Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2627(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B6-0367/2007

Rozpravy :

PV 26/09/2007 - 11
CRE 26/09/2007 - 11

Hlasovanie :

PV 27/09/2007 - 9.4
CRE 27/09/2007 - 9.4

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0419

Prijaté texty
WORD 61k
Štvrtok, 27. septembra 2007 - Štrasburg Finálna verzia
Operácia EBOP na východe Čadu a severe Stredoafrickej republiky
P6_TA(2007)0419B6-0362, 0364, 0366 a 0367/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. septembra 2007 o operácii EBOP na východe Čadu a severe Stredoafrickej republiky

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na konflikt v Dárfúre a jeho širšie regionálne dôsledky najmä na východnú časť Čadu a na severnú časť Stredoafrickej republiky,

–   so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1706 (2006) z 31. augusta 2006, ktorá zdôraznila, že dosiahnutie trvalého mieru v Dárfúre si vyžaduje vyriešenie otázok regionálnej bezpečnosti,

–   so zreteľom na závery Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy z 23. a 24. júla 2007, v ktorých žiada svoje príslušné orgány, aby pokračovali v plánovaní možného rozhodnutia o premosťovacej operácii v rámci európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP) na podporu multidimenzionálnej prítomnosti OSN vo východnom Čade a severovýchodnej Stredoafrickej republike s cieľom zlepšiť bezpečnostnú situáciu v týchto oblastiach,

–   so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 1769 (2007) z 31. júla 2007 o zriadení operácie zmiešaných síl Africkej únie (AÚ) a OSN v Dárfúre (UNAMID) na počiatočné obdobie 12 mesiacov,

–   so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN z 10. augusta 2007 o Čade a Stredoafrickej republike, ktorá odporúča medzinárodné nasadenie vo východnom Čade a na severovýchode Stredoafrickej republiky v záujme zlepšenia bezpečnosti utečencov a vysídleného obyvateľstva, uľahčenia podpory humanitárnej pomoci a vytvorenia podmienok na obnovu a rozvoj týchto oblastí,

–   so zreteľom na schôdzu o mieri v Dárfúre, ktorá sa uskutočnila v dňoch 3. až 6. augusta 2007 v Aruši,

–   so zreteľom na podpísanie politickej dohody s cieľom posilniť demokratický proces v Čade, pod ktorú sa 13. augusta 2007 v N'Djamene za účasti predstaviteľov medzinárodného spoločenstva a čadského prezidenta Idrissa Debyho Itna podpísali všetky čadské vládne aj opozičné politické strany,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva Bezpečnostnej rady OSN z 27. augusta 2007, v ktorom potvrdzuje pripravenosť Bezpečnostnej rady OSN zriadiť v Čade misiu OSN a víta zámer EÚ poskytnúť podporu v podobe vojenskej misie v rámci EBOP,

–   so zreteľom na skutočnosť, že Rada 10. septembra 2007 písomným postupom prijala koncepciu krízového riadenia,

–   so zreteľom na zistenia delegácie Výboru pre rozvoj v Darfúre, ktorá v dňoch 30. júna až 6. júla 2007 navštívila Sudán a Čad,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 12. júla 2007 o situácii v Dárfúre(1) ,

–   so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   mimoriadne znepokojený zhoršujúcou sa humanitárnou situáciou v Čade, kde sa v dôsledku cezhraničného dosahu konfliktu v Dárfúre nachádza v 12 táboroch pozdĺž východnej hranice Čadu so Sudánom asi 238 000 utečencov zo Sudánu, 44 600 utečencov zo Stredoafrickej republiky a 170 000 vnútorne vysídlených osôb,

B.   znepokojený bezpečnostnou situáciou vo východnom Čade, ktorá sa od roku 2006 zhoršuje následkom rozbrojov medzi čadskými bezpečnostnými jednotkami a čadskými povstalcami a vpádov polovojenských jednotiek Džandžavíd a ozbrojených skupín zo Sudánu, ku ktorým ešte treba prirátať lúpežné prepadnutia a útoky na humanitárne organizácie,

C.   keďže na civilné obyvateľstvo na severovýchode Stredoafrickej republiky tiež útočili povstalecké jednotky zo Sudánu,

D.   keďže v rámci globálneho a regionálneho prístupu je potrebné podieľať sa na stabilizácii tohto regiónu zasiahnutého dárfúrskym konfliktom,

E.   keďže dlhodobo stabilná situácia v Sudáne, Čade a v Stredoafrickej republike si vyžaduje dodržiavanie ľudských práv, zásad právneho štátu a dobrého spravovania,

F.   vítajúc rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 1769 (2007), ktorou sa povoľuje umiestnenie jednotiek AÚ/OSN v sile 26 000 vojakov v Dárfúre, ktoré prispejú k stabilizácii celého regiónu v súvislosti s umiestnením policajnej jednotky OSN a plánovanou operáciou EBOP vo východnej časti Čadu a severnej časti Stredoafrickej republiky,

G.   keďže čadské a stredoafrické orgány potvrdili generálnemu tajomníkovi OSN súhlas s multidimenzionálnou prítomnosťou EÚ,

H.   podporujúc úsilie generálneho tajomníka OSN Ban Ki-Moona o nájdenie diplomatického riešenia konfliktu v Dárfúre presadzovaním kontaktov medzi sudánskymi orgánmi a rôznymi povstaleckými skupinami,

I.   vítajúc skutočnosť, že všetky čadské politické strany podpísali 13. augusta 2007 v N´Djamene dohodu zameranú na posilnenie demokratického procesu v Čade,

J.   berúc na vedomie, že regionálni aktéri sa usilujú nájsť riešenie vnútorného čadského konfliktu spolu so skupinami, ktoré nepodpísali predchádzajúcu dohodu,

K.   vítajúc rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1778 (2007) z 25. septembra 2007, ktorá udeľuje EÚ oprávnenie na vyslanie mierových síl s rozsiahlym mandátom do Čadu a Stredoafrickej republiky,

1.   pripomína, že žiadna mierová misia vo východnej časti Čadu a v severnej časti Stredoafrickej republiky nemá šancu na úspech bez ozajstného politického procesu zmierenia;

2.   vyzýva preto Radu, Komisiu a OSN, aby koordinovali svoje úsilie o vytvorenie podmienok, ktoré by rôznym stranám konfliktu v širšom regióne Dárfúru, východného Čadu, severu Stredoafrickej republiky umožnili nájsť politické riešenie, ktoré by v tomto regióne znamenalo koniec obdobia neistoty a humanitárnej katastrofy a uľahčilo by návrat utečencov a vnútorne vysídlených osôb do ich miest pôvodu;

3.   schvaľuje začatie operácie v rámci EBOP vo východnej časti Čadu a severnej časti Stredoafrickej republiky v trvaní jedného roka, ale podmieňuje svoj konečný súhlas splnením týchto podmienok:

   a) misia Európskych síl (EUFOR) musí vytvoriť podmienky pre bezpečné pracovné prostredie policajných síl OSN, návrat vnútorne vysídlených osôb, poskytovanie humanitárnej pomoci, voľný pohyb humanitárnych pracovníkov a pokračovanie dialógu politických síl v regióne,
   b) je veľmi dôležité, aby sa sily EUFOR považovali za nestranné; jednotky EUFOR by mali mať preto rôznorodé zloženie a členské štáty do nich musia vyslať svojich vojakov čo najskôr,
   c) zároveň a s cieľom vyhnúť sa tomu, aby sa sami stali terčom, musia sily EUFOR zostať neutrálne so zreteľom na zložitú politickú situáciu v regióne tým, že sa nebudú zapájať do bojov medzi vládnymi orgánmi a povstaleckými skupinami,
   d) sily EUFOR by sa pri dodržiavaní zásad medzinárodného humanitárneho práva mali nezapájať a nemali by ani zasahovať do práce mimovládnych organizácií pôsobiacich v Čade a Stredoafrickej republike, aby ich neohrozili;
   e) sily EUFOR musia svoju činnosť efektívne koordinovať s UNAMID, aby tak čo najúčinnejšie zabezpečili oblasť patriacu do ich pôsobnosti,
   f) sily EUFOR musia pôsobiť ako odstrašujúce sily, čo znamená že musia disponovať rozsiahlym mandátom v súlade s hlavou VII Charty OSN a jasnými pravidlami účasti, ktoré umožňujú použitie sily, keď je to potrebné, najmä na ochranu pred útokmi na civilné obyvateľstvo, tábory a dediny, humanitárnych pracovníkov, príslušníkov policajných jednotiek OSN a na účely sebaobrany,
   g) s cieľom odstrašiť akéhokoľvek možného agresora musia mať sily EUFOR potrebný počet jednotiek a musia byť náležite vybavené; musia byť schopné zabezpečiť si zásobovacie cesty a hliadkovať na veľkom území obrnenými vozidlami, vrtuľníkmi (vrátane prepravných a útočných vrtuľníkov) a prieskumnými lietadlami,
   h) sily EUFOR sa musia považovať za "premosťovacie sily" s dočasným mandátom; preto sa už pred začiatkom nasadzovania síl musí vymedziť jasná stratégia odchodu, ktorá musí počítať s nahradením síl EUFOR inými silami (AÚ, OSN alebo zmiešanými silami) s cieľom zabezpečiť úspešné splnenie ich mandátu a včasný návrat vyslaných jednotiek;

4.   s poľutovaním konštatuje, že táto operácia v rámci EBOP sa z viacerých dôvodov nemôže viesť z novovytvoreného operačného strediska EÚ v Bruseli;

5.   zdôrazňuje, že konečné schválenie operácie v rámci EBOP bude podmienené poskytovaním úplných informácií z rôznych fáz jej prípravy, ako napríklad o koncepcii krízového riadenia, jednotnej akcii, koncepcii operácií, operačnom pláne a procese vytvárania síl;

6.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Africkej únii, generálnemu tajomníkovi OSN a prezidentom, vládam a parlamentom Čadu, Stredoafrickej republiky a Sudánu.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2007)0342.

Posledná úprava: 2. júna 2008Právne oznámenie