Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/2019(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0397/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0397/2007

Viták :

PV 23/10/2007 - 13
CRE 23/10/2007 - 13

Szavazatok :

PV 25/10/2007 - 7.2
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0473

Elfogadott szövegek
WORD 125k
2007. október 25., csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
2008. évi költségvetési tervezet: III. szakasz, Bizottság
P6_TA(2007)0473A6-0397/2007
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2007. október 25-i állásfoglalása az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről, III. szakasz - Bizottság (C6-0287/2007 – 2007/2019(BUD)) és az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéhez fűzött 1/2008. (13659/2007 - C6-0341/2007) számú módosító indítvány

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkére és az Euratom-Szerződés 177. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2000. szeptember 29-i 2000/597/EK tanácsi határozatra(1) ,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(2) ,

–   tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodásra(3) ,

–   tekintettel a Bizottság 2008-as költségvetési eljárásra vonatkozó politikai stratégiájáról szóló 2007. április 24-i állásfoglalására(4) ,

–   tekintettel a Bizottság által 2007. május 2-án előterjesztett, az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének előzetes tervezetére (SEC(2007)0500),

–   tekintettel a Tanács által 2007. július 13-i megállapított, az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó előzetes általános költségvetésének tervezetére (C6-0287/2007),

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság 2007. július 9-i, a 2008. évi költségvetési tervezettel kapcsolatos, a Tanács első olvasata előtt végzett egyeztető eljárására vonatkozó megbízatásról szóló határozatra(5) ,

–   tekintettel az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéhez fűzött 1/2008. (13659/2007 - C6-0341/2007) számú módosító indítványra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére és IV. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére, valamint a többi érdekelt bizottság véleményére (A6-0397/2007),

Kulcskérdések – Átfogó számadatok, javaslat a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatára, 1. számú módosító indítvány

1.   emlékeztet arra, hogy a 2008-as költségvetésre vonatkozó politikai prioritásai a fent említett 2007. április 24-i, politikai stratégiáról szóló állásfoglalásában kerültek kidolgozásra, a 2007-es költségvetés előkészítésekor alkalmazott megközelítésekre és a 2006. május 17-i intézményközi megállapodáshoz vezető tárgyalásokra támaszkodva; hangsúlyozza, hogy az állásfoglalásban támogatott eredményorientált költségvetési megközelítés az átlátható felépítés, a világos célkitűzések és a pontos végrehajtás pillérein nyugszik, hogy a Bizottságot ne a bürokratikus eljárás alapján, hanem a politikailag jóváhagyott célkitűzések tekintetében elért eredmények alapján ítéljék meg; folytatni kívánja ezen tényezők hangsúlyozását a 2008-as költségvetéssel kapcsolatos további munka során;

2.   az általános számadatokkal kapcsolatosan sajnálja, hogy a Tanács az előzetes költségvetési tervezethez (EKT) képest 717 millió euróval, 128 401 millió euróra csökkentette a 2008. évi költségvetési tervezet (KT) kötelezettségvállalási előirányzatait; erőteljesen ellenzi, hogy a Tanács a KT-ben az összes kifizetést 2 123 millió euróval, 119 410 millió euróra csökkentette, ami az EU bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 0,95%-a, és így több mint 10 milliárd eurós mozgásteret hagyott a 2008-as többéves pénzügyi keret kifizetéseinek felső korlátja alatt;

3.   ami a kötelezettségvállalási előirányzatokat illeti, erőteljesen bírálja az olyan többéves kerettel rendelkező programok előirányzatainak Tanács általi csökkentését, amelyekről csak nemrégiben tárgyalt és döntött az Európai Parlamenttel zajló együttdöntési eljárás során; javasolja, hogy a 2008-as költségvetés első olvasatakor állítsa vissza ezeket a csökkentéseket, és szükségesnek ítéli bizonyos politikai prioritások kötelezettségvállalási előirányzatainak emelését; ennek eredménye összesen 129 688 116 518 millió euró értékű emelés;

4.   a kifizetési előirányzatok tekintetében úgy véli, hogy az EU bruttó nemzeti jövedelmének 0,95 %-a az EU előtt álló politikai kihívások fényében nem elegendő; megdöbbenésének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a Tanács több mint 1 milliárd eurós csökkentést javasolna az 1a. és 1b. fejezet kifizetéseit illetően a lisszaboni stratégia prioritásaihoz tartozó, az európai versenyképesség és kohézió fejlesztését célzó programokra, amely régóta a Tanács és a Parlament prioritása; ezért javasolja a kifizetések teljes szintjének az EU bruttó nemzeti jövedelmének 0,99 %-ára történő emelését; az eredményorientált költségvetési megközelítés pontos végrehajtásának hangsúlyozásával összhangban ezeket a növeléseket a lisszaboni prioritásokra és azokra a programokra összpontosította, amelyek esetében a kifizetetlen kötelezettségvállalások ("reste à liquider" vagy RAL) szintje állandóan magas;

5.   üdvözli a Bizottság 2007. szeptember 19-i javaslatát, melyben a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatát kéri abból a célból, hogy a 2007–2013-as időszakban megfelelő finanszírozásban részesüljön a Galileo és az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (ETI); a Galileóval kapcsolatban emlékeztet 2007. június 20-i állásfoglalására(6) , amely közösségi megoldást támogat a Galileo számára; az ETI-vel kapcsolatban úgy véli, hogy az előirányzatokat a 08-as számú "kutatás" politikaterület alatt kell szerepeltetni, mivel az irányítási struktúra az 5. fejezetben (Igazgatás) önálló sorban szerepel ("Európai Technológiai Intézet – irányítási struktúra"), míg a Tudományos és Innovációs Társulások egy másik sorban ("Európai Technológiai Intézet – Tudás- és Innováció-közösségek (KICs)") emlékeztet arra, hogy a Galileo és az ETI előirányzatai tartalékba kerültek, de a Tanács nem csökkentette őket a KT-ben; az első olvasatban módosításokat javasolt a Galileóval és az ETI-vel kapcsolatban, hogy a 2008-as költségvetés végleges előirányzatai a többéves pénzügyi keret javasolt felülvizsgálatáról szóló kielégítő megállapodástól függjenek;

6.   támogatja a 2008-as előzetes költségvetési tervezethez a Bizottság által 2007. szeptember 17-én elfogadott módosító indítványt, elsősorban a kötelezettségvállalási előirányzatok javasolt növelését Koszovó (120 millió euró) és Palesztina (142 millió euró) számára, amely összesen 262 millió euró növekedést jelent az EKT számadataihoz képest; megjegyzi, hogy a Tanács Koszovó és Palesztina részére a kötelezettségvállalási előirányzatok 260 millió euró összértékű növelését javasolta a KT-ben is; úgy véli, hogy a Bizottságnak és a Tanácsnak a 2008-as költségvetés Parlament általi második olvasata előtt világos magyarázattal kell szolgálnia a javasolt növelések, valamint a Koszovóra vonatkozó előirányzatok EK- és KKBP-kategóriák közti elosztása alapjául szolgáló stratégiáról;

7.   tudomásul veszi a Bizottság 2007. szeptember 12-i, A költségvetés reformja, változások Európában című közleményét (SEC(2007)1188); kiemeli, hogy a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret állandó előadója már készített egy dokumentumot ebben a témában, és folytatja a Parlamentnek az EU költségvetési intézkedéseivel kapcsolatos további észrevételei és munkája irányítását;

Az eredményorientált költségvetés teljesítése – első olvasatban történő egyeztetés

8.   üdvözli a 2008-as költségvetésről szóló, 2007. július 13-i első olvasat utáni egyeztetés során az Európai Parlament és a Tanács által kötött öt közös nyilatkozatról szóló megállapodást, melyek megtalálhatók az állásfoglalás mellékletében; megerősítette e nyilatkozatok politikai jelentőségét azzal, hogy az eredményorientált költségvetési megközelítéssel összhangban figyelembe vette őket a költségvetés-tervezet módosításainak előkészítésekor;

9.   a Tanáccsal 2007. július 13-án elfogadott közös nyilatkozattal összhangban reméli, hogy a Bizottság gyorsabban fogja jóváhagyni a strukturális alapokkal, a Kohéziós Alappal és a vidékfejlesztéssel kapcsolatos operatív programokat annak érdekében, hogy az operatív forrásokat el lehessen költeni; gyors előrelépést sürget a Bizottságtól e területen; a folyamat felgyorsítása érdekében a Bizottság egyes irányítási kiadásait tartalékba helyezi; hangsúlyozza, hogy operatív forrásokat eddig nem helyeztek tartalékba; az igazgatási kiadásokat a jóváhagyott operatív programok számának növekedésével összhangban fogja felszabadítani;

10.   a munkaerő-felvétel és -átszervezés tekintetében 49 millió eurót tartalékba helyezett addig, amíg a Bizottság nem vállal elkötelezettséget egy, a tevékenységalapú költségvetés-tervezésről szóló tanulmány 2008. április 30-ig történő elkészítésére, amely az alábbi információkat tartalmazza a költségvetési hatóság számára:

   · Hogyan lehet az SPP–ABM-ciklus különböző elemeit (APS, CLWP, AMP ...) jobban integrálni egymással?
   · Hogyan lehet javítani az SPP–ABM-ciklus más ciklusokkal (HR-ciklus, kockázatkezelés, értékelés) való integrációját, lehetőleg egy integrált informatikai rendszer segítségével?
   · Az egész ciklus során alkalmazandó, egyértelmű, előre meghatározott teljesítménymutatók listájának nyilvánosságra hozatala a teljesítményirányítás javítása érdekében;
és:
   · Kötelezettségvállalás a Bizottság részéről egy, "Az emberi erőforrások megtervezéséről és optimalizálásáról az EU prioritásainak szolgálatában" című nyomon követési jelentés 2008. április 30-ig történő elkészítésére, amely részletes lebontást ad a személyzetről kategóriánként és főigazgatóságonként, valamint tartalmazza az elkövetkezendő években várható fejlődést;
   · A Bizottságnak a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 44. pontja végrehajtásának jelenlegi helyzetéről szóló közleménye;

11.   a célhoz kötött bevételek terén ragaszkodik a jobb átláthatósághoz; változtatásokat javasol a decentralizált ügynökségek számára létrehozott célhoz kötött bevételek eszközét illetően oly módon, hogy a célhoz kötött bevételek jobban illeszkedjenek az egyes ügynökségekhez; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a cukoripar szerkezetátalakítási alapján belüli célhoz kötött bevételek felhasználása egy valóságos "költségvetésen belüli költségvetést" hozott létre, amely nehezen egyeztethető össze a költségvetési rendeletben rögzített globális fedezet elvével; nyitottságát fejezi ki a költségvetési rendelet célhoz kötött bevételeket érintő felülvizsgálatával kapcsolatban;

12.   a decentralizált ügynökségek tekintetében visszaállítja az EKT-beli szinteket a FRONTEX kivételével, amely esetében a 3. címben 30 millió eurónyi emelést fogadtak el, és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség kivételével, amely számára a 3. címben kismértékű emelést fogadtak el; üdvözli a legújabb ügynökségeknek tevékenységeik hatékony és hatásos kibővítése terén elért haladását; kéri, hogy a jövőben a munkatervek és a középtávú személyzeti szükségletek tekintetében törekedjenek nagyobb egyértelműségre;

13.   hangsúlyozza, hogy a közös vállalkozások, valamint a bejelentett új, decentralizált Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség létrehozása érdekében meg kell nyitni a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 47. pontja szerinti eljárást;

14.   a végrehajtó ügynökségekkel kapcsolatban emlékeztet a Bizottságnak a végrehajtó ügynökségek felállításával kapcsolatos magatartási kódexben(7) foglalt kötelezettségeire; úgy véli, hogy a végrehajtó ügynökségek sem most, sem a jövőben nem vezethetnek az igazgatási költségek arányának növekedéséhez; kiemeli, hogy bármilyen új végrehajtó ügynökség létrehozására, vagy létező végrehajtó ügynökségek bővítésére irányuló javaslatnak átfogó költség-haszon elemzésen kell alapulnia, és hogy a javaslatban egyértelműen meg kell határozni az elszámoltathatóság és a felelősség rendjét;

15.   üdvözli, hogy a 2008-as EKT-vel együtt rendelkezésre bocsátott tevékenységi nyilatkozatok az adminisztratív eljárások hosszas részletezése helyett a célkitűzéseket és az eredménymutatókat állítják középpontba, a korábbiaknál nagyobb hatékonysággal; ugyanakkor megjegyzi, hogy a bizottsági főigazgatóságok között a tevékenységi nyilatkozatok minőségét illetően továbbra is jelentős különbségek vannak; a jövőben további javulást vár el;

16.   úgy véli, hogy jelenleg a teljesítménymutatók a Bizottság előzetes költségvetési tervezésének alapvető elemét képezik, ugyanakkor kéri, hogy a teljesítménymutatók kapjanak nagyobb szerepet az utólagos teljesítményértékelés során; úgy véli, hogy a tevékenységi nyilatkozatokban rendelkezésre bocsátott adatokat jobban be kell építeni a főigazgatóságok éves tevékenységi jelentéseibe; úgy ítéli meg, hogy ez segítené a költségvetési hatóságot annak nyomon követésében, hogy az igényelt kiegészítő források mennyiben hoztak konkrét eredményeket, és mennyiben jelentettek csupán bürokratikus többletterhet;

17.   üdvözli a Költségvetési Bizottság által 2007 során végzett monitoring csoport gyakorlatot; reméli, hogy ez a gyakorlat továbbra is hozzájárulhat majd a költségvetési ellenőrzés javításához; továbbra is támogatja a költségvetési előrejelzési értesítő rendszert (BFA, Budget Forecast Alert), mint a költségvetés megfelelőbb végrehajtásának egyik eszközét; kéri, hogy a második BFA dokumentumot 2008 októbere helyett már szeptemberben nyújtsák be, hogy a Parlament figyelembe vehesse azt a 2009. évi költségvetési tervezet első olvasatának elkészítése során;

18.   emlékeztet arra, hogy a költségvetési rendelet 53. cikkének b) pontjával, valamint a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 44. pontjával összhangban, melynek végső célja a közösségi pénzeszközök és a nemzeti irányítási nyilatkozatok hatékony és integrált belső ellenőrzésének biztosítása, a tagállamok vállalták, hogy "a megfelelő nemzeti szinten elkészítik a rendelkezésre álló auditok és nyilatkozatok éves összefoglalóját"; megjegyzi, hogy a Bizottságtól kapott információk szerint az intézményközi megállapodás előírásait mindeddig csupán néhány tagállam hajtotta végre; sajnálja, hogy a Bizottság ellenőrzési stratégiájába nem foglalták bele az Európai Parlament által a 2003-as, 2004-es és 2005-ös mentesítő állásfoglalásokban tett, a nemzeti (irányítási) nyilatkozatokra vonatkozó konkrét javaslatok egyikét sem, és kéri a Bizottságot, hogy folyamatosan tájékoztassa a Parlamentet ezzel kapcsolatban; emlékezteti a tagállamokat az általuk a közelmúltban elfogadott, felülvizsgált költségvetési rendelet előírásainak betartására vonatkozó kötelezettségükre; ismételten megerősíti, hogy a tagállamok kötelesek továbbá az intézményközi megállapodás 44. pontjában foglalt feltételeknek eleget tenni, valamint az EK-Szerződés 274. cikke értelmében kötelesek teljes mértékben együttműködni a Bizottsággal a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek megfelelően;

19.   ismételten megerősíti a költségvetés végrehajtása javításának fontosságát a 2006. novemberi költségvetési egyeztetésen elfogadott nyilatkozatnak megfelelően; kéri a Bizottságot, hogy nyújtson tájékoztatást a nyilatkozat alkalmazása érdekében már megtett vagy tervezett fellépésekről; emlékeztet arra, hogy a háromoldalú üléseken rendszeresen sort kell keríteni e tájékoztatásra;

20.   felszólítja a Bizottságot, hogy maradéktalanul alkalmazza az Európai Gazdasági Közösség által használandó nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1. sz. tanácsi rendeletet, és a pénzügyi indokokkal való eltérést érvénytelennek tekinti, mivel a költségvetési eljárás során ezekről nem esett szó;

Meghatározott témák – fő elemek költségvetési soronkénti bontásban, kísérleti projektek, előkészítő intézkedések

21.   a "Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért" című 1a alfejezet tekintetében visszautasítja a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok a Tanács által első olvasatban javasolt csökkentését, különösen, mivel ezek olyan, a Parlamenttel a közelmúltban együttdöntési eljárásban elfogadott, többéves programok fedezésére szolgálnak, melyek a lisszaboni stratégia végrehajtását célozzák; visszaállítja a csökkentett értékeket, és az összegek növelését javasolja egy sor olyan tétel esetében, melyek a Parlament politikai prioritásai közt szerepelnek; költségvetési előjogaival összhangban számos kísérleti projektet és előkészítő intézkedést javasol; hangsúlyozza az üzleti bukás miatti megbélyegzettségnek a versenyképességi és innovációs program keretében történő csökkentése fontosságát;

22.   a "Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért" című 1b. alfejezet tekintetében sajnálatát fejezi ki a kifizetési előirányzatoknak a Tanács első olvasatában javasolt csökkentésével kapcsolatban; visszaállítja a csökkentett összegeket, és a kifizetések legfeljebb 2 000 millió eurós növelését ajánlja az olyan sorok esetében, ahol a fennálló kötelezettségvállalások az elmúlt évek során rendszeresen magasak voltak; még inkább egyszerűsített igazgatási eljárásokat kér a strukturális és kohéziós alapokra vonatkozó operatív programok megfelelőbb végrehajtásának céljából, ideértve a minőségi vonatkozásokat is, mivel a polgárok élete szempontjából ez az Unió tevékenységeinek leginkább érezhető hatása;

23.   emlékeztet az EU nagy hatósugarú azonosítási és nyomon követési adatközpontjának (LRIT) létrehozásáról szóló döntésre, melynek működtetéséről 2008. december 31-től az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) gondoskodik (az Európai Parlament 2007. április 25-i álláspontja(8) és a Tanács 2007. október 2-i állásfoglalása); elismeri, hogy az EMSA-nak ezen új funkciója ellátásához 2008-ban további finanszírozásra lesz szüksége;

24.   üdvözli a Bizottság és az Európai Beruházási Bank által, a kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmusok kapcsán biztosított dokumentációt és magyarázatokat; úgy véli, hogy e sor tartalékát ki lehetne venni a költségvetésből; tájékoztatást és a vonatkozó dokumentumok megküldését kéri a versenyképességi és innovációs program második eleme, a kockázati tőkeeszközök iránymutatóinak elfogadásakor, valamint tájékoztatást kér a TEN közlekedési projektek hitelgarancia eszközének tekintetében folytatott együttműködéséről az EBB és a Bizottság között zajló tárgyalások eredményéről;

25.   a "Természeti erőforrások megőrzése" című 2. fejezet tekintetében erőteljesen ellenzi az ebben a költségvetési fejezetben szereplő számos sornak a Tanács által javasolt válogatás nélküli csökkentését; számos ilyen sor esetében visszaállítja az EKT-t, ugyanakkor megjegyzi, hogy a kötelező kiadásokra vonatkozó sorok esetében a Tanács hozza meg a végső döntést; a jövőbeli költségvetési eljárásokat illetően kéri a piaci intézkedésekre és közvetlen támogatásokra vonatkozó számadatok világosabb bemutatását; aggasztónak tartja a Parlament régi prioritására, a KAP vidékfejlesztési pillérére vonatkozó operatív programok elfogadásának lassú tempóját; ebben a tekintetben gyors javulást vár;

26.   hangsúlyozza, hogy szükség van a tüzek és egyéb természeti katasztrófák által sújtott területeken a növénytermesztés és állattenyésztés helyreállítását célzó egyedi nemzeti programok létrehozására irányuló eljárás felgyorsítására; hangsúlyozza, hogy e programokat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) kell finanszírozni tagállamon belüli átcsoportosítással vagy támogatással;

27.   a "Szabadság, biztonság és jogérvényesülés" című 3a. alfejezet tekintetében a Visszatérési Alapra szánt előirányzatokat a jogalap elfogadásáig tartalékba helyezi; szintén előirányzatokat helyez tartalékba, míg a Parlament számára nem nyújtanak jobb minőségű információkat a bűnözés elleni küzdelemmel kapcsolatban; hangsúlyozza a FRONTEX ügynökség által végzett munka fontosságát; úgy véli, hogy a Frontexnek hatékonyabban kell fellépnie az EU külső határainak megerősítése, különösen az illegális bevándorlás kapcsán jelenleg a tagállamokra nehezedő terhek enyhítése terén; felszólítja az ügynökséget, hogy illetékes bizottságával rendszeresen ismertesse a műveletek helyzetét, valamint a tervezett következő műveleteket; sürgeti a tagállamokat, hogy teljesítsék ígéreteiket, és az ügynökség hatékonyabb működése érdekében támogassák misszióit;

28.   az "Polgárság" című 3b alfejezet tekintetében sajnálatát fejezi ki az e fejezetben szereplő tételek Tanács által javasolt csökkentéseivel kapcsolatosan, ami az olyan programokat érintené, mint a Kultúra 2007, a Média 2007 és a Cselekvő ifjúság; visszaállítja az EKT-t, és előirányzatokat javasol egy sor témába vágó, új vagy folyamatban lévő kísérleti projekt és előkészítő intézkedés céljára; felhívja a figyelmet arra, hogy a "HELP" információs és megelőzési kampány finanszírozása a 2008-as költségvetésben véget ér, és reméli, hogy a Bizottság a kampányt folytató kezdeményezést terjeszt majd elő; támogatja továbbá a polgári védelmi pénzügyi eszköz keretében kiegészítő kapacitás létrehozását a természeti vagy ember előidézte katasztrófákra, illetve terrorcselekményekre vagy környezeti balesetekre reagáló készenléti erők formájában;

29.   felhívja a Bizottságot, hogy a menekültszállások javítása érdekében folyamatosan támogassa az infrastrukturális beruházásokat;

30.   arra törekszik, hogy jobban érvényesüljenek a civil társadalom kevésbé jól képviselt csoportjainak érdekei, küzd a diszkrimináció minden formája ellen, és megerősíti a nők, a gyerekek, a fogyatékkal élők és az idős személyek jogait;

31.   felhívja a Bizottságot, hogy a tájékoztatásra előirányzott pénzeszközöket széleskörű tájékoztatásra használja fel, amely magában foglalja többek között a parlamenti kisebbségek tájékoztatási szükségleteit is;

32.  "Az Európai Unió mint globális partner" című 4. fejezet tekintetében támogatja a Bizottság 2007. szeptember 17-i, az EKT módosítására vonatkozó jegyzékében szereplő növeléseket, beleértve a Koszovóra és Palesztinára vonatkozó növeléseket is; további 10 millió eurós növelést javasol mind Koszovó (22 02 02 sor) és Palesztina (19 08 01 02 sor) esetében, és további emeléseket a prioritásai számára a többéves pénzügyi keret plafonösszegéig, beleértve a a sürgősségi segélyre képzett tartalék KFE-jének visszaállítását is; a KKBP kiadásait 40 millió euróval a 2007. évi költségvetés szintjére csökkenti; kéri, hogy a rugalmassági eszközt összesen 87 millió euró értékben alkalmazzák a KKBP kiadások és egyéb prioritások (pl. Koszovó és Palesztina) céljaira; úgy véli, hogy ez a 2007–2013 többéves pénzügyi keret 4. megnevezésének krónikus alulfinanszírozottságát tükrözi;

33.   úgy véli, hogy a szomszédos és fejlődő országoknak nyújtott uniós támogatás egyik feltételeként az emberi jogok és a demokratikus értékek tiszteletben tartását kell megszabni;

34.   emlékezteti a Tanácsot, hogy a KKBP-ről szóló rendszeres vegyes bizottsági üléseknek valódi, előzetes politikai párbeszédet kell előmozdítaniuk ahelyett, hogy pusztán a Parlament utólagos tájékoztatására szolgáljanak;

35.   úgy véli, hogy az EU-nak jobban össze kellene hangolnia a szomszédos és fejlődő országokban a szegénységgel összefüggő betegségek felszámolására és az ellenük folytatott küzdelemre irányuló különféle dicséretes kezdeményezéseit; javasolja megfelelő költségvetési források előirányzását, hogy ezeknek az országoknak megfelelő technikai támogatást nyújthasson; úgy határozott, hogy az átláthatóság javítása és mind a Globális Egészségügyi Alap, mind egyéb egészségügyi prioritások részére a szükséges támogatás biztosítása érdekében külön költségvetési sort hoz létre az AIDS Elleni Globális Egészségügyi Alapnak;

36.   az "Igazgatás" című 5. fejezet tekintetében úgy véli, hogy az Európai Unió igazgatásának modernizálása csak a felelősség és az elszámoltathatóság elvei mentén folytatható; emlékeztet arra, hogy a rendszer jövőbeli reformjainak a világos politikai célkitűzések és az – ezek mutatók alapján történő megvalósításáért való – egyéni felelősségvállalás irányába kell mutatniuk, amely mutatókat a Költségvetési Bizottság által a témában kért különböző jelentések benyújtása után kell meghatározni;

37.   ebben az összefüggésben sajnálatát fejezi ki a versenyvizsgák rendszerének eredendően alacsony hatékonyságát illetően, amelyben előfordulhat az, hogy egy vizsgán sikerrel szereplő pályázó évekig várakozzon egy tartaléklistán, miközben semmi garancia nincsen arra, hogy valaha is állásajánlatot kapjon; úgy véli, hogy amennyiben nem változtatnak ezen a hozzáálláson, akkor ez az új uniós tisztviselők átlagos minőségi szintjének csökkenéséhez vezethet, mivel a legtehetségesebb pályázók az Európai Unió gazdaságának egyéb ágazataiban keresnek majd állást; kéri, hogy a Bizottság vállaljon kötelezettséget a téma újbóli, az átvilágítás nyomon követésének összefüggésében történő vizsgálatára és adjon a személyzet beosztási kategóriánként és főigazgatóságonként való részletesebb lebontását, valamint az elkövetkezendő években várható fejlődést tartalmazó további tájékoztatást;

38.   visszaállítja az EKT-t a Tanács által az 5. fejezetben szereplő előirányzatok és létszámtervek tekintetében végzett csökkentések vonatkozásában; tartalékba helyez 49 millió eurót, míg a fent említett számadatok és tanulmányok rendelkezésre nem állnak; az uniós intézmények igazgatási gyakorlatának javítását célzó folyamatos erőfeszítésekkel kapcsolatban továbbra is építő jellegű intézményközi párbeszédet kíván folytatni, illetve azt el akarja mélyíteni; hangsúlyozza az "EU 12" tagállamaiból érkező tisztviselők megfelelő toborzásának fontosságát; úgy véli, hogy a bővítés tekintetében a vitákhoz és határozatokhoz kapcsolódó dokumentumokat – például a hatásvizsgálatokat – valamennyi szükséges nyelven elérhetővé kell tenni, mivel ezek a dokumentumok a megfelelőbb jogalkotás eszközei; e tekintetben emlékeztet arra, hogy a Költségvetési Bizottság két tanulmányában a bizottsági igazgatási reform célkitűzéseinek elemzésére irányuló folyamatot indított el, amelynek középpontjában a tevékenységalapú költségvetés-tervezés (ABB) és a tevékenységalapú irányítás (ABM) bevezetése, a stratégiai tervezési ciklus bevezetése és a kapcsolódó igazgatási költségek elkülönítése áll;

39.   felhívja a Bizottságot, hogy az emberi erőforrások megtervezéséről és optimalizálásáról szóló jelentése folytatásaként nyújtson be a más nemzetközi szervezeteknél alkalmazott személyzet tekintetében az összevethető aspektusokat vizsgáló összehasonlító jelentést; felhívja továbbá a Bizottságot, hogy ismertessen a köz- és magánszféra partnersége keretében finanszírozott közcélú infrastruktúra előmozdítására vonatkozó iránymutatásokat;

40.   a kísérleti programok tekintetében több olyan innovatív projektet javasol, amelyek megfelelnek az EU jelenlegi politikai kihívásainak;

41.   az előkészítő intézkedések tekintetében több olyan kezdeményezést javasol, amelyek a polgárok valós igényeinek kezelésével kapcsolatos európai uniós kapacitás javítására irányuló jövőbeli fellépéseket készítenek elő;

o
o   o

42.   tudomásul veszi a szakbizottságok által megszavazott véleményeket, ahogyan azok az A6-0397/2007 jelentésben szerepelnek;

43.   utasítja elnökét, hogy az általános költségvetési tervezet III. szakaszához fűzött módosításokkal és módosítási javaslatokkal együtt továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékleteit a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a többi érintett intézménynek és szervnek.

(1) HL L 253., 2000.10.7., 42. o.
(2) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK/Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított .rendelet
(3) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(4) Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0131.
(5) PE 391.970.
(6) Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0272.
(7) A végrehajtó ügynökségek felállításával kapcsolatos magatartási kódex a Bizottság 2004. április 20-i levelében elfogadottaknak megfelelően (az Európai Unió 2004-es pénzügyi évre vonatkozó 6. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló, 2004. április 22-i európai parlamenti állásfoglalás melléklete (HL C 104. E, 2004.4.30., 951. o.).)
(8) Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0146.


MELLÉKLET

A 2007. július 13-i egyeztetés során tett közös nyilatkozatok

1.   A 2007–2013-as időszakra szóló, strukturális és kohéziós alapokra, valamint vidékfejlesztésre vonatkozó programok

"Az Európai Parlament és a Tanács kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy a Bizottság mielőbb jóváhagyja a 2007–2013-as időszakra szóló új, a strukturális és kohéziós alapokkal kapcsolatban, valamint a vidékfejlesztés keretében finanszírozott programok vonatkozásában a tagállamok által benyújtott operatív programokat és projekteket.

A 2000–2006-os programozási időszak kezdetére jellemző, múltbeli gyakorlat elkerülése érdekében az Európai Parlament és a Tanács szigorúan és rendszeresen ellenőrzi az operatív programok és projektek jóváhagyásának folyamatát, a nagyobb hatékonyság és a megfelelő ügyintézés érdekében. Ezért a Bizottság felkérést kap, hogy a költségvetési eljárás során az ellenőrzést szolgáló megfelelő eszközöket, többek között folyamatábrát bocsásson továbbra is rendszeresen rendelkezésre."

2.   A 2004. és a 2007. évi bővítéshez kapcsolódó munkaerő-felvétel

"Az Európai Parlament és a Tanács aggodalommal szemléli a középvezetői szintű álláshelyek alacsony betöltöttségét, az ideiglenes alkalmazottak által betöltött állandó álláshelyek magas számát és a megfelelő versenyvizsgák túl alacsony számát.

Az Európai Parlament és a Tanács hangsúlyozza, hogy az intézményeknek, és különösen az ESZFH-nak minden erőfeszítést meg kell tennie a jelenlegi helyzet javítása és a költségvetési hatóság által biztosított álláshelyek tisztviselőkkel való feltöltésére irányuló folyamat felgyorsítása érdekében. A kritériumoknak a személyzeti szabályzat 27. cikkében meghatározottaknak kell lenniük, a cél pedig a lehető legszélesebb földrajzi eloszlás mielőbbi elérése.

Az Európai Parlament és a Tanács továbbra is szorosan nyomon szándékozik követni a jelenlegi munkaerő-felvételi folyamatot. Ebből a célból felkérik az egyes intézményeket és az ESZFH-t, hogy évente kétszer tájékoztassa a költségvetési hatóságot a 2004. és 2007. évi bővítéssel kapcsolatos munkaerő-felvétel állásáról.

Az Európai Parlament és a Tanács felkéri az intézmények főtitkárait, hogy az alábbiak szerint nyújtsanak be jelentést az ezen a területen elért eredményekről:

   a 2004–2007-es költségvetésekben jóváhagyott álláshelyek betöltéséről 2008. január végéig;
   a 2008-ban jóváhagyott álláshelyek betöltéséről 2008. június 15-ig és 2008. október 31-ig."

3.   Célhoz kötött bevételek

"Az Európai Parlament és a Tanács véleménye szerint a költségvetés területén az átláthatóság növelése az uniós pénzalapokkal való hatékony és eredményes gazdálkodás részét képezi.

Ezzel kapcsolatban felkérik a Bizottságot és a többi intézményt, hogy kellő időben nyújtsanak be megfelelő, időszerű és részletes, lehetőség szerint a tényleges végrehajtásra és az előrejelzésekre is kiterjedő dokumentációt a célhoz kötött bevételekről, az előzetes költségvetés-tervezethez csatoltan. A Bizottság megfelelő tájékoztatást nyújt a célhoz kötött bevételekről az előirányzatok átvitele és – amennyiben az rendelkezésre áll – átcsoportosítása vonatkozásában; ez a jelenlegi dokumentumok formátumának és tartalmának változását eredményezi majd, a költségvetési hatóság által meghozandó határozatokat azonban nem érinti.

Az Európai Parlament és a Tanács nagy jelentőséget tulajdonít a célhoz kötött bevételek nyomon követésének, különös tekintettel a közösségi szervekre vonatkozó célhoz kötött bevételekre, és felkéri a Bizottságot, hogy tegyen rendszeres jelentést azok végrehajtásáról, különösen a költségvetés első olvasatát megelőzően egy külön dokumentum alapján. Felkérik a Bizottságot, hogy a közösségi szervekre vonatkozó 2343/2002/EK, Euratom költségvetési keretrendelet soron következő felülvizsgálata keretében nyújtson be a célhoz kötött bevételek hatékony nyomon követére és ellenőrzésére vonatkozó megfelelő javaslatokat.

A Bizottság felkérést kap, hogy legkésőbb a következő költségvetési eljárás megkezdéséig tegyen jelentést az előrelépésekről. Az Európai Parlament és a Tanács továbbra is szoros figyelemmel kíséri a célhoz kötött bevételek kezelését, és gyors előrelépéseket vár ezen a területen."

4.   Decentralizált ügynökségek

A költségvetési rendelet 185. cikkének hatálya alá tartozó bármely testület létrehozása vagy hatálymódosítása tárgyában a költségvetési hatóság két ága arra kéri a Bizottságot, hogy időben adjon számukra tájékoztatást a folyamatban lévő jogalkotási eljárásról annak érdekében, hogy az IIA 47. pontjának megfelelően élhessenek előjogaikkal.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság nagyobb átláthatóságot kíván a decentralizált ügynökségekkel kapcsolatosan, azok fejlődésének megfelelőbb figyelemmel kísérése érdekében. A Bizottság minden egyes megnevezés esetében meghatározza az ügynökségek kiadásait, beleértve annak a 2007–2013-as időszak alatti változását is.

Emlékeztetnek a 2007. április 18-i, a közösségi ügynökségekről szóló együttes nyilatkozatukra, és különösen annak 4. pontjára, és felhívják a Bizottságot, hogy minden évben készítse el az általa értékelni tervezett ügynökségek listáját, az eljárás részlétes ütemezésével és az ügynökségek kiválasztásakor alkalmazott kritériumok részletes magyarázatával, és legkésőbb az évente sorra kerülő októberi háromoldalú találkozó időpontjáig nyújtsa be azt.

Annak érdekében, hogy a költségvetési hatóság pontos és átfogó képet kapjon a már elvégzett értékelésekről, a Bizottság megadja a már értékelt ügynökségek listáját és az elemzések főbb eredményeinek rövid összegzését.

Emlékeztetnek arra is, hogy a fent említett 2007. április 18-i együttes nyilatkozat értelmében a Bizottság felkérést kapott, hogy minden egyes EKT-val egyidejűleg nyújtson be egy valamennyi közösségi ügynökségre kiterjedő munkadokumentumot.

Ennek elérése érdekében a decentralizált ügynökségek felkérést kapnak a soron következő költségvetési évre vonatkozó becsléstervezeteiket kísérő részletes információ évente történő benyújtására is. Ennek tartalmaznia kell személyzetpolitikai tervük frissítését, a létszámtervekben szereplő állandó és ideiglenes alkalmazottakra, valamint a külső személyzetre (szerződéses alkalmazottak) vonatkozó információkat, az n-1., az n. és az n+1. év vonatkozásában; az ügynökség munkaprogramját és a költségvetésük tartalmára vonatkozó információkat, az 1. és a 2. cím részletezésével.

Rendelkezésre kell bocsátaniuk az olyan becsléseket és mutatókat is, mint például a bérleti díjak és az épületek becsült értéke, továbbá a személyzet alapokmányát, és a fogadó tagállam által az ügynökségnek biztosított bármely kiváltságot.

Emellett az ügynökségeknek minden n. év legkésőbb március végéig el kell készíteniük az n-1. év működési eredményének becslését, amelyet az n. év folyamán vissza kell forgatni a közösségi költségvetésbe, az n-2. év eredményére vonatkozóan már rendelkezésre álló információ kiegészítése érdekében.

Az Európai Parlament és a Tanács felkéri a Bizottságot a fent említett valamennyi információnak –– az egyes EKT-k elkészítéséhez –– kellő időben történő összegyűjtésének megkezdésére, és az idei évre vonatkozó hiányzó információk összegyűjtésére."

5.   Végrehajtó hivatalok

"Az Európai Parlament és a Tanács üdvözli mindazon erőfeszítéseket, amelyek arra irányulnak, hogy javítsák az Európai Bizottság által az uniós politikák és programok végrehajtásához használt módszerek hatékonyságát.

A végrehajtó hivatalok létrehozása hozzájárulhat a hatékonysághoz, de csak akkor, ha ez a módszer teljes mértékben tiszteletben tartja a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és a teljes átláthatóság elvét. Ez azt jelenti, hogy ezen hivataloknak sem most, sem a jövőben nem szabad az igazgatási költségek részarányának növekedését okozniuk. Ezért az álláshelyek ilyen feladatátszervezés következtében történő befagyasztásának – a 2002. december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott – elvét szigorúan be kell tartani. Az új végrehajtó hivatalok létrehozására irányuló javaslatoknak mindig átfogó költség-haszon elemzésen kell alapulniuk. A javaslatban egyértelműen meg kell határozni az elszámoltathatóság és a felelősség rendjét.

A költségvetési hatóságnak rendelkeznie kell valamennyi ahhoz szükséges információval, amely lehetővé teszi, hogy szorosan nyomon tudja követni ennek az elvnek mind a jelenlegi, mind a jövőbeli végrehajtását. A végrehajtó hivatalra vonatkozó konkrét pénzügyi kimutatásban foglalt információknak ezért ki kell terjedniük az alábbiakra:

   a. a végrehajtó hivatal működtetéséhez szükséges források előirányzatok és alkalmazotti létszám szempontjából, a személyzeti kiadások (állandó és ideiglenes tisztviselők, valamint szerződéses alkalmazottak) és az egyéb igazgatási kiadások bontásában;
   b. tervezett tisztviselő-kiküldések a Bizottságtól a végrehajtó hivatalhoz;
   c. egyes feladatoknak a Bizottságtól a végrehajtó hivatal felé történő átadása révén felszabaduló igazgatási források és a humán erőforrások újraelosztása; továbbá különösen a Bizottságon belül az egyes meghatározott feladatokkal megbízott alkalmazottak (beleértve a külső alkalmazottakat is) létszáma, hogy ezek közül hány főt csoportosítanak át a javasolt új vagy kibővített hivatalhoz, ennek eredményeként hány bizottsági álláshelyet kell befagyasztani, és hány bizottsági alkalmazottat javasolnak más feladatok végzésével megbízni;
   d. az ebből következő áthelyezések a Bizottság létszámtervén belül;
   e. a végrehajtási feladatok végrehajtó hivatalra való átruházásának előnyei a Bizottság szolgálatai általi közvetlen irányítással szemben: a "Bizottság szolgálatai általi közvetlen irányítás"-forgatókönyv és a "végrehajtó hivatal"-forgatókönyv közötti bármely összehasonlításnak a jelenlegi program(ok) és annak (azok) aktuális formája létrehozásához használt forrásokon kell alapulniuk annak érdekében, hogy az összehasonlítás helytálló legyen és konkrét tényeken alapuljon; az új és bővülő programok esetében a hivatal által kezelendő kapcsolódó pénzügyi keret alakulását is figyelembe fogják venni;
   f. a besorolási fokozatok és osztályok szerinti létszámterv tervezete, valamint a tervezett és a költségvetésben ideiglenesen előirányzott szerződéses alkalmazottak számára vonatkozó megalapozott becslés;
   g. a végrehajtási programban érintett valamennyi szereplő szerinti egyértelmű bontás, beleértve az azon operatív programokra vonatkozó keret fennmaradó részarányát is, amelyek végrehajtásáért felelnek (Bizottság, végrehajtó hivatalok, fennmaradó BAT-ok, tagállamok, nemzeti hivatalok, stb.)

Az Európai Parlament és a Tanács felszólítja a Bizottságot, hogy mielőtt egy új hivatal létrehozásáról vagy egy meglévő hivatal hatáskörének kiterjesztéséről határoz, adjon teljes és részletes tájékoztatást az alkalmazottak létszámáról és kapacitásuk kihasználtságáról, amely lehetővé teszi a költségvetési hatóság számára annak felmérését, hogy valóban nem emelkedtek-e a program végrehajtásával kapcsolatos igazgatási kiadások.

Emlékeztetőül: az alkalmazottak létszámával kapcsolatos végső döntés joga a költségvetési hatóságot illeti meg."

A Bizottság nyilatkozata a célhoz kötött bevételekről

"A Bizottság emlékeztet arra, hogy a tévesen kifizetett összegek beszedése a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás egyik létfontosságú eszköze; ezen összegeket figyelembe kell venni azon programok teljes végrehajtása tekintetében, amelyekről a többéves pénzügyi keret értelmében született határozat.

A Bizottság továbbá úgy véli, hogy a célhoz kötött bevételekre vonatkozóan nem szolgáltatható más előrejelzés a költségvetési hatóság számára, mint amelyek már szerepelnek az előzetes költségvetés-tervezetben."

Utolsó frissítés: 2008. augusztus 15.Jogi nyilatkozat