Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/0145(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0154/2007

Předložené texty :

A6-0154/2007

Rozpravy :

PV 09/07/2007 - 15
CRE 09/07/2007 - 15

Hlasování :

PV 10/07/2007 - 8.33
PV 10/07/2007 - 8.39
CRE 10/07/2007 - 8.39
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0321

Přijaté texty
PDF 231kWORD 442k
Úterý 10. července 2007 - Štrasburk Konečné znění
Potravinářské přídatné látky ***I
P6_TA(2007)0321A6-0154/2007
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských přídatných látkách (KOM(2006)0428 – C6-0260/2006 – 2006/0145(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0428),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0260/2006),

-   s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

-   s ohledem na články 51 a 35 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0154/2007),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. července 2007 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 o potravinářských přídatných látkách
P6_TC1-COD(2006)0145

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise║,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1) ,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy(2) ,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Volný pohyb bezpečných a zdravých potravin je důležitým hlediskem vnitřního trhu a významně přispívá ke zdraví a blahu občanů a k jejich sociálním a ekonomickým zájmům.

(2)  Při provádění politik Společenství by měla být zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského života a zdraví.

(3)  Tímto nařízením se nahrazují předchozí směrnice a rozhodnutí týkající se potravinářských přídatných látek povolených pro použití v potravinách s cílem zajistit efektivní fungování vnitřního trhu a vysokou úroveň ochrany lidského zdraví i životního prostředí a zájmů spotřebitelů, včetně spotřebitelů, kteří jsou vůči některým látkám intolerantní, komplexními a zjednodušenými postupy.

(4)  Tímto nařízením se harmonizuje používání potravinářských přídatných látek v potravinách ve Společenství. To zahrnuje používání potravinářských přídatných látek v potravinách, na které se vztahuje směrnice Rady 89/398/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu(3) , a používání některých potravinářských barviv pro označování zdravotní nezávadnosti masa a pro dekorační barvení a razítkování skořápek vajec. Harmonizuje se jím také používání potravinářských přídatných látek v potravinářských přídatných látkách a potravinářských enzymech, a tím se zajišťuje jejich bezpečnost a jakost a usnadňuje se jejich skladování a používání. Posledně uvedená kategorie předtím nebyla na úrovni Společenství právně upravena.

(5)  Potravinářské přídatné látky jsou látky, které se běžně nekonzumují jako potraviny samotné, ale záměrně se přidávají do potravin pro technologické účely, jako je konzervace potravin. Látky by se však měly považovat za potravinářské přídatné látky, pokud se používají za účelem dodání vůně a/nebo chuti. Látky považované za potraviny, které se mohou používat pro technologickou funkci, jako třeba kuchyňská sůl nebo šafrán pro barvení a potravinářské enzymy by kromě toho také neměly spadat do oblasti působnosti tohoto nařízení. Pokud jde o potravinářské enzymy, vztahuje se na ně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2007 …[ o potravinářských enzymech](4) , které vylučuje použití tohoto nařízení.

(6)  Látky, které se nekonzumují jako samotné potraviny, ale záměrně se používají při zpracování potravin, a které pouze zůstávají jako rezidua v konečných potravinách a nemají technologický účinek v konečném produktu (pomocné látky), by také neměly spadat do působnosti tohoto nařízení.

(7)  Potravinářské přídatné látky by se měly schválit a používat pouze tehdy, pokud splňují kritéria stanovená v tomto nařízení. Potravinářské přídatné látky musejí být při používání bezpečné, důvodem k jejich použití musí být to, že je z hlediska technologie nezbytné, jejich používání nesmí být pro spotřebitele zavádějící a jejich používání musí přinášet spotřebiteli užitek. Zavádějící informování spotřebitele se vztahuje mimo jiné též na otázky jakosti použitých složek, přirozenosti produktu nebo jeho výrobního postupu, nutriční kvalitu a obsah ovoce či zeleniny.

(8)  Potravinářské přídatné látky musí vždy vyhovovat schváleným specifikacím. Specifikace musí obsahovat údaje, podle nichž lze potravinářskou přídatnou látku odpovídajícím způsobem identifikovat, a to včetně původu, a musí popisovat přijatelná kritéria pro čistotu. Specifikace dříve vypracované pro potravinářské přídatné látky zařazené do směrnice Komise 95/31/ES ze dne 5. července 1995, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu náhradních sladidel pro užití v potravinách(5) , směrnice Komise 95/45/ES ze dne 26. července 1995, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu týkající se barviv pro použití v potravinách(6) a směrnice Komise 96/77/ES ze dne 2. prosince 1996, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla(7) by se měly ponechat, dokud nebudou odpovídající přídatné látky zapsány v přílohách tohoto nařízení. Tehdy by v nařízení měly být stanoveny specifikace týkající se těchto přídatných látek. Uvedené specifikace by se měly týkat přímo přídatných látek zařazených na seznamy Společenství v přílohách tohoto nařízení. Vzhledem ke komplexní povaze a podstatě těchto specifikací a v zájmu jasnosti by neměly být začleněny na uvedené seznamy Společenství jako takové, ale měly by být stanoveny v jednom nebo více samostatných nařízeních.

(9)  Některé potravinářské přídatné látky jsou povoleny pro specifická použití pro některé povolené enologické postupy a ošetření. Používání těchto potravinářských přídatných látek by mělo být v souladu s tímto nařízením a se zvláštními ustanoveními podle odpovídajících právních předpisů Společenství.

(10)  Aby se zajistila jednotnost, mělo by se posouzení rizika a schválení potravinářských přídatných látek provádět v souladu se zásadou obezřetnosti a postupem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2007, [kterým se stanoví společné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin](8) .

(11)  Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin(9) se má v otázkách, jimiž může být dotčeno veřejné zdraví, konzultovat Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad").

(12)  Potravinářská přídatná látka, která spadá do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech(10) , by měla být povolena podle uvedeného nařízení, jakož i podle tohoto nařízení.

(13)  Potravinářská přídatná látka již schválená podle tohoto nařízení, která je připravena výrobními metodami nebo za použití výchozích materiálů, které se významným způsobem odlišují od výrobních metod nebo výchozích materiálů zařazených do posouzení rizika provedeného úřadem nebo které se odlišují od výrobních postuů nebo výchozích materiálů, na něž se vztahují stanovené specifikace, by měly být předloženy k hodnocení ze strany úřadu, a to k hodnocení s důrazem na specifikace. Významně odlišnými výrobními metodami nebo výchozími materiály by se mohly rozumět změna výrobní metody od extrakce z rostlin k produkci fermentací, za použití mikroorganismu nebo genetickou modifikací původního mikroorganismu.

(14)  Potravinářské přídatné látky musejí být trvale sledovány a v případě potřeby kdykoliv přehodnoceny z hlediska měnících se podmínek použití a nových vědeckých informací. Měly by být přijaty zvláštní programy hodnocení s cílem přezkoumat již udělená povolení.

(15)  Členským státům, které ponechají zákazy používání některých přídatných látek v některých specifických potravinách považovaným za tradiční a vyráběným na jejich území, by se mělo povolit nadále tyto zákazy používat. Pokud jde o produkty jako "Feta" nebo "Salame cacciatore", zůstávají navíc tímto nařízením nedotčena restriktivnější pravidla spojená s používáním některých označení podle nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin(11) a nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o osvědčeních o zvláštní povaze zemědělských produktů a potravin(12) .

(16)  Na potravinářské přídatné látky se nadále vztahují obecné povinnosti týkající se označení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (13) a případně podle nařízení (ES) č. 1829/2003 a Evropského parlamentu a Rady (ES) č . 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů(14) . Kromě toho by v tomto nařízení měla být obsažena zvláštní ustanovení o označení potravinářských přídatných látek prodávaných výrobcům nebo konečným spotřebitelům.

(17)  Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(15) .

(18)  Zejména by Komise měla být oprávněna aktualizovat a měnit seznam potravinářských přídatných látek ve Společenství, který má být v souladu s tímto nařízením veden. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit, zrušit nebo doplnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, měla by být přijata regulativním postupem s kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(19)  Pro vyvinutí a aktualizaci právních předpisů Společenství o potravinářských přídatných látkách přiměřeným a efektivním způsobem je nezbytné shromažďovat údaje, sdílet informace a koordinovat práci mezi členskými státy. Za tímto účelem může být užitečné provést zkoumání, jež by se zabývala specifickými otázkami s cílem usnadnit rozhodovací proces. Je třeba, aby mohlo Společenství tato zkoumání financovat jako součást svého rozpočtového řízení. Na financování uvedených opatření se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat(16) , z čehož vyplývá, že právním základem pro financování výše uvedených opatření bude nařízení (ES) č. 882/2004.

(20)  Členské státy mají provádět úřední kontroly, aby se vynucovalo dodržování tohoto nařízení v souladu s nařízením (ES) č. 882/2004.

(21)  Jelikož cíle zamýšleného opatření, totiž stanovit pravidla Společenství pro potravinářské přídatné látky, nelze dostatečně dosáhnout na úrovni členských států, a lze jich tedy pro jednotnost trhu a vysoký stupeň ochrany spotřebitele lépe dosáhnout na úrovni Společenství, může opatření přijmout Společenství v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality podle uvedeného článku nepřekročí toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(22)  Po přijetí tohoto nařízení přezkoumá Komise, které bude nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, všechna stávající povolení na základě podmínek pro udělení povolení stanovených tímto nařízením . Všechny potravinářské přídatné látky, které mají být nadále povoleny ve Společenství, by měly být převedeny na seznamy Společenství v přílohách II a III tohoto nařízení. Příloha III tohoto nařízení by měla být doplněna o ostatní potravinářské přídatné látky používané v potravinářských přídatných látkách a enzymech a podmínky jejich používání podle nařízení (ES) č. …/2007 , [ kterým se stanoví společné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin] . Ustanovení v příloze III, kromě ustanovení týkajících se nosičů potravinářských přídatných látek, by se neměla používat až do [1.1.2011], aby se poskytlo vhodné přechodné období.

(23)  Aniž je dotčen výsledek uvedeného přezkoumání, do jednoho roku po přijetí tohoto nařízení by měla Komise stanovit program hodnocení pro úřad, kterým by se znovu vyhodnotila bezpečnost potravinářských přídatných látek, které byly ve Společenství již schváleny. Uvedený program by měl definovat potřeby a pořadí priorit, podle nichž se mají prověřovat potravinářské přídatné látky.

(24)  Tímto nařízením se zrušují a nahrazují tyto právní akty: směrnice Rady 62/2645/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se barviv povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě(17) , směrnice Rady 78/663/EHS ze dne 25. července 1978, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu emulgátorů, stabilizátorů, zahušťovadel a želírujících látek pro použití v potravinách(18) , směrnice Rady 78/664/EHS ze dne 25. července 1978, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu antioxidantů povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě(19) , první směrnice Komise 81/712/EHS ze dne 28. července 1981, kterou se stanoví analytické metody Společenství, jimiž se ověřuje splnění kritérií pro čistotu u některých přídatných látek použitých v potravinách(20) , směrnice Rady 89/107/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských přídatných látek povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě(21) , směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES ze dne 30. června 1994 o náhradních sladidlech pro použití v potravinách(22) , směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/36/ES ze dne 30. června 1994 o barvivech pro použití v potravinách(23) , směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla(24) a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 292/97/ES ze dne 19. prosince 1996 o zachování vnitrostátních právních předpisů zakazujících používání některých přídatných látek při výrobě některých specifických potravin(25) a rozhodnutí Komise 2002/247/ES ze dne 27. března 2002 o pozastavení uvádění na trh a dovozu želé cukrovinek obsahujících potravinářskou přídatnou látku E 425 konjac(26) . Je však třeba, aby některá ustanovení uvedených právních aktů zůstala v platnosti během přechodného období, kterým se poskytne čas na vypracování seznamů Společenství v přílohách tohoto nařízení,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví pravidla pro potravinářské přídatné látky používané v potravinách, a to s cílem zajistit efektivní fungování vnitřního trhu a vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a vysokou úroveň ochrany spotřebitele a životního prostředí .

Za uvedenými účely se v nařízení stanoví:

   a) seznamy povolených potravinářských přídatných látek ve Společenství;
   b) podmínky používání potravinářských přídatných látek v potravinách, █ včetně potravinářských přídatných látek a  potravinářských enzymů, jak jsou uvedeny v nařízení (ES) č. …/2007 [o potravinářských enzymech], a látek určených k aromatizaci potravin, jak jsou uvedeny v nařízení (ES) č. …/2007 [o látkách určených k aromatizaci potravin a některých složkách potravin vyznačujících se aromatizačními vlastnostmi];
   c) pravidla pro označení potravinářských přídatných látek prodávaných jako takové.

Článek 2

Oblast působnosti

1.  Toto nařízení se vztahuje na potravinářské přídatné látky.

2.  Toto nařízení se nevztahuje na tyto látky, ledaže se používají jako potravinářské přídatné látky:

   a) pomocné látky;
   b) látky používané k ochraně rostlin a produktů rostlinného původu v souladu s pravidly Společenství týkajícími se zdraví rostlin, s výjimkou produktů na ochranu rostlin po sklizni používaných jako konzervační látky ;
   c) látky přidávané do potravin jako živiny;
   d) látky používané ke zpracování vody pro lidskou spotřebu spadající do oblasti působnosti směrnice Rady 98/83/ES(27) ;
   e) mikrobiální kultury používané při výrobě potravin, které mohou vytvářet potravinářské přídatné látky, které se však nepoužívají specificky za účelem jejich vytváření.

3.  Toto nařízení se nepoužije na potravinářské enzymy spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. …/2007 [o potravinářských enzymech].

4.  Toto nařízení se použije, aniž jsou dotčena případná zvláštní pravidla Společenství týkající se používání potravinářských přídatných látek:

   a) ve zvláštních potravinách;
   b) pro jiné účely, než na které se vztahuje toto nařízení.

5.  Pokud je to nezbytné, lze rozhodnout regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 3 o tom, zda daná látka spadá či nespadá do oblasti působnosti tohoto nařízení.

6.  Žádná přídatná látka nebo potravina obsahující některou přídatnou látku nesmí být uvedena na trh nebo dána do oběhu, jestliže použití této přídatné látky není v souladu s požadavky tohoto nařízení.

Článek 3

Definice

1.  Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v nařízení (ES) č. 178/2002 a v nařízení (ES) č. 1829/2003.

2.  Použijí se rovněž tyto definice:

   a) "potravinářskou přídatnou látkou" se rozumí jakákoliv látka, která není obvykle určena ke spotřebě jako potravina ani není obvykle používána jako charakteristická složka potraviny, ať má či nemá výživovou hodnotu, a jejíž záměrné přidání do potraviny z technologického důvodu při výrobě, zpracování, přípravě, úpravě, balení, dopravě nebo skladování má nebo pravděpodobně bude mít za následek, že se tato látka nebo její vedlejší produkty stanou přímo či nepřímo složkou této potraviny;
za potravinářské přídatné látky se █nepovažují:
   i) █ monosacharidy, disacharidy nebo oligosacharidy a potraviny obsahující tyto látky používané pro oslazující vlastnosti;
   ii) potraviny ve formě sušené nebo koncentrované, včetně látek určených k aromatizaci potravin začleněných během výroby potravinových směsí pro jejich aromatické, chuťové nebo nutriční vlastnosti spolu s druhotným barvicím účinkem a doplňkovým technologickým účinkem ;
   iii) látky používané v krycích nebo ochranných materiálech, které netvoří součást potravin a nejsou určeny ke konzumaci s uvedenými potravinami;
   iv) produkty obsahující pektin získávané ze sušených jablečných výlisků nebo kůry citrusových plodů nebo z jejich směsi působením zředěné kyseliny následovaným neutralizací sodnými nebo draselnými solemi ("tekutý pektin");
   v) žvýkačkové báze;
   vi) bílý nebo žlutý dextrin, pražené nebo dextrinované škroby, škroby pozměněné působením kyselin nebo alkálií, bělené škroby, fyzikálně pozměněné škroby a škroby ošetřené amylolytickými enzymy;
   vii) chlorid amonný;
   viii) krevní plazma, krevní proteiny, jedlá želatina, bílkovinné hydrolyzáty a jejich soli, mléčné proteiny a gluten;
   ix) aminokyseliny a jejich soli jiné než kyselina glutamová, glycin, cystein a cystin a jejich soli, které nemají technologickou funkci;
   x) kaseináty a kasein;
   xi) inulin;
  b) "pomocnou látkou" se rozumí jakákoli látka, která:
   i) se sama o sobě nekonzumuje jako potravina;
   ii) se záměrně používá při zpracování surovin, potravin nebo jejich složek ke splnění určitého technologického účelu během ošetření nebo zpracování; a
   iii) může vést k nezamýšlenému, avšak technicky nevyhnutelnému výskytu reziduí látky nebo jejích derivátů v konečném produktu za podmínky, že nepředstavují zdravotní riziko a nemají žádný technologický dopad na konečný produkt;
   c) "funkční třídou" se rozumí jedna z kategorií stanovených v příloze I a založených na technologické funkci, kterou přídatná látka uplatňuje v potravinách;
   d) "nezpracovanou potravinou" se rozumí potravina, která neprodělala žádné ošetření, jehož důsledkem by byla podstatná změna původního stavu potraviny, a pro tento účel se za vedoucí k podstatné změně nepovažuje: dělení, separace, odlučování, vykosťování, rozmělňování, zbavení kůže, okrajování, oloupání, rozdrcení, krájení, čištění, ořezávání, hluboké zmrazení, zmrazení, chlazení, mletí, vylupování, balení nebo rozbalování;
  e) "potravinou bez přidaných cukrů" se rozumí potravina bez tohoto:
   i) jakýchkoli přidaných monosacharidů nebo disacharidů █, nebo
   ii) potravin obsahujících monosacharidy nebo disacharidy █ používaných pro oslazující vlastnosti;
   f) "potravinou se sníženým obsahem energie" se rozumí potravina s obsahem energie sníženým alespoň o 30 % vzhledem k původní potravině nebo podobnému produktu;
   g) "stolními sladidly" se rozumí přípravky z povolených náhradních sladidel, které mohou obsahovat ostatní jiné potravinářské přídatné látky a/nebo potravinářské složky a které jsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli jakožto náhražka cukrů;
   h) "potravinou se sníženým obsahem cukrů" se rozumí potravina s celkovým obsahem monosacharidů a disacharidů sníženým alespoň o 30 % ve srovnání s podobným produktem;
   i) výrazem "quantum satis" se rozumí, že nejvyšší použitelné množství není stanoveno. Přídatné látky však smějí v souladu se správnou výrobní praxí být použity v množství nikoli větším, než je nezbytné pro dosažení zamýšleného účelu, a za předpokladu, že spotřebitel není uveden v omyl.

KAPITOLA II

SEZNAMY POVOLENÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH PŘÍDATNÝCH LÁTEK VE SPOLEČENSTVÍ

Článek 4

Seznamy potravinářských přídatných látek ve Společenství

1.  Pouze potravinářské přídatné látky zařazené na seznam Společenství v příloze II smějí být uvedeny na trh jako takové a používány v potravinách, včetně potravin pro zvláštní výživu spadajících pod oblast působnosti směrnice 89/398/EHS.

2.  V potravinářských přídatných látkách a v potravinářských enzymech se smějí používat pouze potravinářské přídatné látky zařazené na seznamu Společenství v příloze III.

3.  Zapisování potravinářských přídatných látek do seznamu v příloze II se provádí na základě kategorií potravin, které se smějí přidávat.

4.  Zapisování potravinářských přídatných látek do seznamu v příloze III se provádí na základě potravinářských přídatných látek nebo potravinářských enzymů, které se smějí přidávat, nebo na základě jejich kategorií.

5.  Potravinářské přídatné látky musí vždy vyhovovat specifikacím uvedeným v článku 12.

Článek 5

Obecné podmínky pro zařazení potravinářských přídatných látek na seznamy Společenství a pro jejich používání

1.  Potravinářskou přídatnou látku lze zařadit na seznamy Společenství v přílohách II a III pouze tehdy, pokud splňuje tyto podmínky:

   a) na základě dostupných vědeckých důkazů není při navrhované míře použití důvodem k obavám o zdraví spotřebitele;
   b) s ohledem na prospěch spotřebitele existuje odůvodněná technologická potřeba, kterou nelze splnit jinými hospodářsky a technologicky schůdnými prostředky;
   c) její používání neuvádí spotřebitele v omyl;
   d) na základě dostupných vědeckých důkazů nemá během žádné části svého životního cyklu negativní dopad na životní prostředí.

2.  K tomu, aby byla zařazena na seznamy Společenství v přílohách II a III, musí mít potravinářská přídatná látka přednosti a výhody pro spotřebitele, a tudíž sloužit jednomu nebo více z těchto účelů:

   a) zachování výživové jakosti potraviny;
   b) dodání potřebných složek nebo součástí do potravin vyráběných pro skupiny spotřebitelů se zvláštními výživovými požadavky;
   c) zvýšení schopnosti potravin udržet si jakost a stabilitu nebo zlepšení organoleptických vlastností za předpokladu, že nedojde ke změně povahy, podstaty nebo jakosti potraviny způsobem, který by mohl uvést spotřebitele v omyl. Uvedení spotřebitele v omyl zahrnuje zejména otázky jako výživová jakost, přirozenost a obsah ovoce a zeleniny v produktu ;
   d) pomoc při výrobě, zpracování, přípravě, úpravě, balení, dopravě nebo skladování potravin za předpokladu, že potravinářská přídatná látka není použita ke skrytí následků použití vadných surovin nebo případných nežádoucích postupů nebo technik (včetně postupů nebo technik nehygienických) v průběhu kterékoliv z těchto činností.

3.  Odchylně od odst. 2 písm. a) může být na seznam Společenství v příloze II zařazena potravinářská přídatná látka, která snižuje výživovou jakost potraviny, pokud:

   a) potravina netvoří významnou složku běžné stravy; nebo
   b) potravinářská přídatná látka je nezbytná pro produkci potravin pro skupiny spotřebitelů se zvláštními výživovými požadavky.

4.  S výjimkou patentovaných znalostí a informací, jejichž důvěrnost je potřeba zachovat, ve schválení určité potravinářské přídatné látky se bude výslovně a transparentně odkazovat na zhodnocení kritérií stanovených v odstavcích 1 až 3 a budou vysvětleny důvody konečného rozhodnutí.

Článek 6

Zvláštní podmínky pro náhradní sladidla

Potravinářskou přídatnou látku lze zařadit na seznam Společenství v příloze II do funkční třídy náhradních sladidel pouze tehdy, pokud kromě toho, že slouží jednomu nebo více účelům podle čl. 5 odst. 2, slouží také jednomu nebo více z těchto účelů:

   a) nahrazení cukrů pro produkci energeticky ochuzených potravin, potravin pro předcházení zubnímu kazu , potravin se sníženým obsahem cukrů nebo potravin bez přidaných cukrů;
   b) produkci potravin určených pro zvláštní výživu ve smyslu definice v čl. 1 odst. 2 písm. a) směrnice 89/398/EHS.

Článek 7

Zvláštní podmínky pro barviva

Potravinářskou přídatnou látku lze zařadit na seznam Společenství v příloze II do funkční třídy barviv pouze tehdy, pokud kromě toho, že slouží jednomu nebo více účelům podle čl. 5 odst. 2, slouží také jednomu nebo více z těchto účelů:

   a) obnovení původního vzhledu potravin, jejichž barva byla dotčena zpracováním, skladováním, balením a distribucí, čímž mohla být narušena jejich přijatelnost co do vzhledu;
   b) učinit potraviny přitažlivějšími co do vzhledu;
   c) obarvení jinak bezbarvých potravin.

Nesmí však existovat riziko, že přídatná látka bude pro spotřebitele zavádějící v tom smyslu, že by se mohl domnívat, že potravina obsahuje složky, které ve skutečnosti přítomny nejsou.

Článek 8

Funkční třídy potravinářských přídatných látek

1.  Potravinářské přídatné látky mohou být přiřazeny k jedné z funkčních tříd v příloze I na základě hlavní technologické funkce dané potravinářské přídatné látky.

Přiřazení potravinářské přídatné látky k funkční třídě nevylučuje to, aby se tato potravinářská přídatná látka používala pro několik funkcí.

2.  Je-li to z důvodu vědeckého pokroku nebo technologického vývoje nezbytné, mohou být v příloze I doplněny další funkční třídy postupem podle čl. 28 odst. 2.

Článek 9

Obsah seznamů potravinářských přídatných látek ve Společenství

1.  Potravinářskou přídatnou látku, která splňuje podmínky stanovené v článcích 5, 6 a 7, lze postupem podle nařízení (ES) č..../2007, [kterým se stanoví společné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin ], zařadit na:

   a) seznam Společenství v příloze II tohoto nařízení; nebo
   b) seznam Společenství v příloze III tohoto nařízení.

2.  Zápis potravinářské přídatné látky na seznamy Společenství v přílohách II a III musí specifikovat:

   a) název potravinářské přídatné látky, skupinu přídatných látek a █číslo E, pokud jí bylo takové číslo přiděleno;
   b) potraviny nebo potravinářské přídatné látky nebo potravinářské enzymy nebo látky určené k aromatizaci potravin, do nichž se daná potravinářská přídatná látka může přidávat;
   c) podmínky, za nichž se daná potravinářská přídatná látka může používat;
   d) případná omezení prodeje dané potravinářské přídatné látky přímo spotřebitelům;
   e) ostatní potravinářské přídatné látky, které nesmějí být použity v kombinaci s touto potravinářskou přídatnou látkou.

3.  Seznamy Společenství v přílohách II a III se pozměňují postupem podle nařízení (ES) č. …/2007, [kterým se stanoví společné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin].

Článek 10

Používaná množství potravinářských přídatných látek,

1.  Při stanovení podmínek použití podle čl. 9 odst. 2 písm. c):

   a) se používané množství stanoví na nejnižší množství nezbytné k dosažení požadovaného účinku;
  b) používané množství musí zohlednit:
   i) jakýkoliv přijatelný denní příjem látky nebo rovnocenný odhad stanovený pro potravinářskou přídatnou látku a její pravděpodobný denní příjem ze všech zdrojů;
   ii) pokud se potravinářská přídatná látka používá v potravinách požívaných zvláštními skupinami spotřebitelů, pravděpodobný denní příjem spotřebitelů v těchto skupinách.

2.  Pokud bude schváleno použití nanotechnologií, stanoví se v souladu s odst. 1 písm. a) k tomuto účelu zvláštní mezní hodnoty.

3.   Pokud je to namístě, maximální množství se pro potravinářskou přídatnou látku nestanoví (quantum satis). V uvedeném případě se potravinářská přídatná látka používá v souladu s definicí v čl. 3 odst. 2 písm. i).

4.   Maximální používaná množství potravinářských přídatných látek stanovená v příloze II se použijí na potraviny určené k přímé spotřebě, případně včetně látek používaných ve zředěném stavu, připravené v souladu s návodem k použití, ledaže je uvedeno jinak.

5.   Maximální používaná množství pro barviva stanovená v příloze II se použijí na množství barvicí složky obsažené v barvicím přípravku, ledaže je uvedeno jinak.

Článek 11

Potravinářské přídatné látky spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1829/2003

Potravinářskou přídatnou látku vyrobenou z geneticky modifikovaných organizmů, obsahující geneticky modifikované organizmy nebo vyrobenou jejich pomocí nebo spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1829/2003 a dosud ještě nezařazenou na seznamy Společenství v přílohách II a III tohoto nařízení lze zařadit na tyto seznamy v souladu s tímto nařízením pouze v případě, že se na ni vztahuje povolení podle článku 7 nařízení (ES) č. 1829/2003. Musí být zřetelně označena slovy "vyrobeno pomocí geneticky modifikovaných organizmů" nebo "vyrobeno z geneticky modifikovaných organizmů" umístěnými vedle názvu nebo čísla E.

Článek 12

Specifikace potravinářských přídatných látek

Když je potravinářská přídatná látka zařazena na seznamy Společenství v přílohách II a III poprvé, přijímají se postupem podle nařízení (ES) č. .../2007, [kterým se stanoví společné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin] specifikace potravinářských přídatných látek týkající se zejména původu, kritérií pro čistotu a případných jiných nezbytných informací.

KAPITOLA III

POUŽÍVÁNÍ POTRAVINÁŘSKÝCH PŘÍDATNÝCH LÁTEK V POTRAVINÁCH

Článek 13

Používání potravinářských přídatných látek v nezpracovaných potravinách

V nezpracovaných potravinách se potravinářské přídatné látky nepoužívají, ledaže je takové použití výslovně stanoveno v příloze II.

Článek 14

Používání barviv a náhradních sladidel v potravinách pro kojence a malé děti

Barviva a náhradní sladidla se nesmějí používat v potravinách pro kojence a malé děti podle směrnice 89/398/EHS, včetně dietních potravin pro kojence a malé děti pro zvláštní léčebné účely, ledaže je jejich použití výslovně stanoveno v příloze II tohoto nařízení.

Článek 15

Používání barviv pro označení

Pro účely označení zdravotní nezávadnosti podle směrnice Rady 91/497/EHS ze dne 29. července 1991, kterou se mění a kodifikuje směrnice 64/433/EHS o hygienických otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství za účelem rozšíření jejích ustanovení na produkci čerstvého masa a jeho uvádění na trh (28) a ostatních označení vyžadovaných na masných výrobcích, pro dekorační barvení skořápek vajec a pro razítkování skořápek vajec podle nařízení Komise (ES) č. 557/2007 ze dne 23. května 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1028/2006 o obchodních normách pro vejce (29) .

Článek 16

Zásada převedení

1.  Výskyt potravinářské přídatné látky je povolen:

   a) v jiných vícesložkových potravinách, než které jsou uvedeny v příloze II, pokud je potravinářská přídatná látka povolena v jedné ze složek vícesložkové potraviny;
  b) v potravinách, do nichž byla přidána potravinářská přídatná látka, potravinářský enzym nebo látka určená k aromatizaci, pokud daná potravinářská přídatná látka:
   i) je povolena v potravinářské přídatné látce, potravinářském enzymu nebo v  látkách určených k aromatizaci potravin v souladu s tímto nařízením;
   ii) byla převedena do potraviny prostřednictvím potravinářské přídatné látky, potravinářského enzymu nebo látky určené k aromatizaci potravin;
   iii) nemá žádnou technologickou funkci v konečné potravině;
   c) v potravině, která se má používat výhradně při přípravě vícesložkových potravin, a za podmínky, že daná vícesložková potravina odpovídá tomuto nařízení.

2.  Odstavec 1 tohoto článku se nepoužije na recepty na počáteční a pokračující kojeneckou výživu, na zpracované obilné a ostatní příkrmy pro kojence a na dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti ve smyslu směrnice 89/398/EHS, ledaže je výslovně stanoveno jinak.

3.  Pokud je potravinářská přídatná látka v látce určené k aromatizaci potravin, potravinářské přídatné látce nebo potravinářském enzymu přidána do potraviny a má v uvedené potravině technologickou funkci, potom se považuje za potravinářskou přídatnou látku uvedené potraviny, a nikoli za potravinářskou přídatnou látku přidané látky určené k aromatizaci, přidané potravinářské přídatné látky ani přidaného potravinářského enzymu.

4.  Aniž je dotčen odstavec 1, je přítomnost intenzivní náhradního sladidla povolena ve vícesložkových potravinách bez přidaného cukru, v energeticky ochuzených vícesložkových potravinách, ve vícesložkových dietních potravinách určených pro nízkokalorické diety a ve vícesložkových potravinách s dlouhou trvanlivostí za podmínky, že intenzivní náhradní sladidlo je povoleno v jedné ze složek vícesložkové potraviny.

Článek 17

Interpretační rozhodnutí

Je-li to nezbytné, může být regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 3 učiněno rozhodnutí o tom, zda:

   a) určitá potravina náleží do kategorie potravin uvedených v příloze II; nebo
   b) potravinářská přídatná látka uvedená v přílohách II a III této směrnice a povolená podle zásady quantum satis je používána v souladu s kritérii podle čl. 10 odst. 3 .

Článek 18

Tradiční potraviny

Členské státy vyjmenované v příloze IV smějí nadále zakazovat používání některých kategorií potravinářských přídatných látek v tradičních potravinách produkovaných na jejich území, které jsou vyjmenovány v uvedené příloze.

KAPITOLA IV

OZNAČENÍ

ODDÍL 1

OZNAČOVÁNÍ POTRAVINÁŘSKÝCH PŘÍDATNÝCH LÁTEK, KTERÉ NEJSOU URČENY K PRODEJI KONEČNÉMU SPOTŘEBITELI

Článek 19

Označování potravinářských přídatných látek, které nejsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli

Potravinářské přídatné látky, které nejsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli, lze bez ohledu na to, zda jsou prodávány samostatně nebo ve směsi a/nebo smíchané se složkami ve smyslu čl. 6 odst. 4 směrnice 2000/13/ES, uvádět na trh pouze tehdy, pokud jsou jejich balení nebo nádoby označeny informacemi stanovenými v článcích 20 až 23 tohoto nařízení, které musí být snadno viditelné, jasně čitelné a nesmazatelné.

Článek 20

Požadavky na informace týkající se identifikace potravinářských přídatných látek

1.  Pokud se potravinářské přídatné látky, které nejsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli, prodávají samostatně nebo ve směsi, musí být jejich balení nebo nádoby opatřeny těmito informacemi o každé potravinářské přídatné látce:

   a) název a/nebo odpovídající číslo E stanovené v tomto nařízení; nebo
   b) neexistuje-li název a/nebo číslo E podle písmene a), popis potravinářské přídatné látky, který je dostatečně přesný, aby tuto potravinářskou přídatnou látku bylo možno odlišit od produktů, se kterými by mohla být omylem zaměněna.

2.  Pokud se potravinářské přídatné látky prodávají ve směsi, potom se informace stanovené v odstavci 1 podávají ohledně každé potravinářské přídatné látky v pořadí podle klesajícího procenta hmotnostního podílu dané přídatné látky v celku.

Článek 21

Požadavky na informace při začlenění jiných látek, materiálů a potravinářských složek do potravinářských přídatných látek

V případě, že potravinářské přídatné látky, jež nejsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli, obsahují látky, materiály nebo složky potravin jiné než potravinářské přídatné látky, které usnadňují skladování, prodej, normalizaci, ředění nebo rozpouštění potravinářských přídatných látek, potom obal, nádoby nebo průvodní doklady potravinářských přídatných látek musejí uvádět informace stanovené v článku 20 a údaje o každé složce v pořadí podle jejího klesajícího procenta hmotnostního podílu v celku.

Článek 22

Požadavky na informace u směsi potravinářských přídatných látek s ostatními složkami potravin

Pokud jsou potravinářské přídatné látky, jež nejsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli, ve směsi s jinými složkami potravin, musí být obal nebo nádoba potravinářských přídatných látek opatřena seznamem všech složek v sestupném pořadí podle procenta jejich hmotnostního podílu v celku.

Článek 23

Obecné požadavky na informace u potravinářských přídatných látek

1.  Na balení nebo nádobách potravinářských přídatných látek, které nejsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli, musí být uvedeny tyto informace:

   a) buďto údaj "k použití v potravinách", anebo údaj "omezené použití v potravinách", anebo přesnější údaj o použití v potravinách, k němuž je přídatná látka určena;
   b) v případě potřeby zvláštní podmínky pro skladování a použití;
   c) návod k použití v případě, že by jeho neuvedení znemožnilo správné použití potravinářské přídatné látky;
   d) značka udávající šarži;
   e) jméno nebo obchodní firma a adresa zpracovatele, balírny nebo prodejce;
   f) pokud se na nějakou složku potravinářské přídatné látky vztahuje omezení jejího množství v potravině, informace o procentním podílu uvedené složky v potravinářské přídatné látce nebo dostatečné informace o složení potravinářské přídatné látky, které umožní kupujícímu dodržet stanovený množstevní limit v potravině; pokud se stejné množstevní omezení vztahuje na skupinu složek používaných jednotlivě nebo ve směsi, může být uvedeno celkové procentuální zastoupení jako jeden údaj; množstevní limi musí být vyjádřen buďto číselně nebo na základě zásady quantum satis ;
   g) čisté množství;
   h) případně informace o potravinářské přídatné látce nebo o jiných látkách, které jsou uvedeny v článcích 20, 21 a 22 tohoto nařízení a jsou vyjmenovány v příloze IIIa směrnice 2000/13/ES, pokud jde o uvedení složek nacházejících se v potravinách;
   i) datum minimální trvanlivosti.

2.  Odchylně od odstavce 1 mohou být údaje požadované v písmenech c) až f) a v písmenech h) a i) uvedeného odstavce uvedeny pouze v dokumentaci, která se týká dané zásilky a která je zasílána se zásilkou nebo před jejím dodáním, pokud je na viditelné části balení nebo nádoby dotyčného produktu uveden údaj "určeno pro výrobu potravin, a nikoliv pro maloobchodní prodej".

3.  Odchylně od požadavků na označování a informací stanovených články 19 až 22 a odstavcem 1 tohoto článku se u hromadných dodávek mohou informace objevit v doprovodné dokumentaci, která je zasílána se zásilkou nebo před jejím dodáním.

ODDÍL 2

OZNAČOVÁNÍ POTRAVINÁŘSKÝCH PŘÍDATNÝCH LÁTEK, KTERÉ JSOU URČENY K PRODEJI KONEČNÉMU SPOTŘEBITELI

Článek 24

Označování potravinářských přídatných látek, které jsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli

1.  Aniž je dotčena směrnice 2000/13/ES , smějí být potravinářské přídatné látky, které jsou určeny pro prodej konečnému spotřebiteli, uváděny na trh pouze tehdy, jsou-li na jejich obalech nebo nádobách snadno viditelně, čitelně a nesmazatelně uvedeny tyto údaje:

   a) název, pod nímž je potravinářská přídatná látka prodávána; uvedený název musí být tvořen názvem, který stanoví případné předpisy Společenství použitelné na dotyčnou potravinářskou přídatnou látku a na její číslo E;
   b) informace požadované v souladu s články 20, 21 a 22 a čl. 23 odst. 1 písm. a) až e), g) a h).

2.  Prodejní popis stolního sladidla musí obsahovat výraz . . "stolní sladidlo na bázi …", a to s uvedením názvu nebo názvů náhradního sladidla nebo sladidel v jeho složení.

3.  Označení stolního sladidla obsahujícího polyalkoholy nebo aspartam nebo sůl aspartamoacesulfamu musí obsahovat tato upozornění:

   a) u polyalkoholů: "při nadměrné spotřebě může mít projímavé účinky";
   b) u aspartamu/soli aspartamu-acesulfamu: "obsahuje zdroj fenylalaninu".

4.  Označení potravinářských přídatných látek obsahujících azobarviva musí obsahovat toto upozornění: "azobarviva mohou vyvolávat alergické účinky".

ODDÍL 3

JINÉ POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ

Článek 25

Jiné požadavky na označování

1.  Články 19 a 24 nejsou dotčeny podrobnější nebo rozsáhlejší právní a správní předpisy týkající se vah a měr nebo vztahující se na nabízení k prodeji, klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků nebo na dopravu těchto látek.

2.  Informace stanovené v článcích 19 až 24 musí být v jazyku, který je kupujícím snadno srozumitelný.

Členský stát, v němž je produkt uváděn na trh, může na svém území v souladu s pravidly Smlouvy stanovit, že tyto informace musí být uvedeny nejméně v jednom nebo více jazycích, které uvedený členský stát zvolí z úředních jazyků Společenství. Ustanovení prvního a druhého pododstavce tohoto odstavce nebrání tomu, aby tyto informace byly uvedeny v několika jazycích.

KAPITOLA V

PROCESNÍ USTANOVENÍ A PROVEDENÍ

Článek 26

Informační povinnost

1.  Producent nebo uživatel potravinářské přídatné látky musí Komisi neprodleně sdělit veškeré nové vědecké nebo technické informace, jimiž by mohlo být dotčeno posouzení bezpečnosti potravinářské přídatné látky.

2.  Producent nebo uživatel potravinářské přídatné látky musí Komisi na její žádost informovat o tom, jak danou potravinářskou přídatnou látku skutečně používá.

Článek 27

Monitoring příjmu potravinářských přídatných látek

1.  Členské státy udržují systémy pro sledování spotřeby a používání potravinářských přídatných látek uplatňující přístup založený na rizicích a každoročně hlásí svá zjištění Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad").

2.  Po konzultaci s úřadem se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 3 společná metodika pro členské státy pro shromažďování informací o dietárním příjmu potravinářských přídatných látek ve Společenství.

Článek 28

Výbor

1.  Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (dále jen "výbor").

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES, s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES činí tři měsíce.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 uvedeného rozhodnutí.

Článek 29

Financování harmonizovaných politik Společenstvím

Právním základem pro financování opatření, která vycházejí z tohoto nařízení, je čl. 66 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 882/2004.

KAPITOLA VI

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 30

Vytroření seznamů potravinářských přídatných látek ve Společenství

1.  Potravinářské přídatné látky, které byly povoleny k použití v potravinách podle směrnic 94/35/ES, 94/36/ES a 95/2/ES přede dnem vstupu tohoto nařízení v platnost, a podmínky jejich použití se zanesou do přílohy II tohoto nařízení po prověření jejich souladu s články 5, 6 a 7 tohoto nařízení regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 3. Toto prověření nezahrnuje nové posouzení rizika provedené úřadem. Toto prověření musí být dokončeno do dne […].

2.  Potravinářské přídatné látky povolené k použití v potravinářských přídatných látkách jako povolené nosiče v příloze V směrnice 95/2/ES a podmínky jejich použití se zanesou do přílohy III části 1 tohoto nařízení po prověření jejich souladu s článkem 5 tohoto nařízení regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 3. Toto prověření nezahrnuje nové posouzení rizika provedené úřadem. Toto prověření musí být dokončeno do dne […].

3.  Specifikace potravinářských přídatných látek, které spadají pod odstavce 1 a 2 tohoto článku, se přijmou podle nařízení (ES) č. …/2007 , [kterým se stanoví společné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin] v okamžiku, kdy dojde k zapsání uvedených potravinářských aditiv do příloh podle uvedených odstavců.

4.  Regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 3 lze přijmout případně vhodná přechodná opatření.

Článek 31

Nové hodnocení schválených potravinářských přídatných látek

1.  Potravinářské přídatné látky, které byly na trhu v době vstupu tohoto nařízení v platnost, nebyly však prověřeny a neobdržely kladné stanovisko Vědeckého výboru pro potraviny nebo úřadu, podrobuje úřad novému posouzení rizika. Tyto přídatné látky budou moci na trhu zůstat, dokud nebude provedeno nové posouzení rizika úřadem.

2.  Hodnocení rizika ze strany úřadu tvoří součást přezkumu prováděného Komisí za pomoci výboru, v rámci něhož jsou zkoumány všechny potravinářské přídatné látky, jež získaly povolení dříve, než toto nařízení vstoupilo v platnost. Tento přezkum probíhá na základě podmínek pro udělování povolení stanovených v tomto nařízení a na základě hodnocení příjmu v potravě a řízení rizik.

Všechny potravinářské přídatné látky, které mají být nadále ve Společenství povoleny, jsou převedeny na seznamy Společenství v přílohách II a III. Příloha III je doplněna o ostatní potravinářské přídatné látky používané v potravinářských přídatných látkách a enzymech a o podmínky jejich používání podle nařízení (ES) č. .../2007, [kterým se stanoví společné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin]. Ustanovení v příloze III, kromě ustanovení týkajících se nosičů potravinářských přídatných látek, se nebudou používat až do [1.1.2011], aby se poskytlo vhodné přechodné období.

Přezkum je prováděn na základě programu hodnocení, který je přijat po konzultaci s úřadem regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 3 do ...(30) . Tento program hodnocení bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

3.  Po provedení programu hodnocení uvedeném v odstavci 2 a po konzultaci s úřadem se podle tohoto nařízení přijme nový program hodnocení pro udělování povolení. Tento nový program hodnocení se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 3 a bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

4.  Potravinářské přídatné látky a použití, která již nejsou aktuální, se při přezkumu povolení z příloh odstraní.

Článek 32

Zrušující ustanovení

1.  Zrušují se tyto právní akty:

   a) směrnice 62/2645/EHS;
   b) směrnice 78/663/EHS;
   c) směrnice 78/664/EHS;
   d) směrnice 81/712/EHS;
   e) směrnice 89/107/EHS;
   f) směrnice 94/35/ES;
   g) směrnice 94/36/ES;
   h) směrnice 95/2/ES;
   i) rozhodnutí č. 292/97/ES;
   j) rozhodnutí 2002/247/ES.

2.  Odkazy na zrušené právní akty se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 33

Přechodná ustanovení

Odchylně od článku 32 zůstávají až do […] použitelnými tato ustanovení:

   a) čl. 2 odst. 1, 2 a 4 směrnice 94/35/ES a příloha uvedené směrnice;
   b) čl. 2 odst. 1 až 6, 8, 9 a 10 směrnice 94/36/ES a přílohy I až V uvedené směrnice;
   c) články 2 a 4 směrnice 95/2/ES a přílohy I až VI uvedené směrnice.

Bez ohledu na písmeno c) se povolení pro E 1103 invertázu a E 1105 lysozym stanovená ve směrnici 95/2/ES zrušují s účinkem ode dne použitelnosti seznamu potravinářských enzymů ve Společenství podle článku 18 nařízení (ES) č. .../2007 [o potravinářských enzymech].

Článek 34

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se po...(31) .

Čl. 4 odst. 2 se však použije na části 2 a 3 přílohy III od [1. ledna 2011].

Potraviny, které nejsou v souladu s požadavky tohoto nařízení, které však byly vyrobeny v souladu s právními předpisy Společenství, mohou setrvat na trhu do skončení doby jejich skladovatelnosti.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

PŘÍLOHA I

Funkční třídy potravinářských přídatných látek v potravinách a potravinářských přídatných látek v potravinářských přídatných látkách a potravinářských enzymech

1.  "Náhradními sladidly" se rozumí látky (náhražky cukru a intenzivní náhradní sladidla) používané k tomu, aby se potravinám nebo stolním sladidlům dodala sladká chuť;

2.   "barvivy" se rozumí látky, které udělují potravině barvu nebo obnovují barvu potraviny a zahrnují přírodní složky potravin a přírodní látky, jež nejsou obvykle jako takové požívány jako potraviny a nejsou obvykle používány jako charakteristické složky potravin.Ve smyslu tohoto nařízení jsou barvivy přípravky získané z potravin a dalších materiálů přírodního původu extrakcí fyzikální nebo chemické povahy, která má za následek selektivní oddělení barevných látek ve vztahu k výživovým nebo aromatickým složkám;

3.   "konzervanty" se rozumí látky, které prodlužují trvanlivost potravin tím, že je chrání proti zkáze způsobené mikroorganismy;

4.   "antioxidanty" se rozumí látky, které prodlužují trvanlivost potravin tím, že je chrání proti zkáze způsobené oxidací, například proti žluknutí tuků a barevným změnám;

5.   "nosiči" se rozumí látky, které se používají k rozpouštění, ředění, disperzi nebo jiné fyzikální úpravě potravinářské přídatné látky nebo látky určené k aromatizaci potravin, potravinářského enzymu, živiny nebo další látky přidané do potraviny (či stravy nebo doplňku stravy) pro nutriční nebo fyziologický účinek s  cílem usnadnit manipulaci s přídatnou látkou, její aplikaci nebo použití, aniž přitom mění její funkci (a aniž vykazují jakýkoliv vlastní technologický účinek);

6.   "kyselinami" se rozumí látky, které zvyšují kyselost potraviny nebo jí udělují kyselou chuť;

7.   "regulátory kyselosti" se rozumí látky, které mění nebo řídí kyselost nebo alkalitu potraviny;

8.   "protispékavými látkami" se rozumí látky, které snižují sklon jednotlivých částic potraviny ulpívat vzájemně na sobě;

9.   "odpěňovači" se rozumí látky, které zabraňují vytváření pěny nebo snižují pěnění;

10.   "plnidly" se rozumí látky, které přispívají k objemu potraviny, aniž významně zvyšují její využitelnou energetickou hodnotu;

11.   "emulgátory" se rozumí látky, které umožňují vytvořit nebo uchovat v potravině stejnorodou směs dvou nebo více nemísitelných fází, například oleje a vody;

12.   "tavicími solemi" se rozumí látky, které převádějí bílkoviny obsažené v sýru do disperzní formy za účelem homogenního rozložení tuků a ostatních složek;

13.   "zpevňujícími látkami" se rozumí látky, které činí tkáně ovoce nebo zeleniny pevnými nebo křehkými nebo udržují jejich pevnost nebo křehkost, nebo látky, které reakcí se želírujícími látkami vytvářejí nebo ztužují gel;

14.   "látkami zvýrazňujícími chuť a vůni" se rozumí látky, které zvýrazňují stávající chuť nebo vůni potraviny;

15.   "pěnotvornými látkami" se rozumí látky, které umožňují vytváření stejnorodé disperze plynné fáze v kapalné nebo tuhé potravině;

16.   "želírujícími látkami" se rozumí látky, které udělují potravině texturu tím, že vytvářejí gel;

17.   "lešticími látkami" (včetně lubrikantů) se rozumí látky, které po nanesení na vnější povrch udělují potravině lesklý vzhled nebo vytvářejí ochranný povlak;

18.   "zvlhčujícími látkami" se rozumí látky, které chrání potravinu před vysycháním tím, že působí proti účinkům vzduchu s nízkou relativní vlhkostí nebo podporují rozpouštění práškovitých potravin ve vodném prostředí;

19.   "modifikovanými škroby" se rozumí látky získávané jednorázovou nebo vícenásobnou chemickou úpravou jedlých škrobů, které mohly být předtím podrobeny fyzikální nebo enzymatické úpravě a mohly být pomocí kyselin nebo zásad štěpeny nebo běleny;

20.   "balicími plyny" se rozumí plyny jiné než vzduch, které se zavádějí do obalu před, během nebo po umístění potraviny do tohoto obalu;

21.   "propelenty" se rozumí plyny jiné než vzduch, které vytlačují potravinu z obalu;

22.   "kypřicími látkami" se rozumí látky nebo směsi látek, které uvolňují plyn, a tak zvyšují objem těsta;

23.   "sekvestranty" látky, které vytvářejí chemické komplexy s ionty kovů;

24.   "stabilizátory" se rozumí látky, které umožňují udržovat fyzikálně-chemický stav potraviny; mezi stabilizátory patří látky, které umožňují udržet jednotný rozptyl dvou nebo více navzájem se nesměšujících látek v potravinách, látky, které stabilizují, udržují nebo zintenzivňují stávající barvu potravin, a látky, které zvyšují pojivost určité potraviny, včetně vytváření vzájemných vazeb mezi bílkovinami, které umožňují spojení kusů potravin do rekonstituované potraviny;

25.   "zahušťovadly" se rozumí látky, které zvyšují viskozitu potraviny;

26.   "látkami zlepšujícími mouku" se rozumí látky (jiné než emulgátory), které se přidávají do mouky nebo těsta pro zlepšení jejich pekařské jakosti.

PŘÍLOHA II

Seznam potravinářských přídatných látek ve Společenství schválených pro použití v potravinách a podmínky použití

PŘÍLOHA III

Seznam potravinářských přídatných látek ve Společenství schválených pro použití v potravinářských přídatných látkách, potravinářských enzymech i látkách určených k aromatizaci potravin a podmínky použití

Část 1 Nosiče v potravinářských přídatných látkách, potravinářských enzymech a látkách určených k aromatizaci potravin

Část 2 Potravinářské přídatné látky jiné než nosiče v potravinářských přídatných látkách, potravinářských enzymech a látkách určených k aromatizaci potravin

Část 3 Přídatné látky v látkách určených k aromatizaci potravin

Část 4 Nosiče živin

PŘÍLOHA IV

Tradiční potraviny, u nichž mohou některé členské státy zachovat zákaz používání některých kategorií potravinářských přídatných látek

Členský stát

Potravina

Kategorie přídatných látek, pro které může být zákaz zachován

Německo

Tradiční německé pivo ("Bier nach deutschem Reinheitsgebot gebraut")

Všechny kromě propelentů

Francie

Tradiční francouzský chléb

Všechny

Francie

Tradiční francouzští sterilovaní lanýži

Všechny

Francie

Tradiční francouzští sterilovaní hlemýždi

Všechny

Francie

Tradiční francouzská husa a kachna zalitá v sádle ("confit")

Všechny

Rakousko

Tradiční rakouský sýr "Bergkäse"

Všechny kromě konzervantů

Finsko

Tradiční finská kaše "mämmi"

Všechny kromě konzervantů

Švédsko

Finsko

Tradiční švédské a finské ovocné sirupy

Barviva

Dánsko

Tradiční dánské masové kuličky "kødboller"

Konzervanty a barviva

Dánsko

Tradiční dánská pomazánka "leverpostej"

Konzervanty (kromě kyseliny sorbové) a barviva

Španělsko

Tradiční španělský salám "lomo embuchado"

Všechny kromě konzervantů a antioxidantů

Itálie

Tradiční italský salám "mortadella"

Všechny kromě konzervantů, antioxidantů, látek pro úpravu pH, látek zvýrazňujících chuť, stabilizátorů a balicích plynů

Itálie

Tradiční italské uzeniny "cotechino e zampone"

Všechny kromě konzervantů, antioxidantů, látek pro úpravu pH, látek zvýrazňujících chuť, stabilizátorů a balicích plynů

(1) Úř. věst. C 168, 20.7.2007, s. 34.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007.
(3) Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 27. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
(4) Úř. věst. L ...
(5) Úř. věst. L 178, 28.7.1995, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/128/ ES (Úř. věst. L 346, 9.12.2006, s. 6).
(6) Úř. věst. L 226, 22.9.1995, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/33 /ES (Úř. věst. L 82, 21.3.2006, s. 10 ).
(7) Úř. věst. L 339, 30.12.1996, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/129/ ES (Úř. věst. L 346, 9.12.2006, s. 15 ).
(8) Úř. věst. L ...
(9) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3).
(10) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1981/2006 (Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 99).
(11) Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).
(12) Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 1.
(13) Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/142/ES (Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 110).
(14) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 24.
(15) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).
(16) Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1791/2006.
(17) Úř. věst. ║ 115, 11.11.1962, s. 2645/62. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 95/45/ES (Úř. věst. L 226, 22.9.1995, s. 1).
(18) Úř. věst. L 223, 14.8.1978, s. 7. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 92/4/EHS (Úř. věst. L 55, 29.2.1992, s. 96).
(19) Úř. věst. L 223, 14.8.1978, s. 30. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 96/77/ES.
(20) Úř. věst. L 257, 10.9.1981, s. 1.
(21) Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 27. Směrnice naposledy pozměněná nařízením ║(ES) č. 1882/2003.
(22) Úř. věst. L 237, 10.9.1994, s. 3. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/52/ES (Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 10).
(23) Úř. věst. L 237, 10.9.1994, s. 13. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003.
(24) Úř. věst. L 61, 18.3.1995, s. 3. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/52/ES.
(25) Úř. věst. L 48, 19.2.1997, s. 13.
(26) Úř. věst. L 84, 28.3.2002, s. 69.
(27) Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 32. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003.
(28) Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 69. Směrnice ve znění nařízení Rady (ES) č . 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
(29) Úř. věst. L 132, 24.5.2007, s. 5.
(30)* Úř. věst.: Jeden rok po vstupu tohoto nařízení v platnost.
(31)* Úř. věst: Po uplynutí doby jednoho roku po dni vyhlášení.

Poslední aktualizace: 9. září 2008Právní upozornění