Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0802(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0288/2007

Teksty złożone :

A6-0288/2007

Debaty :

Głosowanie :

PV 04/09/2007 - 7.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0361

Teksty przyjęte
WORD 43k
Wtorek, 4 września 2007 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Pliki do analizy Europolu *
P6_TA(2007)0361A6-0288/2007

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2007 r. w sprawie inicjatywy Republiki Finlandii mającej na celu przyjęcie decyzji Rady zmieniającej akt Rady w sprawie przyjęcia przepisów dotyczących plików do analizy Europolu (16336/2006 – C6-0048/2007 – 2007/0802(CNS))

(procedura konsultacji)

Parlament Europejski ,

–   uwzględniając inicjatywę Republiki Finlandii (16336/2006)(1) ,

–   uwzględniając art. 10 ust. 1 Konwencji, opartej na art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), podpisanej w Brukseli w dniu 26 lipca 1995 r.(2) ,

–   uwzględniając art. 30 ust. 1 lit. b), art. 30 ust. 2 i art. 34 ust. 2 lit. c) Traktatu UE,

–   uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu UE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0048/2007),

–   uwzględniając akt Rady z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie przyjęcia przepisów dotyczących plików do analizy Europolu(3) ,

–   uwzględniając akt Rady z dnia 27 listopada 2003 r.(4) , przyjmujący na podstawie art. 43 ust. 1 Konwencji o Europolu, Protokół zmieniający tę Konwencję,

–   uwzględniając art. 93 oraz art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0288/2007),

1.   zatwierdza inicjatywę Republiki Finlandii z późniejszymi zmianami;

2.   zwraca się do Rady o wprowadzenie do tekstu dokumentu odpowiednich zmian;

3.   zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do inicjatywy Republiki Finlandii;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządowi Republiki Finlandii.

Tekst zaproponowany przez Republikę Finlandii / Radę   Poprawki Parlamentu
Poprawka 1
ARTYKUŁ 1, PUNKT 4, LITERA (B)
Artykuł 12 ustęp 3 (akt Rady)
"3. Działania analityczne i rozpowszechnianie wyników analizy mogą się rozpocząć niezwłocznie po otwarciu pliku do analizy, zgodnie z art. 12 ust. 1 Konwencji o Europolu. W przypadku, gdy Zarząd zwróci się do dyrektora Europolu o zmianę polecenia otwarcia lub zamknięcia pliku, dane, które nie mogły zostać włączone do pliku, lub - jeżeli plik ma zostać zamknięty - wszystkie dane zawarte w tym pliku, zostają natychmiast usunięte."
"3. Działania analityczne mogą się rozpocząć niezwłocznie po otwarciu pliku do analizy, zgodnie z art. 12 ust. 1 Konwencji o Europolu. Zarząd zezwala na udostępnienie wyników analizy dopiero po przekazaniu przez wspólny organ nadzorczy uwag dotyczących otwarcia takiego pliku. W przypadku, gdy Zarząd zwróci się do dyrektora Europolu o zmianę polecenia otwarcia lub zamknięcie pliku, dane, które nie mogły zostać włączone do pliku, lub - jeżeli plik ma zostać zamknięty - wszystkie dane zawarte w tym pliku, zostają natychmiast usunięte."
Poprawka 2
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6
Artykuł 15 ustępy 4 i 5 (akt Rady)
6) skreśla się art. 15 ust. 4 i 5.
skreślony

(1) Dz.U. C 41 z 24.2.2007, str. 5.
(2) Dz.U. C 316 z 27.11.1995, str. 2.
(3) Dz.U. C 26 z 30.1.1999, str. 1.
(4) Dz.U. C 2 z 6.1.2004, str. 1.

Ostatnia aktualizacja: 15 kwietnia 2008Informacja prawna