Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2279(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0280/2007

Indgivne tekster :

A6-0280/2007

Forhandlinger :

PV 03/09/2007 - 17
CRE 03/09/2007 - 17

Afstemninger :

PV 04/09/2007 - 7.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0364

Vedtagne tekster
WORD 62k
Tirsdag den 4. september 2007 - Strasbourg Endelig udgave
Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet
P6_TA(2007)0364A6-0280/2007

Europa-Parlamentets beslutning af 4. september 2007 om bedre lovgivning 2005 - anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (13. rapport) (2006/2279(INI))

Europa-Parlamentet ,

-   der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2000 om Kommissionens rapporter til Det Europæiske Råd om "Bedre lovgivning 1998 - Et fælles ansvar" og "Bedre lovgivning 1999"(1) ,

-   der henviser til sin beslutning af 29. november 2001 om Kommissionens hvidbog om nye styreformer i EU(2) ,

-   der henviser til sin beslutning af 8. april 2003 om beretning fra Kommissionen til Det Europæiske Råd om bedre lovgivning 2000 og 2001(3) ,

-   der henviser til sin beslutning af 26. februar 2004 om Kommissionens beretning "Bedre lovgivning 2002"(4) ,

-   der henviser til sin beslutning af 9. marts 2004 om Kommissionens meddelelse om bedre og enklere EU-lovgivning(5) ,

-   der henviser til sin beslutning af 20. april 2004 om vurdering af fællesskabslovgivningens og høringsprocedurernes virkning(6) ,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om "Bedre regulering til gavn for vækst og beskæftigelse i Den Europæiske Union" (KOM(2005)0097),

-   der henviser til sin beslutning af 16. maj 2006 om en strategi til forenkling af de lovgivningsmæssige rammer(7) ,

-   der henviser til sin beslutning af 16. maj 2006 om bedre lovgivning 2004: anvendelse af nærhedsprincippet (12. rapport)(8) ,

-   der henviser til sin beslutning af 16. maj 2006 om resultatet af screeningen af verserende lovforslag(9) ,

-   der henviser til beretning fra Kommissionen "Bedre lovgivning 2005" i overensstemmelse med artikel 9 i protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (13. rapport) (KOM(2006)0289),

-   der henviser til Kommissionens arbejdsdokument "Måling af administrative omkostninger og reduktion af administrative byrder i Den Europæiske Union (KOM(2006)0691),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Handlingsprogram for reduktion af administrative byrder i Den Europæiske Union" (KOM(2007)0023),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "En strategisk gennemgang af programmet for bedre lovgivning i Den Europæiske Union" (KOM(2006)0689),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A6-0280/2007),

A.   der henviser til, at det har meget høj prioritet for EU at opfylde målsætningen om bedre lovgivning, da en maksimering af fordelene ved moderne, rationel og effektiv lovgivning samtidig med en minimering af omkostningerne herved vil sikre den højest mulige produktivitet, vækst, accept og i sidste ende beskæftigelse i hele Europa,

B.   der henviser til, at nærhedsprincippet spiller en afgørende rolle for legitimeringen af Fællesskabets lovgivning, og når der skal træffes afgørelse om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at vedtage EU-regler, og således har vist sig at være et centralt element i forbindelse med overvågningen af magtdelingen mellem EU og medlemsstaterne, og at det er et nyttigt redskab, som sætter medlemsstaterne i stand til at påtage sig lovgivningskompetence,

C.   der henviser til, at det med henblik på at styrke retssikkerheden er klart nødvendigt, at både EU-lovgivningen og national lovgivning overholder proportionalitetsprincippet fuldt ud,

D.   der henviser til, at det er EF-Domstolen, der har ansvaret for at overvåge anvendelsen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet,

E.   der henviser til, at EU-lovgivningen, der ofte er et resultat af et vanskeligt politisk kompromis, kan mangle klarhed, og at medlemsstaterne kan være ude af stand til eller mangle viljen til at gennemføre den korrekt,

F.   der henviser til, at EU-lovgivningens omdømme og effektivitet påvirkes af unødvendige og uforholdsmæssige administrative byrder, der ofte pålægges borgerne og erhvervslivet gennem EU-regler,

G.   der henviser til, at en reduktion af de unødvendige administrative byrder med 25 % i høj grad kan stimulere væksten for det europæiske BNP og dermed yde et vigtigt bidrag til opfyldelsen af Lissabon-målene,

H.   der henviser til, at unødvendige administrative byrder, der udspringer af EU-lovgivning, underminerer EU-lovgivningens effektivitet og troværdighed,

I.   der henviser til, at EU-lovgivningen bør gøre det lettere for borgerne og virksomhederne at drage størst mulig fordel af det indre marked og ikke bør pålægge dem høje omkostninger, der kunne undgås,

J.   der henviser til, at strømliningen af den gældende fællesskabsret gennem forenkling og en reduktion af unødvendige administrative byrder ikke bør ske på bekostning af retssikkerheden og den beskyttelse, der ydes i henhold til EU-lovgivningen,

1.   er enig i, at de lovgivningsmæssige rammer, som virksomhederne er omfattet af, har afgørende betydning for virksomhedernes konkurrenceevne, for bæredygtig vækst og for resultater med hensyn til beskæftigelse, og, at det bør være et vigtigt mål for EU's politikker at sikre, at de lovgivningsmæssige rammer er og forbliver gennemsigtige, klare, effektive og af høj kvalitet generelt;

2.   mener, at dårlig lovgivningskvalitet i medlemsstaterne og på fællesskabsplan svækker retsstatsprincippet og skaber afstand mellem borgerne og deres institutioner;

3.   støtter fuldt ud alle bestræbelser fra Kommissionens side på generelt at styrke effektiviteten og håndhævelsen af fællesskabsretten gennem relevante initiativer;

4.   glæder sig over den succes, webportalen "Kom til orde i Europa" har haft, og opfordrer Kommissionen til at udvikle nye og mere effektive metoder til høring af berørte parter, inden der fremsættes lovgivningsforslag, om de forskellige aspekter af forslaget, herunder en konsekvensanalyse;

5.   understreger vigtigheden af, at der gennemføres passende og uafhængige konsekvensanalyser på grundlag af en omfattende høring af de berørte parter, og opfordrer Kommissionen til at opstille tilstrækkeligt mange scenarier og politiske valgmuligheder (herunder om nødvendigt at undlade at foretage sig noget) som grundlag for omkostningseffektive og bæredygtige løsninger;

6.   glæder sig over Kommissionens tilsagn om at øge gennemsigtigheden og ansvarligheden for så vidt angår Kommissionens ekspertgrupper og om at udarbejde en oversigt over eksisterende tilfælde af selvregulering og samregulering på EU-plan;

7.   understreger, at det er vigtigt, at EF-institutionerne og medlemsstaterne, via regionale og lokale myndigheder såvel som på centralt ministerielt niveau, sørger for en permanent overvågning af anvendelsen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet;

8.   glæder sig over Kommissionens handlingsprogram om måling af de administrative omkostninger for virksomhederne i Europa og om en reduktion af de unødvendige og uforholdsmæssigt store administrative byrder med 25 % inden 2012;

9.   bemærker, at strategien om en reduktion med 25 % vedrører unødvendige administrative byrder for virksomhederne og derfor ikke kan sidestilles med en deregulering eller føre til en ændring af fællesskabslovgivningens politiske målsætninger eller ambitionsniveau; opfordrer Kommissionen til at sikre, at reduktionen af de unødvendige administrative byrder, der udspringer af lovgivning, ikke bør ske på bekostning af de oprindelige formål med den pågældende lovgivning;

10.   støtter konklusionen om, at der skal være tale om en fælles målsætning, der kun kan opfyldes, hvis medlemsstaterne og EU-institutionerne yder en fælles indsats;

11.   understreger navnlig, at en effektiv strategi for reduktionen af de unødvendige administrative byrder i EU både skal gennemføres af Kommissionen for så vidt angår unødvendige administrative byrder, der udspringer af EU-forordninger og -direktiver og af medlemsstaterne for så vidt angår byrder, der udspringer af national lovgivning; opfordrer Kommissionen til at gå i spidsen og ikke lade sine tiltag med henblik på at reducere de unødvendige administrative byrder på EU-plan være afhængige af tiltag fra medlemsstaternes side på nationalt plan med henblik på at reducere de unødvendige byrder, der udspringer af national lovgivning;

12.   glæder sig over, at Kommissionen har identificeret 13 prioriterede områder, hvor de administrative omkostninger skal måles og de unødvendige administrative byrder reduceres, og anser dette for at være en pragmatisk og effektiv tilgang, men opfordrer Kommissionen til på længere sigt også at måle de administrative omkostninger og reducere de unødvendige administrative byrder uden for disse prioriterede områder; mener, at dette bl.a. kan ske i forbindelse med den evaluering, der skal ske i henhold til de relevante EU-regler;

13.   er meget bekymret over, at Kommissionen i sin meddelelse (KOM(2007)0023) foreslår (i bilag I) at begrænse handlingsprogrammets anvendelsesområde til virksomheders forpligtelser; mener imidlertid, at strategien for udvikling og beskæftigelse indebærer, at der i handlingsprogrammet skal tages højde for alle administrative byrder;

14.   understreger vigtigheden af, at berørte parter involveres i arbejdet med at identificere de lovgivningsforslag, der skaber unødvendige administrative byrder, og fastlægge de foranstaltninger, der skal træffes for at reducere sådanne byrder; opfordrer Kommissionen til at skabe en dialog i hvert enkelt generaldirektorat i Kommissionen med berørte parter i EU med hensyn til såvel de 13 prioriterede områder som identificeringen af nye prioriterede områder;

15.   understreger, at reduktionen af de unødvendige administrative byrder på 25 % skal give et realistisk billede af den faktiske reduktion af byrderne; fremhæver derfor betydningen af, at der på forhånd foretages en basismåling, og at reduktionsmålet på 25 % defineres som et nettomål, således at der tages hensyn til yderligere unødvendige administrative byrder, der udspringer af nye EU-regler, i den endelige evaluering i 2012 med henblik på at afgøre, om de unødvendige administrative byrder i EU er blevet reduceret med en fjerdedel;

16.   støtter Kommissionens forslag om indførelse af tærskler for oplysningskrav, idet kravene så vidt muligt bør begrænses, når det drejer sig om små og mellemstore virksomheder;

17.   betoner, at alle generaldirektoraterne i Kommissionen skal inddrages i reduktionen af de unødvendige administrative byrder; understreger, at hvert enkelt generaldirektorat skal gøres opmærksom på de unødvendige administrative byrder, det skaber, ved hjælp af en forudgående basismåling, og at der skal fastsættes et reduktionsmål på grundlag af denne basismåling for hvert enkelt generaldirektorat;

18.   opfordrer Kommissionen til hvert år at offentliggøre de vedtagne og planlagte foranstaltninger med henblik på at reducere de unødvendige administrative byrder i EU, stigningen i antallet af administrative byrder i EU som følge af nye regler og de pågældende foranstaltningers forventede nettobidrag, udtrykt i %, til opfyldelsen af målsætningen om en reduktion på 25 % inden 2012;

19.   glæder sig over, at Kommissionen, mens den afventer vurderingen af de unødvendige administrative byrder i 2008, agter at bidrage væsentligt til reduktionen af de unødvendige administrative byrder på kort sigt ved hjælp af såkaldte "tiltag efter den hurtige procedure" for så vidt angår de mest åbenlyse unødvendige administrative byrder; opfordrer Kommissionen til på grundlag af de erfaringer, der er gjort i de medlemsstater, der allerede har foretaget basismålinger, at identificere flere områder, hvor der let kan opnås reduktioner af de unødvendige administrative byrder, og til at foreslå reduktionsmål;

20.   støtter Kommissionens bestræbelser på at kortlægge de unødvendige administrative byrder, der udspringer af ny EU-lovgivning, ved at integrere standardomkostningsmodellen (SCM) i proceduren for konsekvensanalyser; mener, at det er af afgørende betydning, at de berørte parter bidrager til indsamlingen af de oplysninger, der er nødvendige ved anvendelsen af SCM; understreger, at kvaliteten af konsekvensanalyser skal kontrolleres af udvalget for konsekvensanalyser (IAB) gennem offentligt tilgængelige udtalelser;

21.   understreger, at Parlamentet ikke bør behandle forslag til retsakter fra Kommissionen, der ikke er ledsaget af en uafhængigt kontrolleret konsekvensanalyse, som omfatter en evaluering af unødvendige administrative byrder ved hjælp af SCM;

22.   mener, at merværdien af IAB's konsekvensanalyse bør evalueres inden udgangen af 2008; opfordrer Kommissionen til at udvikle indikatorer til dette formål på grundlag af de eksisterende erfaringer fra internationale organisationer og medlemsstaterne;

23.   foreslår, at de bevillinger, der for nylig er blevet frigjort på EU's budget til et pilotprojekt med henblik på at minimere de administrative byrder, bruges til at oprette et uafhængigt ekspertpanel, der skal overvåge kvaliteten af udtalelserne fra IAB ved hjælp af stikprøvekontrol, navnlig for så vidt angår kortlægning af unødvendige administrative byrder og for at føre tilsyn med gennemførelsen af det europæiske handlingsprogram for reduktion af administrative byrder;

24.   understreger, at det er vigtigt med en klar skelnen mellem oplysningsforpligtelser, der er forældede, overflødige og overregulerede, og oplysningsforpligtelser, der fortsat er nødvendige af hensyn til beskyttelse af folkesundheden, sundheden, sikkerheden, arbejdskvaliteten og arbejdstagernes rettigheder, miljøet og Fællesskabets finansielle interesser;

25.   bemærker, at det er nødvendigt, at Rådet og Parlamentet vedtager forenklede forslag hurtigere, og fremhæver derfor den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 16. december 2003(10) , hvorefter Rådets og Parlamentets arbejdsmetoder skal ændres, f.eks. ved at der indføres ad hoc-strukturer, der specifikt tager sig af forenklingen af lovgivningen;

26.   foreslår, at Kommissionen sideløbende med handlingsprogrammet for reduktion af unødvendige administrative byrder gennemfører en undersøgelse med henblik på:

   a) at udvikle en metode, hvorefter man ud over de administrative byrder kan kvantificere og vurdere alle andre efterlevelsesbyrder (omkostninger, der udspringer af de materielle forpligtelser, der pålægges ved lovgivning), som følger af ny lovgivning og regulering og ændringer af eksisterende lovgivning og regulering
   b) efterfølgende at iværksætte et pilotprojekt under inddragelse af de berørte parter med henblik på anvendelse af en målingsmetode, der svarer til den, der anvendes med hensyn til efterlevelsesbyrder i forbindelse med konsekvensanalyser
   c) at sørge for, at denne metode bliver testet og evalueret af IAB
   d) at anvende den som standard og indarbejde den i alle konsekvensanalyser;

27.   opfordrer kraftigt Kommissionen og medlemsstaterne til at overveje de tilfælde, hvor forskellige parter ofte indsamler samme oplysninger, og til at sætte en stopper for dobbeltindsamling af oplysninger;

28.   opfordrer medlemsstaterne til at øge deres bestræbelser på at reducere de byrder, der kan tilskrives "ren" national lovgivning;

29.   opfordrer desuden medlemsstaterne til at erstatte tilvejebringelsen af oplysninger i papirform med oplysninger i elektronisk form, herunder via internettet og avancerede internetportaler, hvor det er muligt;

30.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EFT C 197 af 12.7.2001, s. 433.
(2) EFT C 153 E af 27.6.2002, s. 314.
(3) EUT C 64 E af 12.3.2004, s. 135.
(4) EUT C 98 E af 23.4.2004, s. 155.
(5) EUT C 102 E af 28.4.2004, s. 512.
(6) EUT C 104 E af 30.4.2004, s. 146.
(7) EUT C 297 E af 7.12.2006, s. 136.
(8) EUT C 297 E af 7.12.2006, s. 128.
(9) EUT C 297 E af 7.12.2006, s. 140.
(10) EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.

Seneste opdatering: 15. april 2008Juridisk meddelelse