Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
WORD 46k
Středa 26. září 2007 - Štrasburk Konečné znění
Půda vyňatá z produkce na rok 2008*
P6_TA(2007)0411C6-0302/2007

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. září 2007 o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, pokud jde o půdu vyňatou z produkce na rok 2008 (KOM(2007)0523 - C6-0302/2007 - 2007/0194(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0523),

-   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0302/2007),

-   s ohledem na články 51 a 134 jednacího řádu,

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 3
(3)  Je proto vhodné umožnit na rok 2008 vyčlenění půdy vyňaté z produkce k zemědělskému využití,
(3)  Je proto vhodné umožnit na rok 2008 a na rok 2009 vyčlenění půdy vyňaté z produkce k zemědělskému využití,
Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 3a (nový)
(3 a)  Systém vyjímání půdy z produkce má kladný vliv na kvalitu půdy a na biologickou rozmanitost. Je proto nezbytné posoudit důsledky zrušení vyjímání půdy z produkce a prostředky, jak tento kladný vliv zachovat.
Pozměňovací návrh 9
Článek 1
Odchylně od čl. 54 odst. 3 nařízení (ES) č. 1782/2003 nejsou na rok 2008 pro účely oprávnění k výplatě částek, které jsou stanoveny nároky při vynětí půdy z produkce, zemědělci povinni vyjmout z produkce půdu, na niž lze uplatnit tyto nároky při vynětí půdy z produkce.
Odchylně od čl. 54 odst. 3 nařízení (ES) č. 1782/2003 nejsou na roky 2008 a 2009 pro účely oprávnění k výplatě částek, které jsou stanoveny nároky při vynětí půdy z produkce, zemědělci povinni vyjmout z produkce půdu, na niž lze uplatnit tyto nároky při vynětí půdy z produkce.
Pozměňovací návrh 11
Článek 1a (nový)
Článek 1a
Pro přípravu budoucí společné zemědělské politiky provede Komise studii o dopadech vlivů zrušení vyjímání půdy z produkce na životní prostředí.
Poslední aktualizace: 2. června 2008Právní upozornění