Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2624(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0352/2007

Συζήτηση :

PV 25/09/2007 - 5
CRE 25/09/2007 - 5

Ψηφοφορία :

PV 26/09/2007 - 6.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0412

Κείμενα που εγκρίθηκαν
WORD 63k
Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2007 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Επικίνδυνα παιχνίδια που παρασκευάζονται στην Κίνα
P6_TA(2007)0412B6-0351, 0352, 0353, 0354, 0355 και 0356/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την ασφάλεια προϊόντων, ιδιαίτερα των παιχνιδιών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 88/378/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών(1) (οδηγία για τα παιχνίδια),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων(2) ,

–   έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις των επιστημονικών επιτροπών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις διάφορες μελέτες της σχετικά με το ζήτημα της ασφάλειας των παιχνιδιών,

–   έχοντας υπόψη τις ήδη υπάρχουσες συμφωνίες με τρίτες χώρες στον τομέα της ασφαλείας προϊόντων και ιδίως των παιχνιδιών,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο 2007 σημειώθηκε σειρά εκουσίων ανακλήσεων, ευρείας κλίμακας, μη ασφαλών και επικίνδυνων για την υγεία παιχνιδιών, γεγονός που προκάλεσε την ανησυχία της κοινής γνώμης,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι ανακλήσεις επέτειναν τη συνειδητοποίηση του προβλήματος ότι, παρά την ευρείας κλίμακας εναρμόνιση των προϊόντων και της εφαρμογής συστήματος εποπτείας της αγοράς σε επίπεδο ΕΕ, εξακολουθούν να παράγονται, να εισάγονται και να διατίθενται στην αγορά της ΕΕ μη ασφαλή προϊόντα,

Γ.   εκτιμώντας ότι η ευθύνη για υψηλού επιπέδου προστασία των καταναλωτών αποτελεί πολιτική και κοινωνική προτεραιότητα που βαρύνει το νομοθέτη, ο οποίος οφείλει να εξασφαλίζει την ασφάλεια των προϊόντων σε ολόκληρη την αλυσίδα των οικονομικών παραγόντων (προμηθευτές, παραγωγοί, εισαγωγείς),

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω εκούσιες ανακλήσεις προϊόντων οφείλονται εν μέρει σε τραυματισμούς και εν μέρει στην παρακολούθηση εκ μέρους των ενδιαφερόμενων εταιρειών, αλλά όχι στην αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς, καθώς και ότι υπάρχουν πραγματικές ανησυχίες ότι δεν συμμορφώνονται όλοι οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς με τους κανόνες,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2006, το 48% όλων των εντοπισθέντων μη ασφαλών προϊόντων προέρχονται από την Κίνα, το 21% από την ΕΕ των 25, ενώ το 17% είναι άγνωστης προέλευσης, και ότι το 24% του συνόλου των εντοπισθέντων μη ασφαλών προϊόντων ήταν παιδικά παιχνίδια· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολύ μεγάλο μέρος των παιχνιδιών που κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ προέρχονται από την Κίνα,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανακλήσεις μη ασφαλών παιχνιδιών είναι απολύτως δικαιολογημένες, αλλά αποτελούν μόνο την έσχατη λύση, η οποία δεν παρέχει αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών, εφόσον, εκτός του ότι συχνά επέρχονται καθυστερημένα, το μέσο ποσοστό επιστροφής στις περιπτώσεις απόσυρσης παιχνιδιών είναι πολύ χαμηλό, γεγονός που σημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επικίνδυνων παιχνιδιών παραμένει κατά κανόνα στα χέρια των καταναλωτών,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εποπτεία των αγορών, ο έλεγχος των εισαγωγών στην ΕΕ και η απαγόρευση της διάθεσης στο εμπόριο ελαττωματικών προϊόντων εμπίπτει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων (COM(2007)0053), καθώς και πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού των απαιτήσεων για την πιστοποίηση και την εποπτεία της αγοράς όσον αφορά την εμπορία προϊόντων (COM(2007)0037),

1.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα καταναλωτικά αγαθά που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, όχι μόνον συνάδουν πλήρως προς τις υφιστάμενες προδιαγραφές της ΕΕ, αλλά και ότι δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών·

Αναθεώρηση της οδηγίας για τα παιχνίδια

2.   καλεί την Επιτροπή να καταθέσει την προγραμματισμένη αναθεώρηση της οδηγίας για τα παιχνίδια πριν παρέλθει το 2007, μεριμνώντας ώστε αυτή να περιλαμβάνει οπωσδήποτε επαρκείς και αποτελεσματικές απαιτήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων· λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η δημόσια υγεία και η προστασία των καταναλωτών συνιστούν σημαντικό μέρος της οδηγίας για τα παιγνίδια, απαιτούνται πολύ σαφέστερες διατάξεις με σκοπό να υπάρξει εγγυημένη ασφάλεια των προϊόντων και να κερδηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών ως προς την ασφαλή χρήση τους·

3.   καλεί την Επιτροπή, κατά την αναθεώρηση της οδηγίας για τα παιγνίδια, να υιοθετήσει προσέγγιση με την οποία συγκεκριμένα εκτελεστικά μέτρα των βασικών απαιτήσεων θα πρέπει να εγκρίνονται στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπών διά της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο, παρέχοντας έτσι στο Κοινοβούλιο ορισμένο βαθμό ελέγχου επί της εφαρμογής των διατάξεων για την ασφάλεια των παιχνιδιών·

4.   καλεί την Επιτροπή, κατά την αναθεώρηση της οδηγίας για τα παιχνίδια, να προτείνει την άνευ όρων απαγόρευση ορισμένων επικίνδυνων χημικών ουσιών, όπως είναι όλες οι ουσίες που είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή στις κατηγορίες 1, 2 ή 3, καθώς και άλλων τοξικών ουσιών που προκαλούν εξίσου μεγάλη ανησυχία, όπως οι ουσίες που προκαλούν ενδοκρινολογικές διαταραχές, οι ευαισθητοποιητές και οι αρωματικές ουσίες·

5.   καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τα μέτρα επιβολής της οδηγίας για τα παιχνίδια, περιλαμβανομένων ουσιαστικών κυρώσεων περί μη συμμόρφωσης·

Έλεγχος της σήμανσης CE και των λοιπών σημάνσεων

6.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η σήμανση CE αποτελεί εγγύηση συμμόρφωσης προς την τεχνική νομοθεσία και τονίζει ότι η σήμανση CE, λαμβανομένου υπόψη του αυτορρυθμιστικού χαρακτήρα της, δεν είχε ποτέ ως στόχο να αποτελέσει σήμα ασφαλείας ανά την ΕΕ·

7.   παροτρύνει την Επιτροπή να αξιολογήσει την προστιθεμένη αξία που θα προέκυπτε από τη δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού σήματος ασφάλειας του καταναλωτή, συμπληρωματικού προς το σήμα CE, υποχρεωτικό για όλους τους οικονομικούς παράγοντες, βοηθώντας έτσι τους καταναλωτές να επιλέγουν, έχοντας ενημερωθεί, μεταξύ των διαφόρων προϊόντων·

8.   υπογραμμίζει ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Σήμανση Ασφάλειας Καταναλωτών πρέπει να είναι εθελοντική και, όταν υιοθετείται από έναν παραγωγό, πρέπει να αντικαθιστά όλες τις εθνικές σημάνσεις ασφαλείας·

9.   ενθαρρύνει την Επιτροπή να παρεμβαίνει, από κοινού με τα κράτη μέλη, με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών κάθε φορά που υπάρχουν ενδείξεις για παραπλανητική συμπεριφορά και/ή χρήση απατηλών ή αποπροσανατολιστικών σημάτων προέλευσης εκ μέρους ξένων παραγωγών και εισαγωγέων·

10.   προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εδραιώσουν την αδιαμφισβήτητη αξιοπιστία του σήματος CE με την έγκαιρη έγκριση των κατατεθειμένων νομοθετικών προτάσεων για αυστηρότερους ελέγχους και εποπτεία της αγοράς, που θα στηρίζονται στους κατάλληλους μηχανισμούς τελωνειακής εποπτείας και συμμόρφωσης·

11.   καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει την ευθύνη των παραγωγών και των εισαγωγέων σε περίπτωση καταχρηστικής χρήσης της σήμανσης CE, πιστεύει δε ότι πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλες κυρώσεις για τις περιπτώσεις καταχρηστικής χρήσης· ζητεί επίσης να τιμωρείται και η καταχρηστική χρήση άλλων εθελοντικών σημάνσεων·

Σύστημα RAPEX

12.   καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) για να διασφαλιστεί ο εντοπισμός, από τα κράτη μέλη, του μέγιστου αριθμού μη ασφαλών προϊόντων, με σκοπό να αποσύρονται ή να ανακαλούνται από την αγορά·

13.   καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει την παρακολούθηση και την αναφορά στο RAPEX, ώστε να καταστεί δυνατή η μέτρηση της αποτελεσματικότητας των ανακλήσεων προϊόντων·

Δυνατότητα ανίχνευσης του προϊόντος και μέτρα κατά των απομιμήσεων

14.   θεωρεί ότι οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν την προέλευση των προϊόντων που εισάγονται στην ΕΕ και ότι οι εποπτικές αρχές πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη ενημέρωση διά της οποίας να ανιχνεύουν την πηγή των προϊόντων·

15.   καλεί το Συμβούλιο να συμφωνήσει χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις με την σημερινή πρόταση τη Επιτροπής σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της χώρας προέλευσης ορισμένων προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες (COM(2005)0661

16.   επισημαίνει την επιτεινόμενη απειλή για την ασφάλεια των καταναλωτών που συνιστούν τα προϊόντα-απομιμήσεις και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εντείνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διασυνοριακής συνεργασία με σκοπό τον έλεγχο και την καταστροφή των εισαγομένων παραποιημένων προϊόντων·

Απαγόρευση των εισαγωγών προϊόντων επικίνδυνων για τους καταναλωτές

17.   καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τη διαδικασία σχετικά με την απαγόρευση των εισαγωγών κατά περίπτωση, εφόσον παρατηρείται ελλιπής τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας·

18.   καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες που διαθέτει για την απαγόρευση των μη ασφαλών καταναλωτικών προϊόντων από την αγορά της ΕΕ, εφόσον τα προϊόντα αυτά αποδειχθούν μη ασφαλή·

Συνεργασία με την Κίνα και άλλες τρίτες χώρες

19.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών που συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγάλων εξαγωγέων καταναλωτικών αγαθών προς την ΕΕ και, ειδικότερα, με την Γενική Υπηρεσία Ποιοτικής Εποπτείας, Ελέγχου και Καραντίνας της Κίνας (AQSIQ), παρέχοντας ιδίως τεχνική βοήθεια ώστε να εφαρμόζονται οι κανόνες υγείας και ασφάλειας και να βελτιωθεί η τελωνειακή συνεργασία·

20.   καλεί την Επιτροπή να παράσχει τεχνική βοήθεια στις αρχές τρίτων χωρών για την εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας και υγείας στο σύνολο της αλυσίδας παραγωγής, καθώς και να βελτιώσει την εποπτεία και την τελωνειακή συνεργασία·

21.   καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει την τρέχουσα εμπορική πολιτική που καλύπτει γενικότερα τα δυνητικώς επικίνδυνα προϊόντα, και ιδίως τα παιχνίδια και τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να διασφαλίσει συνοχή μεταξύ της περιοριστικής εφαρμογής των ισχυόντων κανόνων και της επιτακτικής ανάγκης για τη διασφάλιση του δικαιώματος των ευρωπαίων πολιτών για ασφαλή προϊόντα·

22.   καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει κοινές προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στις διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες συνεργασίας και εταιρικής σχέσης της επόμενης γενεάς και στις συμφωνίες εμπορίου, καθώς επίσης να δημιουργήσει μηχανισμούς μέσω των οποίων θα παρακολουθείται η τήρηση των εν λόγω προδιαγραφών·

23.   καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν ενεργά με όλους τους εμπορικούς εταίρους όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς και την ασφάλεια των προϊόντων· καλεί το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (TEC) να συμπεριλάβει τα θέματα αυτά στην κατάσταση των υπό εξέταση θεμάτων·

Ο ρόλος των κρατών μελών

24.   καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τα προϊόντα και ιδίως τη νομοθεσία για την ασφάλεια των παιχνιδιών, και να καταβάλουν προσπάθειες για τη βελτίωση της εποπτείας της αγοράς και ιδίως των εθνικών ελέγχων·

25.   καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκείς πόρους, ώστε να είναι σε θέση να διενεργήσουν εκτεταμένους και αποτελεσματικούς ελέγχους· καλεί τα κράτη μέλη να παρακολουθήσουν ενεργά όλες τις ενδείξεις που αφορούν ελαττωματικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων και των ελέγχων υπόπτων καταναλωτικών αγαθών·

26.   καλεί τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, να αξιοποιήσουν πλήρως όλες τις νομικές δυνατότητες που έχουν στη διάθεσή τους, προκειμένου να αποτρέψουν εκ του ασφαλούς τη διάθεση στην αγορά μη συμμορφούμενων ή μη ασφαλών παιχνιδιών ή την απόσυρση ή ανάκλησή τους από την αγορά·

27.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 187, 16.7.1988, σ. 1.
(2) ΕΕ L 11, 15.1.2002, σ. 4.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Ιουνίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου