Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/0145(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0154/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0154/2007

Debates :

PV 09/07/2007 - 15
CRE 09/07/2007 - 15

Balsojumi :

PV 10/07/2007 - 8.33
PV 10/07/2007 - 8.39
CRE 10/07/2007 - 8.39
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0321

Pieņemtie teksti
PDF 224kWORD 276k
Otrdiena, 2007. gada 10. jūlija - Strasbūra Galīgā redakcija
Pārtikas piedevas ***I
P6_TA(2007)0321A6-0154/2007
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2007. gada 10 .  jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pārtikas piedevām (COM(2006)0428 – C6-0260/2006 – 2006/0145(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments ,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2006)0428)(1) ,

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam iesniedz priekšlikumu (C6-0260/2006),

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

–   ņemot vērā Reglamenta 51. un 35. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A6-0154/2007),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1) OV vēl nav publicēts.


Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 10. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2008, par pārtikas piedevām
P6_TC1-COD(2006)0145

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu║,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1) ,

saskaņā ar Līguma 251 pantā noteikto procedūru(2) ,

tā kā:

(1)  Nekaitīgas un veselīgas pārtikas brīva aprite ir būtisks iekšējā tirgus aspekts, kas ievērojami ietekmē gan iedzīvotāju veselību un labklājību, gan sociālās un saimnieciskās intereses.

(2)  Īstenojot Kopienas politiku, ir jānodrošina augsts cilvēku dzīvības un veselības aizsardzības līmenis.

(3)  Šī regula aizstāj agrākās direktīvas un lēmumus par pārtikas piedevām, ko atļauts izmantot pārtikas produktos, ar mērķi nodrošināt iekšējā tirgus efektīvu darbību un cilvēku veselības, vides kā arī patērētāju, tostarp to patērētāju, kas nepanes noteiktas vielas, interešu augstu aizsardzības līmeni, piemērojot visaptverošas un vienkāršotas procedūras.

(4)  Ar šo regulu Kopienas līmenī saskaņo pārtikas piedevu lietojumu pārtikas produktos. Šeit ietilpst pārtikas piedevu lietojums pārtikas produktos, ko aptver Padomes 1989. gada 3. maija Direktīva 89/398/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz īpašas diētas pārtikas produktiem,(3) un atsevišķu pārtikas krāsvielu lietojums gaļas izstrādājumu veselīguma marķēšanai un olu dekorēšanai un olu marķēšanai. Ar šo regulu saskaņo arī pārtikas piedevu lietojumu pārtikas piedevās un pārtikas fermentos, tādējādi nodrošinot to nekaitīgumu un kvalitāti un atvieglojot to uzglabāšanu un izmantošanu. Pēdējai no minētajām kategorijām līdz šim nav Kopienas līmeņa regulējuma.

(5)  Pārtikas piedevas ir vielas, ko pašas par sevi uzturā parasti nelieto, bet ko tehnoloģisku apsvērumu dēļ ar nolūku pievieno pārtikai, piemēram, lai to saglabātu. Tomēr vielas nav uzskatāmas par pārtikas piedevām, ja tās lieto, lai piešķirtu aromātu un/vai garšu. Turklāt no šīs regulas darbības jomas ir izslēdzamas arī vielas, kuras uzskata par pārtikas produktiem, bet var izmantot tehnoloģiskos nolūkos, piemēram, nātrija hlorīds vai safrāns, ko lieto kā krāsvielu, kā arī pārtikas fermenti. Visbeidzot, uz pārtikas fermentiem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes ... Regula (EK) Nr. .../2007 [par pārtikas fermentiem](4) , kas izslēdz šīs regulas piemērošanu.

(6)  No šīs regulas darbības jomas ir izslēdzamas vielas, ko pašas par sevi uzturā nelieto, bet ko apzināti izmanto pārtikas pārstrādē un kas gatavos pārtikas produktos paliek tikai atlieku veidā, un gatavos produktus tehnoloģiski neietekmē (pārstrādes palīglīdzekļi).

(7)  Pārtikas piedevas jāatļauj un jālieto tikai, ja tās atbilst šajā regulā noteiktajiem kritērijiem. Lietojot pārtikas piedevas, tām jābūt nekaitīgām, to lietojuma pamatā jābūt tehnoloģiskai vajadzībai, to lietojums nedrīkst maldināt patērētājus un patērētājiem jāgūst labums no to lietojuma. Patērētāju maldināšana iekļauj gadījumus (bet neaprobežojas ar tiem) saistībā ar izmantoto sastāvdaļu kvalitāti, produkta vai ražošanas procesa dabīgumu, produkta uzturrādītājiem, kā arī ar tā augļu un dārzeņu sastāvu.

(8)  Pārtikas piedevām vienmēr jāatbilst apstiprinātajām specifikācijām. Specifikācijās jāiekļauj informācija, kas pienācīgi identificē attiecīgo pārtikas piedevu, tostarp tās izcelsmi, un apraksta pieņemamos tīrības kritērijus. Agrāk izstrādātās pārtikas piedevu specifikācijas, kas ir iekļautas Komisijas 1995. gada 5. jūlija Direktīvā 95/31/EK par pārtikas produktos lietojamo saldinātāju noteiktajiem tīrības kritērijiem(5) , Komisijas 1995. gada 26. jūlija Direktīvā 95/45/EK, ar ko nosaka īpašus tīrības kritērijus krāsvielām, kuras lieto pārtikas produktos(6) un Komisijas 1996. gada 2. decembra Direktīvā 96/77/EK par noteiktajiem tīrības kritērijiem pārtikas piedevām, izņemot krāsvielas un saldinātājus,(7) jāpatur spēkā līdz attiecīgo piedevu iekļaušanai šīs regulas pielikumos. Tad specifikācijas, kas attiecas uz šīm piedevām, jāizklāsta regulā. Šīm specifikācijām tieši jāattiecas uz šīs regulas pielikumu Kopienas sarakstos iekļautajām piedevām. Tomēr ņemot vērā šādu specifikāciju sarežģītību un saturu, skaidrības labad tās nav pašas par sevi jāiekļauj Kopienas sarakstos, bet jāizklāsta vienā vai vairākās atsevišķās regulās.

(9)  Ir atļauts dažu pārtikas piedevu īpašs lietojums atsevišķās atļautās ar vīndarību saistītās darbībās un procesos. Šīs pārtikas piedevas jālieto saskaņā ar šo regulu un konkrētajiem attiecīgo Kopienas tiesību aktu noteikumiem.

(10)  Lai nodrošinātu viendabīgumu, pārtikas piedevu risku novērtējums un atļauju piešķiršana jāveic saskaņā ar piesardzības principu un kārtību, ko paredz Eiropas Parlamenta un Padomes ... Regula (EK) Nr. .../2007 [ par vienotu atļauju piešķiršanas kārtību pārtikas piedevām, pārtikas fermentiem un pārtikas aromatizētājiem] (8) .

(11)  Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu,(9) par jautājumiem, kas varētu ietekmēt sabiedrības veselību, jāapspriežas ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (turpmāk tekstā "Iestāde").

(12)  █Pārtikas piedevām, uz ko attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regula (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un lopbarību(10) , atļaujas jāpiešķir saskaņā ar minēto regulu, kā arī saskaņā ar šo regulu.

(13)  Gadījumos, kad pārtikas piedevas, kas jau ir atļautas saskaņā ar šo regulu, ražo pēc metodēm vai no izejmateriāliem, kuri ievērojami atšķiras no tiem, kas ir iekļauti Iestādes risku novērtējumā, vai atšķiras no tiem, kas ir minēti izstrādātajās specifikācijās, šīs pārtikas piedevas jādod pārbaudīt Iestādei, kas veic novērtēšanu, galveno vērību veltot specifikācijām. Ievērojami atšķirīgas ražošanas metodes vai izejmateriāli var būt ražošanas metodes maiņa, augu ekstraktu vietā izmantojot fermentāciju kāda mikroorganisma vai ģenētiski modificēta mikroorganisma iedarbībā.

(14)  Pārtikas piedevas nepārtraukti jāpārrauga un vajadzības gadījumā jānovērtē atkārtoti, ņemot vērā lietojuma nosacījumu izmaiņas un jaunāko zinātnisko informāciju. Lai pārskatītu piešķirtās atļaujas, ir jāpieņem īpašas novērtēšanas programmas.

(15)  Dalībvalstīm, kas ir saglabājušas aizliegumus lietot atsevišķas piedevas dažos īpašos, par tradicionāliem uzskatāmos pārtikas produktos, ko ražo to teritorijā, jāļauj paturēt spēkā šos aizliegumus. Turklāt attiecībā uz tādiem produktiem kā, piemēram, "Feta "" vai "Salame cacciatore " šī regula neierobežo stingrākos ar atsevišķu kategoriju lietojumu saistītos noteikumus, kas paredzēti Padomes 2006. gada 20. marta Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību(11) un Padomes 2006. gada 20. marta Regulā (EK) Nr. 509/2006 par lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem kā garantētām tradicionālām īpatnībām (12) .

(16)  Pārtikas piedevas jāturpina marķēt saskaņā ar vispārējiem marķēšanas noteikumiem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvā 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu (13) , un Regulā (EK) Nr. 1829/2003 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulā (EK) Nr. 1830/2003, kas attiecas uz ģenētiski modificētu organismu izsekojamību un marķēšanu, kā arī no ģenētiski modificētiem organismiem ražotu pārtikas un lopbarības produktu izsekojamību (14) . Turklāt šajā Regulā jāparedz īpaši marķēšanas noteikumi pārtikas piedevām, ko ražotājiem vai gala patērētājiem pārdod kā pārtikas piedevas.

(17)  Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību(15) .

(18)  Jo īpaši Komisijai jābūt tiesīgai atjaunot un grozīt ar šo regulu noteikto Kopienas pārtikas piedevu sarakstu. Tā kā šie pasākumi ir vispārīgi un to mērķis ir grozīt, svītrot nebūtiskus šīs regulas elementus, vai papildināt regulu ar jauniem nebūtiskiem elementiem, tie ir jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(19)  Lai proporcionāli un efektīvi izstrādātu un atjauninātu ar pārtikas piedevām saistītos tiesību aktus, dalībvalstīm ir jāapkopo dati, jāapmainās ar informāciju un jāsaskaņo rīcība. Šajā nolūkā var noderēt pētījumi, kas atvieglotu lēmumu pieņemšanas procesu, palīdzot risināt konkrētus jautājumus. Šādus pētījumus saskaņā ar budžeta procedūru ieteicams finansēt Kopienai. Šādu pasākumu finansēšana ir paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem(16) , un tāpēc juridiskais pamats iepriekšminēto pasākumu finansēšanai būs Regula (EK) Nr. 882/2004.

(20)  Dalībvalstīm jāveic oficiāla kontrole, lai nodrošinātu šīs regulas izpildi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004.

(21)  Veicamo pasākumu mērķi, proti, Kopienas pārtikas piedevu noteikumu izstrādi dalībvalstis nevar pietiekami nodrošināt, tāpēc tirgus vienotības un augsta līmeņa patērētāju aizsardzības nodrošināšanai to var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var paredzēt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā paredzēto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar proporcionalitātes principu, kā tas paredzēts minētajā pantā, šī regula attiecas tikai šā mērķa sasniegšanai nepieciešamo.

(22)  Pēc šīs regulas pieņemšanas Komisijai ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas līdzdalību jāveic visu pastāvošo atļauju pārbaude, pamatojoties uz šajā regulā sniegtajiem atļaujas piešķiršanas noteikumiem . Visas pārtikas piedevas, kas Kopienā arī turpmāk būs atļautas, jāiekļauj šīs regulas II un III pielikuma Kopienas sarakstos. Jāpapildina šīs regulas III pielikums, tajā iekļaujot pārējās pārtikas piedevas, kuras lieto pārtikas piedevās un fermentos, un to izmantošanas nosacījumus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. .../2007 [ par vienotu atļauju piešķiršanas kārtību pārtikas piedevām, pārtikas fermentiem un pārtikas aromatizētājiem] . Nodrošinot piemērotu pārejas periodu, III pielikuma noteikumus, izņemot noteikumus, kas attiecas uz pārtikas piedevu nesējiem, nepiemēro līdz [2011. gada 1. janvārim].

(23)  Neskarot minētās pārbaudes iznākumu, viena gada laikā pēc šīs regulas pieņemšanas Komisijai jāizstrādā un Iestādei jānosaka novērtēšanas programma Kopienā iepriekš atļauto pārtikas piedevu nekaitīguma atkārtotai novērtēšanai. Programmā jānosaka vajadzības un prioritāšu secība, kas jāievēro, pārbaudot atļautās pārtikas piedevas.

(24)  Ar šo regulu atceļ un aizstāj šādus tiesību aktus: Padomes Direktīvu 62/2645/EEK par dalībvalstu noteikumu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktos cilvēku uzturam atļautajām krāsvielām(17) , ║ Padomes 1978. gada 25. jūlija Direktīvu 78/663/EEK, ar ko nosaka īpašus tīrības kritērijus emulgatoriem, stabilizatoriem, biezinātājiem un recinātājiem, kas paredzēti izmantošanai pārtikas produktos(18) , Padomes 1978. gada 25. jūlija Direktīvu 78/664/EEK, ar ko nosaka īpašus tīrības kritērijus antioksidantiem, kurus ir atļauts izmantot pārtikas produktos cilvēku uzturam(19) , Komisijas 1981. gada 28. jūlija Pirmo direktīvu 81/712/EEK, ar ko nosaka Kopienas analīzes metodes, lai pārbaudītu, vai pārtikas produktos izmantotās piedevas atbilst tīrības kritērijiem(20) , Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/107/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas piedevām, ko atļauts izmantot cilvēku uzturā(21) , Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. jūnija Direktīvu 94/35/EK par saldinātājiem, ko lieto pārtikas produktos(22) , Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. jūnija Direktīvu 94/36/EK par krāsvielām, ko lieto pārtikas produktos(23) , Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 20. februāra Direktīvu 95/2/EK par pārtikas piedevām, kas nav krāsvielas vai saldinātāji,(24) kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 19. decembra Lēmumu Nr.  292/97/EK par to valsts tiesību aktu paturēšanu spēkā, ar ko aizliedz konkrētu piedevu izmantošanu dažu īpašu pārtikas produktu ražošanā,(25) un Komisijas 2002. gada 27. marta Lēmumu 2002/247/EK, ar ko tiek apturēta tādu želejveida konditorejas izstrādājumu laišana tirgū un imports, kas satur pārtikas piedevu E 425 konjac (26) . Tomēr ir vēlams, ka atsevišķi šo tiesību aktu noteikumi paliek spēkā pārejas periodā, lai dotu laiku sagatavot šīs regulas pielikumu Kopienas sarakstus,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU:

I NODAĻA

PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu paredz noteikumus par pārtikas piedevām, kuras lieto pārtikas produktos, ar mērķi nodrošināt iekšējā tirgus efektīvu darbību un cilvēku veselības, patērētāju un vides augstu aizsardzības līmeni.

Minētajā nolūkā ar šo regulu nosaka:

   a) Kopienas atļauto pārtikas piedevu sarakstus,
   b) pārtikas piedevu lietojuma nosacījumus pārtikā, tostarp pārtikas piedevās un pārtikas fermentos, kā minēts Regulā (EK) Nr. …/2007 [par pārtikas fermentiem], kā arī pārtikas aromatizētājos, kā minēts Regulā (EK) Nr. …/2007 [par aromatizētājiem un dažām pārtikas produktu sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām],
   c) marķēšanas noteikumus pārtikas piedevām, ko pārdod kā pārtikas piedevas.

2. pants

Darbības joma

1.  Šī regula attiecas uz pārtikas piedevām.

2.  Šī regula neattiecas uz šādām vielām, izņemot gadījumus, kad tās lieto kā pārtikas piedevas:

   a) pārstrādes palīglīdzekļiem,
   b) vielām, ko izmanto augu un augu valsts produktu aizsardzībai saskaņā ar Kopienas noteikumiem, kas attiecas uz augu aizsardzību, izņemot augu aizsardzības produktus, ko lieto pēc ražas novākšanas kā konservantus ,
   c) vielām, ko pievieno pārtikas produktiem kā barības vielas,
   d) dzeramā ūdens attīrīšanai izmantojamajām vielām, uz ko attiecas Padomes Direktīva 98/83/EK(27) ,
   e) mikrobu kultūrām, kuras izmanto pārtikas ražošanā un kuras pašas spēj producēt pārtikas piedevas, bet kuras speciāli neizmanto to ražošanai.

3.  Šī regula neattiecas uz pārtikas fermentiem, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. .../2007 [par pārtikas fermentiem].

4.  Šo regulu piemēro, neskarot konkrētus Kopienas noteikumus, kas attiecas uz pārtikas piedevu lietojumu:

   a) īpašos pārtikas produktos,
   b) mērķiem, uz ko neattiecas šīs regulas darbības joma.

5.  Vajadzības gadījumā saskaņā ar 28. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru var lemt par konkrētu vielu atbilstību vai neatbilstību šīs regulas darbības jomai.

6.  Pārtikas piedevas un/vai pārtikas produkti, kuru sastāvā ir šādas piedevas, kas neatbilst šīs regulas prasībām, netiek laisti tirgū un/vai apgrozībā.

3. pants

Definīcijas

1.  Šajā regulā izmanto Regulā (EK) Nr. 178/2002 un Nr. 1829/2003 noteiktās definīcijas.

2.  Izmanto arī šādas definīcijas:

   a) "pārtikas piedeva" ir jebkura viela, ko pašu par sevi uzturā parasti nelieto un ko parasti neizmanto kā raksturīgu pārtikas sastāvdaļu neatkarīgi no tā, vai tai ir uzturvērtība vai tās nav, bet kura pati par sevi vai tās blakusprodukti tieši vai netieši kļūst vai ir pamatoti domājams, ka var kļūt par pārtikas produktu sastāvdaļu vai citādi ietekmēt to īpašības pēc tam, kad šī viela tehnoloģisku apsvērumu dēļ ir ar nolūku pievienota pārtikas produktiem šo pārtikas produktu ražošanas, pārstrādes, sagatavošanas, apstrādes, iepakošanas, pārvadāšanas vai glabāšanas posmā;
█par pārtikas piedevām neuzskata:
   i) █monosaharīdus, disaharīdus vai oligosaharīdus un pārtikas produktus, kas tos satur, un kurus lieto to saldinātāju īpašību dēļ,
   ii) pārtikas produktus žāvētā vai koncentrētā veidā, ieskaitot aromatizētājus, kas pievienoti saliktiem pārtikas produktiem to ražošanas laikā aromātisko, garšas īpašību vai barības vielu satura dēļ un kuriem ir papildu tehnoloģiska iedarbība un sekundāra nozīme kā krāsvielām,
   iii) vielas, ko izmanto apvalka vai pārklājuma materiālos, kas nav pārtikas produktu daļa un ko nav paredzēts lietot uzturā kopā ar šiem pārtikas produktiem,
   iv) izstrādājumus, kas satur pektīnu un ir iegūti no žāvētām ābolu izspaidām vai citrusaugļu mizām, vai no to maisījuma, iedarbojoties ar atšķaidītu skābi, kas pēc tam daļēji neitralizēta ar nātrija vai kālija sāļiem ("šķidrais pektīns"),
   v) košļājamās gumijas pamatmasu,
   vi) balto vai dzelteno dekstrīnu, izkarsētu vai dekstrinētu cieti, cieti, kas modificēta, apstrādājot ar skābi vai sārmu, balināto cieti, fizikāli modificētu cieti un cieti, kas apstrādāta ar amilolītiskiem fermentiem,
   vii) amonija hlorīdu,
   viii) asins plazmu, asins olbaltumus , pārtikas želatīnu, proteīnu hidrolizātus un to sāļus, piena proteīnu un glutēnu,
   ix) aminoskābes un to sāļus, izņemot glutamīnskābi, glicīnu, cisteīnu un cistīnu un to sāļus, kam nav tehnoloģisku funkciju,
   x) kazeinātus un kazeīnu,
   xi) inulīnu;
  b) "pārstrādes palīglīdzeklis" ir jebkura viela:
   i) ko pašu par sevi uzturā nelieto,
   ii) ko ar konkrētu nolūku izmanto izejvielu, pārtikas produktu un to sastāvdaļu pārstrādē, lai apstrādē vai pārstrādē panāktu noteiktu tehnoloģisku mērķi, un
   iii) kuras pašas vai kuras atvasinājumu atliekas bez īpaša nolūka, taču tehniski nenovēršami rodas gatavajā produktā, ja atliekas nav veselībai kaitīgas un tehnoloģiski neiedarbojas uz gatavajiem produktiem;
   c) "funkcionālā grupa" ir viena no I pielikumā noteiktajām kategorijām, kuru pamatā ir attiecīgo pārtikas piedevu tehnoloģiskās funkcijas pārtikas produktos;
   d) "neapstrādāts pārtikas produkts" ir pārtikas produkts, kas nav bijis pakļauts pārstrādei, kuras rezultātā ir būtiski mainījies tā sākotnējais sastāvs; šajā nozīmē pie darbībām, ko jo īpaši uzskata par tādām, kuru rezultātā nenotiek būtiskas pārmaiņas, pieder dalīšana, atkaulošana, kapāšana, ādas atdalīšana, mizošana, malšana, griešana, tīrīšana, dziļa sasaldēšana, sasaldēšana, atdzesēšana, drupināšana, lobīšana, iepakošana vai izpakošana;
  e) "pārtikas produkti, kas nesatur pievienotus cukurus" ir pārtikas produkti, kuram nav:
   i) pievienoti monosaharīdi vai disaharīdi █, vai
   ii) pievienoti pārtikas produkti, kas satur monosaharīdus vai disaharīdus █, un kurus lieto par saldinātājiem;
   f) "pārtikas produkts ar pazeminātu enerģētisko vērtību" ir pārtikas produkts ar enerģētisko vērtību, kas samazināta vismaz par 30 % salīdzinājumā ar sākotnējo pārtikas produktu vai līdzīgu produktu;
   g) "galda saldinātāji" ir atļauto saldinātāju izstrādājumi, kuros var būt citas pārtikas piedevas un/vai pārtikas sastāvdaļas un ko ir paredzēts pārdot gala patērētājiem kā cukuru aizstājējus;
   h) "pārtikas produkts ar nelielu cukuru daudzumu" ir pārtikas produkts, kurā monosaharīdu un disaharīdu kopējais samazinājums sastāvā ir vismaz par 30 % salīdzinājumā ar līdzīgu produktu;
   i) "quantum satis" nozīmē, ka maksimālā deva nav norādīta . Tomēr saldinātājus lieto saskaņā ar labas ražošanas praksi tādās devās, kas nav lielākas kā nepieciešams, lai sasniegtu paredzētos nolūkus, ar noteikumu, ka netiek maldināts patērētājs.

II NODAĻA

KOPIENAS ATĻAUTO PĀRTIKAS PIEDEVU SARAKSTI

4. pants

Kopienas pārtikas piedevu saraksti

1.  Laist tirgū kā pārtikas piedevas un lietot pārtikas produktos, tostarp īpašas diētas pārtikas produktos, uz ko attiecas Direktīva 89/398/EEK, var tikai Kopienas sarakstā II pielikumā iekļautās pārtikas piedevas.

2.  Pārtikas piedevās un pārtikas fermentos var lietot tikai Kopienas sarakstā III pielikumā iekļautās pārtikas piedevas.

3.  Šīs regulas II pielikuma pārtikas piedevu sarakstu veido, par pamatu ņemot to pārtikas produktu kategorijas, kam šīs pārtikas piedevas var pievienot.

4.  Šīs regulas III pielikuma pārtikas piedevu sarakstu veido, par pamatu ņemot tās pārtikas piedevas vai pārtikas fermentus, vai to kategorijas, kam šīs pārtikas piedevas var pievienot.

5.  Pārtikas piedevām jāatbilst 12. pantā minētajām specifikācijām.

5. pants

Vispārīgi noteikumi par pārtikas piedevu un to lietojuma iekļaušanu Kopienas sarakstos

1.  Pārtikas piedevas var iekļaut Kopienas sarakstos II un III pielikumā tikai, ja tās atbilst šādiem noteikumiem:

   a) pamatojoties uz pieejamo zinātnisko informāciju, ieteiktajās devās tās nerada bažas par kaitīgumu patērētāju veselībai,
   b) tehnoloģiski pamatoti mērķi saistībā ar labumu, ko gūst patērētāji, un ko nevar sasniegt ar citiem ekonomiski un tehnoloģiski realizējamiem līdzekļiem,
   c) to lietojums nemaldina patērētājus,
   d) pamatojoties uz pieejamo zinātnisko informāciju, tās nevienā dzīves cikla posmā neizraisa negatīvu ietekmi uz vidi.

2.  Lai pārtikas piedevas iekļautu Kopienas sarakstos II un III pielikumā, patērētājiem no tām jāgūst priekšrocības un labums, tādēļ tās jāizmanto vienam vai vairākiem šādiem mērķiem:

   a) saglabāt pārtikas uzturvērtību,
   b) nodrošināt ar vajadzīgajām sastāvdaļām vai komponentiem pārtikas produktus, ko ražo patērētāju grupām ar īpašām uztura vajadzībām,
   c) uzlabot pārtikas produktu glabāšanos vai stabilitāti, vai uzlabot to organoleptiskās īpašības ar noteikumu, ka šādu pārtikas produktu īpašības, sastāvs vai kvalitāte nemainās tā, ka tiek maldināti patērētāji. Patērētāju maldināšana iekļauj gadījumus (bet neaprobežojas ar tiem), kas attiecas, uz izmantoto sastāvdaļu svaigumu un kvalitāti, produkta dabīgumu, augļu un dārzeņu sastāvu,
   d) sekmēt pārtikas ražošanu, pārstrādi, sagatavošanu, apstrādi, iepakošanu, pārvadāšanu vai glabāšanu ar noteikumu, ka attiecīgo pārtikas piedevu neizmanto, lai slēptu sekas, kas radušās sakarā ar bojātu izejvielu lietošanu vai nevēlamas rīcības vai metožu, tostarp higiēnas prasību neievērošanu vai nehigiēnisku metožu izmantošanu kādā no šīm darbībām.

3.  Atkāpjoties no 2. punkta a) apakšpunkta, Kopienas sarakstā II pielikumā var iekļaut pārtikas piedevas, kas mazina kāda pārtikas produkta uzturvērtību, ar noteikumu, ka:

   a) attiecīgais pārtikas produkts nav parastā uztura svarīga sastāvdaļa, vai
   b) šīs pārtikas piedevas ir vajadzīgas, lai ražotu pārtikas produktus patērētāju grupām ar īpašām uztura vajadzībām.

4.  Izņemot ar īpašumtiesībām aizsargātu informāciju un datus, kuri atbilstīgi uzskatāmi par konfidenciāliem, piešķirot atļauju pārtikas piedevām, skaidri un pārredzami apsver to atbilstību kritērijiem, kuri minēti 1. līdz 3. punktā, un izskaidro pamatojumu galīgajam lēmumam.

6. pants

Īpaši noteikumi par saldinātājiem

Pārtikas piedevas var iekļaut Kopienas sarakstā II pielikumā saldinātāju funkcionālajā grupā tikai gadījumos, kad papildus 5. panta 2. punktā minētajam vienam vai vairākiem mērķiem tās izmanto arī vienam vai vairākiem šādiem mērķiem:

   a) cukuru aizstāšanai, ražojot pārtikas produktus ar pazeminātu enerģētisko vērtību, kariozi neizraisošus pārtikas produktus, pārtikas produktus ar nelielu cukuru daudzumu vai pārtikas produktus bez pievienotiem cukuriem ,
   b) lai ražotu īpašas diētas produktus saskaņā ar Direktīvas 89/398/EEK 1. panta 2. punkta a) apakšpunktu.

7. pants

Īpaši noteikumi par krāsvielām

Pārtikas piedevas var iekļaut Kopienas sarakstā II pielikumā krāsvielu funkcionālajā grupā tikai gadījumos, kad papildus vienam vai vairākiem mērķiem, kas minēti 5. panta 2. punktā, tās izmanto arī vienam vai vairākiem šādiem mērķiem:

   a) sākotnējā izskata atjaunošana tādiem pārtikas produktiem, kuru krāsu ir nevēlami ietekmējusi pārstrāde, glabāšana, iepakojums un izplatīšana, pasliktinot šo pārtikas produktu ārējo izskatu,
   b) lai darītu pārtikas produktus ārēji pievilcīgākus,
   c) lai piekrāsotu pārtikas produktus, kas citādi būtu bezkrāsas.

Turklāt nedrīkst izraisīt risku, ka piedeva varētu maldināt patērētājus, radot iespaidu, ka pārtikas produkts satur citas sastāvdaļas nekā īstenībā izmantotās.

8. pants

Pārtikas piedevu funkcionālās grupas

1.  Pārtikas piedevas var iekļaut vienā no I pielikuma funkcionālajām grupām, pamatojoties uz attiecīgās pārtikas piedevas galveno tehnoloģisko funkciju.

Pārtikas piedevas iekļaušana vienā funkcionālajā grupā nenozīmē, ka tās lietojumam nevar būt vairākas tehnoloģiskas funkcijas.

2.  Zinātnes sasniegumu vai tehnoloģiju attīstības rezultātā vajadzības gadījumā saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto kārtību I pielikumā var iekļaut papildu funkcionālās grupas.

9. pants

Kopienas pārtikas piedevu sarakstu saturs

1.  Pārtikas piedevas, kas atbilst 5., 6. un 7. pantā paredzētajiem noteikumiem, saskaņā ar Regulā (EK) Nr. .../2007, [ar ko izveido vienotu atļauju piešķiršanas procedūru pārtikas piedevām, pārtikas fermentiem un pārtikas aromatizētājiem ] noteikto kārtību var iekļaut:

   a) Kopienas sarakstā šīs regulas II pielikumā un/vai
   b) Kopienas sarakstā šīs regulas III pielikumā.

2.  Kopienas sarakstos šīs regulas II un III pielikumā iekļauto pārtikas piedevu aprakstā norāda:

   a) pārtikas piedevas nosaukumu, piedevas grupu un E numuru, ja tas ir piešķirts,
   b) pārtikas produktus un/vai pārtikas piedevas, un/vai pārtikas fermentus, un/vai pārtikas aromatizētājus , kuriem attiecīgo pārtikas piedevu var pievienot,
   c) pārtikas piedevas lietošanas noteikumus,
   d) ierobežojumus, kas attiecas uz pārtikas piedevas pārdošanu tieši patērētājiem, ja tādi pastāv,
   e) citas pārtikas piedevas, kuras nedrīkst lietot apvienojumā ar kādu pārtikas piedevu.

3.  Kopienas sarakstus šīs regulas II un III pielikumā groza saskaņā ar kārtību, kas minēta Regulā (EK) Nr. .../2007 [par vienotu atļauju piešķiršanas kārtību pārtikas piedevām, pārtikas fermentiem un pārtikas aromatizētājiem].

10. pants

Pārtikas piedevu lietojuma devas

1.  Paredzot 9. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētos lietošanas noteikumus:

   a) norāda vēlamā rezultāta panākšanai vajadzīgo mazāko lietojamo devu;
  b) šo devu nosakot, ņem vērā:
   i) pieļaujamo diennakts devu vai līdzīgu attiecīgās pārtikas piedevas novērtējumu, un tās varbūtējo no visiem uztura avotiem kopīgo dienas devu uzturā,
   ii) ja pārtikas piedevu ir paredzēts izmantot pārtikas produktos, ko lieto īpašas patērētāju grupas, ņem vērā šīs pārtikas piedevas iespējamo dienas devu minēto grupu patērētājiem.

2.  Ja tiek atļauts izmantot nanotehnoloģiju, šim nolūkam nosaka atsevišķas robežvērtības saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu.

3.  Attiecīgos gadījumos pārtikas piedevu maksimālās devas nenorāda (lieto pēc vajadzības). Šādos gadījumos pārtikas piedevas lieto saskaņā ar definīciju, kas noteikta 3. panta 2. punkta i) apakšpunktā.

4.  Ja nav noteikts citādi, II pielikumā norādītās maksimālās lietošanas devas attiecas uz ēšanai gataviem pārtikas produktiem, tostarp tādiem, kas, ja vajadzīgs, ir atšķaidīti, un kas sagatavoti pēc lietošanas instrukcijas.

5.  Ja nav noteikts citādi, II pielikumā norādītās maksimālās krāsvielu devas attiecas uz krāsvielu daudzumu, ko satur krāsvielu preparāti.

11. pants

Pārtikas piedevas, uz kurām attiecas Regula (EK) Nr. 1829/2003

Pārtikas piedevas, kuras iegūtas no ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO), kurās tie izmantoti vai kuras ir ĢMO radītas , vai uz kurām attiecas Regula (EK) Nr. 1829/2003, un kuras nav vēl iekļautas Kopienas sarakstos šīs regulas II un III pielikumā, var iekļaut šajos sarakstos saskaņā ar šo regulu tikai tad, ja atļaujas piešķiršana notiek saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1829/2003 7. pantu. Tās ir skaidri jāmarķē ar norādēm "ĢMO radītas" vai "ražotas no ĢMO" līdzās to nosaukumam un E numuram.

12. pants

Pārtikas piedevu specifikācijas

Pārtikas piedevu specifikācijas, kurās jo īpaši ir norādīta informācija par izcelsmi, tīrības kritērijiem un cita vajadzīga informācija, apstiprina, attiecīgo pārtikas piedevu pirmo reizi iekļaujot Kopienas sarakstos II un III pielikumā saskaņā ar Regulā (EK) Nr. .../2007 [par vienotu atļauju piešķiršanas kārtību pārtikas piedevām, pārtikas fermentiem un pārtikas aromatizētājiem] paredzēto kārtību.

III NODAĻA

PĀRTIKAS PIEDEVU LIETOJUMS PĀRTIKAS PRODUKTOS

13. pants

Pārtikas piedevu lietojums neapstrādātos pārtikas produktos

Neapstrādātos pārtikas produktos pārtikas piedevas nelieto, izņemot gadījumus, kad to lietojums ir īpaši paredzēts II pielikumā.

14. pants

Krāsvielu un saldinātāju izmantošana pārtikas produktos zīdaiņiem un maziem bērniem

Zīdaiņu un mazu bērnu pārtikas produktos, kas minēti Direktīvā 89/398/EEK, tostarp īpašos medicīniskos nolūkos lietojamos diētiskos zīdaiņu un mazu bērnu pārtikas produktos krāsvielas un saldinātājus nelieto, izņemot gadījumus, kad to izmantošana ir īpaši paredzēta šīs regulas II pielikumā.

15. pants

Krāsvielu lietojums marķējumam

Tikai šīs regulas II pielikumā uzskaitītās krāsvielas var lietot veselīguma marķēšanai, kā noteikts Padomes 1991. gada 29. jūlija Direktīvā 91/497/EEK, ar ko groza un konsolidē Direktīvu 64/433/EEK par veselības problēmām, kas ietekmē Kopienas tirdzniecību ar svaigu gaļu, lai to attiecinātu uz svaigas gaļas ražošanu un tirdzniecību (28) , citam gaļas izstrādājumiem vajadzīgajam marķējumam, olu dekoratīvai krāsošanai un olu marķēšanai, kā paredzēts Komisijas 2007. gada 23. maija Regulā (EK) Nr. 557/2007, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1028/2006 par olu tirdzniecības standartiem (29) .

16. pants

Pārneses princips

1.  Pārtikas piedevu klātbūtne ir pieļaujama:

   a) salikta sastāva pārtikas produktos, kas nav minēti II pielikumā, ja attiecīgo pārtikas piedevu ir atļauts lietot kādā no šāda salikta sastāva pārtikas produkta sastāvdaļām;
  b) pārtikas produktos, kam pievienoti pārtikas fermenti, pārtikas piedevas vai aromatizētāji, ja attiecīgā pārtikas piedeva:
   i) saskaņā ar šo regulu ir atļauta lietot pārtikas piedevās, pārtikas fermentos vai aromatizētājos ,
   ii) ja tā ar pārtikas piedevu, pārtikas fermentu vai aromatizētāju ir pārnesta attiecīgajā pārtikas produktā,
   iii) gatavajā pārtikas produktā tai nav tehnoloģisku funkciju;
   c) pārtikas produktos, ko paredzēts izmantot tikai salikta sastāva pārtikas produktu sagatavošanā, ievērojot nosacījumu, ka salikta sastāva pārtikas produkti atbilst šīs regulas noteikumiem.

2.  Izņemot īpaši paredzētus gadījumus, šā panta 1. punkts neattiecas uz piena maisījumiem piebarošanas maisījumiem zīdaiņiem, pārstrādātiem pārtikas produktiem uz graudaugu bāzes un bērnu pārtiku, kā arī uz īpašos medicīniskos nolūkos lietojamiem diētiskiem zīdaiņu un mazu bērnu pārtikas produktiem, kas minēti Direktīvā 89/398/EEK.

3.  Gadījumos, kad pārtikas produktiem pievieno pārtikas piedevas, ko satur aromatizētāji, pārtikas piedevas vai pārtikas fermenti, un tām attiecīgajā pārtikas produktā ir tehnoloģiskas funkcijas, šīs pārtikas piedevas uzskata par attiecīgā pārtikas produkta pārtikas piedevām, nevis par pārtikas piedevām tiem pievienotajiem aromatizētājiem, pārtikas piedevām vai pārtikas fermentiem.

4.  Neskarot 1. punktu, koncentrētu saldinātāju klātbūtne ir pieļaujama salikta sastāva pārtikas produktos bez pievienota cukura, salikta sastāva pārtikas produktos ar pazeminātu enerģētisko vērtību, salikta sastāva diētiskos pārtikas produktos, kas paredzēti mazkaloriju diētām, un salikta sastāva pārtikas produktos ar ilgu glabāšanās laiku ievērojot nosacījumu, ka koncentrētais saldinātājs ir atļauts vienā no salikta sastāva pārtikas produkta sastāvdaļām.

17. pants

Interpretācijas lēmumi

Vajadzības gadījumā saskaņā ar 28. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru var pieņemt lēmumu:

   a) par to, vai konkrēti pārtikas produkti pieder vai nepieder kādai no II pielikumā minētajām pārtikas produktu kategorijām, vai
   b) par to, vai II un III pielikumā uzskaitītās pārtikas piedevas, kuras atļauts izmantot pēc vajadzības, lieto vai nelieto atbilstoši 10. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem.

18. pants

Tradicionālie pārtikas produkti

Šīs regulas IV pielikumā uzskaitītajām dalībvalstīm ir atļauts paturēt spēkā atsevišķu minētajā pielikumā uzskaitītu pārtikas piedevu kategoriju lietojuma aizliegumu tradicionālos pārtikas produktos, kurus ražo to teritorijā.

IV NODAĻA

MARĶĒJUMS

1. sadaļa

Tādu pārtikas piedevu marķējums, ko nav paredzēti pārdošanai gala patērētājiem

19. pants

Tādu pārtikas piedevu marķējums, ko nav paredzēts pārdot gala patērētājiem

Pārtikas piedevas, ko nav paredzēts pārdot gala patērētājiem, pārdodot atsevišķi vai maisījumos ar citām pārtikas piedevām un/vai sastāvdaļām, saskaņā ar Direktīvas 2000/13/EK 6. panta 4. punktu var laist tirgū, ja uz to iepakojuma vai taras ir skaidri redzama, labi salasāma un neizdzēšama informācija, kas paredzēta šīs regulas 20. līdz 23. pantā.

20. pants

Ar pārtikas piedevu identifikāciju saistītā informācija

1.  Ja pārtikas piedevas, ko nav paredzēts pārdot gala patērētājiem, pārdod atsevišķi vai maisījumos ar citām pārtikas piedevām, uz to iepakojuma vai taras par katru pārtikas piedevu ir šāda informācija:

   a) šajā regulā minētais nosaukums un/vai E numurs, vai
   b) ja a) apakšpunktā minētā nosaukuma un/vai E numura nav, pārtikas piedevas apraksts, kas ir pietiekami precīzs, lai dotu iespējas attiecīgo pārtikas piedevu atšķirt no produktiem, ar kuriem to varētu sajaukt.

2.  Ja pārtikas piedevas pārdod maisījumos ar citām pārtikas piedevām, par katru pārtikas piedevu sniedz 1. punktā minēto informāciju dilstošā secībā pēc to masas daļas kopējā masā.

21. pants

Informācija, kas jāsniedz gadījumos, kad pārtikas piedevas satur citas vielas, materiālus vai pārtikas sastāvdaļas

Gadījumos, kad pārtikas piedevas, ko nav paredzēts pārdot gala patērētājiem, nolūkā atvieglot šo pārtikas piedevu glabāšanu, pārdošanu, standartizāciju, atšķaidīšanu vai šķīdināšanu satur citas vielas, materiālus vai pārtikas sastāvdaļas, izņemot pārtikas piedevas, uz pārtikas piedevu iepakojuma, taras vai pavaddokumentiem ir 20. pantā minētā informācija un visu sastāvdaļu saraksts dilstošā secībā pēc to masas daļas kopējā masā.

22. pants

Informācija, kas jāsniedz gadījumos, kad pārtikas piedevas ir maisījumos ar citām pārtikas sastāvdaļām

Gadījumos, kad pārtikas piedevas, ko nav paredzēts pārdot gala patērētājiem, ir maisījumos ar citām pārtikas sastāvdaļām, uz pārtikas piedevu iepakojuma vai taras ir visu sastāvdaļu saraksts dilstošā secībā pēc to masas daļas kopējā masā.

23. pants

Vispārīga informācija, kas jāsniedz par pārtikas piedevām

1.  Ja pārtikas piedevas nav paredzēts pārdot gala patērētājiem, uz to iepakojuma vai taras ir šāda informācija:

   a) norāde "lietošanai pārtikā" vai norāde "ierobežotai lietošanai pārtikā", vai konkrētāka norāde par attiecīgās pārtikas piedevas paredzēto lietojumu pārtikā,
   b) vajadzības gadījumā īpaši glabāšanas un lietošanas nosacījumi,
   c) lietošanas instrukcija gadījumos, kad tās neievērošanas dēļ, pārtikas piedevas pienācīgs lietojums nav iespējams,
   d) marķējums, ar ko identificē partiju vai sēriju,
   e) ražotāja, fasētāja vai pārdevēja vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums un adrese,
   f) procentuālā daudzuma norāde pārtikas piedevu sastāvdaļām, kam pārtikā ir noteikti kvantitatīvi ierobežojumi, vai pietiekama informācija par attiecīgās pārtikas piedevas sastāvu, lai pircēji varētu nodrošināt kvantitatīvo ierobežojumu ievērošanu pārtikā; ja tādi paši kvantitatīvi ierobežojumi attiecas uz kādu sastāvdaļu grupu, ko izmanto atsevišķi vai kopā, šo sastāvdaļu saturu var norādīt ar vienu skaitli; kvantitatīvos ierobežojumus izsaka vai nu skaitliski vai piemērojot principu "pēc vajadzības",
   g) neto masa,
   h) atbilstīgos gadījumos informācija par pārtikas piedevām vai citām vielām, kas ir minētas šīs regulas 20., 21. un 22. pantā un uzskaitītas Direktīvas 2000/13/EK IIIa pielikumā saistībā ar norādēm uz pārtikas produktu sastāvdaļām,
   i) minimālā derīguma termiņa datums.

2.  Atkāpjoties no šā panta 1. punkta noteikumiem, šajā punktā no c) līdz f) apakšpunktam un h), un i)  apakšpunktā noteikto informāciju var norādīt tikai uz tiem sūtījuma pavaddokumentiem, kas jāiesniedz kopā ar sūtījumu vai pirms tā piegādes, ja uz attiecīgā produkta iepakojuma vai taras skaidri redzamā vietā ir norāde "paredzēts pārtikas produktu ražošanai, nevis mazumtirdzniecībai".

3.  Atkāpjoties no marķējuma un informācijas sniegšanas prasībām saskaņā ar 19. un 22. pantu un šā panta 1. punktu, attiecībā uz beztaras piegādēm visu informāciju var norādīt pavaddokumentos, kuri jāiesniedz kopā ar sūtījumu vai pirms tā piegādes.

2. sadaļa

Tādu pārtikas piedevu marķējums, kas paredzēti pārdošanai gala patērētājiem

24. pants

Tādu pārtikas piedevu marķēšana, kas paredzēti pārdošanai gala patērētājiem

1.  Neskarot Direktīvu 2000/13/EK, pārtikas piedevas, ko ir paredzēti pārdošanai gala patērētājiem, var laist tirgū, ja uz to iepakojuma ir šāda skaidri redzama, labi salasāma un neizdzēšama informācija:

   a) pārtikas piedevas komercnosaukums; šajā nosaukumā jābūt nosaukumam, kas noteikts saskaņā ar Kopienas noteikumiem, kuri attiecas uz šo pārtikas piedevu, un tās E numuram,
   b) informācija, kas jānorāda saskaņā ar 20., 21. un 22. pantu un 23. panta 1. punkta a) līdz e), g) un h) apakšpunktu.

2.  Galda saldinātāju tirdzniecības aprakstā iekļauj norādi "galda saldinātājs uz .. bāzes", lietojot šā saldinātāja sastāvā izmantotās(-o) saldinātājvielas(-u) nosaukumu(-s).

3.  Poliolus un/vai aspartāmu, un/vai aspartāma acesulfāma sāli saturošu galda saldinātāju marķējumā jābūt šādiem brīdinājuma uzrakstiem:

   a) polioli: "pārmērīga lietošana var izraisīt caureju",
   b) aspartāms/aspartāma acesulfāma sāls: "satur fenilalanīnu".

4.  To pārtikas piedevu marķējumā, kuri satur azokrāsvielas, ir jābūt brīdinājuma uzrakstam "azokrāsvielas var izraisīt alerģisku reakciju".

3. sadaļa

Citas marķēšanas prasības

25. pants

Citas marķēšanas prasības

1.  Šīs regulas 19. līdz 24. pants neskar sīkāk izstrādātus vai plašākus normatīvos vai administratīvos aktus attiecībā uz bīstamu vielu un preparātu saturu un mērvienībām, vai noformējumu, klasifikāciju, iepakojumu un marķējumu, vai attiecībā uz šādu vielu pārvadāšanu.

2.  Šīs regulas 19. līdz 24. pantā minētajai informācijai jābūt pircējiem viegli saprotamā veidā.

Dalībvalstis savā teritorijā, kurā produktu pārdod, saskaņā ar Līgumu var noteikt, ka šai informācijai jābūt vienā vai vairākās Kopienas oficiālajās valodās, kuras izvēlas attiecīgā dalībvalsts. Šā punkta pirmās un otrās daļas noteikumi neparedz aizliegumu šādu informāciju sniegt vairākās valodās.

V NODAĻA

PROCEDŪRAS NOTEIKUMI UN ĪSTENOŠANA

26. pants

Pienākums sniegt informāciju

1.  Pārtikas piedevu ražotāji vai lietotāji nekavējoties Komisijai dara zināmu jebkuru jaunu zinātnisku vai tehnisku informāciju, kas varētu ietekmēt attiecīgās pārtikas piedevas nekaitīguma novērtējumu.

2.  Pārtikas piedevu ražotāji vai lietotāji pēc Komisijas pieprasījuma informē Komisiju par attiecīgās pārtikas piedevas faktisko lietojumu.

27. pants

Pārtikas piedevu devu pārraudzība

1.  Dalībvalstis uztur sistēmas, lai pārraudzītu pārtikas piedevu patēriņu un lietojumu, izmantojot pieeju, kas ņem vērā risku , un par saviem atzinumiem katru gadu informē Komisiju un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (turpmāk tekstā "Iestāde").

2.  Pēc apspriedēm ar Iestādi saskaņā ar 28. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru pieņem kopēju metodiku, ko dalībvalstis izmanto, lai vāktu informāciju par pārtikas piedevu devām Kopienas iedzīvotāju uzturā.

28. pants

Komiteja

1.  Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja (turpmāk tekstā "Komiteja").

2.  Atsaucoties uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais periods ir trīs mēneši.

3.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

29. pants

Kopienas saskaņoto politiku finansēšana

Juridiskais pamats no minētās regulas izrietošo pasākumu finansēšanai ir Regulas (EK) Nr. 882/2004 66. panta 1. punkta c) apakšpunkts.

VI NODAĻA

PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

30. pants

Kopienas pārtikas piedevu sarakstu izveide

1.  Pārtikas piedevas, ko pirms šīs regulas spēkā stāšanās ir bijis atļauts lietot pārtikas produktos saskaņā ar Direktīvu 94/35/EK, 94/36/EK un 95/2/EK, un šo pārtikas piedevu lietojuma nosacījumus iekļauj šīs regulas II pielikumā, kad saskaņā ar 28. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru ir pārbaudīta to atbilstība šīs regulas 5., 6. un 7. panta noteikumiem. Minētā pārbaude neattiecas uz Iestādes veiktu jaunu risku novērtējumu. Pārbaudi veic līdz [..].

2.  Pārtikas piedevas, ko saskaņā ar Direktīvas 95/2/EC V pielikumu ir bijis atļauts lietot pārtikas piedevās kā atļautas nesējvielas, un šo pārtikas piedevu lietojuma nosacījumus iekļauj šīs regulas III pielikuma 1. daļā, kad saskaņā ar 28. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru ir pārbaudīta to atbilstība šīs regulas 5. pantam. Minētā pārbaude neattiecas uz Iestādes veiktu jaunu risku novērtējumu. Pārbaudi veic līdz [..].

3.  To pārtikas piedevu specifikācijas, ko aptver šā panta 1. un 2. punkts, apstiprina saskaņā ar Regulu (EK) Nr. .../2007 [par vienotu atļauju piešķiršanas kārtību pārtikas piedevām, pārtikas fermentiem un pārtikas aromatizētājiem] līdz ar šo pārtikas piedevu iekļaušanu pielikumos saskaņā ar minētajiem punktiem.

4.  Saskaņā ar 28. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru var tikt pieņemti vajadzīgie pārejas pasākumi.

31. pants

Atļautu pārtikas piedevu atkārtots novērtējums

1.  Iestāde veic jaunu risku novērtējumu pārtikas piedevām, kas ir bijušas tirgū šīs regulas spēkā stāšanās dienā, bet kuras nav pārbaudītas un par kurām nav saņemts Pārtikas zinātniskās komitejas vai Iestādes pozitīvs atzinums . Šādas pārtikas piedevas tirgū būs atļautas, kamēr Iestāde nav veikusi jaunu riska novērtējumu.

2.  Iestādes veiktā riska novērtēšana ir daļa no pārbaudes, ko Komisija, kurai palīdz komiteja, veic attiecībā uz visām pārtikas piedevām, kuras bija apstiprinātas pirms šīs regulas stāšanās spēkā. Šo pārbaudi veic, pamatojoties uz šajā regulā noteiktajiem atļaušanas kritērijiem un pamatojoties uz devu novērtējumu un riska pārvaldību.

Visas pārtikas piedevas, kas Kopienā arī turpmāk būs atļautas, iekļauj II un III pielikuma Kopienas sarakstos. III pielikumu papildina, iekļaujot pārējās pārtikas piedevas, kuras lieto pārtikas piedevās un fermentos, un to izmantošanas nosacījumus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. .../2007 [par vienotu atļauju piešķiršanas kārtību pārtikas piedevām, pārtikas fermentiem un pārtikas aromatizētājiem]. Nodrošinot piemērotu pārejas periodu, III pielikuma noteikumus, izņemot noteikumus, kas attiecas uz pārtikas piedevu nesējiem, nepiemēro līdz [2011. gada 1. janvārim].

Pārbaudi veic, pamatojoties uz novērtēšanas programmu, kuru pēc apspriedēm ar Iestādi pieņem līdz ... (30) saskaņā ar 28. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Novērtēšanas programmu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3.  Pēc 2. punktā minētās novērtēšanas programmas pabeigšanas un pēc apspriešanās ar Iestādi pieņem jaunu novērtēšanas programmu atļauju piešķiršanai saskaņā ar šo regulu. Jauno novērtēšanas programmu pieņem saskaņā ar 28. panta 3. punktā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru un publicē "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

4.  Pārbaudot atļaujas, no pielikumiem svītro pārtikas piedevas un lietojumu, kas vairs nav aktuāls.

32. pants

Atcelšana

1.  Atceļ šādus tiesību aktus:

   a) Direktīva 62/2645/EEK;
║;
   b) Direktīva 78/663/EEK;
   c) Direktīva 78/664/EEK;
   d) Direktīva 81/712/EEK;
   e) Direktīva 89/107/EEK;
   f) Direktīva 94/35/EK;
   g) Direktīva 94/36/EK;
   h) Direktīva 95/2/EK;
   i) Lēmums Nr. 292/97/EK;
   j) Lēmums 2002/247/EK.

2.  Atsauces uz atceltajiem tiesību aktiem uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

33. pants

Pārejas noteikumi

Atkāpjoties no 32. panta, līdz [..] turpina piemērot šādus noteikumus:

   a) Direktīvas 94/35/EK 2. panta 1., 2. un 4. punktu un pielikumu,
   b) Direktīvas 94/36/EK 2. panta 1. līdz 6. punktu, 8., 9. un 10. punktu, un I līdz V pielikumu,
   c) Direktīvas 95/2/EK 2. un 4. pantu, un I līdz VI pielikumu.

Neskarot šā panta c)apakšpunktu, sākot ar Kopienas pārtikas fermentu saraksta piemērošanas dienu saskaņā ar 18. pantu Regulā (EK) Nr. .../2007 [par pārtikas fermentiem], atceļ ar Direktīvu 95/2/EK piešķirtās E 1103 invertāzes un E 1105 lizocīma atļaujas.

34. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo regulu sāk piemērot no ...(31) .

Tomēr 4.panta 2. punkta noteikumus III pielikuma 2. un 3. daļai sāk piemērot no [2011. gada 1. janvāra].

Pārtikas piedevas, kuras neatbilst šīs regulas prasībām, bet kuras ir ražotas saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, var turpināt realizēt atbilstoši to glabāšanas laikam.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

║,

Eiropas Parlamenta vārdā - Padomes vārdā -

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

I PIELIKUMS

Funkcionālās grupas, kas attiecas uz pārtikas piedevām, ko lieto pārtikas produktos, un uz pārtikas piedevām, ko lieto pārtikas piedevās un pārtikas fermentos

1.   "saldinātāji" ir vielas (berami saldinātāji un koncentrēti saldinātāji), ko lieto, lai piešķirtu pārtikas produktiem saldu garšu, vai kā galda saldinātājus;

2.   "krāsvielas" ir vielas, kas papildina vai atjauno pārtikas produktu krāsu, tostarp dabīgi pārtikas produktu komponenti un dabīgas izejvielas, ko pašas par sevi parasti uzturā nelieto un neizmanto kā raksturīgas pārtikas sastāvdaļas. No pārtikas produktiem iegūti preparāti un citādi dabīgu izejvielu materiāli, kas ir uzturvielām vai aromātiskajām sastāvdaļām radniecīgi pigmenti, ko iegūst selektīvā fizikālā un/vai ķīmiskā ekstrakcijā, ir krāsvielas šīs regulas nozīmē;

3.   "konservanti" ir vielas, kas pagarina pārtikas produktu glabāšanās laiku, aizsargājot tos no mikroorganismu izraisītas bojāšanās;

4.   "antioksidanti" ir vielas, kas pagarina pārtikas produktu glabāšanās laiku, aizsargājot tos no oksidēšanas procesu izraisītas bojāšanās, piemēram, no tauku sasmakšanas vai krāsas maiņas;

5.   "nesējvielas" ir vielas, ko izmanto pārtikas piedevu vai aromatizētāju, pārtikas fermentu, uzturvielu un/vai citu vielu, kas uztura vai fizioloģiskā nolūkā pievienotas pārtikas produktiem (vai pārtikai un /vai uztura bagātinātājiem), šķīdināšanai, atšķaidīšanai, izkliedēšanai vai citādai fizikālai modificēšanai, nemainot to funkcijas (un kurām pašām nav nekādu tehnoloģisko funkciju), lai atvieglotu to apstrādi vai lietošanu;

6.   "skābes" ir vielas, kas palielina pārtikas produktu skābumu un/vai piešķir tiem skābu garšu;

7.   "skābuma regulētāji" ir vielas, kas maina vai regulē pārtikas produktu skābumu vai bāziskumu;

8.   "pretsalipes vielas" ir vielas, kas mazina pārtikas produktu daļiņu salipšanu;

9.   "putu dzēsēji" ir vielas, kas novērš vai samazina putošanu;

10.   "apjoma palielinātāji" ir vielas, kas sekmē pārtikas produktu tilpuma palielināšanos, ievērojami nepalielinot to enerģētisko vērtību;

11.   "emulgatori" ir vielas, kas pārtikas produktos ļauj izveidot vai saglabāt homogēnu maisījumu, kas sastāv no divām vai vairākām fāzēm, kas savstarpēji nesajaucas, piemēram, eļļas un ūdens;

12.   "emulģējošie sāļi" ir vielas, kas pārveido siera proteīnus disperģējamā veidā, tādējādi veicinot tauku un citu sastāvdaļu vienmērīgu sadalīšanos produkta masā;

13.   "cietinātāji" ir vielas, kas padara vai saglabā stingrus vai kraukšķīgus augļu vai dārzeņu audus, vai iedarbojoties ar recinātājiem, veido vai stiprina želeju;

14.   "garšas pastiprinātāji" ir vielas, kas pastiprina pārtikas produktiem piemītošo garšu un/vai smaržu;

15.   "putu veidotāji" ir vielas, kas nodrošina gāzveida fāzes homogēnu izkliedi šķidros vai cietos pārtikas produktos;

16.   "recinātāji" ir vielas, kas, veidojot želeju, rada pārtikas produkta struktūru;

17.   "glazētājvielas" (tostarp smērvielas) ir vielas, ko izmanto pārtikas produktu ārējās virsmas apstrādei, lai padarītu to spīdīgu vai lai izveidotu aizsargslāni;

18.   "mitrumuzturētāji" ir vielas, kas pasargā pārtikas produktus no izžūšanas, pretdarbojoties sausa gaisa ietekmei, vai veicina pulveru šķīšanu ūdeni saturošā vidē;

19.   "modificētās cietes" ir vielas, kas iegūtas, ar ķīmiskiem reaģentiem vienu vai vairākas reizes iedarbojoties uz pārtikas cieti, kura pirms tam var būt apstrādāta ar fizikālām vai fermentatīvām metodēm, hidrolizēta ar skābi vai sārmu vai balināta;

20.   "aizsarggāzes" ir gāzes, izņemot gaisu, ko iepilda iepakojumā pirms vai pēc pārtikas produktu iepakošanas vai pārtikas produktu iepakošanas laikā;

21.   "propelenti" ir gāzes, izņemot gaisu, kas izspiež pārtikas produktus no iepakojuma;

22.   "irdinātāji" ir vielas vai to maisījumi, kas, izdalot gāzes, palielina mīklas apjomu;

23.   "kompleksveidotāji" ir vielas, kas veido ķīmiskus kompleksus ar metālu joniem;

24.   "stabilizētāji" ir vielas, kas ļauj saglabāt pārtikas produktu fizikāli ķīmisko stāvokli; pie stabilizētājiem pieder vielas, kas ļauj saglabāt divu vai vairāku nesajaucošos vielu vienmērīgu izkliedi pārtikas produktos, vielas, kas stabilizē, saglabā vai pastiprina pārtikas produktiem piemītošo krāsu, un vielas, kas palielina pārtikas produktu saistīšanas spēju, tostarp šķērssaišu veidošanos starp olbaltumvielām, kura dod iespēju pārtikas produktus sasaistīt no jauna izveidotos pārtikas produktos;

25.   "biezinātāji" ir vielas, kas palielina pārtikas produktu viskozitāti;

26.   "miltu apstrādes līdzekļi" ir vielas, izņemot emulgatorus, ko pievieno miltiem vai mīklai, lai uzlabotu to cepamīpašības.

II PIELIKUMS

Lietošanai pārtikas produktos atļauto pārtikas piedevu Kopienas saraksts, un šo pārtikas piedevu lietošanas noteikumi

III PIELIKUMS

Lietošanai pārtikas piedevās, pārtikas fermentos un pārtikas aromatizētājos atļauto pārtikas piedevu Kopienas saraksts, un šo pārtikas piedevu lietošanas noteikumi

1. daļa. Pārtikas piedevu, pārtikas fermentu un pārtikas aromatizētāju nesējvielas

2. daļa. Piedevas, kas nav pārtikas piedevu, pārtikas fermentu un pārtikas aromatizētāju nesējvielas

3. daļa Pārtikas piedevas pārtikas aromatizētājos

4. daļa Nesējvielas uzturvielās

IV PIELIKUMS

Tradicionālie pārtikas produkti, attiecībā uz kuriem dažas dalībvalstis var paturēt spēkā atsevišķu pārtikas piedevu kategoriju lietojuma aizliegumu

Dalībvalstis

Pārtikas produkti

Piedevu kategorijas, attiecībā uz kurām aizliegums var palikt spēkā

Vācija

Tradicionālais vācu alus ("Bier nach deutschem Reinheitsgebot gebraut")

Visas gāzes, izņemot propelentus

Francija

Tradicionālā franču maize

Visas

Francija

Tradicionālās konservētās franču trifeles

Visas

Francija

Tradicionālie konservētie franču gliemeži

Visas

Francija

Tradicionālie franču zosu un pīļu gaļas konservi ("confit")

Visas

Austrija

Tradicionālais austriešu "Bergkäse"

Visas, izņemot konservantus

Somija

Tradicionālais somu "Mämmi"

Visas, izņemot konservantus

Zviedrija

Somija

Tradicionālie zviedru un somu augļu konservi

Krāsvielas

Dānija

Tradicionālais dāņu "Kødboller"

Konservanti un krāsvielas

Dānija

Tradicionālais dāņu "Leverpostej"

Konservanti (izņemot sorbīnskābi) un krāsvielas

Spānija

Tradicionālais spāņu "Lomo embuchado"

Visas, izņemot konservantus un antioksidantus

Itālija

Tradicionālā itāļu "Mortadella"

Visas, izņemot konservantus, antioksidantus, skābuma regulētājus, garšas pastiprinātājus, stabilizatorus un aizsarggāzi

Itālija

Tradicionālā itāļu "Cotechino e zampone"

Visas, izņemot konservantus, antioksidantus, skābuma regulētājus, garšas pastiprinātājus, stabilizatorus un aizsarggāzi

(1) OV C 168, 20.7.2007., 34. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija Nostāja.
(3) OV L 186, 30.6.1989., 27. lpp . Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).
(4) OV L ...
(5) OV L 178, 28.7.1995., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/128/EK (OV L 346, 9.12.2006., 6. lpp.) .
(6) OV L 226, 22.9.1995., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/33/EK (OV L 82, 21.3.2006., 10. lpp.) .
(7) OV L 339, 30.12.1996., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/129/EK (OV L 346, 9.12.2006., 15. lpp.) .
(8) OV L ...
(9) OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 575/2006 (OV L 100, 8.4.2006., 3. lpp ).
(10) OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1981/2006 (OV L 368, 23.12.2006., 99. lpp.) .
(11) OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).
(12) OV L 93, 31.3.2006., 1. lpp.
(13) OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/142/EK (OV L 368, 23.12.2006., 110. lpp.).
(14) OV L 268, 18.10.2003., 24. lpp.
(15) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).
(16) OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp. ║Regulā izdarīti grozījumi ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006.
(17) OV ║ 115, 11.11.1962 ., 2645/62. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 95/45/EK (OV L 226, 22.9.1995., 1. lpp.).
(18) OV L 223, 14.8.1978., 7. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 92/4/EEK (OV L 55, 29.2.1992., 96. lpp.).
(19) OV L 223, 14.8.1978., 30. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 96/77/EK.
(20) OV L 257, 10.9.1981. 1. lpp.
(21) OV L 40, 11.2.1989., 27. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar ║Regulu (EK) Nr. 1882/2003.
(22) OV L 237, 10.9.1994., 3. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/52/EK (OV L 204, 26.7.2006., 10. lpp.).
(23) OV L 237, 10.9.1994., 13. lpp. Direktīvā ║grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003.
(24) OV L 61, 18.3.1995., 3. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/52/EK .
(25) OV L 48, 19.2.1997., 13. lpp.
(26) OV L 84, 28.3.2002., 69. lpp.
(27) OV L 330, 5.12.1998., 32. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003.
(28) OV L 268, 24.9.1991., 69. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.)
(29) OV L 132, 24.5.2007., 5. lpp.
(30)* OV: Viens gads pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
(31)* OV: Viens gads pēc šīs regulas publicēšanas dienas.

Pēdējā atjaunošana - 2008. gada 9. septembraJuridisks paziņojums