Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2589(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0311/2007

Esitatud tekstid :

B6-0311/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/07/2007 - 6.2
CRE 12/07/2007 - 6.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0342

Vastuvõetud tekstid
WORD 94k
Neljapäev, 12. juuli 2007 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Dārfūr
P6_TA(2007)0342B6-0311/2007

Euroopa Parlamendi 12. juuli 2007. aasta resolutsioon olukorra kohta Dārfūris

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi varasemaid resolutsioone olukorra kohta Dārfūris, eelkõige 16. septembri 2004. aasta(1) , 23. juuni 2005. aasta(2) , 6. aprilli 2006. aasta(3) , 28. septembri 2006. aasta(4) ja 15. veebruari 2007. aasta(5) resolutsioone;

–   võttes arvesse Dārfūri rahulepingut, mis allkirjastati Nigeerias Abujas 5. mail 2006;

–   võttes arvesse Tripoli konsensust Dārfūri poliitilise protsessi kohta, mis saavutati 28.–29. aprillil 2007 Tripolis;

–   võttes arvesse Aafrika Liidu 2004. aasta aprilli otsust luua Aafrika Liidu missioon Sudaanis (AMIS);

–   võttes arvesse ÜRO resolutsiooni 1706(2006), milles tehakse ettepanek saata Dārfūri 22 000 sõdurist koosnevad rahuvalvejõud;

–   võttes arvesse 12. märtsi 2007. aasta aruannet, mille koostas ÜRO inimõiguste nõukogu kõrgetasemeline missioon inimõiguste olukorra kohta Dārfūris;

–   võttes arvesse 11. oktoobri 2006. aasta lõplikku aruannet Sudaani kohta, mille koostas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1591(2005) alusel ametisse määratud ekspertgrupp;

–   võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni, mis on siduv ja mida kohaldatakse eranditeta;

–   võttes arvesse 30. juunist 5. juulini 2007 Sudaani ja Tšaadi külastanud arengukomisjoni Dārfūri delegatsiooni järeldusi,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 91,

A.   olles sügavalt mures inimõiguste olukorra pärast Dārfūris, kus on toimunud loendatuid inimõiguste rikkumisi, sh massilisi vägistamisi, inimrööve ja sunniviisilisi ümberasustamisi, ning rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise pärast, millele on juhitud tähelepanu ÜRO inimõiguste nõukogu kõrgetasemelise Dārfūri missiooni aruandes;

B.   arvestades sügavat muret asjaolu pärast, et vaatamata eelnimetatud Dārfūri rahulepingule on konflikt regulaarvägede, valitsusmeelsete relvarühmitiste ja mässuliste vahel Dārfūri piirkonnas toonud viimase kolme aasta jooksul kaasa vähemalt 400 000 inimese surma ning rohkem kui kaks ja pool miljonit pagulast ja ümberasustatut;

C.   arvestades, et neid inimesi, keda Dārfūri konflikt on puudutanud, on nüüdseks rohkem kui neli miljonit, sh 2,2 miljonit riigi sees ümberasustatud isikut; arvestades, et rohkem kui 500 000 inimesele pole humanitaartöötajatel juurdepääsu; arvestades, et Sudaanil on rohkem kui viis miljonit riigi sees ümberasustatud isikut ja rahvusvahelist pagulast, mis on praegu maailma suurim pagulaste hulk;

D.   arvestades, et 8. aprilli 2004. aasta N'Djamena relvarahu lepingust ei peeta kinni ning pärast Dārfūri rahulepingu läbikukkumist on suurenenud seadusetus ja vähenenud turvalisus; arvestades, et mässuliste rühmitiste jätkuv killustatus – neid on praegu rohkem kui 20 – takistab humanitaarabi andmist ja muudab rahuläbirääkimised keerulisemaks;

E.   arvestades, et ÜRO hinnangul on Dārfūris praegu maailma suurim humanitaarkriis;

F.   arvestades, et humanitaarasutuste tegutsemiskeskkond pole kunagi halvem olnud ning valimatud rünnakud tsiviilisikute ja abitöötajate vastu jätkuvad; arvestades, et aastal 2006 tapeti 19 humanitaartöötajat ning hukkunud on ka 18 Aafrika Liidu Sudaani missiooni sõdurit, neist üheksa viimase kuu jooksul; arvestades, et käesoleval aastal on rünnatud juba 74 humanitaarabisõidukit ja röövitud 82 humanitaartöötajat;

G.   arvestades, et seksuaalne vägivald naiste ja laste vastu on tunnistatud inimsusevastaseks kuriteoks, kuid Dārfūri konflikti osapooled kasutatavad vägistamist jätkuvalt karistamatult sõjarelvana; arvestades, et ohvritel, kes esitavad kaebuse, on oht saada Sudaani seaduste alusel süüdistus, sest tõestamiseks on vaja nelja meessoost tunnistaja kinnitust;

H.   arvestades, et piinamine ning täiskasvanute ja laste sunduslik väeteenistusse võtmine on saanud Dārfūris inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumiste iseloomulikuks jooneks, kusjuures piinamise ohvrid on liiga hirmul, et rikkumistest teatada;

I.   arvestades, et ÜRO doktriin "kohustus pakkuda kaitset" näeb ette, et kui "on ilmne, et riigivõimud ei suuda oma elanikkonda genotsiidi, sõjakuritegude, etnilise puhastuse ja inimsusevastaste kuritegude eest kaitsta", on teistel kohustus pakkuda vajalikku kaitset;

J.   arvestades, et Aafrika Liidu Sudaani missiooni on pikendatud kuni 2007. aasta lõpuni, kuid hübriidrelvajõude ei saadeta riiki enne 2008. aastat; arvestades, et kuni hübriidrelvajõudude riiki saatmiseni on Aafrika Liidu Sudaani missioon ainuke koha peal viibiv jõud, kes on volitatud tsiviilelanikke kaitsma;

K.   arvestades äärmist muret relvade ja kõikvõimaliku sõjavarustuse jätkuva tarnimise pärast Sudaani ning nende kasutamise pärast praeguses inimõiguste ja humanitaarkatastroofis Sudaani Dārfūri provintsis, mis on dokumenteeritud eelnimetatud ekspertgrupi ja inimõiguste organisatsiooni Amnesty Internationali hiljutistes aruannetes;

L.   arvestades, et Dārfūri konflikt koos kohtulikule vastutusele võtmise puudumisest tuleneva karistamatusega mõjutab üha enam piirkonna stabiilsust ning kujutab seega ohtu üldisele rahule ja julgeolekule;

M.   arvestades, et kuigi Tšaadi kriis on osa laiemast piirkondlikust konfliktist, on sel kriisil oma arenemiskäik ja seda tuleb eraldi käsitleda; arvestades, et Tšaadi valitsus ei suuda täita oma kohust kaitsta tsiviilelanikke ning praegu on Tšaadi põgenikelaagrites 230 000 Sudaani pagulast ja 190 000 Tšaadi kodanikku on olnud sunnitud kodust lahkuma;

N.   arvestades, et ÜRO andis 2006. aastal mandaadi saata Tšaadi rahvusvahelised jõud; arvestades, et pärast seda pole selle väe riiki saatmisel tehtud mingeid edusamme, hoolimata asjaolust, et vajadus tsiviilelanikke kaitsta on üha tõsisem;

O.   arvestades, et Rahvusvahelise Kriminaalkohus algatas 2005. aastal uurimise seoses kuritegudega Dārfūris ning väljastas 2. mail 2007. aastal vahistamismäärused Ahmad Muhammad Haruni ja Ali Kushaybi kohta, keda kahtlustatakse ühtekokku 51 sõjakuriteos ja inimsusevastaste kuriteos, sh mõrvas, vägistamises, piinamises ja Dārfūri tsiviilelanike tagakiusamises;

P.   arvestades, et 10. mail 2007 määras Hiina Liu Giujini erisaadikuks Dārfūri; arvestades, et pärast toetusavaldust Aafrika Liidu/ÜRO hübriidrelvajõududele 2006. aasta lõpus väljendas Hiina valmisolekut saata piirkonda insenere, et toetada ÜRO rahuvalvajaid; arvestades, et Hiina korraldab 2008. aasta olümpiamängud, on Sudaani eelistatud kaubanduspartner ning omab ÜRO Julgeolekunõukogu alalise liikmena erikohustust aidata Dārfūris rahu saavutada;

Q.   arvestades, et ÜRO Keskkonnaprogrammi värskeimas aruandes osutatakse kõrbealade laienemisele keskmiselt 100 km viimase 40 aasta jooksul, metsakatte vähenemisele peaaegu 12% võrra viieteistkümne aasta jooksul ja kehva pinnase ülekarjatamisele Sudaanis;

R.   arvestades, et naftatulud on võimaldanud suurendada riigieelarvet 1999. aasta 900 miljonilt dollarilt 2003. aastaks rohkem kui 2,5 miljardi dollarini ning 2007. aastaks kavandatava 11,7 miljardi dollarini;

S.   arvestades, et üldise rahukokkuleppe kohaselt toimuvad valimised 2009. aastal,

1.   taunib inimõiguste olukorda Dārfūris, kus konflikt on otseselt puudutanud rohkem kui nelja ja poolt miljonit inimest ning rohkem kui kolm miljonit inimest sõltub toiduabist;

2.   kutsub ÜROd üles tegutsema kooskõlas oma "kohustusega pakkuda kaitset", võttes meetmete aluseks Sudaani valitsuse suutmatuse kaitsta oma elanikkonda Dārfūris sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude eest ning samuti tema võimetuse anda elanikkonnale humanitaarabi;

3.   kutsub liikmesriike, nõukogu ja komisjoni üles täitma oma kohustusi ning tegema kõiki võimalikke jõupingutusi, et pakkuda Dārfūri elanikele tulemuslikku kaitset humanitaarkatastroofi eest;

4.   palub Sudaani valitsusel ja mässulistel liikumistel tagada humanitaartöötajate turvaline ja takistamatu juurdepääs konfliktist puudutatud isikutele ning austada rahvusvahelist humanitaarõigust; väljendab heameelt Sudaani valitsuse ja ÜRO 28. märtsi 2007. aasta ühiskommünikee üle, mis käsitleb humanitaartegevuse lihtsustamist Dārfūris, ning nõuab selle täielikku rakendamist;

5.   palub kõikidel osalistel hakata viivitamatult kinni pidama relvarahust, mõistab hukka igasuguse relvarahukokkulepete rikkumise ning eriti vägivalla, mis on suunatud tsiviilelanikkonna vastu ja mille sihtmärgiks on humanitaartöötajad; nõuab tungivalt, et Sudaani valitsus lõpetaks Dārfūri piirkonna pommitamise ja relvitustaks Janjaweedi rühmitise; märgib, et ilma julgeolekuta on tõeline arengupoliitika Sudaani suhtes ja Sudaanis võimatu;

6.   väljendab heameelt, et Sudaani valitsus aktsepteeris 12. juunil 2007 Aafrika Liidu/ÜRO hübriidrelvajõude, kuid tuletab siiski meelde, et Sudaani valitsus on varem andnud tühje lubadusi hübriidrelvajõudude Sudaani lubamise kohta; rõhutab hübriidvägede saabumiseks vajalike ettevalmistuste tegemise, vägede võimalikult kiire riiki saatmise ning Sudaani valitsusega koostöö jätkamise tähtsust; nõuab seetõttu, et Aafrika Liidu/ÜRO hübriidrelvajõud saadetaks kiiresti Sudaani mandaadiga, mis võimaldab neil tõhusalt tsiviilelanikke kaitsta; rõhutab, et konflikti lahendus peab olema igal juhul poliitiline, mitte sõjaline;

7.   tuletab Sudaani valitsusele meelde, et tal lasub peamine vastutus sisejulgeoleku eest ning rahvusvahelise kogukonna tegevust ei tohiks võtta kui ettekäänet sellest kohustusest lahti ütlemiseks;

8.   mõistab, et isegi kiire tegutsemise korral pole tõenäoliselt enne 2008. aasta kevadet võimalik oluliselt suuremat hulka sõdureid riiki saata ning et senikaua tapmised ja kuritarvitamised tõenäoliselt jätkuvad;

9.   palub seetõttu ELil ja teistel rahvusvahelistel toetajatel anda Aafrika Liidu Sudaani missioonile kiiresti täiendavat abi selle praegu struktuuri raames, muu hulgas pikaajalist rahalist abi ja väga vajalikku tehnilist tuge üleminekuperioodiks hübriidrelvajõudude täieliku tegevusse rakendamiseni; nõuab asjaolu, et mõned Aafrika Liidu Sudaani missiooni sõdurid ei ole mitu kuud mingit tasu saanud, põhjalikku uurimist;

10.   on seisukohal, et Dārfūri kohal tuleks viivitamatult kehtestada sõjaline lennukeelutsoon, et kaitsta tsiviilelanikkonda ja humanitaartöötajaid, võimaldada abi jaotamise jätkumist ning tagada, et Sudaani valitsus täidab oma lubaduse lasta hübriidrelvajõud tingimusteta riiki;

11.   kutsub ELi ja rahvusvahelist üldsust üles taasalustama rahuläbirääkimisi, et parandada Dārfūri rahulepingu sisu ja teha see kõikidele pooltele vastuvõetavaks; kutsub rahvusvahelisi osalisi üles nõudma kõigilt sõlmitava lepingu osapooltelt kohustuste täitmist; nõuab tungivalt, et kõik Dārfūri konflikti osapooled ilmutaksid soovi lahendada kriis rahumeelselt, rakendades lepingut viivitamatult;

12.   kutsub ELi, ÜROd ja Aafrika Liitu üles tegutsema üksmeelselt Dārfūri konflikti lahendamise nimel ning seadma prioriteediks üldise rahuprotsessi, mis peaks hõlmama Dārfūri hõimude, ümberasustatute, naiste rühmade ja muude tsiviilühiskonna gruppide, kõikide poliitiliste parteide, sh opositsiooniparteide, ning asjaomaste piirkondlike osalistega konsulteerimist ja nende esindatust, et saavutada püsiv rahu;

13.   palub Sudaani rahvavabastusliikumisel aidata ühendada kõik Dārfūri mässuliste rühmitised, et nad võiksid võtta osa rahvusvahelistest läbirääkimistest, ning palub rahvusvahelisel üldsusel avaldada mässuliste rühmitistele survet ühinemiseks; lisaks sellele palub Sudaani valitsusel anda mässulistele aega ümbergrupeerumiseks;

14.   nõuab tungivalt, et Sudaani valitsus koostaks kiiresti tegevuskava riigi sees ümberasustatud isikute ja pagulaste mujale asustamiseks, nende vara tagastamiseks ja kompenseerimiseks ning erifondi loomiseks vägistamise ohvritele, naistele, keda nende perekond on hüljanud, ning vägistamise tagajärjel sündinud lastele nende rehabiliteerimiseks;

15.   palub Tšaadi ja Sudaani valitsusel pidada kinni äsja antud lubadusest lõpetada relvastatud liikumiste toetamine ja tegutseda nende suhete parandamise nimel;

16.   nõuab, et Tšaadi saadetaks kiiresti rahvusvahelised jõud, mis on võimelised ennetavalt vägivalla eest kaitsma nii pagulasi kui ka riigi sees ümberasustatud isikuid, samuti muid ebasoodsas olukorras kogukondi ning stabiliseerima julgeolekuolukorda, et parandada humanitaartöötajate juurdepääsu; nõuab tungivalt, et rahvusvaheline üldsus teeks kooskõlastatud diplomaatilisi pingutusi, et veenda president Debyt lubama ÜRO väed Tšaadi;

17.   kutsub Sudaani valitsust üles tegema karistamatuse lõpetamiseks täielikult koostööd Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga; nõuab seetõttu tungivalt, et Sudaani valitsus vahistaks humanitaarasjade ministri Ahmad Muhammad Haruni ja Janjaweedi juhi Ali Kushaybi ning annaks nad üle Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule; palub Aafrika Liidul ja Araabia Liigal Sudaani valitsusele selles küsimuses survet avaldada;

18.   peab ülioluliseks, et üldist rahukokkulepet lõunaga nõuetekohaselt rakendatakse, märkides, et seni pole jõutud kokkuleppele varade jagamise ja piiri küsimustes; juhib tähelepanu sellele, et üldise rahukokkuleppe edukas rakendamine ja hiljuti sõlmitud kokkulepe idaga aitaksid luua usaldust, mis on vajalik mis tahes püsiva poliitilise kokkuleppe saavutamiseks Dārfūri küsimuses;

19.   mõistab hukka ÜRO relvaembargo jultunud rikkumise Sudaani valitsuse poolt;

20.   palub liikmesriikidel viivitamatult võtta kasutusele rangemad järelevalve- ja kontrollimenetlused, et tagada ÜRO Julgeolekunõukogu eelnimetatud resolutsiooni 1591(2005) ja nõukogu 30. mai 2005. aasta ühise seisukoha 2005/411/ÜVJP, mis käsitlevad piiravaid meetmeid Sudaani vastu, täitmine, et ELi kodanike, ELis registreeritud äriühingute, ELi vahendite ja ELis registreeritud laevade ja õhusõidukite ning ELi jurisdiktsiooni all oleval territooriumil tegutsevate äriühingute suhtes kohaldataks kindlaid menetlusi järgmiste punktide puhul:

   a) kahesuguse kasutusega tehnoloogia tarnimise keeld Sudaani, mis on täielikult kooskõlas nõukogu 22. juuni 2000. aasta määrusega (EÜ) nr 1334/2000, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimiseks(6) , ning Wassenaari kokkuleppega, mis käsitleb tavarelvade ning kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordikontrolli;
   b) ühise õhuruumi seadusandluse raamistikus tsiviil-sõjalise koostöö nõue, et liikmesriigid ja organisatsioonid teostaksid ranget järelevalvet selliste lennuveoste üle, mis võivad sisaldada sõjavarustust või kahesuguse kasutusega kaupu ja tehnoloogiat ja mille sihtpunktiks võib olla Sudaan, eriti kui kõnealust kaupa veetakse üle ELi territooriumi; samuti tuleks kontrollida laevu;
   c) kõikide seaduslike vahendite kasutamine selleks, et kõik riigid järgiksid täielikult ja rangelt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1556(2004) ja 1591(2005) Sudaani suhtes kehtestatud relvaembargot ja sanktsioone, muu hulgas rangeid keelde, mis on seotud relvade ja sõjavarustusega, mida Sudaani valitsus kasutaks tõenäoliselt Dārfūris;
   d) rangema ja ulatuslikuma relva- ja kaubanduskeeldude süsteemi loomine, mida kohaldatakse ELi äriühingute tütarettevõtjate ja sidusühingute suhtes, kes veavad Sudaani sõjavarustust;
   e) meetmed, mille abil välditakse humanitaarabi piirkonda toimetamiseks mõeldud transpordivahendite paralleelset kasutamist keelatud sõjavarustuse vedamiseks,

21.   kutsub ELi ja teisi rahvusvahelisi osalisi üles kohaldama sihtsanktsioone (muu hulgas meetmeid konflikti õhutava äritegevuse takistamiseks) mis tahes poole – sealhulgas valitsuse – suhtes, kes rikub relvarahu või ründab tsiviilelanikke, rahuvalvajaid või humanitaaroperatsioone, ja võtma kõiki vajalikke meetmeid, et aidata kaasa karistamatuse lõpetamisele, rakendades majanduslikke sihtsanktsioone, mille hulka kuuluvad reisikeelud ja varade külmutamine;

22.   toetab emeriitpeapiiskop Desmond Tutu avaldust, et Sudaani valitsuse suhtes tuleb nüüd kehtestada karmid ja tulemuslikud sanktsioonid, kuni kannatused lõpevad; palub Aafrika Liidul toetada selliseid meetmeid nende vastu, kes vastutavad püsiva vägivalla eest Sudaanis;

23.   palub ÜRO peasekretäril Ban Ki-moonil avaldada Sudaani valitsusele rohkem survet, et see lähtuks ÜRO Julgeolekunõukogu seisukohtadest, ning rõhutada, et ÜRO nõudmiste eiramine toob kaasa karistusmeetmed;

24.   väljendab heameelt, et Hiina paistab olevat varasemast rohkem valmis toetama rahu Dārfūris, ning palub Hiinal, kes ostab 80% Sudaanist eksporditud naftast, kasutada oma märkimisväärset mõjujõudu piirkonnas vastutustundlikult, et sundida Sudaani valitsust täitma oma üldise rahukokkuleppe ja Dārfūri rahulepingu alusel võetud kohustusi; kutsub Hiinat lisaks üles lõpetama relvade eksporti Sudaani ja lõpetama Sudaani valitsuse vastaseid sihtsanktsioone puudutavate otsuste blokeerimist ÜRO Julgeolekunõukogus;

25.   palub Sudaani valitsusel tegeleda keskkonnaküsimustega ning eelkõige vähendama oma naftatööstuse ja põllumajanduse mõju keskkonnale ja hoida ära kohalikud konfliktid loodusvarade pärast;

26.   palub Sudaani valitsusel avaldada teave oma naftatulude kohta läbipaistval viisil ning kutsub ELi liikmesriike üles ergutama Euroopa äriühinguid ja fonde Sudaanist lahkuma;

27.   juhib tähelepanu sellele, et tänu naftatuludele kasvanud võim ja rikkus on väga kitsalt riigi keskossa koondunud ja sellest ei saa kasu äärealad;

28.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, ELi liikmesriikide riigipeadele ja valitsusjuhtidele, Sudaani valitsusele ja parlamendile, ÜRO Julgeolekunõukogule, Araabia Liiga riigipeadele ja valitsusjuhtidele, Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide (AKV) valitsustele, AKV-ELi parlamentaarsele ühisassambleele ja Aafrika Liidu institutsioonidele.

(1) ELT C 140 E, 9.6.2005, lk 153.
(2) ELT C 133 E, 8.6.2006, lk 96.
(3) ELT C 293 E, 2.12.2006, lk 320.
(4) ELT C 306 E, 15.12.2006, lk 397.
(5) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0052.
(6) EÜT L 159, 30.6.2000, lk 1.

Viimane päevakajastamine: 18. märts 2008Õigusalane teave