Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2276(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0209/2007

Predkladané texty :

A6-0209/2007

Rozpravy :

PV 19/06/2007 - 6
CRE 19/06/2007 - 6

Hlasovanie :

PV 19/06/2007 - 8.28
CRE 19/06/2007 - 8.28
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0265

Prijaté texty
WORD 106k
Utorok, 19. júna 2007 - Štrasburg Finálna verzia
Regulačný rámec opatrení týkajúcich sa súladu medzi rodinným životom a štúdiom mladých žien v Európskej únii
P6_TA(2007)0265A6-0209/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 o právnom rámci opatrení na zosúladenie rodinného života s obdobím štúdia mladých žien v Európskej únii (2006/2276 (INI))

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na článok 2, článok 3 ods. 2 a článok 141 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie vyhlásenú v roku 2000(1) , najmä jej články 9 a 14 týkajúce sa práva na založenie rodiny a práva na vzdelanie,

–   so zreteľom na závery Európskej rady konanej v dňoch 21. a 22. júna 1993 v Kodani, v dňoch 23. a 24. marca 2000 v Lisabone, v dňoch 23. a 24. marca 2001 v Štokholme, v dňoch 15. a 16. marca 2002 v Barcelone, v dňoch 20.a 21. marca 2003, 25. a 26. marca 2004, 22. a 23. marca 2005 a 23. a 24. marca 2006 v Bruseli, týkajúce sa lisabonskej stratégie pre zamestnanosť a rast,

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie európskych ministrov školstva v Bologni z 19. júna 1999,

–   so zreteľom na Európsky pakt pre mládež, ktorý prijala Európska rada v dňoch 22. a 23. marca 2005,

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie Rady a Komisie zo 14. marca 2007 o opatrovateľskej službe pre deti,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. mája 2005 o európskych politikách týkajúcich sa mladých ľudí pod názvom Riešenie problémov mladých ľudí v Európe – implementácia Európskeho paktu mládeže a presadzovanie aktívneho občianstva (KOM(2005)0206), ktoré hovorí o potrebe zabezpečiť mladým ľuďom kvalitné vzdelávanie a odbornú prípravu v spojení s lepším zosúladením medzi rodinným životom a profesionálnym životom,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. januára 2003 pod názvom Efektívne investovanie do vzdelávania a odbornej prípravy: povinnosť Európy (KOM(2002)0779),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. februára 2003 pod názvom Úloha univerzít v znalostnej Európe (KOM(2003)0058),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. apríla 2005 pod názvom Mobilizácia vzdelanosti v Európe: ako môžu univerzity v plnej miere prispieť k lisabonskej stratégii (KOM(2005)0152),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 1. júna 2005 pod názvom Nediskriminácia a rovnaké príležitosti pre všetkých – rámcová stratégia (KOM(2005)0224),

–   so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES z  24. októbra 2006 , ktorým sa zriaďuje program Spoločenstva v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity – Progress(2) ,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 1. marca 2006 pod názvom Plán uplatňovania rovnosti žien a mužov 2006 – 2010 (KOM(2006)0092),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie (zelená kniha) zo 16. marca 2005 pod názvom Ako čeliť demografickým zmenám, nová solidarita medzi generáciami (KOM(2005)0094),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. októbra 2006 pod názvom Demografická budúcnosť Európy – pretvorme výzvu na príležitosť (KOM(2006)0571),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. októbra 2006 pod názvom Prvá etapa konzultácie so sociálnymi partnermi o zosúladení pracovného, súkromného a rodinného života (SEK(2006)1245),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady 92/241/EHS z 31. marca 1992 o opatrovaní detí(3) , ktoré stanovuje, že rodičom, ktorí sa zúčastňujú vzdelávacieho kurzu alebo odborného vzdelávania s cieľom uplatniť sa na trhu práce, sa majú sprístupniť služby starostlivosti o deti,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2004 o zosúladení profesionálneho, rodinného a súkromného života(4) , svoje uznesenie z 9. marca 2005 o prehodnotení lisabonskej stratégie po uplynutí polovice času jej trvania(5) , svoje uznesenie zo 16. januára 2006 o budúcnosti lisabonskej stratégie s ohľadom na rodovú rovnosť(6) a na svoje uznesenie z 1. februára 2007 o diskriminácii mladých žien a dievčat v oblasti vzdelávania(7) ,

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6-0209/2007),

A.   keďže vzdelávanie a rodina patria do národnej pôsobnosti a zodpovednosti;

B.   keďže vzdelanie je základným právom pre všetkých a nevyhnutnou podmienkou rozvoja osobnosti a jej účasti na hospodárskom a spoločenskom živote;

C.   keďže vzdelávací systém musí zahrnúť odstránenie prekážok, ktoré bránia skutočnej rovnosti medzi mužmi a ženami, ako aj presadzovanie úplnej rodovej rovnosti;

D.   keďže prístup k vzdelávaniu, celoživotnému štúdiu a kvalitnej odbornej príprave je základným predpokladom, aby mladí muži a ženy nadobudli schopnosti, ktoré Európa potrebuje v oblasti stimulácie zamestnanosti a rastu, ako aj v oblasti solidarity medzi generáciami a obnovy obyvateľstva;

E.   keďže lepšie zosúladenie rodinného a študentského života na všetkých úrovniach by mohlo umožniť lepšie rozvinúť potenciál mladých ľudí, najmä mladých žien, a tak prispieť k vytváraniu vedomostnej spoločnosti, konkurencieschopnosti hospodárstva, sociálnej kohézii a obnove európskej spoločnosti, čo sú všetko ciele vyjadrené v revidovanej lisabonskej stratégii,

F.   keďže budúcnosť Európy závisí od jej schopnosti podporovať spoločnosti priaznivo naklonené mladým mužom a ženám; keďže v rámci toho naplnenie túžby po rodičovstve alebo po starostlivosti o závislé osoby alebo osoby so zdravotným postihnutím by nemali stáť v protiklade k rozhodnutiam týkajúcim sa vzdelávania a profesie, alebo byť prekážkou v pokračovaní vo vzdelávaní alebo opätovnom vzdelávaní alebo pri budovaní kariéry;

G.   keďže vyššie vzdelávanie a odborná príprava, je základnou podmienkou umožňujúcou skutočný prístup k trhu práce a nástrojom na predchádzanie chudobe, ktorá sa týka najmä žien, a na zosúladenie úrovne odmeňovania mužov a žien;

H.   keďže prístup k vzdelávaniu pre dievčatá a mladé ženy, ktoré pochádzajú z národnostných menšín, alebo pre dievčatá a mladé ženy z radov prisťahovalcov je mimoriadne obmedzený a je preň často charakteristická diskriminácia a segregácia v školách,

I.   keďže predĺženie obdobia vzdelávania(8) , nedostatok stimulov na úplné osamostatnenie, a aj ťažší prístup k aktívnemu životu môžu v prípade mladých ľudí viesť k rozhodnutiu odložiť založenie rodiny;

J.   keďže príležitosti, aké poskytuje celoživotné vzdelávanie a dlhšie trvanie štúdia, vedú k zvýšeniu priemerného veku mužov a žien v období vzdelávania alebo odbornej prípravy(9) ;

K.   keďže zvýšenie dĺžky života ovplyvňuje vzťahy medzi generáciami a rodinné vzťahy, keďže zvyšuje počet závislých osôb;

L.   keďže hore uvedené oznámenie Komisie o zosúladení pracovného, súkromného a rodinného života z 12. októbra 2006 uznáva, že politiky v tejto oblasti sa musia takisto týkať mladých mužov a žien, ktorí sú ešte súčasťou systému vyššieho vzdelávania;

M.   keďže finančné ťažkosti a diskriminácia akéhokoľvek druhu často sťažujú prístup k štúdiu a pokračovanie v štúdiu alebo odbornej príprave; keďže tieto ťažkosti sú mimoriadne naliehavé pre mladé ženy a mladých mužov, ktorí popri štúdiu alebo odbornej príprave zároveň nesú zodpovednosť za rodinu, prípadne majú pracovné záväzky(10) ;

N.   keďže aj napriek tomu, že členským štátom neprislúcha ovplyvňovať individuálnu voľbu či niesť rodičovskú zodpovednosť, mali by vytvoriť priaznivé sociálne a hospodárske prostredie pre mladých rodičov a mladých ľudí, ktorí sa starajú o deti, staršie závislé osoby alebo osoby so zdravotným postihnutím, so zreteľom na demografické výzvy, ktorým EÚ čelí;

O.   keďže skutočnosť, že ľudia si zakladajú rodiny a majú deti neskôr, má vplyv na demografickú situáciu v každom členskom štáte,

P.   keďže štatistiky ukazujú, že Európania nemajú taký počet detí, aký by si želali(11) ;

Q.   keďže sú to ženy, kto sa väčšinou starajú o závislé osoby(12) , hrozí im vo väčšej miere než mužom, že nebudú pokračovať v ďalšom štúdiu, nedokončia štúdium alebo sa k vzdelávaniu už nevrátia, čo nevyhnutne vedie ku skutočnej celoživotnej diskriminácii v prístupe k štúdiu a celoživotnému vzdelávania a v pokračovaní v nich, ako aj k nerovnostiam medzi mužmi a ženami v profesionálnom živote;

R.   keďže vo väčšine krajín je práca v priebehu štúdia buď dôvodom znemožňujúcim čerpanie sociálnej pomoci, alebo dôvodom na jej zníženie, a keďže status študenta, najmä ak študent má závislé osoby, o ktoré je potrebné sa starať, závažne komplikuje poskytovanie bankových pôžičiek alebo úverov;

S.   keďže v súčasnosti žije čoraz väčší počet ľudí v alternatívnych typoch rodín, ktoré nezodpovedajú tradičnému obrazu rodinnej bunky zloženej z matky, otca a ich spoločných biologických detí,

T.   keďže zodpovednosť za rodinu zahŕňa špecifické potreby v rámci určitého množstva oblastí, najmä v oblasti bývania, opatrovateľských služieb, služieb starostlivosti o závislé osoby a pružnosti pri štúdiu;

U.   keďže rôzne krajiny a rôzne ustanovizne vyššieho a odborného vzdelávania rôznym spôsobom zaobchádzajú so študentmi/študentkami s rodinnou zodpovednosťou, čo môže byť určitou prekážkou ich mobility, a teda pri dosahovaní ich vzdelania a kariéry; keďže existuje nerovnosť v spôsobe, akým vzdelávacie systémy potreby študentov a v súvislosti s kritériami na prideľovanie študentskej pomoci,

V.   keďže na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ je k dispozícii veľmi málo štatistík a ukazovateľov umožňujúcich ozrejmiť životné podmienky mladých ľudí, ktorí nesú zodpovednosť za rodinu, počas vzdelávania alebo odbornej prípravy;

1.   zdôrazňuje, že vzdelávanie a odborná príprava je ľudským právom dievčat a žien a základným predpokladom, ktorý im umožňuje plne požívať všetky sociálne, hospodárske, kultúrne a politické práva;

2.   pripomína, že nasledujúce odporúčania sa týkajú mladých ľudí v období štúdia alebo odbornej prípravy, ktorí majú alebo si želajú prijať zodpovednosť za rodinu buď ako rodičia, alebo v prípade starostlivosti o staršie závislé osoby alebo o osoby so zdravotným postihnutím;

3.   pripomína, že v súlade so závermi hore uvedenej zelenej knihy o demografii je jedným z dôvodov európskej demografickej nedostatočnosti súčasné posunutie rôznych životných etáp (vzdelávanie, práca, rodina) na neskoršie obdobie;

4.   víta skutočnosť, že Komisia vo svojom hore uvedenom oznámení o zosúladení pracovného, súkromného a rodinného života z 12. októbra 2006 uznala skutočnosť, že politiky zamerané na dosiahnutie lepšieho súladu by sa mali takisto týkať mladých žien a mužov, ktorí sa ešte nachádzajú v systéme vyššieho vzdelávania, pričom vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa nepredložili žiadne konkrétne návrhy;

5.   povzbudzuje Komisiu a členské štáty, aby rozvíjali politiky podporujúce zosúladenie štúdia, odbornej prípravy a rodinného života, ktoré podnecujú mladých ľudí, aby prijali zodpovednosť za rodinu, a to vyváženým spôsobom a bez akejkoľvek diskriminácie na základe tejto zodpovednosti, a ktoré im umožňujú čo možno najlepšie zhodnotiť ich príspevok k európskemu rastu a európskej konkurencieschopnosti; poukazuje na to, že v odvetví vzdelávania a výskumu získalo diplom viac žien než mužov (59 %), ale ich počet výrazne klesá na vyšších stupňoch kariérneho postupu: medzi držiteľmi titulu doktora je 43 % žien, pričom medzi držiteľmi profesorského titulu je iba 15 % žien;

6.   povzbudzuje členské štáty, aby venovali väčšiu pozornosť situácii mladých mužov a žien, ktorí v období štúdia alebo odbornej prípravy nesú zodpovednosť za rodinu, najmä aby im poskytli prostriedky prispôsobené ich potrebám;

7.   keďže skutočnosť, že väčšinou ženy sa starajú o závislé osoby, ženám sťažuje priebeh štúdia, podnecuje členské štáty, aby zriaďovali sociálne služby na podporu osobnej nezávislosti a na poskytnutie starostlivosti o osoby, ktoré sú závislé od iných;

8.   povzbudzuje členské štáty, aby poskytovali študentské poistenie, a najmä sociálnu a zdravotnú ochranu, ktorá by sa mohla rozšíriť aj na závislé osoby, o ktoré sa študent/študentka stará;

9.   vyzýva členské štáty a ustanovizne poskytujúce úvery, aby zjednodušili a uľahčili poskytovanie pôžičiek za výhodných podmienok pre mladých mužov a mladé ženy, ktorí nesú zodpovednosť za rodinu a zároveň študujú alebo sa zúčastňujú odbornej prípravy;

10.   vyzýva členské štáty, aby znížili alebo zrušili zdaňovanie mladých mužov a žien, ktorí popri štúdiu a profesionálnej činnosti berú na seba zodpovednosť za rodinu alebo za závislé osoby;

11.   povzbudzuje členské štáty, aby v spolupráci s miestnymi orgánmi a ustanovizňami vyššieho a odborného vzdelávania prijali potrebné opatrenia, aby študenti, ktorí sú rodičmi, mali prístup k takému bývaniu, ktoré bude zodpovedať ich potrebám, ako aj k dostatočnej a primeranej opatrovateľskej službe pre deti za rovnakých podmienok výberu ako rodičia, ktorí pracujú; vyzýva členské štáty, aby v plnej miere využívali možnosti prostriedkov Spoločenstva v tejto oblasti, najmä možnosti, ktoré poskytuje Európsky sociálny fond;

12.   víta závery predsedníctva Európskej rady zo zasadnutia v Barcelone 15. a 16. marca 2002, ktoré členské štáty vyslovene vyzývajú, aby do roku 2010 zriadili zariadenia na opatrovanie detí pre najmenej 90 % detí vekovej kategórie od 3 rokov do veku, keď sa deti stávajú školopovinnými, a pre najmenej 33 % detí vo veku do 3 rokov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že reakcia členských štátov na túto výzvu nie je doposiaľ uspokojivá;

13.   povzbudzuje ustanovizne vyššieho a odborného vzdelávania, aby v rámci svojich infraštruktúr zriadili opatrovateľskú službu a vyzýva členské štáty, aby podporili tento druh podnetov; zároveň zdôrazňuje dôležitosť starších rodinných príslušníkov (starých rodičov) a ich prvoradú úlohu v procese výchovy detí a pri poskytovaní pomoci mladým rodičom, ktorí študujú alebo pracujú;

14.   vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, aby všetci študenti majúci deti mohli mať za dostupné ceny prístup ku kvalitným mestským/verejným materským školám;

15.   vyzýva členské štáty, aby dbali o to, aby všetci študenti so staršími deťmi mohli mať za dostupné ceny prístup ku kvalitným strediskám starostlivosti o deti po vyučovaní;

16.   vyzýva členské štáty, aby mladých ľudí, a najmä mladé ženy, odbremenili od zodpovednosti, ktorú majú najmä voči závislým osobám, aby mali možnosť pokračovať v štúdiu;

17.   vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s ustanovizňami vyššieho a odborného vzdelávania poskytli pružnejšiu organizáciu štúdia, napríklad tým, že sa zvýši ponuka možností diaľkového vzdelávania a možností individuálneho štúdia, a tým, že sa poskytne možnosť ďalšieho vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania väčšiemu množstvu dospelých;

18.   povzbudzuje členské štáty a ustanovizne vyššieho a odborného vzdelávania , aby väčšmi využívali pružné techniky výučby, ktoré umožňujú nové technológie, a aby tieto techniky poskytli k dispozícii všetkým študujúcim mladým ľuďom alebo mladým ľuďom zúčastňujúcim sa na odbornej príprave, najmä tým, ktorí nesú zodpovednosť za rodinu alebo za osoby so zdravotným postihnutím;

19.   vyzýva členské štáty a ustanovizne vyššieho a odborného vzdelávania , aby vo vzťahu k tehotným študentkám a matkám malých detí zabezpečili rovnaké zaobchádzanie a nediskrimináciu z hľadiska začatia štúdia, pokračovania v ňom a návratu k nemu a mimoriadne zohľadnili ich potreby;

20.   vyzýva ustanovizne vyššieho a odborného vzdelávania , aby zvyšovali povedomie svojich učiteľov a zamestnancov o špecifických potrebách študentov a študentiek, ktorí sa o niekoho starajú, a aby v prípade potreby zriadili pre nich podporné a poradenské služby, a umožnili im tak začať, pokračovať alebo vrátiť sa do systému vyššieho a odborného vzdelávania;

21.   vyzýva ustanovizne vyššieho a odborného vzdelávania , aby pri výpočte nákladov na školné brali ohľad na finančnú situáciu mladých ľudí, mužov i žien, ktorí nesú zodpovednosť za rodinu, a povzbudzuje ich, aby im poskytli náležitú pomoc;

22.   vyzýva členské štáty, aby zriadili systém vnútroštátnej certifikácie, ktorý by umožnil určiť ustanovizne vyššieho a odborného vzdelávania, ktoré môžu pomôcť zosúladiť študentský a rodinný život s cieľom uľahčiť a podporiť pokračovanie v štúdiu alebo návrat k nemu v prípade osôb, ktoré majú zodpovednosť za rodinu;

23.   podnecuje zamestnávateľov, aby v rámci sociálnej zodpovednosti podnikov poskytovali študijné štipendiá, ktoré by mohli poberať aj študenti/študentky majúci zodpovednosť za rodinu, a tým pomohli podporiť zamestnanosť mladých absolventov škôl;

24.   vyzýva členské štáty a sociálnych partnerov, aby podporili a uľahčili celoživotné vzdelávanie tým, že zabezpečia okrem iného aj možnosti rodičovských dovoleniek alebo materských dovoleniek alebo dovoleniek z osobných dôvodov na účely zákonnej opatery a starostlivosti o dospelé závislé osoby alebo osoby so zdravotným postihnutím, ako aj väčšiu pružnosť pracovných podmienok, najmä prostredníctvom používania nových technológií; zároveň vyzýva členské štáty, aby v prípade žien a mužov započítali do celkového odpracovaného času materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku a túto dovolenku zahrnuli aj do výpočtu nárokov na starobný dôchodok, aby sa tak plne dosiahol cieľ skutočnej rovnosti mužov a žien;

25.   vyzýva členské štáty, aby zrušili obmedzenia týkajúce sa doplnkových zárobkových činností osôb počas štúdia alebo odbornej prípravy alebo rodičovskej dovolenky v prípade, že sumy nepresiahnu prahové hodnoty stanovené členskými štátmi, bez toho, aby sa týmto osobám odňali rodinné dávky, čo by im umožnilo zostať v kontakte so svojím zamestnávateľom vďaka tomu, že práce, ktoré im boli zverené, budú vykonávať doma, a tým by sa im po skončení rodičovskej dovolenky uľahčil návrat na trh práce;

26.   pripomína, že skutočnosť, že sú to väčšinou mladé ženy, ktoré sa starajú o závislé osoby, vedie v oblasti vzdelávania a v profesionálnej oblasti k diskriminácii medzi mužmi a ženami; zdôrazňuje, že posilnenie zodpovednosti mužov, pokiaľ ide o úlohy v domácnosti a starostlivosť o deti a iné závislé osoby, je základným predpokladom na zosúladenie rodičovstva so štúdiom u väčšieho počtu žien; vyzýva preto členské štáty, aby uznávali hodnotu rodinného života a podporili rolu otcov, ako aj lepšiu deľbu zodpovedností v rámci rodinného života, a to aj počas štúdia a po skončení študijného cyklu, ako dôležitý krok smerom k dosiahnutiu rovnosti medzi mužmi a ženami;

27.   vyzýva členské štáty, aby upravili finančnú podporu rodín s deťmi tak, aby sa podporila účasť mužov na výchove detí;

28.   odporúča Rade, Komisii a členským štátom, aby si v rámci otvorenej koordinačnej metódy a zasadnutí ministrov školstva a sociálnych vecí vymieňali osvedčené postupy v oblasti podpory študentov/študentiek, ktorí nesú zodpovednosť za rodinu a aby zároveň zohľadnili inovačné ustanovenia, ktoré v tomto ohľade zaviedli niektoré európske krajiny;

29.   odporúča členským štátom, aby zaviedli opatrenia na zjednodušenie poskytovania alebo rozšírenia sociálnej pomoci na študentov pochádzajúcich z iných členských štátov, ktorí majú povinnosť starať sa o deti;

30.   odporúča Komisii a členským štátom, aby pri vypracúvaní a zavádzaní programov Spoločenstva a národných programov v oblasti vzdelávania zohľadnili špecifickú situáciu študentov/študentiek, ktorí nesú zodpovednosť za rodinu; upozorňuje na dôležitosť toho, aby sa do týchto programov zahrnuli prierezové opatrenia podporujúce zosúladenie študentského a rodinného života; požaduje, aby vzdelávacie systémy boli pružné, a tým sa matkám zaručilo, že po skončení materskej dovolenky budú môcť pokračovať v štúdiu a opätovne sa začlenia do toho istého stupňa štúdia, v akom boli pred materskou dovolenkou;

31.   vyzýva členské štáty, aby na základe svojej vnútroštátnej situácie zhodnotili, či by reforma ich vzdelávacieho systému podporujúca pružnosť a lepšie riadenie času štúdia mala za dôsledok urýchlenie vstupu mladých ľudí do aktívneho života, ako aj naplnenie ich túžob po rodičovstve;

32.   povzbudzuje EUROSTAT a členské štáty v tom, aby upravili existujúce ukazovatele s cieľom zozbierať údaje, ktoré by na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ umožnili určiť počet študentov a študentiek, ktorí majú zodpovednosť za rodinu, a ich životné podmienky, a aj určiť, do akej miery je zodpovednosť za rodinu faktorom, ktorý najmä u mladých žien vedie k zanechaniu štúdia;

33.   pripomína, že motivácia mladých žien zosúladiť štúdium s materstvom môže byť zároveň oslabená ich obavami, že neskôr budú vo svojom profesijnom živote vystavené diskriminácii; preto vyzýva členské štáty, aby bojovali proti diskriminácii matiek zo strany zamestnávateľov pri prijímaní do práce, ako aj pri povyšovaní;

34.   vyzýva vedecké a univerzitné kruhy, aby prijali vhodné opatrenia s cieľom zaručiť mužom a ženám, ktorí nesú zodpovednosť za rodinu, rovnaký prístup k povolaniu vedca a/alebo výskumníka, a tak ich podnietiť, aby si vybrali tento druh povolania a zotrvali v ňom, a udržať ich vo vedeckých kruhoch;

35.   vyzýva členské štáty, aby pokračovali v úsilí s cieľom šíriť a podporovať odbornú prípravu určenú osobám, ktoré nesú zodpovednosť za rodinu a osobám pochádzajúcim zo skupín na okraji záujmu a menšinových skupín, s cieľom, aby unikli dlhodobej nezamestnanosti a aby sa im zaručil rovnaký prístup k trhu práce;

36.   odporúča členským štátom, aby podľa povahy svojich národných systémov zdravotníctva vzali do úvahy dôležitosť prístupu k zdravotníckym službám pre študentov, ktorí čakajú deti alebo ich už majú, a aby v úzkej spolupráci s univerzitami vytvorili potrebnú infraštruktúru;

37.   navrhuje, že zásada spoločnej rodičovskej zodpovednosti by sa mohla uplatňovať aj na mladé ženy a mužov, ktorí žijú spolu na určitom základe – špecifickom v každej krajine – inom ako oficiálne manželstvo;

38.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 315, 15.11.2006, s 1.
(3) Ú. v. ES L 123, 8.5.1992, s 16.
(4) Ú. v. EÚ C 102 E, 28.4.2004, s. 492.
(5) Ú. v. EÚ C 320 E, 15.12.2005, s. 164.
(6) Ú. v. EÚ C 287 E, 24.11.2006, s. 323.
(7) Prijaté texty, P6_TA(2007)0021.
(8) Francesco C .Billari, Dimiter Philipov, Vzdelávanie a prechod k materstvu: porovnávacia analýza západnej Európy, Európske demografické výskumné dokumenty 2005.
(9) Správa EUROSTUDENT 2005, Sociálne a ekonomické podmienky študentského života v Európe: priemerný vek študentov v Spojenom kráľovstve je 28 rokov, v Rakúsku 25,3 roka, vo Fínsku 24,6 roka, v Holandsku 24,2 roka a v Írsku 24,1 roka.
(10) Správa EUROSTUDENT 2005, Sociálne a ekonomické podmienky študentského života v Európe: v Holandsku pracuje 91 % všetkých študentov, v Írsku 69 %, v Rakúsku 67 %, v Nemecku 66 %, vo Fínsku 65 %.
(11) Oznámenie Komisie zo 16. marca 2005 pod názvom Zelená kniha-Ako čeliť demografickým zmenám: nová solidarita medzi generáciami (KOM(2005)0094).
(12) Správa Eurostudent 2005, Sociálne a ekonomické podmienky študentského života v Európe: 13,8 % študentiek s dieťaťom v Lotyšsku oproti 5,3 % študentov, 12,1% oproti 10,4 % v Írsku, 11,5 % oproti 10,1 % v Rakúsku.

Posledná úprava: 28. januára 2008Právne oznámenie