Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0217(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0328/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0328/2007

Συζήτηση :

PV 22/10/2007 - 18
CRE 22/10/2007 - 18

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2007 - 8.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0462

Κείμενα που εγκρίθηκαν
WORD 40k
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2007 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ευρωπαϊκή στατιστική συμβουλευτική επιτροπή ***I
P6_TA(2007)0462A6-0328/2007
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση ευρωπαϊκής στατιστικής συμβουλευτικής επιτροπής για την κοινοτική πολιτική στατιστικής πληροφόρησης (COM(2006)0653 – C6-0379/2006 – 2006/0217(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0653),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 285 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0379/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0328/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Οκτωβρίου 2007 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. .../2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της ευρωπαϊκής στατιστικής συμβουλευτικής επιτροπής και την κατάργηση της απόφασης 91/116/ΕOK του Συμβουλίου
P6_TC1-COD(2006)0217

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση αριθ. 234/2008/ΕK.)

Τελευταία ενημέρωση: 15 Αυγούστου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου