Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2601(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0277/2007

Indgivne tekster :

B6-0277/2007

Forhandlinger :

PV 09/07/2007 - 16
CRE 09/07/2007 - 16

Afstemninger :

PV 12/07/2007 - 6.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0346

Vedtagne tekster
WORD 103k
Torsdag den 12. juli 2007 - Strasbourg Endelig udgave
Bekæmpelse af hjerte-karsygdomme
P6_TA(2007)0346B6-0277/2007

Europa-Parlamentets beslutning af 12. juli 2007 om foranstaltninger til bekæmpelse af hjerte-karsygdomme

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 152,

-   der henviser til konklusionerne fra mødet den 1. og 2. juni 2004 i Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik)(1) ,

-   der henviser til Kommissionens forslag til EF-handlingsprogram for sundhed (2007-2013) (KOM(2006)0234) ,

-   der henviser til, at det i sin beslutning af 15. december 2005 om Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2006(2) ,

-   der henviser til Verdenssundhedsorganisationens "European Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases" (europæisk strategi for forebyggelse af og kontrol med ikke-smitsomme sygdomme)(3) ,

-   der henviser til konklusionerne og de strategiske målsætninger om kvinder og sundhed i Beijing-erklæringen og handlingsplatformen, som blev vedtaget af FN's fjerde verdenskonference om kvinder den 15. september 1995,

-   der henviser til de europæiske retningslinjer om forebyggelse af hjerte-karsygdomme(4) ,

-   der henviser til erklæringen vedtaget på hjertesundhedskonferencen den 28. og 29. juni 2005 i Luxembourg(5) ,

-   der henviser til konferencen "Women's Health at Heart" den 7. marts 2006 i Bruxlles(6) ,

-   der henviser til Det Europæiske Hjertesundhedscharter(7) fra juni 2007,

-   der henviser til det finske formandskabs initiativ for "Health in All Policies" (sundhed i alle politikker) fra 2006(8) ,

-   der henviser til det syvende rammeprogram for forskning (2007-2013)(9) ,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.   der henviser til, at hjerte-karsygdomme ifølge statistikkerne fra 2005 er den vigtigste dødsårsag for mænd og kvinder i Den Europæiske Union med 1,9 millioner dødsfald; der henviser til, at mænd og kvinder påvirkes forskelligt af hjerte-karsygdomme; der henviser til, at kvinder har en større risiko end mænd for at dø af et slagtilfælde eller et hjerteanfald; der henviser til, at hjerte-karsygdomme i kvinder ofte ikke diagnosticeres og behandles korrekt(10) ,

B.   der henviser til, at hjerte-karsygdomme tegner sig for næsten halvdelen, dvs. 42 %, af samtlige dødsfald i EU(11) ,

C.   der henviser til, at hjerte-karsygdomme er det næststørste element i sygdomsbyrden (sygdom og død) i EU, idet de udgør 18 % af denne(12) ,

D.   der henviser til, at de samlede omkostninger ved hjerte-karsygdomme beløber sig til 169 mia. EUR i EU, hvoraf 105 mia. EUR bruges til behandling af sygdommen i EU og de resterende 64 mia. EUR skyldes mistet produktivitet og omkostninger ved uformel pleje(13) ,

E.   der henviser til, at sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke blot fravær af sygdom eller svagelighed,

F.   der henviser til, at den ændrede demografiske struktur i EU nødvendiggør at folk arbejder længere, og at svækkelser på grund af højt blodtryk og hjerte-karsygdomme har negativ indvirkning på arbejdsmarkedet(14) ,

G.   der henviser til, at OECD's tal for 2005(15) viser, at kun ca. 3 % af de nuværende sundhedsudgifter bruges på forebyggelses- og folkesundhedsprogrammer,

H.   der henviser til, at risikoen for at udvikle hjerte-karsygdomme især er forbundet med tobaks- og alkoholforbrug, for meget organfedt, der kan medføre stofskifteforstyrrelser, forhøjet blodsukker, for meget fedt og kolesterol i blodet og forhøjet blodtryk,

I.   der henviser til, at de fleste tilfælde af hjerte-karsygdomme kan forhindres ved en ændring af livsstilen kombineret med en tidlig identifikation af enkeltpersoner med høj risiko og en korrekt diagnose,

J.   der henviser til, at WHO erkender, at "de mest omkostningseffektive metoder til at mindske risikoen i hele befolkningen er foranstaltninger, der dækker hele befolkningen, med en kombination af effektive politikker og brede sundhedsfremmende politikker"(16) ,

K.   der henviser til fraværet af en konkret europæisk strategi med henblik på at tackle hjerte-karsygdomme,

L.   der henviser til, at konklusionerne på "Women's Health at Heart"-konferencen i marts 2006 indeholdt en opfordring til Rådet om at vedtage en henstilling om en konkret EU-strategi vedrørende hjertekarsundhed på grundlag af et kommissionsforslag, der skulle omfatte fremme af hjertekarsundhed, ordninger til støtte for medlemsstaternes strategier og aktiviteter, retningslinjer for risikovurdering, optimale forebyggelsesmetoder, behandling, genoptræning og screening samt uddannelse af læger foretaget af læger,

M.   der henviser til, at der er store forskelle mellem medlemsstaterne for så vidt angår hyppighed, forebyggelse og behandling af hjerte-karsygdomme, og at det er EU's rolle at bekæmpe og fjerne sådanne uligheder,

N.   der henviser til, at køn er en afgørende faktor i forbindelse med udvikling, diagnosticering, behandling og forebyggelse af hjerte-karsygdomme, der henviser til, at der fokuseres for lidt på kønsaspektet i sundhedssektoren, hvilket har en negativ indvirkning på behandlingen af kvinder for hjerte-karsygdomme,

O.   der henviser til at Parlamentet i sin ovennævnte beslutning af 15. december 2005 opfordrede Kommissionen til at "sikre en god opfølgning af sine meddelelser om bekæmpelse af fedme, hjertesygdomme, diabetes, kræft, mentalforstyrrelser og hiv/aids",

P.   der henviser til, at andre større sygdomme har modtaget en overvældende støtte fra Europa-Parlamentet i 2006 i form af en erklæring af 27. april 2006 om diabetes(17) og beslutning af 25. oktober 2006 om brystkræft i Den Europæiske Union efter udvidelsen(18) , medens der for øjeblikket ikke er vedtaget noget om hjerte-karsygdomme, som er den vigtigste dødsårsag i Europa,

1.   opfordrer Kommissionen til at foreslå en henstilling om hjerte-karsygdomme, herunder forhøjet blodtryk, og om tidlig identifikation af personer med forhøjet risiko og forebyggelsesstrategier i Europa, og at der i den forbindelse tages hensyn til kønsaspektet med henblik på at sikre ligestillingen i sundhedssektoren;

2.   opfordrer Kommissionen til at gennemføre en undersøgelse med henblik på at tilskynde til, at store offentlige områder såsom jernbane- og metrostationer, lufthavne og stadioner udstyres med førstehjælpsposter, der gør det muligt omgående at udøve defibrillation på personer med hjertestop (fibrillatio);

3.   opfordrer medlemsstaterne til at udbygge og styrke deres risikofaktor-overvågningssystemer;

4.   opfordrer medlemsstaterne til at vedtage eller revidere nationale folkesundhedsstrategier, således at de omfatter strategier for sundhedsfremme og tidlig indsats over for højrisikogrupper i forbindelse med hjertekarsundhed, og at udarbejde evalueringer af sundhedsindvirkningerne for at måle belastningen for de nationale sygesikringsordninger, og i den forbindelse tage hensyn til kønsforskelle for at sikre ligestillingen i sundhedssektoren;

5.   opfordrer medlemsstaterne til at fastlægge nationale retningslinjer for forebyggelse af hjerte-karsygdomme, herunder standardretningslinjer for bedste praksis med henblik på identifikation af personer med forhøjet risiko;

6.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at nå frem til en konsensus vedrørende fastlæggelsen af mål for forvaltningen af screening og kontrol for forhøjet blodtryk;

7.   opmuntrer medlemsstaterne til at udarbejde og gennemføre kampagner vedrørende fremme af hjertekarsundhed, tidlig identifikation af højrisikogrupper og forebyggelsesstrategier, som er de mest omkostningseffektive metoder til at bekæmpe hjerte-karsygdomme;

8.   opfordrer medlemsstaterne til at anvende en tværfaglig strategi for fremme af hjertekarsundhed og forebyggende strategier i samråd med alle berørte parter;

9.   opfordrer medlemsstaterne til at videreudvikle deres handlingsplaner vedrørende livsstilsrelaterede sundhedsdeterminanter med henblik på at fremme en sundere livsstil;

10.   anmoder om fortsat økonomisk støtte til videreførelse af forskningen i forebyggelse af hjerte-karsygdomme og fremme af hjertekarsundhed på lokalt, nationalt og europæisk plan, herunder forskning i risikofaktorer, hyppighed og genetiske faktorer i forbindelse med hjerte-karsygdomme;

11.   opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre offentlige oplysningsprogrammer med henblik på at øge befolkningens bevidsthed om de risikofaktorer, der er forbundet med hjerte-karsygdomme, og gennemføre specialprogrammer for videreuddannelse af ansatte i sundhedssektoren;

12.   opfordrer medlemsstaterne til at måle hyppigheden af hjerte-karsygdomme i deres befolkninger og vurdere deres nationale programmer med henblik på at finde frem til benchmark-tal, som kan gøre det muligt for de nationale sundhedsmyndigheder at fastlægge konkrete mål, når de gennemfører målrettede initiativer;

13.   opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at støtte gennemførelsen af de seneste europæiske retningslinjer for forebyggelse af hjerte-karsygdomme, der blev udarbejdet af Joint European Task Force;

14.   opfordrer Kommissionen til at fremme initiativer og samarbejde med de berørte parter, som sigter imod at fremme hjertekarsundheden ved hjælp af en øget kontrol med tobaks- og alkoholforbruget og forbedring af kosten og den fysiske aktivitet som et middel til at forhindre overvægt og forhøjet blodtryk og hermed forbundne komplikationer;

15.   opfordrer Kommissionen til at følge op på sine tidligere initiativer om udveksling af bedste praksis vedrørende forebyggelse af hjerte-karsygdomme mellem medlemsstaterne;

16.   opfordrer Kommissionen til at fremme en regelmæssig udveksling af erfaringer, information og data vedrørende hjertekarsundhed mellem alle de parter, der er involveret i forebyggelse af hjerte-karsygdomme;

17.   opfordrer Kommissionen til at gøre det lettere at sammenligne data ved at fremme oprettelse af en database, der overvåger hyppighed, dødelighed, sygelighed og risikofaktorer i forbindelse med hjerte-karsygdomme i medlemsstaterne;

18.   opfordrer Kommissionen til at udarbejde vurderinger af sundhedsindvirkningerne for at måle, hvor stor en byrde hjerte-karsygdomme og forhøjet blodtryk udgør for den økonomiske produktivitet i medlemsstaterne, jf. Rådets konklusioner om "sundhed i alle politikker";

19.   udtrykker tilfredshed med Kommissionens nylig bebudede plan om at udarbejde en sundhedsstrategi og opfordrer Kommissionen til i denne plan at fokusere på behovet for lige adgang til forebyggelse, behandling, diagnosticering og kontrol af sygdomme for alle europæere uanset nationalitet;

20.   opfordrer Kommissionen til at gøre medlemsstaterne opmærksomme på, at der er mulighed for at opnå støtte til udvikling af screening- og forebyggelsesmetoder vedrørende hjerte-karsygdomme og forhøjet blodtryk såvel som til yderligere forskning i hjerte-karsygdomme via f.eks. det syvende rammeprogram for forskning, strukturfondene og Den Europæiske Udviklingsfond;

21.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter.

(1) http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/da/lsa/80954.pdf
(2) EUT C 286 E af 23.11.2006, s. 487.
(3) EUR/RC56/R2.
(4) Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2003 Dec;10(Suppl 1):S1-78.
(5) http://www.escardio.org/NR/rdonlyres/8D8142BF-23F3-4811-ABFE-3B0BCFEBB0EF/0/LuxembourgDeclaration_116Kb.pdf
(6) www.cvhconference.org
(7) www.heartcharter.eu
(8) http://www.stm.fi/Resource.phx/eng/subjt/inter/eu2006/hiap/index.htx.i1153.pdf
(9) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).
(10) Undersøgelse: Discrimination against Women and Young Girls in the Health Sector, Policy Department C, PE 378.295
(11) Ibid.
(12) Ibid.
(13) Ibid.
(14) High Blood Pressure and Health Policy, Kanavos/Őstergren/Weber et al., 2007.
(15) Health at a Glance - OECD Indicators 2005, november 2005.
(16) WHO Information sheet - Cardiovascular diseases: prevention and control, WHO, 2003, findes på http://www.who.int/dietphysicalactivity/media/en/gsfs_cvd.pdf
(17) EUT C 296 E af 6.12.2006, s. 273.
(18) Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0449.

Seneste opdatering: 18. marts 2008Juridisk meddelelse