Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0073(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0352/2007

Ingivna texter :

A6-0352/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2007 - 8.21

Antagna texter :

P6_TA(2007)0466

Antagna texter
WORD 34k
Onsdagen den 24 oktober 2007 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar *
P6_TA(2007)0466A6-0352/2007

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2007 om rekommendation till rådets beslut om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 18 december 1997, upprättad på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen, om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar (KOM(2007)0216 – C6-0170/2007 – 2007/0073(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens rekommendation till rådet (KOM(2007)0216),

–   med beaktande av artikel 3.4 i anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0170/2007),

–   med beaktande av de ansträngningar som flera på varandra följande bulgariska och rumänska regeringar har gjort för att uppfylla de respektive kriterierna för genomförande av det förenklade anslutningsförfarandet,

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A6-0352/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen och regeringarna i Bulgarien och Rumänien parlamentets ståndpunkt.

Senaste uppdatering: 28 augusti 2008Rättsligt meddelande