Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2169(INL)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0351/2007

Pateikti tekstai :

A6-0351/2007

Debatai :

PV 10/10/2007 - 17
CRE 10/10/2007 - 17

Balsavimas :

PV 11/10/2007 - 6.6
CRE 11/10/2007 - 6.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0429

Priimti tekstai
WORD 86k
Ketvirtadienis, 2007 m. spalio 11 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
Europos Parlamento sudėtis
P6_TA(2007)0429A6-0351/2007
Rezoliucija
 Priedas
 Priedas

2007 m. spalio 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Parlamento sudėties (2007/2169(INI))

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. liepos 11 d. rezoliuciją dėl Tarpvyriausybinės konferencijos (TVK) sušaukimo: Europos Parlamento nuomonė (ES sutarties 48 straipsnis)(1) ,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 29 d. Sutarties dėl Konstitucijos Europai I-20 straipsnio 2 dalį ir į šios Sutarties 34 protokolą(2) ,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 21–22 d. Briuselio Europos Vadovų Tarybos pirmininkavimo išvadas(3) ,

–   atsižvelgdamas į sutarties, iš dalies keičiančios Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį, projekto (Reformų sutarties)(4) 1 straipsnio 15 punktą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0351/2007),

A.   kadangi 2007 m. birželio 21–22 d. Europos Vadovų Taryba paragino Europos Parlamentą iki 2007 m. spalio mėn. pateikti iniciatyvos projektą dėl sprendimo, nustatančio būsimąją Europos Parlamento sudėtį, kaip numatyta 34 protokole, priimtame 2004 m. Tarpvyriausybinėje konferencijoje,

B.   kadangi 2009–2014 m. kadencijos vietų paskirstymas šiuo metu nustatytas 2005 m. balandžio 25 d. akto dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą sąlygų ir sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų 9 straipsnio 2 dalyje,

C.   kadangi Reformų sutarties projekte siūloma iš dalies pakeisti Europos Sąjungos sutartį (naujas [9a] straipsnis), sukuriant naują Europos Parlamento sudėties nustatymo procedūrą, pagal kurią būtų numatyta bendra 750 vietų riba, taip pat maksimalus 96 ir minimalus 6 vienai valstybei narei skiriamų vietų skaičius bei mažėjančio proporcingumo principas,

D.   kadangi mažėjančio proporcingumo principas sutartyje nėra numatytas ir reikėtų jį apibrėžti aiškiau ir objektyviau, siekiant juo remtis kaip gaire visais atvejais, kai Europos Parlamente iš naujo skirstomos vietos,

E.   kadangi pirminėje teisėje įteisinus šioje rezoliucijoje apibrėžtą mažėjančio proporcingumo principą būtų galima naudoti kaip kriterijų įvertinant, ar kompetentingų institucijų sprendimas dėl Europos Parlamento sudėties nustatymo buvo priimtas laikantis galiojančių taisyklių,

F.   kadangi Teisingumo Teismas netgi galėtų bausti bet kokį to principo pažeidimą,

G.   kadangi dabartinėmis aplinkybėmis svarbu užtikrinti, kad nė vienai valstybei narei priklausančių vietų skaičius nesumažėtų dar labiau nei po paskutiniojo plėtros etapo,

H.   kadangi šiame etape nereikėtų atsižvelgti į būsimą plėtrą, apie kurią negalima spręsti iš anksto ir į kurios padarinius bus galima deramai atsižvelgti rengiant su ja susijusius stojimo aktus, laikinai peržengiant 750 vietų ribą, kaip buvo padaryta paskutiniosios plėtros metu,

I.   kadangi aiški, išsami ir skaidri sistema taip pat turi prisitaikyti, be naujų esminių derybų, ateityje keičiantis valstybių narių gyventojų skaičiui,

J.   kadangi teisingas, išsamus ir ilgalaikis vietų paskirstymas Europos Parlamente bus reikalingas siekiant padidinti gyventojų atstovavimo demokratinį legitimumą ir sudarys sąlygas Europos Parlamentui atlikti savo vaidmenį bei dalyvauti Europos visuomenės nuomonės formavimo ir teisėkūros procese,

K.   kadangi, atsižvelgiant į dabartinį vietų skaičių Europos Parlamente, atrodo tinkama ir pateisinama, kad vietų skaičius, kuris turi būti numatytas 2009 m. renkamam Europos Parlamentui, bus taikomas pereinant nuo dabartinės sistemos į stabilesnę, mažėjančiu proporcingumu paremtą sistemą,

1.   pritaria Europos Vadovų Tarybos ketinimui nedelsiant pasiekti politinį susitarimą, leidžiantį pakoreguoti Europos Parlemento sudėtį taip, kad ji atitiktų naujosios sutarties raidę ir dvasią, ir įteisinti tą susitarimą nedelsiant po naujosios sutarties įsigaliojimo, likus pakankamai laiko iki 2009 m. Europos Parlamento rinkimų;

2.   mano, kad demografiniu požiūriu tikroviškesnis ir Europos pilietybę geriau atspindintis naujosios Europos Parlamento sudėties apibrėžimas padidins Europos Parlamento demokratinį legitimumą tuo metu, kai jis turės vykdyti pagal naująją sutartį jam patikėtus padidėjusius įgaliojimus;

3.   pažymi, kad Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akte numatyta Europos Parlamento sudėtis bet kuriuo atveju turės būti keičiama iš karto po to, kai įsigalios Reformų sutartis;

4.   pažymi, kad Europos Sąjungos sutarties [9a] straipsnio redakcijoje, įtrauktoje į Reformų sutarties projektą, pateikiamos gairės, kuriose nustatyta bendra 750 vietų riba, maksimalus 96 vietų skaičius daugiausia gyventojų turinčioms valstybėms narėms ir minimalus 6 vietų skaičius mažiausiai gyventojų turinčioms valstybėms narėms bei nustatytas Europos piliečių atstovavimo principas, pagrįstas mažėjančiu proporcingumu, tačiau tiksliau tas terminas neapibrėžtas;

5.   pažymi, kad minėto [9A] straipsnio nuostatos sudaro sąlygas sujungti efektyvumo principą, Parlamento narių skaičiaus ribą nustatant taip, kad įstatymų leidybos institucija vis dar galėtų atlikti savo vaidmenį, pliuralizmo principą, siekiant, kad būtų atstovaujama pagrindinėms kiekvienos valstybės narės politinėms kryptims, ypač daugumai ir opozicijai, ir solidarumo principą, kuriuo vadovaudamosi daugiau gyventojų turinčios valstybės sutiktų, kad joms būtų atstovaujama ne taip gerai kaip mažiau gyventojų turinčioms valstybėms;

6.   mano, kad mažėjančio proporcingumo principas reiškia, jog santykis tarp kiekvienos valstybės narės gyventojų skaičiaus ir tos valstybės narės vietų skaičiaus turėtų kisti atsižvelgiant į atitinkamų valstybių narių gyventojų skaičių taip, kad kiekvienas daugiau gyventojų turinčios valstybės narės Europos Parlamento narys atstovautų daugiau piliečių nei mažiau gyventojų turinčios valstybės narės Europos Parlamento narys, ir atvirkščiai, bet kad nė viena mažiau gyventojų turinti valstybė narė neturėtų daugiau vietų Europos Parlamente nei daugiau gyventojų turinti valstybė narė;

7.   pabrėžia, kad dėl to, jog valstybės narės nėra pakankamai suderinusios pilietybės sąvokos, iškilus klausimui dėl kiekvienos valstybės narės gyventojų skaičiaus tenka remtis Europos Bendrijų statistikos tarnybos (Eurostatas) pateiktais duomenimis, kuriais remiasi Europos Sąjungos Taryba, kai ji, kvalifikuota dauguma priimdama sprendimą, turi patikrinti bendrą Europos Sąjungos gyventojų skaičių;

8.   mano, kad šiuo Europos integracijos proceso metu nė vienai valstybei narei nederėtų siūlyti Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartyje valstybėms narėms suteikto vietų skaičiaus sumažinimo, išskyrus Reformų sutarties mandate numatytą daugiausia gyventojų turinčiai valstybei narei – Vokietijai – suteiktų vietų skaičiaus sumažinimą nuo 99 iki 96;

9.   taip pat mano, kad dabartinėmis sąlygomis, iki būsimų plėtros etapų, kurių datų kol kas neįmanoma numatyti, nederėtų mažinti Europos Parlamento vietų skaičiaus ir sykiu atstovavimo Europos piliečiams;

10.   todėl siūlo, kad vietos būsimajame Europos Parlamente būtų skirstomos remiantis tuo, kad bendras Parlamento narių skaičius yra 750, ir mano, kad būsimųjų plėtros etapų metu ši riba galės būti laikinai, kol pasibaigs kadencija, peržengiama, kaip buvo padaryta įstojus Bulgarijai ir Rumunijai, vėliau, rengiantis kitiems po plėtros etapo vyksiantiems rinkimams į Europos Parlamentą, bendrai peržiūrint vietų paskirstymą;

11.   primena, kad ateityje Teisingumo Teismas galėtų bausti, jei būtų nesilaikoma šioje direktyvoje apibrėžto mažėjančio proporcingumo principo, po to, kai teisės aktas, kuriame apibrėžiama Europos Parlamento sudėtis, taptų antrinės teisės aktu, kurio nuostatos turėtų derėti su sutartyje nustatytomis ribomis ir principais;

12.   ragina Tarpvyriausybinę konferenciją į deklaraciją (kuri turėtų būti pridėta prie šios Tarpvyriausybinės konferencijos baigiamojo akto) dėl Europos Sąjungos sutarties [9a] straipsnio 2 dalies redakcijos, įtrauktos į Reformų sutarties projektą, įtraukti prie šios rezoliucijos priedu Nr. 1 pridėtą Europos Vadovų Tarybos sprendimo dėl Europos Parlamento sudėties projektą, jei jis bus formaliai patvirtintas minėto [9a] straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka tuoj pat po Reformų sutarties įsigaliojimo; taip pat įsipareigoja nedelsdamas veikti iš karto po Reformų sutarties įsigaliojimo; ragina Europos Vadovų Tarybą, vos tik įsigaliojus Reformų sutarčiai ir pagal jos nuostatas, įgyvendinti minėtą deklaraciją siekiant sudaryti sąlygas valstybėms narėms iš anksto patvirtinti būtinas nacionalines nuostatas dėl Europos Parlamento 2009–2014 m. kadencijos rinkimų organizavimo;

13.   ragina minėto Europos Vadovų Tarybos sprendimo projekto 3 straipsnyje numatytą persvarstymą laikyti galimybe apsvarstyti technines ir politines galimybes atsižvelgti ne į gyventojų skaičių, kurį kasmet patvirtina Eurostatas, bet į Europos piliečių skaičių; todėl ragina savo atstovus Tarpvyriausybinėje konferencijoje perduoti konferencijai deklaracijos, susijusios su protokolo Nr. 10 dėl laikinųjų nuostatų projekto 2 straipsniu (I antraštinė dalis. Nuostatos, susijusios su Europos Parlamentu), projektą, pridėtą prie šios rezoliucijos priedu Nr. 2, ir ragina konferencijos dalyvius tą deklaraciją pridėti prie konferencijos baigiamojo akto;

14.   atkreipia dėmesį į politinę priklausomybę tarp naujojo vietų paskirstymo pagal mažėjančio proporcingumo principą ir bendro Europos Sąjungos institucijų reformų paketo, visų pirma "dvigubos daugumos" principo apibrėžiant daugumą Taryboje (Europos Sąjungos sutarties [9c] straipsnio 4 dalies redakcija, įtraukta į Reformų sutarties projektą), ir Komisijos sudėties (minėtos sutarties [9d] straipsnio 5 dalis), ir pabrėžia, kaip svarbu, kad šis reformų procesas būtų darnus, tuo pat metu pripažįstant savitą kiekvienos institucijos teisinį pobūdį; sutinka, kad nors balsų daugumos sistemos Taryboje ir Komisijos sudėties reformos neturi įsigalioti iki 2014 m., naujoji vietų paskirstymo Europos Parlamente tvarka turėtų įsigalioti 2009 m.; vis dėlto pasilieka sau teisę įvertinti Europos Vadovų Tarybos sprendimą pagal ES sutarties [9a] straipsnį dėl naujo vietų paskirstymo Europos Parlamente atsižvelgiant į Reformų sutartyje numatytą ES institucijų reformų pobūdį;

15.   suprasdamas, kad tokiu būdu siūlant Europos Parlamento sudėtį objektyviai taikomos Reformų sutarties projekto nuostatos, tačiau ateityje teks atlikti pakeitimus siekiant spręsti ilgesniu laikotarpiu, ypač būsimųjų plėtros etapų metu, iškilsiančias naujas problemas; mano, kad vykdant šią būsimąją reformą būtinai reikėtų pašalinti visus galimus dėl istorinių priežasčių atsiradusius netolygumus;

16.   siūlo Europos Vadovų Tarybai, likus pakankamai laiko iki kiekvienų naujų Europos Parlamento rinkimų, kartu su Europos Parlamentu apsvarstyti gyventojų skaičių siekiant parengti pagrindą skaičiavimui;

17.   siūlo, atsižvelgiant į tai, apsvarstyti galimybę dalį Europos Parlamento narių išrinkti pagal tarpvalstybinius sąrašus; mano, kad tai padėtų rinkimų debatams suteikti tikrą Europos dimensiją, ypač siekiant užtikrinti pagrindinį vaidmenį Europos politinėms partijoms;

18.   dar kartą tvirtina, kad šis pasiūlymas yra glaudžiai susijęs su Reformų sutarties įsigaliojimu; mano, kad jei šios sutarties ratifikavimas nebūtų baigtas iki 2009 m. Europos Parlamento rinkimų, turėtų būti ir toliau taikoma galiojančiose sutartyse numatyta vietų paskirstymo tvarka;

19.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir minėtąjį Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą Tarpvyriausybinei konferencijai, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai ir Komisijai bei šalių kandidačių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) Priimti tekstai, P6_TA(2007)0328.
(2) OL C 310, 2004 12 16, p.1.
(3) 11177/1/07 REV 1.
(4) TVK 1/1/07, 2007 m. spalio 5 d.


PRIEDAS NR.1

Europos Vadovų Tarybos sprendimo, nustatančio Europos Parlamento sudėtį, projektas

EUROPOS VADOVŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutarties 2 dalies [9A] straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Parlamento iniciatyvą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)  Pageidautina nedelsiant priimti Europos Sąjungos sutarties [9a] straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje numatytą sprendimą, siekiant sudaryti sąlygas valstybėms narėms patvirtinti būtinas nacionalines nuostatas dėl Europos Parlamento 2009–2014 m. kadencijos rinkimų organizavimo.

(2)  Šiame sprendime privaloma laikytis minėtojo straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nustatytų kriterijų, t. y. bendras Europos Sąjungos piliečių atstovų skaičius neviršija septynių šimtų penkiasdešimties Europos Parlamento narių, o atstovavimas užtikrinamas laikantis mažėjančio proporcingumo, nustatant minimalią šešių narių ribą valstybei narei ir nė vienai valstybei narei nesuteikiant daugiau kaip devyniasdešimt šešių vietų.

(3)  Šiuo metu nereikėtų atsižvelgti į galimos būsimosios plėtros padarinius, į kuriuos bus galima atsižvelgti rengiant su šia plėtra susijusius stojimo aktus, laikinai peržengiant septynių šimtų penkiasdešimties vietų ribą, kaip buvo padaryta Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą metu,

NUSPRENDŽIA:

1 straipsnis

Mažėjančio proporcingumo principas, nustatytas Europos Sąjungos sutarties [9a] straipsnyje, taikomas taip:

   minimalus ir maksimalus sutartyje nustatytas vietų Europos Parlamente skaičius turi būti iki galo išnaudotas siekiant užtikrinti, kad jis kuo geriau atspindėtų valstybių narių gyventojų skaičių;
   kuo daugiau gyventojų šalyje, tuo daugiau vietų Parlamente jai priklauso;
   kuo daugiau gyventojų šalyje, tuo didesniam jų skaičiui atstovauja kiekvienas tos šalies Europos Parlamento narys.

2 straipsnis

Pagal 1 straipsnį nustatomas toks kiekvienoje valstybėje narėje išrinktų atstovų į Europos Parlamentą skaičius, kuris įsigalioja nuo 2009–2014 m. kadencijos pradžios:

Belgija

22

Bulgarija

18

Čekijos Respublika

22

Danija

13

Vokietija

96

Estija

6

Graikija

22

Ispanija

54

Prancūzija

74

Airija

12

Italija

72

Kipras

6

Latvija

9

Lietuva

12

Liuksemburgas

6

Vengrija

22

Malta

6

Nyderlandai

26

Austrija

19

Lenkija

51

Portugalija

22

Rumunija

33

Slovėnija

8

Slovakija

13

Suomija

13

Švedija

20

Jungtinė Karalystė

73

3 straipsnis

Šis sprendimas persvarstomas likus pakankamai laiko iki Europos Parlamento 2014–2019 m. kadencijos pradžios, siekiant sukurti sistemą, pagal kurią būtų sudarytos sąlygos ateityje prieš kiekvienus naujus Europos Parlamento rinkimus objektyviai, pagal 1 straipsnyje apibrėžtą mažėjančio proporcingumo principą, perskirstyti valstybių narių vietas, atsižvelgiant į tinkamai nustatytą galimą valstybių narių skaičiaus padidėjimą ir jų gyventojų demografines tendencijas.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje,

Europos Vadovų Taryba

Pirmininkas


PRIEDAS NR. 2

Deklaracijos dėl protokolo Nr. 10 dėl laikinųjų nuostatų (I antraštinė dalis. Nuostatos, susijusios su Europos Parlamentu) 2 straipsnio projektas

Nepažeisdama Europos Vadovų Tarybos sprendimo, nustatančio Europos Parlamento sudėtį 2009–2014 m. kadencijoje, konferencija ragina Parlamentą pateikti pasiūlymą dėl jo narių rinkimo tiesiogine visuotine rinkimų teise, kaip numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 190 straipsnio 1 dalyje, kurioje "piliečių" sąvoka apibrėžiama tiksliau nei Europos Sąjungos sutarties 9a straipsnio 2 dalyje. Šį pasiūlymą reikėtų pateikti likus pakankamai laiko iki 2014 m. rinkimų.

Atnaujinta: 2008 m. birželio 10 d.Teisinis pranešimas