Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2584(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0238/2007

Esitatud tekstid :

B6-0238/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 20/06/2007 - 5.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0272

Vastuvõetud tekstid
WORD 39k
Kolmapäev, 20. juuni 2007 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Galileo
P6_TA(2007)0272B6-0238/2007

Euroopa Parlamendi 20. juuni 2007. aasta resolutsioon Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmi (Galileo) rahastamise kohta 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe ja mitmeaastase finantsraamistiku 2007–2013 alusel

Euroopa Parlament ,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmi kasutuselevõtufaasi ja ekspluatatsioonifaasi rakendamise kohta (KOM(2004)0477);

–   võttes arvesse oma 6. septembri 2005. aasta seisukohta eespool nimetatud ettepaneku suhtes(1) ;

–   võttes arvesse oma 26. aprilli 2007. aasta resolutsiooni Galileo kontsessioonilepingu läbirääkimiste kohta(2) ;

–   võttes arvesse komisjoni teatist "Galileo teelahkmel: Euroopa ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemi programmide rakendamine" (KOM(2007)0261);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) ;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

1.   tuletab nõukogule ja komisjonile meelde, et mitmeaastane finantsraamistik sisaldab umbes 1 miljardi euro suurust summat, mis on ette nähtud Galileo tegevuskuludeks ajavahemikul 2007–2013, ja et vastavalt muudetud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmi kasutuselevõtufaasi ja ekspluatatsioonifaasi rakendamise kohta on võrdlussumma praeguste hindade alusel 1,005 miljardit eurot;

2.   väljendab muret seoses võimalusega, et pärast avaliku ja erasektori partnerluse ebaõnnestumist tekkinud tühimiku täitmiseks vajaliku täiendava rahastamise osas võidakse kokku leppida valitsustevahelisel tasandil;

3.   on vastu igasugusele lahendusele, milles ühendatakse ühenduse rahastamine ja valitsustevaheline täiendav rahastamine;

4.   osutab, et komisjon peab esitama Galileo programmi rahastamist käsitleva muudetud ettepaneku võtta vastu määrus, milles Euroopa Parlament ja nõukogu peavad kokku leppima kaasotsustamismenetluse teel;

5.   kordab oma toetust Galileo programmile, millel on väga suur Euroopa lisaväärtus, ja avaldab tugevat toetust programmi jätkamisele ELi vastutusel;

6.   on arvamusel, et nende asjaolude tõttu tuleks Galileo programmi täielikult rahastada liidu eelarvest;

7.   on arvamusel, et kui avalik sektor võtab endale kohustuse projekti täies ulatuses rahastada ja üle võtta mõned või kõik riskid ja kohustused, tuleks seda asjaolu arvesse võtta tulevases muudetud kontsessioonilepingus, eelkõige selles osas, mis on seotud riigi rahaliste toetuste hüvitusmehhanismi ja teenuste hindadega;

8.   palub seetõttu komisjonil algatada finantsraamistiku läbivaatamine institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 22 kohaselt või muude institutsioonidevahelises kokkuleppes sätestatud vahendite abil;

9.   palub nõukogul alustada Euroopa Parlamendiga läbirääkimisi niipea, kui komisjon on sellise ettepaneku esitanud;

10.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 193 E, 17.8.2006, lk 61.
(2) Vastuvõetud tekstid, (P6_TA(2007)0164).
(3) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

Viimane päevakajastamine: 28. jaanuar 2008Õigusalane teave