Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/2594(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B6-0310/2007

Előterjesztett szövegek :

B6-0310/2007

Viták :

PV 11/07/2007 - 21
CRE 11/07/2007 - 21

Szavazatok :

PV 12/07/2007 - 6.14
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0354

Elfogadott szövegek
WORD 66k
2007. július 12., csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze végrehajtásának demokratikus ellenőrzése
P6_TA(2007)0354B6-0310/2007

Az Európai Parlament 2007. július 12-i állásfoglalása a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze végrehajtásának demokratikus ellenőrzéséről

Az Európai Parlament ,

–   tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.   mivel az Európai Parlament megindította a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének (DCI) létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(1) végrehajtásának demokratikus ellenőrzési folyamatát,

B.   mivel a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközéről szóló rendelet 2. cikkének (1) bekezdése értelmében az eszköz keretében folytatott együttműködés átfogó célja, "hogy a partnerországokban […] felszámolja a szegénységet", "beleértve a millenniumi fejlesztési célok elérésére való törekvéseket",

C.   mivel az EP három olyan állásfoglalást fogadott el eljárási szabályzata 81. cikke alapján, amelyben jelezte a Bizottságnak, hogy a Parlament véleménye szerint a Bizottság számos stratégiai dokumentum létrehozásáról szóló bizottsági határozattervezet esetében túllépi végrehajtási hatáskörét(2) ,

D.   mivel a Bizottság ország-, regionális és tematikus stratégiai dokumentumtervezetei parlamenti ellenőrzésének eredményét a Bizottság kísérőlevél formájában megkapta(3) , amelyben az Európai Parlament hangsúlyozta fő horizontális aggályait, és több mint 150 oldalban foglalta össze az egyes stratégiai dokumentumok Parlament általi értékelését, és kérte a Bizottságot, hogy adjon konkrét információkat egyes esetekről,

E.   mivel az Európai Parlament Ferrero-Waldner és Michel biztosok Fejlesztési Bizottsághoz intézett 2007. március 26-i levele formájában megkapta a Bizottság válaszát, amely "a levélre és az állásfoglalásra adott egységes szerkezetbe foglalt válasznak" tekintendő(4) ,

F.   mivel a biztosok kijelentik, hogy a millenniumi fejlesztési célokat nem lehet kizárólag az alapvető szolgáltatásokra összpontosítva elérni, ugyanakkor megerősítik elkötelezettségüket azon célkitűzés elérésére, hogy a fejlesztési együttműködési eszköz által fedezett országprogramok alatti támogatás 20%-át 2009-re az alap- és középfokú oktatásra és az egészségügyi alapellátásra használják fel,

G.   mivel a Bizottság emellett állítja, hogy a felsőoktatás területén folytatott együttműködés önmagában is hozzájárul a szegénység felszámolása és a fenntartható fejlődés érdekében szükséges politikák irányítására és kidolgozására képes nemzeti szakembergárda kialakulásához,

H.   mivel a Bizottság tájékoztatást adott arról, hogy mérlegeli, miként javítható a különböző érdekelt felekkel folytatott konzultációs folyamat, és rámutat arra, hogy az éves cselekvési programok elkészítésekor szükség esetén elkészítik a javasolt intézkedések nemi szempontú hatásvizsgálatát,

I.   mivel az átfogó kérdések – az emberi jogok előmozdítása, a nemek közötti egyenlőség, a demokrácia, a helyes kormányzás, a gyermekek jogai, a fogyatékkal élők és az őslakos népek jogai, a környezeti fenntarthatóság és a HIV/AIDS elleni küzdelem – érvényre juttatását az összes programban vállalni kell,

J.   mivel a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközéről szóló rendelet 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja kimondja, hogy a finanszírozás formája lehet költségvetési támogatás, "amennyiben a partnerországban a közkiadások kezelése megfelelően átlátható", valamint azt, hogy a Bizottságnak támogatnia kell "a partnerországok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy erősítsék a parlamenti ellenőrzést és a pénzügyi ellenőrzési kapacitásokat",

1.   nagyra értékeli Ferrero-Waldner és Michel biztosok Fejlesztési Bizottsághoz intézett 2007. március 26-i levelét, de sajnálattal állapítja meg, hogy az nem ad konkrét választ a Parlament levelében felvetett kérdésekre, és mindeddig nem érkezett válasz az egyes stratégiai dokumentumokra vonatkozó parlamenti következtetésekben szereplő konkrét kérdésekre;

2.   sürgeti a Bizottságot, hogy törekedjen a szegénység felszámolására és a millenniumi fejlesztési célok elérésére, különösen erős hangsúlyt helyezve az egészségügyi alapellátásra és az alapoktatásra; hangsúlyozza, hogy azon országok számára, amelyekben ezek nem szerepelnek a központi ágazatok között, a Bizottságnak részletes tájékoztatást kell adnia más adományozók tevékenységeiről, bemutatva, hogy a partnerország jó úton halad-e a millenniumi fejlesztési célok 2015-re történő elérése felé;

3.   sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az országstratégiai dokumentumok nem irányoznak elő elegendő forrást a fejlesztési együttműködési eszköz mindent átfogó célkitűzésére, a szegénység felszámolására és a millenniumi fejlesztési célok elérésére; különösen sajnálja, hogy egyáltalán nem világos, hogy az EU miként fogja elérni, hogy "a fejlesztési együttműködési eszköz által fedezett országprogramok alatti támogatás 20%-át 2009-re az alapfokú oktatásra és az egészségügyi alapellátásra használják fel"; sürgeti a Bizottságot, hogy részletesen jelezze, hogy miként teljesíti e kötelezettségvállalást, és hogy e tekintetben adtak-e ki utasításokat a referenseknek és a küldöttségeknek, valamint létrehoztak-e speciális statisztikai bázist;

4.   elismeri bizonyos nem fejlesztési tevékenységek – például az EU külső megjelenésének javítása – és a felsőoktatás, a regionális integráció, a kereskedelem és a polgári repülés szempontjainak fontosságát, mivel ezek pozitív hatással lehetnek az EU és a partnerországok közötti kapcsolatokra, de emlékeztet arra, hogy a fejlesztési együttműködési eszköz a fejlesztést szolgáló speciális eszköz, azzal a jogi követelménnyel, hogy a földrajzi programjai keretében nyújtott valamennyi támogatásnak és a tematikus programjai keretében nyújtott támogatások legalább 90%-ának jogosultnak kell lennie az OECD/DAC kritériumai szerint meghatározott hivatalos fejlesztéstámogatásra; megjegyzi, hogy a hivatalos fejlesztéstámogatáson kívüli tevékenységeket más forrásból kellene finanszírozni;

5.   felhívja a Bizottságot, hogy adjon részletes tájékoztatást a millenniumi fejlesztési céloknak a fejlesztési együttműködési eszköz keretében tervezett összes tevékenységre gyakorolt hatásáról; kéri a Bizottságot, hogy prioritási sorrendben jelezze, hogy milyen kritériumokat alkalmazott a támogatásoknak a fejlesztési együttműködési eszköz földrajzi programjai közötti elosztására, és jelezze azokat a kritériumokat, amelyek alapján egyes országok és régiók számára stratégiai dokumentumokat hozott létre, mások számára viszont nem;

6.   értékeli és támogatja a Bizottságnak a munkamegosztással és az adományozók koordinálásával kapcsolatos erőfeszítéseit, de megállapítja, hogy az adományozók tevékenységeivel kapcsolatban átfogó képre van szükség, ezért felhívja a Bizottságot, hogy minden egyes ország tekintetében biztosítson az EP számára részletes és naprakész "adományozói mátrixot";

7.   kéri a Bizottságot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, hogyan tervezi biztosítani a megfelelő és hatékony konzultációt az összes érdekelt féllel, a programozási folyamat valamennyi szakaszában, különösen akkor, ha új tevékenységeket szándékozik indítani;

8.   sajnálja, hogy az átfogó kérdések nem jutnak egyértelműen érvényre a stratégiai dokumentumokban és az indikatív programokban, ezért sürgeti a Bizottságot, hogy azokat valóban horizontális módon foglalja bele éves cselekvési programjaiba, és a tervezett tevékenységek vonatkozásában adjon meg világos viszonyítási pontokat és/vagy hatásmutatókat;

9.   sürgeti a Bizottságot, hogy alkalmazza szigorúan a költségvetési támogatás jogosultsági kritériumait, különösen tartózkodjon az ilyen támogatástól azokban az országokban, ahol a közkiadások átláthatósága nem biztosítható; kéri a Bizottságot, hogy adjon kiegészítő tájékoztatást is a Parlamentnek, különösen arról, hogy a támogatásban részesülő összes országban hogyan hajtja végre azt a jogszabályi követelményt, amely szerint "támogatja a partnerországok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy erősítsék a parlamenti ellenőrzést és a pénzügyi ellenőrzési kapacitásokat";

10.   felhívja a Bizottságot, hogy a földrajzi és a tematikus programokra vonatkozó valamennyi információt küldje meg a Parlamentnek a fejlesztési együttműködési eszköz irányítóbizottsága tagjainak teljes listájával együtt; kéri a Bizottságot, hogy rendszeresen és haladéktalanul, teljes változatban továbbítsa a parlamenti ellenőrzések valamennyi következtetését a fejlesztési együttműködési eszköz irányítóbizottsága tagjainak;

11.   elvárja a Bizottságtól, hogy válaszoljon a Parlament által a stratégiai dokumentumok ellenőrzése után levont következtetésekben kifejezett aggályokra, és hogy az éves cselekvési tervekben teljes mértékben hajtsa végre a Parlament ajánlásait és kéréseit;

12.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a fejlesztési együttműködési eszköz irányítóbizottsága tagjainak.

(1) HL L 378., 2006.12.27., 41. o.
(2) – A Malajzia, Brazília és Pakisztán számára országos stratégiai dokumentumokat és nemzeti indikatív programokat létrehozó bizottsági határozattervezetekről szóló, 2007. február 15-i európai parlamenti állásfoglalás (P6_TA(2007)0045). – A Mercosur és Latin-Amerika számára készült regionális stratégiai dokumentumok és regionális indikatív programok létrehozásáról szóló bizottsági határozattervezetről szóló, 2007. június 7-i európai parlamenti állásfoglalás (P6_TA(2007)0233); – Az Ázsia számára készült 2007–2013-as regionális stratégiai dokumentum és a többéves indikatív program létrehozásáról szóló bizottsági határozattervezetről szóló, 2007. június 21-i európai parlamenti állásfoglalás (P6_TA(2007)0280).
(3) A Fejlesztési Bizottság elnöke, Josep Borrell Fontelles Ferrero-Waldner és Michel biztosokhoz intézett 2007. március 5-i, D (2007) 303749 számú levele (nyilvántartásba véve CMT-2007-1709 számú komitológiai dokumentumként – a melléklet nyilvántartásba véve CMT-2007-1709-2 számú komitológiai dokumentumként).
(4) Ferrero-Waldner biztos Josep Borrell Fontelleshez, a Fejlesztési Bizottság elnökéhez intézett 2007. március 26-i, A (2007) 5238 számú levele (nyilvántartásba véve CMT-2007-1709-3 számú komitológiai dokumentumként).

Utolsó frissítés: 2008. március 18.Jogi nyilatkozat