Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2620(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B6-0333/2007

Rozpravy :

PV 06/09/2007 - 10.2
CRE 06/09/2007 - 10.2

Hlasovanie :

PV 06/09/2007 - 11.2
CRE 06/09/2007 - 11.2

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0385

Prijaté texty
WORD 51k
Štvrtok, 6. septembra 2007 - Štrasburg Finálna verzia
Bangladéš
P6_TA(2007)0385B6-0333, 0335, 0338, 0341, 0344 a 0346/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. septembra 2007 o Bangladéši

Európsky parlament

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bangladéši, najmä na uznesenie zo 16. novembra 2006(1) ,

–   so zreteľom na výnimočný stav, ktorý vyhlásila dočasná vláda Bangladéša 11. januára 2007,

–   so zreteľom na vyhlásenie o nedávnom politickom vývoji v Bangladéši zo 16. januára 2007, ktoré predsedníctvo urobilo v mene Európskej únie,

–   so zreteľom na návštevu trojky EÚ v Bangladéši v júni 2007,

–   so zreteľom na Dohodu o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskym spoločenstvom a Bangladéšskou ľudovou republikou(2) ,

–   so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN o Bangladéši zo 17. júla 2007,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže parlamentné voľby, ktoré sa mali v Bangladéši konať 22. januára 2007, boli rozhodnutím Vysokého súdu z 29. januára 2007 odložené potom, ako sa vyskytlo násilie súvisiace s voľbami, a teraz bolo oznámené, že sa uskutočnia do konca roku 2008,

B.   keďže politickú situáciu pred vyhlásením výnimočného stavu charakterizovalo odmietanie začatia dialógu medzi hlavnými politickými činiteľmi, osobný antagonizmus, príležitostným násilie a výnimočne vysoká miera korupcie,

C.   keďže 11. januára 2007 bol vyhlásený výnimočný stav a bývalý guvernér centrálnej banky Fakhruddin Ahmed sa stal novým predsedom dočasnej vlády s programom potlačenia korupcie,

D.   keďže misia volebných pozorovateľov EÚ prerušila svoju činnosť 22. januára 2007, keďže pravdepodobnosť konania slobodných a spravodlivých volieb sa v tom čase zdala veľmi nízka,

E.   keďže OSN sa v rovnaký deň rozhodla stiahnuť svoju podporu volebnému procesu,

F.   keďže dočasná vláda podporovaná armádou s cieľom potlačenia korupcie široké represívne opatrenia vrátane zákazu všetkej politickej činnosti, zadržania a obvinenia viac ako 160 politických lídrov vrátane troch bývalých premiérov Moududda Ahmeda, Sheikha Hasinu a Khaledy Ziovej a viac ako 100 000 civilistov,

G.   keďže bolo hlásené časté porušovanie slobody tlače vrátane zatýkania a prípadov mučenia, ktoré sa týkalo novinárov a pracovníkov médií,

H.   keďže ozbrojené zložky zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu v celonárodnom boji proti korupcii so širokými právomocami prehliadať príbytky podozrivých a konfiškovať majetok,

I.   keďže dlhoročná tradícia sekulárnej demokracie v Bangladéši vrátane dodržiavania ľudských práv a najmä práv žien, slobody tlače a náboženskej tolerancie je čoraz viac ohrozená,

J.   keďže renomovaná bangladéšska právnička, aktivistka za ľudské práva a osobitná spravodajkyňa OSN pre nezákonné obchodovanie s ľuďmi Sigma Hudová bola v júli 2007 odsúdená za úplatkárstvo a korupciu na 3 roky väzenia; keďže jestvujú čoraz väčšie obavy, že pani Hudovej, ktorá trpí vážnymi zdravotnými problémami, je odopieraná špecializovaná lekárska starostlivosť; keďže 17. júla 2007 generálny tajomník OSN Pan Ki-mun vyzval bangladéšske orgány, aby plne rešpektovali základné práva pani Hudovej,

K.   keďže podľa článku 10 Všeobecnej deklarácie ľudských práv "každý má rovnaké právo, aby bol riadne a verejne vypočutý nezávislým a nestranným súdom, pokiaľ ide o určenie jeho práv a povinností alebo o akékoľvek trestné obvinenie proti nemu",

L.   keďže 27. augusta 2007 Najvyšší súd zrušil rozsudok Vysokého súdu o prepustení bývalého premiéra a predsedu Ligy Awami Sheikha Hasinu, ktorý bol uväznený od 16. júla 2007, na kauciu,

M.   keďže bývalá premiérka Khaleda Zia a jej syn boli 3. septembra 2007 zatknutí v Dháke a obvinení z korupcie,

N.   keďže EÚ a Bangladéš majú dlhoročné dobré vzťahy a sú dôležitými hospodárskymi partnermi,

1.   je hlboko znepokojený neprimeranou reakciou armády a polície na protesty študentov, ktoré vypukli koncom augusta 2007 na univerzite v Dháke; domnieva sa, že demonštrácie boli dôkazom nepopulárnej politickej úlohy, ktorú zohráva armáda; víta skutočnosť, že zákaz vychádzania vyhlásený kvôli týmto protestom v Dháke a ďalších piatich mestách bol 28. augusta 2007 zrušený; žiada okamžité prepustenie osôb, ktoré boli zadržané po študentských a učiteľských nepokojoch, vrátane členov učiteľskej asociácie Shikkhok Samity, t. j. Anwara Hossaina, Haruna Ur Rashida, Saidura Rahmana Khana a Abdusa Sobhana;

2.   je hlboko znepokojený zatknutím a odôvodnením pokračujúceho zadržiavania predsedu Ligy Awami Sheikha Hasinu, ktorý bol zatknutý 16. júla 2007 a obvinený z vydieračstva, a predsedníčky Bangladéšskej národnej strany (BNP) Khaledy Ziovej, ktorá bola obvinená z korupcie; vyzýva bangladéšske orgány, aby súd prebehol transparentným spôsobom a podľa zásad právneho štátu; osobitne vyzýva vládu, aby svoj boj proti korupcii založila výlučne na skutočnostiach dôležitých v kontexte trestného konania súvisiaceho s korupciou;

3.   vyzýva bangladéšske orgány, aby umožnili prístup na všetky tribunály medzinárodným organizáciám pôsobiacim v oblasti ľudských práv, zainteresovaným stranám a medzinárodným pozorovateľom, napríklad diplomatom členských štátov EÚ alebo zamestnancom delegácie Komisie, aby sa mohli uistiť, že konania prebiehajú spravodlivo a nestranne;

4.   je hlboko znepokojený podmienkami, v ktorých je väznená Sigma Huda, ktorá bola odsúdená na základe obvinenia z úplatkárstva; najmä nedostatkom akejkoľvek lekárskej starostlivosti, ktorú naliehavo potrebuje; naliehavo vyzýva bangladéšske orgány, aby pani Hudovej poskytli všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť a pomoc, ktorú si vyžaduje jej zdravotný stav; vyzýva bangladéšske orgány, aby rešpektovali základné práva pani Hudovej, najmä právo prijímať vo väzení návštevy svojej rodiny a priateľov; naliehavo vyzýva orgány, aby tieto návštevy okamžite povolili;

5.   ľutuje, že dočasná vláda, aj keď robí pokroky v boji proti korupcii, bola doteraz oveľa menej dôrazná v politickej reforme; žiada návrat k demokracii a zrušenie výnimočného stavu v Bangladéši; osobitne žiada zrušenie zákazu všetkej politickej činnosti, aby sa všetkým stranám a politickým organizáciám umožnila príprava na otvorené a spravodlivé voľby tak, ako stanovuje ústava;

6.   berie na vedomie zverejnenie časového plánu volieb volebnou komisiou v júli 2007 a všetky snahy o reorganizáciu procesu registrácie a zmenu volebných zákonov; naliehavo vyzýva vládu, aby napriek tomu prehodnotila svoj súčasný časový plán volieb a urýchlila prípravy;

7.   víta záväzok Európskej únie poskytnúť bangladéšskym orgánom plnú technickú podporu pri organizácii volieb; žiada misiu volebných pozorovateľov EÚ, aby obnovila svoje dlhodobé činnosti hneď, ako to bude možné a žiaduce;

8.   žiada, aby sa skončila postupná militarizácia krajiny; je hlboko znepokojený úlohou bangladéšskej vojenskej tajnej služby (DGFI), údajným mučením osôb vo vyšetrovacej väzbe;

9.   vyzýva bangladéšsku vládu, aby v súlade s rozsudkom Vysokého súdu upustila od svojvoľného vyháňania obyvateľov chudobných štvrtí a roľníkov bez pôdy z okrajov mestských ciest a z inak nevyužitej pôdy a vykonávala nevyhnutné súdne vysťahovania len na základe dobre pripravených plánov náhrady;

10.   vyzýva Radu a Komisiu, aby pozorne sledovali situáciu v oblasti ľudských práv a politickú situáciu v Bangladéši s ohľadom na nedávne udalosti a aby protestovali proti pokračovaniu výnimočného stavu; vyzýva pracovné skupiny zriadené medzi EÚ a Bangladéšom pre budovanie inštitúcií, administratívne reformy, správu a ľudské práva, aby aktívne prispeli k stabilizácii demokracie v Bangladéši;

11.   vyzýva dočasnú vládu, aby spravila pokrok vo vytváraní Národnej komisie pre ľudské práva, ktorej zavedenie do praxe by malo byť aj prioritou budúcej občianskej vlády;

12.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, dočasnej vláde Bangladéša a generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov.

(1) Ú. v. EÚ C 314 E, 21.12.2006, s. 377.
(2) Ú. v. ES L 118, 27.4.2001, s. 48.

Posledná úprava: 29. apríla 2008Právne oznámenie