnie w alternatywnych jednostkach rodzinnych, które nie pasują do tradycyjnego wyobrażenia o rodzinie nuklearnej składającej się z matki, ojca i ich wspólnych biologicznych dzieci,

T.   mając na uwadze, że obowiązki rodzinne wiążą się ze specyficznymi potrzebami w wielu dziedzinach, szczególnie w odniesieniu do kwestii mieszkaniowych, usług w zakresie opieki nad dziećmi, opieki nad osobami zależnymi oraz elastyczności w zakresie uczęszczania na zajęcia,

U.   mając na uwadze, że podejście do studentów mających obowiązki rodzinne różni się w zależności od kraju oraz ośrodka kształcenia wyższego lub zawodowego, co stanowi czynnik mogący utrudnić mobilność, a zatem i realizację celów edukacyjnych i zawodowych, oraz że potrzeby studentów uwzględniane są w nierówny sposób w systemach edukacyjnych i kryteriach przyznawania pomocy studenckiej,

V.   mając na uwadze, że dostępnych jest bardzo niewiele krajowych i europejskich danych statystycznych i wskaźników pozwalających unaocznić warunki życia młodych ludzi w okresie studiów lub nauki zawodu i posiadających zobowiązania rodzinne,

1.   podkreśla, że edukacja i kształcenie jest prawem człowieka przysługujacym dziewczętom i kobietom i podstawowym elementem warunkującym pełne korzystanie z wszelkich innych praw społecznych, ekonomicznych, kulturalnych i politycznych;

2.   przypomina, że poniższe zalecenia dotyczą młodych ludzi w trakcie kształcenia, którzy mają lub chcą podjąć zobowiązania rodzinne związane bądź z macierzyństwem lub ojcostwem, bądź też z opieką nad dorosłymi osobami zależnymi lub osobami niepełnosprawnymi;

3.   przypomina, że zgodnie z wnioskami zawartymi w wyżej wymienionej zielonej księdze w sprawie demografii europejski deficyt demograficzny wiąże się między innymi z faktem, iż obecnie później osiąga się kolejne etapy życia (studia, praca, rodzina);

4.   z zadowoleniem przyjmuje uznanie przez Komisję, wyrażone w wyżej wymienionym komunikacie z dnia 12 października 2006 r. w sprawie pogodzenia życia zawodowego, prywatnego i rodzinnego, faktu, że strategie polityczne mające na celu osiągnięcie większej równowagi powinny ównież uwzględniać młode kobiety i młodych mężczyzn będących jeszcze na etapie kształcenia wyższego, wyrażając jednocześnie ubolewanie z powodu braku konkretnych propozycji w tym zakresie;

5.   zachęca Komisję i państwa członkowskie do wspierania strategii politycznych ułatwiających pogodzenie studiów, szkoleń i życia rodzinnego, propagujących podejmowanie przez młodych ludzi zobowiązań rodzinnych w sposób zrównoważony, pozwalając im przy tym uniknąć wszelkich form dyskryminacji, a także umożliwiających im jak najlepsze wyeksponowanie ich wkładu we wzrost i konkurencyjność w Europie; podkreśla, że środowiska naukowo-badawcze liczą więcej dyplomowanych kobiet niż mężczyzn (59%), jednak ich liczba zmniejsza się na kolejnych szczeblach kariery: kobiety stanowią 43% doktorantów i jedynie 15% profesorów;

6.   zachęca państwa członkowskie do uwzględniania w większym stopniu sytuacji młodych kobiet i mężczyzn posiadających zobowiązania rodzinne w trakcie nauki lub szkolenia zawodowego, a szczególnie do zapewnienia im środków dostosowanych do ich potrzeb;

7.   twiedząc, że to fakt zajmowania się osobami zależnymi w większości przez kobiety czyni przebieg ich studiów trudniejszym, zachęca państwa członkowskie do tworzenia usług socjalnych wspierających niezależność osób i dbających o osoby sprawujące opiekę nad osobami zależnymi;

8.   zachęca państwa członkowskie do oferowania "ubezpieczeń studenckich" po przystępnych cenach, zwłaszcza opieki socjalnej i medycznej, które mogłyby obejmować również osoby pozostające na utrzymaniu osoby studiującej;

9.   proponuje, aby państwa członkowskie i instytucje kredytowe uprościły i ułatwiły procedury udzielania pożyczek na warunkach korzystnych dla młodych mężczyzn i kobiet, którzy łączą obowiązki rodzinne z nauką lub szkoleniami;

10.   wzywa państwa członkowskie do zmniejszenia lub zniesienia opodatkowania uczących się i jednocześnie pracujących młodych mężczyzn i kobiet mających zobowiązania rodzinne lub wobec osób zależnych;

11.   zachęca państwa członkowskie, by w ramach partnerstwa z władzami lokalnymi oraz instytucjami kształcenia wyższego i zawodowego przyjmowały niezbędne środki umożliwiające studentom-rodzicom korzystanie z mieszkań dostosowanych do ich potrzeb, jak również z odpowiednich i wystarczających usług w zakresie opieki nad dziećmi podlegających tym samym warunkom dostępności, co w przypadku rodziców pracujących; wzywa państwa członkowskie do pełnego wykorzystania możliwości oferowanych w tej dziedzinie przez fundusze wspólnotowe, w szczególności zaś EFS;

12.   wyraża zadowolenie z wniosków Prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Barcelonie w dniach 15-16 marca 2002 r., zgodnie z którymi wyraźnie zachęca się państwa członkowskie do utworzenia do roku 2010 struktur opieki nad dziećmi dla przynajmniej 90% dzieci od trzeciego roku życia do wieku rozpoczęcia obowiązkowej nauki oraz dla przynajmniej 33% dzieci w wieku poniżej trzech lat; wyraża ubolewanie z powodu niezadowalającej jeszcze realizacji tej wskazówki przez państwa członkowskie;

13.   zachęca instytucje kształcenia wyższego i zawodowego do wprowadzenia usług w zakresie opieki nad dziećmi w ramach ich infrastruktury i wzywa państwa członkowskie do wspierania tego typu inicjatyw; ponadto podkreśla znaczenie starszych członków rodziny (dziadków) i ich ogromnej roli w procesie wychowania dzieci i pomocy młodym rodzicom, którzy uczą się lub pracują;

14.   zobowiązuje państwa członkowskie do czuwania, aby ogół studentów posiadających dzieci miał dostęp do dobrej jakości przedszkoli lokalnych/publicznych po przystępnej cenie;

15.   zobowiązuje państwa członkowskie do czuwania, aby ogół studentów posiadających starsze dzieci miał dostęp do dobrej jakości świetlic po przystępnej cenie;

16.   zobowiązuje państwa członkowskie do zdjęcia z młodych ludzi, a zwłaszcza z młodych kobiet, spoczywającego głównie na nich obowiązku opieki nad osobami zależnymi, w celu umożliwienia im kontynuowania studiów;

17.   wzywa państwa członkowskie, by wraz z instytucjami kształcenia wyższego i zawodowego proponowały bardziej elastyczną organizację studiów, na przykład poprzez zwiększenie możliwości kształcenia na odległość oraz studiowania w niepełnym wymiarze godzin oraz poprzez umożliwienie większej liczbie dorosłych kontynuowania kształcenia jako części uczenia się przez całe życie;

18.   zachęca państwa członkowskie i instytucje kształcenia wyższego i zawodowego do zwiększonego wykorzystania elastycznych technik kształcenia stworzonych przez nowe technologie i udostępnienia ich wszystkim młodym ludziom w trakcie nauki, w szczególności zaś osobom mającym zobowiązania rodzinne oraz osobom niepełnosprawnym;

19.   wzywa państwa członkowskie i instytucje kształcenia wyższego i zawodowego do zagwarantowania równego traktowania i niedyskryminacji w dostępie, kontynuowaniu i powrocie na studia studentek w ciąży i matek małych dzieci, i do szczególnego uwzględniania ich potrzeb;

20.   wzywa instytucje kształcenia wyższego i zawodowego do uwrażliwienia kadry kształcącej i pozostałych pracowników na specyficzne potrzeby studentów i studentek sprawujacych opiekę nad innymi osobami, a w razie konieczności do wprowadzenia usług w zakresie pomocy i doradztwa w celu umożliwienia im rozpoczęcia, kontynuacji lub podjęcia na nowo kształcenia wyższego lub zawodowego;

21.   wzywa instytucje kształcenia wyższego i zawodowego do uwzględnienia sytuacji finansowej młodych mężczyzn i kobiet mających zobowiązania rodzinne przy obliczaniu wysokości czesnego i zachęca je do udzielania im stosownej pomocy;

22.   zachęca państwa członkowskie do ustanowienia krajowych systemów "certyfikacji" umożliwiających rozpoznawanie instytucji kształcenia wyższego lub zawodowego oferujących możliwości godzenia życia studenckiego i rodzinnego w celu ułatwiania osobom posiadającym zobowiązania rodzinne kontynuacji lub powrotu na studia i zachęcania ich do tego;

23.   zachęca pracodawców, aby w ramach odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw i w celu sprzyjania zatrudnianiu młodych osób z dyplomami przyznawali stypendia, z których mogliby(-łyby) korzystać także studenci (-tki) posiadający zobowiązania rodzinne;

24.   wzywa państwa członkowskie i partnerów społecznych do zachęcania i ułatwiania kształcenia ustawicznego, przewidując między innymi możliwości urlopu wychowawczego, urlopu macierzyńskiego lub urlopu z przyczyn osobistych przeznaczonego na kuratelę i opiekę nad starszymi osobami zależnymi lub osobami niepełnosprawnymi, jak również większej elastyczności warunków pracy, przede wszystkim poprzez wykorzystanie nowych technologii; ponadto wzywa państwa członkowskie do wliczania okresu urlopu macierzyńskiego i wychowawczego w trakcie studiów do ogólnego czasu pracy kobiet i mężczyzn oraz okresu rozliczeniowego przy ustalaniu ich wynagrodzenia emerytalnego, aby w pełni osiągnąć cel rzeczywistej równości płci;

25.   wzywa państwa członkowskie do zniesienia ograniczeń dotyczących dodatkowej działalności zarobkowej osób uczących się lub przebywających na urlopach wychowawczych w kwotach mieszczących się w limitach ustalonych przez państwa członkowskie, bez pozbawiania ich prawa do zasiłku rodzinnego, co pozwoliłoby im na zachowanie kontaktu z pracodawcą poprzez wykonywanie prac zleconych w domu, a w konsekwencji ułatwiło powrót po urlopie wychowawczym na rynek pracy;

26.   zwraca uwagę na fakt, że większość osób sprawujących opiekę nad osobami zależnymi to młode kobiety, co powoduje dyskryminację kobiet na szczeblu edukacyjnym i zawodowym; podkreśla, że zwiększenie odpowiedzialności mężczyzn w zakresie prac domowych i opieki nad dziećmi oraz innymi osobami zależnymi stanowi zasadniczy element umożliwiający większej liczbie młodych kobiet godzenie roli matki i odbywania studiów; wzywa zatem państwa członkowskie do uznania wartości życia rodzinnego i wspierania roli ojców, jak również większego podziału obowiązków związanych z życiem rodzinnym, w tym także w okresie studiów i po zakończeniu cyklu nauki, jako istotnego kroku w celu osiągnięcia równości szans mężczyzn i kobiet;

27.   wzywa państwa członkowskie do opracowania takiego wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi, który propagowałby udział mężczyzn w wychowaniu dzieci;

28.   zaleca Radzie, Komisji i państwom członkowskim, by w ramach otwartej metody koordynacji i spotkań ministrów edukacji i spraw socjalnych dokonywały wymiany najlepszych praktyk w dziedzinie wspierania studentów i studentek mających zobowiązania rodzinne, jak również uwzględniały nowatorskie przepisy w tym zakresie wprowadzane w życie w niektórych państwach członkowskich;

29.   zaleca państwom członkowskim stosowanie ułatwień w zakresie przyznawania pomocy socjalnej lub obejmowania nią także studentów wychowujących dzieci, którzy pochodzą z innych państw członkowskich UE;

30.   zaleca odpowiednio Komisji i państwom członkowskim, by przy opracowywaniu i realizacji programów wspólnotowych i krajowych w dziedzinie edukacji uwzględniały szczególną sytuację studentów i studentek mających zobowiązania rodzinne i zwraca uwagę na znaczenie włączenia do tych programów działań przekrojowych sprzyjających pogodzeniu życia studenckiego i rodzinnego; wzywa system edukacji do elastyczności umożliwiającej matkom po urlopach macierzyńskich kontynuowanie i podjęcie studiów na tym samym poziomie, na którym znajdowały się poprzednio;

31.   wzywa państwa członkowskie do dokonania oceny, w zależności od sytuacji krajowej, czy reforma systemu edukacji sprzyjająca elastyczności i lepszemu zarządzaniu czasem studiów przyspieszy w rezultacie proces rozpoczynania życia zawodowego przez młodych ludzi, jak również realizację ich celów rodzinnych;

32.   zachęca EUROSTAT i państwa czonkowskie do dostosowania istniejących wskaźników w celu zebrania danych umożliwiających określenie, na szczeblu krajowym i unijnym, liczby studentów i studentek posiadających zobowiązania rodzinne, ich warunków życia oraz stopnia, w jakim zobowiązania rodzinne stanowią czynnik powodujący porzucanie studiów, zwłaszcza przez młode kobiety;

33.   przypomina, że motywacja młodych kobiet do godzenia studiów z macierzyństwem może być również osłabiona obawą, że w przyszłości będą one przedmiotem dyskryminacji w życiu zawodowym; zobowiązuje zatem państwa członkowskie do walki z dyskryminacją stosowaną przez pracodawców wobec matek zarówno w momencie zatrudniania, jak i przyznawania awansów;

34.   zachęca środowiska naukowe i uniwersyteckie do podjęcia odpowiednich środków mających na celu zagwarantowanie mężczyznom i kobietom posiadającym obowiązki rodzinne równego dostępu do karier naukowych i/lub badawczych, zachęcając ich w ten sposób do wybierania i kontynuowania tego typu karier oraz zatrzymując ich w środowiskach naukowych;

35.   zachęca państwa członkowskie do kontynuowania wysiłków zmierzających do rozwijania i upowszechniania szkolenia zawodowego przeznaczonego dla osób posiadających obowiązki rodzinne i wywodzących się z grup pozostawionych na marginesie lub mniejszościowych, co pozwoli im uniknąć długoterminowego bezrobocia i zagwarantuje równy dostęp do rynku pracy;

36.   sugeruje, aby państwa członkowskie uwzględniły, w oparciu o cechy systemów ochrony zdrowia działających w ich krajach, znaczenie dostępu do usług ochrony zdrowia dla studentów, którzy spodziewają się dzieci lub je posiadają, a także aby stworzyły niezbędną infrastrukturę w bliskiej współpracy z uniwersytetami;

37.   jest zdania, że zasada wspólnej odpowiedzialności rodzicielskiej może również odnosić się do młodych kobiet i mężczyzn żyjących ze sobą na zasadach innych, niż oficjalne małżeństwo oraz specyficznych dla każdego kraju;

38.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 364 z 18.12.2000, str. 1.
(2) Dz.U. L 315 z 15.11.2006, str. 1.
(3) Dz.U. L 123 z 8.5.1992, str. 16.
(4) Dz.U. C 102 E z 28.4.2004, str. 492.
(5) Dz.U. C 320 E z 15.12.2005, str. 164.
(6) Dz.U. C 287 E z 24.11.2006, str. 323.
(7) Teksty przyjęte tego dnia, P6_TA(2007)0021.
(8) Francesco C . Billari, Dimiter Philipov, "Education and the Transition to Motherhood: a comparative analysis of Western Europe", European Demographic Research Papers 2005.
(9) Sprawozdanie EUROSTUDENT 2005 Social and Economic Conditions of student life in Europe ("Warunki społeczno-ekonomiczne życia studentów w Europie") ; średni wiek studenta wynosi 28 lat w Wielkiej Brytanii, 25,3 – w Austrii, 24,6 – w Finlandii, 24,2 – w Holandii i 24,1 – w Irlandii.
(10) Sprawozdanie EUROSTUDENT 2005, Social and Economic Conditions of student life in Europe ("Warunki społeczno-ekonomiczne życia studentów w Europie") : pracę posiada 91% wszystkich studentów w Holandii, 69% w Irlandii, 67% w Austrii, 66% w Niemczech i 65% w Finlandii.
(11) Komunikat Komisji z dnia 16 marca 2005 r. – Zielona księga "Wobec zmian demograficznych: nowa solidarność między pokoleniami" (COM(2005)0094).
(12) Sprawozdanie Eurostudent 2005 Social and Economic Conditions of student life in Europe ("Warunki społeczno-ekonomiczne życia studentów w Europie") ; na Łotwie 13,8% studentek i 5,3% studentów posiada dziecko, w Irlandii – 12,1% i 10,4%, w Austrii – 11,5% i 10,1%.

Ostatnia aktualizacja: 28 stycznia 2008Informacja prawna