Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2019(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0397/2007

Predkladané texty :

A6-0397/2007

Rozpravy :

PV 23/10/2007 - 13
CRE 23/10/2007 - 13

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0473

Prijaté texty
WORD 120k
Štvrtok, 25. októbra 2007 - Štrasburg Finálna verzia
Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2008 (oddiel III)
P6_TA(2007)0473A6-0397/2007
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008, oddiel III - Komisia (C6-0287/2007 – 2007/2019 (BUD)) a opravný list č. 1/2008 (13659/2007 - C6-0341/2007) k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008

Európsky parlament ,

-   so zreteľom na článok 272 Zmluvy o ES a článok 177 Zmluvy o Euratome,

-   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(1) ,

-   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2) ,

-   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(3) ,

-   so zreteľom na svoje uznesenie z 24. apríla 2007 o ročnej politickej stratégii Komisie pre rozpočtový postup na rok 2008(4) ,

-   so zreteľom na predbežný návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008, ktorý Komisia predložila 2. mája 2007 (SEK(2007)0500),

-   so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008, ktorý Rada zostavila 13. júla 2007 (C6-0287/2007),

-   so zreteľom na rozhodnutie Výboru pre rozpočet z 9. júla 2007 o mandáte pre zmierovacie konanie týkajúce sa rozpočtu na rok 2008 pred prvým čítaním v Rade(5) ,

-   so zreteľom na opravný list č. 1/2008 (13659/2007 - C6-0341/2007) k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008,

-   so zreteľom na článok 69 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

-   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská ďalších príslušných výborov (A6-0397/2007),

Kľúčové otázky ‐ celkové údaje, návrh revízie viacročného finančného rámca (VFR), opravný list č. 1

1.   pripomína, že jeho politické priority pre rozpočet na rok 2008 boli stanovené vo vyššie uvedenom uznesení o ročnej politickej stratégii z 24. apríla 2007 a zakladajú sa na prístupoch vymedzených v príprave rozpočtu na rok 2007 a v rokovaniach, ktoré viedli k medziinštitucionálnej dohode (MID) zo 17. mája 2006; zdôrazňuje, že prístup rozpočtu zameraného na výsledky, ktorý bol schválený v tomto uznesení, je založený na pilieroch predstavujúcich transparentnú formu, jasné ciele a dôsledné plnenie, aby tak bola Komisia posudzovaná nie na základe byrokratického postupu, ale na základe výsledkov, ktoré dosiahne pri plnení politicky schválených cieľov; bude naďalej zdôrazňovať tieto prvky vo svojej práci na rozpočte na rok 2008;

2.   pokiaľ ide o celkové údaje, s poľutovaním konštatuje, že Rada znížila viazané rozpočtové prostriedky v návrhu rozpočtu (NR) na rok 2008 o 717 000 000 EUR vzhľadom na predbežný návrh rozpočtu (PNR), čím sa viazané rozpočtové prostriedky znížili na 128 401 000 000 EUR; zastáva tvrdý postoj voči zníženiu celkových platieb v NR o 2 123 000 000 EUR, ktoré uskutočnila Rada, čím ostávajú celkové platby vo výške 119 410 000 000 EUR, čo zodpovedá 0,95 % HND EÚ, a ponecháva rezervu vo výške viac ako 10 000 000 000 EUR pod platobným stropom VFR na rok 2008;

3.   pokiaľ ide o viazané rozpočtové prostriedky, zastáva obzvlášť kritický názor na zníženia, ktoré vykonala Rada v rozpočtových prostriedkoch určených na programy s viacročným financovaním, ktoré sa len nedávno prerokovávali a schválili v rámci spolurozhodovacieho postupu s Európskym parlamentom; v prvom čítaní o rozpočte na rok 2008 navrhuje obnovenie v rozsahu tohto zníženia, a považuje za potrebné uskutočniť viaceré zvýšenia viazaných rozpočtových prostriedkov pre niektoré politické priority; výsledkom je celková úroveň vo výške 129 688 116 518 EUR;

4.   pokiaľ ide o výdavkové rozpočtové prostriedky, domnieva sa, že 0,95 % HND EÚ je nedostačujúca hodnota v súvislosti s politickými výzvami, ktorým EÚ čelí; vyjadruje údiv nad tým, že Rada navrhla zníženie platieb vo výške viac ako 1 000 000 000 EUR v okruhoch 1a a 1b pre programy, ktoré sú považované za priority v rámci lisabonskej stratégie na zlepšenie európskej konkurencieschopnosti a súdržnosti ‐ je to dlhodobá priorita Rady a Európskeho parlamentu; preto navrhuje zvýšenie celkovej úrovne platieb na 0,99 % HND EÚ; v súlade s dôrazom na dôsledné plnenie podľa prístupu rozpočtu zameraného na výsledky sa toto zvýšenie zameriava na lisabonské priority a programy, u ktorých je úroveň nesplatených záväzkov ("reste à liquider" (RAL) ) neustále vysoká;

5.   víta návrh Komisie z 19. septembra 2007, v ktorom sa vyžaduje revízia VFR s cieľom poskytnúť primerané financovanie programu Galileo a Európskeho technologického inštitútu (ETI) počas obdobia rokov 2007 – 2013; pokiaľ ide o program Galileo, poukazuje na svoje uznesenie z 20. júna 2007(6) v prospech plného financovania programu Galileo z prostriedkov Spoločenstva; pokiaľ ide o ETI, domnieva sa, že prostriedky by sa mali rozpočtovať v rámci politiky "08 výskum", pričom riadiaca štruktúra bude mať vlastný rozpočtový riadok ("Európsky technologický inštitút – riadiaca štruktúra") v rámci okruhu 5 (Administratíva) a ZIS tiež vlastný riadok ("Európsky technologický inštitút – znalostné a inovačné spoločenstvá (ZIS)"); pripomína, že rozpočtové prostriedky na program Galileo a ETI sa vložili do rezervy, ale neboli znížené Radou v NR; predložil pozmeňujúce a doplňujúce návrhy pre program Galileo a ETI vo svojom prvom čítaní, aby konečné rozpočtové prostriedky v rozpočte na rok 2008 boli závislé od úspešnej dohody o plánovanej revízii VFR;

6.   podporuje opravný list k predbežnému návrhu rozpočtu na rok 2008 prijatý Komisiou 17. septembra 2007, a najmä nárast viazaných rozpočtových prostriedkov určených pre Kosovo (120 000 000 EUR) a Palestínu (142 000 000 EUR) v celkovej výške 262 000 000 EUR presahujúcej hodnotu PNR; poznamenáva, že Rada taktiež navrhla zvýšiť viazané rozpočtové prostriedky pre Kosovo a Palestínu v celkovej výške 260 000 000 EUR v NR; nazdáva sa, že Komisia a Rada by mali pred druhým čítaním v Európskom parlamente o rozpočte na rok 2008 podať jasné vysvetlenie stratégie, ktorá odôvodňuje navrhované zvýšenie a rozdelenie rozpočtových prostriedkov pre Kosovo medzi kategórie ES a SZBP;

7.   berie na vedomie oznámenie Komisie z 12. septembra 2007 o "reforme rozpočtu, zmene Európy" (SEK(2007)1188); zdôrazňuje skutočnosť, že stály spravodajca pre VFR na roky 2007 – 2013 už pripravil dokument o tejto otázke a bude pokračovať v usmerňovaní ďalších reflexií Európskeho parlamentu a jeho práce o budúcnosti rozpočtových pravidiel EÚ;

Rozpočet zameraný na výsledky ‐ nadviazanie na zmierovacie konanie v prvom čítaní

8.   víta dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou dosiahnutú pri prvom čítaní zmierovacieho konania o rozpočte na rok 2008 z 13. júla 2007 o piatich spoločných vyhláseniach, ktoré sú prílohou tohto uznesenia; zvýšil politickú dôležitosť týchto vyhlásení tým, že ich zohľadnil v príprave pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhu rozpočtu v súlade s prístupom "rozpočtu zameraného na výsledky";

9.   v súlade so spoločným vyhlásením schváleným s Radou 13. júla 2007 si praje, aby Komisia rýchlejšie schvaľovala operačné programy štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Fondu na rozvoj vidieka, aby bolo možné čerpať prevádzkové finančné prostriedky; žiada o rýchly pokrok v tejto oblasti zo strany Komisie; s cieľom urýchliť pokrok vkladá prostriedky na určité náklady Komisie do rezervy; zdôrazňuje, že žiadne prevádzkové finančné prostriedky sa nevkladajú do rezervy; uvoľní rezervu na administratívne náklady v súlade so zlepšenou mierou schvaľovania operačných programov;

10.   pokiaľ ide o zamestnávanie a presuny zamestnancov, vložil 49 000 000 EUR do rezervy kým Komisia neprijme záväzok uskutočniť štúdiu o implementácii ABM pred 30. aprílom 2008, pričom rozpočtovému orgánu predloží tieto informácie:

   - ako sa rozličné komponenty cyklu SPP-ABM (APS, CLWP, AMP ...) môžu navzájom integrovať,
   - ako sa môže zlepšiť integrácia cyklu SPP-ABM s inými cyklami (cyklus ľudských zdrojov, rizikové riadenie, hodnotenie ...), podľa možností prostredníctvom integrovaného systému IT,
   - oznámenie zoznamu vopred jasne stanovených ukazovateľov výkonnosti, ktoré sa využijú počas celého cyklu s cieľom zlepšiť riadenie výkonnosti;
a:
   - kým Komisia neprijme záväzok predstaviť do 30. apríla 2008 nadväzné opatrenia k jej správe o plánovaní a optimalizácii ľudských zdrojov v záujme priorít EÚ, v ktorom zdôrazní predovšetkým podrobný prehľad počtu zamestnancov podľa kategórií a podľa generálnych riaditeľstiev a vývoj plánovaný na nadchádzajúce roky;
   - kým Komisia nevydá oznámenie týkajúce sa aktuálnej situácie a súčasného stavu v súvislosti s vykonávaním bodu 44 MID zo 17. mája 2006;

11.   pokiaľ ide o pripísané príjmy, trvá na zlepšení transparentnosti v tejto oblasti; navrhuje zmeny v nástroji pripísaných príjmov pre decentralizované agentúry s cieľom lepšieho priraďovania pripísaných príjmov jednotlivým agentúram; vyjadruje obavy nad tým, že využívaním pripísaných príjmov v rámci fondu na reštrukturalizáciu v sektore cukru sa de facto vytvoril "rozpočet v rámci rozpočtu", čím sa komplikuje súlad s rozpočtovou zásadou všeobecnosti, ktorá je zakotvená v nariadení o rozpočtových pravidlách; vyjadruje svoju pripravenosť k revízii nariadenia o rozpočtových pravidlách v súvislosti s pripísanými príjmami;

12.   pokiaľ ide o decentralizované agentúry, zachováva pôvodné hodnoty z PNR s výnimkou agentúry Frontex, pre ktorú sa v hlave 3 schvaľuje zvýšenie prostriedkov o 30 000 000 EUR a s výnimkou Európskej environmentálnej agentúry s miernym navýšením v hlave 3; víta pokrok dosiahnutý najnovšími agentúrami pri rozširovaní ich činností účinným a účelným spôsobom; v budúcnosti žiada vyššiu jasnosť, pokiaľ ide o plány práce a strednodobé potreby ľudských zdrojov;

13.   zdôrazňuje, že na vytvorenie spoločných podnikov, ako aj ohlásenej decentralizovanej agentúry na spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky sa musí otvoriť postup podľa bodu 47 MID zo 17. mája 2006;

14.   pokiaľ ide o výkonné agentúry, pripomína povinnosti Komisie stanovené v Kódexe správania pri zriaďovaní výkonnej agentúry(7) ; domnieva sa, že výkonné agentúry nesmú teraz ani v budúcnosti spôsobovať nárast podielu administratívnych nákladov; zdôrazňuje, že každý návrh na vytvorenie novej výkonnej agentúry alebo rozšírenie jestvujúcich výkonných agentúr musí vychádzať z komplexnej analýzy nákladov a prínosov a že návrh by mal jasne vyjadrovať vzťah a rozsah zodpovednosti;

15.   víta skutočnosť, že správy o činnosti predložené spolu s PNR na rok 2008 sa zamerali viac na ciele a ukazovatele výsledkov, než aby poskytli len dlhý opis administratívneho postupu; poznamenáva však, že pretrváva značný rozdiel medzi generálnymi riaditeľstvami Komisie v súvislosti s kvalitou správ o činnosti; v nasledujúcich rokoch očakáva ďalšie zlepšenia;

16.   domnieva sa, že Komisia v súčasnosti používa ukazovatele výkonnosti ako hlavnú súčasť rozpočtového plánovania ex ante , ale vyžaduje, aby ukazovatele výkonnosti zohrávali väčšiu úlohu v hodnotení výkonnosti ex post ; zastáva názor, že údaje poskytnuté v správach o činnosti by mali byť lepšie zlúčené s výročnými správami o činnosti jednotlivých generálnych riaditeľstiev; domnieva sa, že to napomôže rozpočtovému orgánu v monitorovaní rozsahu, v ktorom dodatočne vyžiadané zdroje povedú k dosiahnutiu výsledkov, a nie iba k vytvoreniu dodatočnej byrokracie;

17.   víta výsledky činnosti monitorovacej skupiny vytvorenej Výborom pre rozpočet, ktoré sa dosiahli v priebehu roka 2007; dúfa, že táto činnosť môže ďalej prispieť k zvýšenej úrovni rozpočtového monitorovania; podporuje naďalej systém na sledovanie plnenia rozpočtu (Budget Forecast Alert - BFA), ktorý prispieva k lepšiemu plneniu rozpočtu; požaduje, aby sa druhý dokument o BFA predložil v septembri, a nie v októbri 2008, aby mohol Európsky parlament tento dokument zohľadniť pri príprave prvého čítania o návrhu rozpočtu na rok 2009;

18.   pripomína, že v súlade s článkom 53b nariadenia o rozpočtových pravidlách a bodom 44 MID zo 17. mája 2006, ktoré sú zamerané na efektívnu a jednotnú vnútornú kontrolu prostriedkov Spoločenstva a na národné vyhlásenia o hospodárení ako na konečný cieľ, sa členské štáty zaviazali "na príslušnej vnútroštátnej úrovni predkladať výročné zhrnutie dostupných auditov a vyhlásení"; konštatuje, že podľa informácií Komisie dodržalo ustanovenia MID zatiaľ iba niekoľko členských štátov; ľutuje, že žiadny z konkrétnych návrhov týkajúcich sa národných vyhlásení (o hospodárení), ktoré Európsky parlament predložil vo svojich uzneseniach v súvislosti s udelením absolutória za roky 2003, 2004 a 2005, nie je obsiahnutý v Stratégii auditu vypracovanej Komisiou; upozorňuje členské štáty na ich povinnosť dodržiavať ustanovenia revidovaného nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré len nedávno odsúhlasili; znova zdôrazňuje, že členské štáty sú ďalej povinné plniť podmienky stanovené v bode 44 MID a podľa článku 274 Zmluvy o ES sú tiež povinné plne spolupracovať s Komisiou v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

19.   znova zdôrazňuje dôležitosť lepšieho plnenia rozpočtu v súlade s vyhlásením prijatým počas zmierovacieho konania o rozpočte v novembri 2006; žiada Komisiu, aby poskytla informácie o opatreniach plánovaných alebo uskutočnených s cieľom uplatniť toto vyhlásenie; pripomína, že tieto informácie by mali byť pravidelne prezentované na trojstranných stretnutiach (trialóg);

20.   naliehavo žiada Komisiu, aby plne uplatňovala nariadenie Rady č. 1/1958 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve, a neuznáva finančné dôvody pre výnimky, keďže doteraz neboli v rozpočtovom postupe prednesené;

Osobitné otázky ‐ hlavné prvky podľa okruhov rozpočtu, pilotné projekty, prípravné akcie

21.   pokiaľ ide o okruh 1a "Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť", odmieta zníženie viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkov, ktoré vykonala Rada vo svojom prvom čítaní, najmä pokiaľ sú určené na viacročné programy, o ktorých nedávno spolurozhodoval Európsky parlament s cieľom naplniť lisabonskú stratégiu; ruší toto zníženie a navrhuje zvýšenie vo viacerých rozpočtových riadkoch, ktoré pre Parlament predstavujú prioritu; navrhuje viaceré pilotné projekty a prípravné akcie v súlade so svojimi výsadnými právami v oblasti rozpočtu; zdôrazňuje význam obmedzenia stigmatizácie neúspechu v podnikaní v kontexte programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP);

22.   pokiaľ ide o okruh 1b "Kohézia pre rast a zamestnanosť", nesúhlasí so znížením výdavkových rozpočtových prostriedkov, ktoré vykonala Rada v prvom čítaní; ruší toto zníženie a navrhuje zvýšenie platieb v celkovej výške 2 000 000 000 EUR v rozpočtových riadkoch, v ktorých boli RAL v posledných rokoch neustále vysoké; žiada efektívnejšie administratívne postupy s cieľom zlepšiť vykonávanie operačných programov štrukturálnych fondov a kohézneho fondu taktiež z kvalitatívnych hľadísk, ktorými EÚ najviac vplýva na životy svojich občanov;

23.   pripomína rozhodnutie (stanovisko EP z 25. apríla 2007(8) a uznesenie Rady z 2. októbra 2007) vytvoriť do 31. decembra 2008 Európske dátové stredisko identifikácie a sledovania lodí na veľké vzdialenosti (stredisko LRIT), ktoré by riadila Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA); uznáva, že v roku 2008 potrebuje EMSA na pokrytie tejto novej funkcie dodatočné finančné prostriedky;

24.   víta dokumentáciu a vysvetlenia poskytnuté Komisiou a Európskou investičnou bankou (EIB), pokiaľ ide o finančný nástroj s rozdeleným rizikom (RSFF); zastáva názor, že rezerva týkajúca sa týchto rozpočtových riadkov môže byť vyňatá z rozpočtu; žiada však, aby bol informovaný a aby mu boli zaslané relevantné dokumenty, keď sa prijmú usmernenia pre druhú zložku CIP -- nástroje rizikového kapitálu, a aby bol informovaný o výsledku rokovaní medzi EIB a Komisiou o spolupráci v oblasti nástroja na poskytovanie záruk za úvery na dopravné projekty v rámci TEN (LGTT);

25.   pokiaľ ide okruh 2 "Zachovanie prírodných zdrojov", úplne nesúhlasí s nerozvážnym znížením navrhnutým Radou v mnohých rozpočtových riadkoch v tomto okruhu rozpočtu; obnovuje úroveň rozpočtových prostriedkov z PNR v mnohých takýchto riadkoch, ale poznamenáva, že Rada bude mať konečné slovo v súvislosti s tými riadkami, ktoré sa týkajú povinných výdavkov; žiada o jasnejšiu prezentáciu údajov o opatreniach na trhu a priamej pomoci v budúcich rozpočtových postupoch; je znepokojený pomalou mierou prijímania operačných programov v súvislosti s pilierom spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) týkajúceho sa rozvoja vidieka, ktorý predstavuje dlhodobú prioritu Európskeho parlamentu; očakáva rýchle zlepšenie v tejto oblasti;

26.   zdôrazňuje potrebu urýchliť proces prípravy osobitných národných programov pre obnovu rastlinnej a živočíšnej výroby v oblastiach zasiahnutých požiarmi a inými formami živelných pohrôm; zdôrazňuje, že tieto programy by sa mali financovať z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) prostredníctvom vnútorných prevodov alebo dotácií v rámci členského štátu;

27.   pokiaľ ide o okruh 3a "Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť", vkladá do rezervy rozpočtové prostriedky na fond pre riadenie návratov, kým sa neprijme právny základ; taktiež vkladá rozpočtové prostriedky do rezervy, kým sa Európskemu parlamentu neposkytnú informácie o boji proti zločinu; zdôrazňuje dôležitosť činnosti agentúry Frontex; domnieva sa, že agentúra Frontex musí zohrávať účinnejšiu úlohu pri posilňovaní vonkajších hraníc EÚ, najmä pri zmierňovaní zaťaženia, ktorému v súčasnosti čelia členské štáty v súvislosti s nelegálnym prisťahovalectvom; vyzýva agentúru, aby pravidelne informovala príslušný výbor Parlamentu o súčasnej situácii a plánovaných budúcich operáciách; nalieha na členské štáty, aby splnili svoje sľuby a podporili misie agentúry tak, aby mohla efektívnejšie vykonávať svoje úlohy;

28.   pokiaľ ide o okruh 3b "Občianstvo", nesúhlasí so znížením v tomto okruhu vykonaným Radou, ktoré by ovplyvnilo programy ako Kultúra 2007, Médiá 2007 a Mládež v akcii; obnovuje pôvodné hodnoty z PNR a navrhuje rozpočtové prostriedky na viaceré nové a súčasné pilotné projekty a prípravné akcie v tejto oblasti; upozorňuje na skutočnosť, že financovanie informačnej a preventívnej kampane HELP sa končí rozpočtom na rok 2008, a očakáva od Komisie, že predloží nadväzujúcu iniciatívu; okrem toho podporuje zabezpečenie doplnkovej schopnosti v rámci finančného nástroja pre civilnú ochranu vo forme pohotovostnej jednotky na riešenie prírodných alebo ľudským faktorom spôsobených katastrof, ako aj teroristických činov alebo ekologických havárií;

29.   vyzýva Komisiu, aby znova podporila investície do infraštruktúry, ktorá má zlepšiť ubytovanie pre utečencov;

30.   usiluje sa podporovať získavanie lepšieho postavenia menej zastúpených skupín v občianskej spoločnosti, boj proti všetkým formám diskriminácie a posilňovanie práv žien a detí, osôb so zdravotným postihnutím a starších ľudí;

31.   vyzýva Komisiu, aby využívala finančné prostriedky, ktoré sú vyčlenené na informačné opatrenia, na poskytovanie rozličných informácií, ktoré okrem iného uspokojujú potrebu parlamentných menšín informovať verejnosť;

32.   pokiaľ ide o okruh 4 "EÚ ako globálny aktér", podporuje nárast navrhovaný Radou v NR pre Kosovo a Palestínu uvedený v opravnom liste Komisie k PNR zo 17. septembra 2007; navrhuje dodatočných 10 000 000 EUR pre Kosovo (riadok 22 02 02) a Palestínu (riadok 19 08 01 02) a ďalší nárast pre svoje priority až po strop VFR vrátane obnovenia výšky rozpočtových prostriedkov na úroveň z PNR pre rezervu na pomoc v núdzových situáciách; znižuje výdavky SZBP o 40 000 000 EUR na úroveň rozpočtu na rok 2007; žiada použitie nástroja flexibility v celkovej výške 87 000 000 EUR na výdavky SZBP a ostatné priority vrátane Kosova a Palestíny; domnieva sa, že toto odzrkadľuje chronické nedostatočné financovanie v rámci okruhu 4 VFR na roky 2007 – 2013;

33.   zastáva názor, že rešpektovanie ľudských práv a demokratických hodnôt by malo byť jednou z podmienok prideľovania prostriedkov EU susediacim a rozvojovým krajinám;

34.   pripomína Rade, že pravidelné spoločné zasadania výborov k otázkam SZBP by mali podporovať skutočný politický dialóg ex ante , namiesto toho, aby sa používali len na informovanie Európskeho parlamentu ex post ;

35.   domnieva sa, že EÚ by mala lepšie koordinovať svoje rôzne a chvályhodné iniciatívy na boj proti chorobám súvisiacim s chudobou a ich odstránenie v susedných a rozvojových krajinách; navrhuje prideliť primerané rozpočtové prostriedky na zabezpečenie potrebných nástrojov technickej pomoci pre tieto krajiny; rozhodol sa vytvoriť samostatný rozpočtový riadok pre Globálny fond pre boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii s cieľom zvýšiť transparentnosť a zaručiť potrebné financovanie pre Globálny fond a ostatné priority v oblasti zdravia;

36.   pokiaľ ide o okruh 5 "Administratíva", domnieva sa, že jasné vzťahy a rozsah zodpovednosti sú základným prvkom pokračovania procesu modernizácie administratívy EÚ; pripomína, že jasné politické ciele a osobná zodpovednosť za ich splnenie podľa ukazovateľov výkonnosti, ktoré budú stanovené po predložení údajov z rôznych štúdií, ktoré si k danej problematike vyžiadal Výbor pre rozpočet, by mali predstavovať smer budúcich reforiem systému;

37.   v tejto súvislosti odsudzuje nedostatky obsiahnuté v systéme výberových konaní, ktorý necháva "úspešných kandidátov" vyčkávať roky na rezervnom zozname bez záruky, že by sa im ponúklo pracovné miesto; domnieva sa, že zotrvávanie v tomto prístupe by mohlo prispieť k zníženiu priemerného štandardu nových úradníkov EÚ, pretože najlepší kandidáti si budú hľadať zamestnanie v dynamickejších oblastiach hospodárstva EÚ; požaduje vážny záväzok zo strany Komisie znovu prehodnotiť túto otázku v súvislosti s následnými krokmi vyplývajúcimi zo skríningu a poskytnúť ďalšie informácie s podrobnejším členením zamestnancov podľa kategórií a generálnych riaditeľstiev a predpokladaný vývoj v nasledujúcich rokoch; vyzýva Komisiu, aby zohľadňovala zamestnávanie stážistov ako kritérium pri prideľovaní verejných zákaziek alebo zmlúv o službách externým spoločnostiam;

38.   obnovuje úroveň rozpočtových prostriedkov z PNR po tom, čo Rada znížila rozpočtové prostriedky a plán stavu zamestnancov v okruhu 5; vkladá 49 000 000 EUR do rezervy až do poskytnutia vyššie uvedených údajov a štúdií; praje si udržiavať a rozvíjať konštruktívny dialóg medzi inštitúciami v súvislosti s pretrvávajúcim úsilím o zlepšenie administratívnych postupov v inštitúciách EÚ; zdôrazňuje dôležitosť primeraného prijímania pracovníkov z členských štátov "EÚ 12"; zastáva názor, že v súvislosti s rozširovaním by mali byť dokumenty relevantné pre diskusiu a rozhodnutia, ako napríklad hodnotenia vplyvu, sprístupnené vo všetkých potrebných jazykoch, keďže tieto dokumenty sú nástrojmi lepšieho zákonodarstva; v tejto súvislosti pripomína, že Výbor pre rozpočet začal prostredníctvom dvoch štúdií proces analýzy cieľov administratívnej reformy Komisie, pričom sa zameriava na zavedenie tvorby a čerpania rozpočtu založeného na činnostiach (ABB) a riadenia založeného na činnostiach (ABM), zavedenie cyklu strategického plánovania a pridelenie súvisiacich administratívnych výdavkov;

39.   vyzýva Komisiu, aby predložila správu o porovnaní so zamestnancami v iných medzinárodných organizáciách v nadväznosti na jej správu o plánovaní a optimalizácii ľudských zdrojov; ďalej Komisiu vyzýva, aby predložila usmernenia na uľahčenie financovania verejnej infraštruktúry v rámci verejno-súkromných partnerstiev (PPP);

40.   pokiaľ ide o pilotné projekty, navrhuje súbor inovatívnych projektov, ktoré reagujú na súčasné výzvy, ktorým čelia politiky v EÚ;

41.   pokiaľ ide o prípravné akcie, navrhuje súbor iniciatív, ktoré by mali pripraviť pôdu pre budúce opatrenia, ktoré posilnia schopnosť EÚ zaoberať sa skutočnými potrebami jej občanov;

o
o   o

42.   berie na vedomie stanoviská, o ktorých hlasovali osobitné výbory, ako je uvedené v správe A6-0397/2007;

43.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a návrhmi na zmeny oddielu III návrhu všeobecného rozpočtu Rade, Komisii a ďalším dotknutým inštitúciám a orgánom.

(1) Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).
(3) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Prijaté texty, P6_TA(2007)0131.
(5) PE 391.970.
(6) Prijaté texty, P6_TA(2007)0272.
(7) Kódex správania pri zriaďovaní výkonnej agentúry, ktorý Komisia odsúhlasila vo svojom liste z 20. apríla 2004 (príloha k uzneseniu Európskeho parlamentu z 22. apríla 2004 o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6 na rozpočtový rok 2004 (Ú. v. EÚ C 104 E, 30.4.2004, s. 951)).
(8) Prijaté texty P6_TA(2007)0146.


PRÍLOHA

Spoločné vyhlásenia schválené na zmierovacom konaní z 13. júla 2007

1.   Programy štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a programy rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013

"Európsky parlament a Rada prikladajú maximálny význam tomu, aby Komisia urýchlene schválila operačné programy a projekty, ktoré predložili členské štáty v súvislosti s novými programami štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na roky 2007 – 2013, ako aj programami financovanými v rámci rozvoja vidieka.

S cieľom vyhnúť sa skúsenostiam zo začiatku programového obdobia 2000 – 2006 bude Európsky parlament a Rada prísne a pravidelne sledovať proces schvaľovania operačných programov a projektov, aby sa dosiahla vyššia výkonnosť a dobrá správa. Na tento účel sa Komisia vyzýva, aby počas rozpočtového postupu naďalej pravidelne poskytovala konkrétne nástroje monitorovania vrátane vývojového diagramu."

2.   Prijímanie zamestnancov v súvislosti s rozšírením v rokoch 2004 a 2007

"Európsky parlament a Rada so znepokojením konštatujú nízke obsadenie stredných riadiacich pozícií, pomerne vysoký podiel trvalých pracovných miest obsadených dočasnými zamestnancami, ako aj nedostatočný počet vhodných výberových konaní.

Európsky parlament a Rada trvajú na tom, aby inštitúcie a predovšetkým EPSO vyvinuli všetko úsilie na zabezpečenie toho, že sa vykonajú potrebné opatrenia na napravenie situácie a urýchlenie celého procesu zapĺňania pracovných miest pridelených rozpočtovým orgánom úradníkmi. Kritériá by mali byť v súlade s článkom 27 služobného poriadku a mali by čo najskôr zabezpečiť čo najširšiu pomernú geografickú rovnováhu.

Európsky parlament a Rada majú v úmysle naďalej pozorne monitorovať prebiehajúci proces prijímania zamestnancov. Na tento účel vyžadujú, aby každá inštitúcia a EPSO dvakrát ročne poskytovali rozpočtovému orgánu informácie o stave procesu prijímania zamestnancov v súvislosti s rozšírením v rokoch 2004 a 2007.

Európsky parlament a Rada vyzývajú generálnych tajomníkov inštitúcií, aby predložili správu o pokroku dosiahnutom v tejto oblasti, a to takto:

   ‐ pokiaľ ide o obsadzovanie pracovných miest pridelených v rozpočtoch na roky 2004 – 2007, do konca januára 2008,
   ‐ pokiaľ ide o obsadzovanie pracovných miest pridelených v roku 2008, do 15. júna 2008 a do 31. októbra 2008."

3.   Pripísané príjmy

"Európsky parlament a Rada zastávajú názor, že zvyšujúca sa transparentnosť v oblasti rozpočtu je súčasťou riadneho finančného hospodárenia s finančnými prostriedkami EÚ.

V tejto súvislosti žiadajú Komisiu a ostatné inštitúcie, aby poskytli primeranú, včasnú a podrobnú dokumentáciu o pripísaných príjmoch, v ktorej sa podľa možnosti uvedie skutočné plnenie a prognózy a ktorá sa priloží k predbežnému návrhu rozpočtu. Komisia bude poskytovať vhodné informácie o pripísaných príjmoch v súvislosti s prenosmi, a ak sú takéto informácie k dispozícii, s presunmi rozpočtových prostriedkov; tieto informácie budú zahŕňať zmeny formátu a obsahu súčasnej dokumentácie a nebudú ovplyvňovať rozhodnutia, ktoré má prijať rozpočtový orgán.

Európsky parlament a Rada kladú veľký dôraz na monitorovanie pripísaných príjmov, najmä v agentúrach Spoločenstva, a žiadajú Komisiu, aby pred prvým čítaním rozpočtu pravidelne podávala správy o ich plnení, najmä na základe osobitného dokumentu. Vyzývajú Komisiu, aby predložila vhodné návrhy na účinné monitorovanie a kontrolu pripísaných príjmov v súvislosti s nadchádzajúcou revíziou rámcového rozpočtového nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 pre agentúry Spoločenstva.

Komisia sa vyzýva, aby podávala správy o vykonaných zlepšeniach najneskôr do začiatku ďalšieho rozpočtového postupu. Európsky parlament a Rada budú aj naďalej venovať veľkú pozornosť hospodáreniu s pripísanými príjmami, pričom v tejto oblasti očakávajú rýchle zlepšenia."

4.   Decentralizované agentúry

Pokiaľ ide o vytvorenie alebo úpravu rozsahu pôsobnosti orgánu, na ktorý sa vzťahuje článok 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách, dve zložky rozpočtového orgánu žiadajú Komisiu, aby im poskytla aktuálne informácie o prebiehajúcom legislatívnom postupe s cieľom umožniť im vykonávať svoje práva v súlade s bodom 47 MID.

Európsky parlament, Rada a Komisia požadujú väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o decentralizované agentúry, aby bolo možné lepšie monitorovať ich vývoj. Komisia určí pre každú kapitolu výdavky agentúr vrátane ich vývoja počas obdobia rokov 2007 – 2013.

Pripomínajú svoje spoločné vyhlásenie o agentúrach Spoločenstva prijaté 18. apríla 2007, najmä jeho bod 4, a vyzývajú Komisiu, aby poskytla zoznam agentúr, ktoré bude hodnotiť, ako aj podrobný harmonogram tohto postupu a podrobné vysvetlenie kritérií použitých pre výber agentúr, a aby výsledky predkladala každoročne najneskôr na októbrovom zasadnutí trialógu.

Aby si rozpočtový orgán mohol vytvoriť jasnú a úplnú predstavu o už vykonaných hodnoteniach, mala by Komisia poskytnúť zoznam už hodnotených agentúr a krátke zhrnutie hlavných výsledkov týchto analýz.

Takisto pripomínajú, že v uvedenom spoločnom vyhlásení z 18. apríla 2007 bola Komisia vyzvaná, aby zároveň s každým PNR poskytla pracovný dokument, v ktorom sú zahrnuté všetky agentúry Spoločenstva.

Decentralizované agentúry sú na tento účel povinné každoročne poskytnúť podrobné informácie, ktoré budú prílohou k ich návrhom odhadov pre nasledujúci rozpočtový rok. Mali by obsahovať aktualizáciu plánu personálnej politiky s informáciami o počte trvalých a dočasných zamestnancov zahrnutých v plánoch stavu zamestnancov a o externých zamestnancoch (zmluvných zamestnancoch) za predchádzajúci rok (n-1) , súčasný rok (n ) a nasledujúci rok (n+1 ), pracovný program agentúry a informácie o obsahu ich rozpočtu uvádzajúce podrobnosti o hlavách 1 a 2.

Agentúry by tiež mali sprístupniť odhady a ukazovatele, ako sú napríklad výška nájomného alebo odhadovaná hodnota budov, postavenie zamestnancov a akékoľvek výsady, ktoré agentúram udeľujú hostiteľské členské štáty.

Najneskôr do konca marca každého roku n by tiež mali poskytnúť odhad prevádzkového prebytku z roku n - 1 , ktorý sa má vrátiť do rozpočtu Spoločenstva neskôr v roku n , s cieľom doplniť už dostupné informácie o prebytku z roku n - 2 .

Európsky parlament a Rada vyzývajú Komisiu, aby zhromaždila všetky uvedené informácie včas pre každý PNR a aby zhromaždila chýbajúce informácie za tento rok."

5.   Výkonné agentúry

"Európsky parlament a Rada vítajú všetko úsilie na zvýšenie účinnosti metód, ktoré používa Komisia na vykonávanie politík a programov EÚ.

Vytváranie výkonných agentúr môže byť prínosom k tejto účinnosti, ale len vtedy, ak sa pri tejto metóde plne dodržiava zásada riadneho finančného hospodárenia a úplná transparentnosť. To znamená, že teraz ani v budúcnosti nesmú takéto agentúry viesť k zvýšeniu podielu administratívnych nákladov. Preto sa zásada zmrazenia pracovných miest definovaná v nariadení Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, vyplývajúca z takejto reorganizácie úloh, musí prísne dodržiavať. Každý návrh na vytvorenie novej výkonnej agentúry by sa mal zakladať na komplexnej analýze nákladov a prínosov. Mali by sa v ňom jasne ustanoviť vzťahy zodpovednosti a rozsah zodpovednosti.

Rozpočtový orgán musí mať všetky potrebné informácie, ktoré mu teraz aj v budúcnosti umožnia podrobne monitorovať dodržiavanie tejto zásady. Informácie v konkrétnom finančnom výkaze výkonnej agentúry by preto mali zahŕňať:

   a. zdroje z hľadiska rozpočtových prostriedkov a zamestnancov potrebných na prevádzku výkonnej agentúry, pričom sa udáva rozpis výdavkov na zamestnancov (trvalých, dočasných a zmluvných zamestnancov) a iné administratívne výdavky;
   b. plánované dočasné preloženie úradníkov z Komisie do výkonnej agentúry;
   c. administratívne zdroje uvoľnené prechodom úloh z organizačných jednotiek Komisie na výkonnú agentúru a prerozdelenie ľudských zdrojov, najmä informácie o počte zamestnancov (vrátane externých pracovníkov) pridelených v rámci Komisie na každú jednotlivú úlohu, o tom, koľko z nich sa má presunúť do navrhovanej novej alebo rozšírenej agentúry, koľko pracovných miest v Komisii sa má v dôsledku toho zmraziť a koľko zamestnancov Komisie je navrhnutých na presunutie na iné úlohy;
   d. následný presun v rámci plánu stavu zamestnancov Komisie;
   e. výhody poverenia výkonnej agentúry vykonávaním úloh v porovnaní s priamym riadením útvarmi Komisie. Akékoľvek porovnanie scenára "priameho riadenia útvarmi Komisie" so scenárom "výkonnej agentúry" sa má zakladať na zdrojoch použitých na vykonávanie existujúcich programov a ich súčasnej podoby s cieľom mať pre toto porovnanie k dispozícii rozumný a faktický základ. Pri nových a rozširujúcich sa programoch sa tiež zohľadní vývoj, pokiaľ ide o finančný balík, s ktorým má agentúra hospodáriť;
   f. návrh plánu stavu zamestnancov podľa platovej triedy a kategórie, ako aj riadne odôvodnený odhad plánovaného počtu zmluvných zamestnancov, na ktorých sú predbežne vyčlenené rozpočtové zdroje;
   g. jasné členenie všetkých aktérov zúčastnených na vykonávaní programu vrátane zostávajúcej časti balíka operačného programu, za ktorého vykonávanie sú títo aktéri zodpovední (Komisia, výkonné agentúry, zostávajúce úrady pre technickú pomoc, členské štáty, národné agentúry atď.).

Európsky parlament a Rada vyzývajú Komisiu, aby pred rozhodnutím o vytvorení novej agentúry alebo rozšírení činností existujúcej agentúry poskytla úplné a podrobné informácie o stave a využívaní zamestnancov, aby rozpočtový orgán mohol posúdiť, či sa administratívne výdavky na vykonávanie programu naozaj nezvýšili.

Pripomína sa, že za konečné rozhodnutie o zamestnancoch zodpovedá rozpočtový orgán."

Vyhlásenie Komisie o pripísaných príjmoch

"Komisia pripomína, že znovunadobudnutie nesprávne zaplatených súm je dôležitým nástrojom pre riadne finančné hospodárenie; tieto sumy by sa mali brať do úvahy z hľadiska celkového vykonávania programov, o ktorých sa rozhodlo v medziach viacročného finančného rámca.

Okrem toho sa Komisia domnieva, že rozpočtovému orgánu nie je možné poskytovať iné prognózy pripísaných príjmov, než sú tie, ktoré sa už uvádzajú v predbežnom návrhu rozpočtu."

Posledná úprava: 15. augusta 2008Právne oznámenie