Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0287(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0186/2007

Внесени текстове :

A6-0186/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/07/2007 - 7.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0332

Приети текстове
WORD 35k
сряда, 11 юли 2007 г. - Страсбург Окончателна версия
Излезли от употреба превозни средства ***I
P6_TA(2007)0332A6-0186/2007
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 юли 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства с оглед на предоставените на Комисията изпълнителни правомощия (COM(2006)0922 – C6-0006/2007 – 2006/0287(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент ,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2006)0922)(1) ,

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0006/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6-0186/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

(1) Все още непубликувано в ОВ.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 юли 2007 г . с оглед приемането на Директива 2007/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства с оглед на изпълнителни правомощия, предоставени на Комисията
P6_TC1-COD(2006)0287

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2007/ .../ЕО.)

Последно осъвременяване: 28 февруари 2008 г.Правна информация