Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0807(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0356/2007

Predkladané texty :

A6-0356/2007

Rozpravy :

PV 24/10/2007 - 19
CRE 24/10/2007 - 19

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.4
CRE 25/10/2007 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0475

Prijaté texty
WORD 193k
Štvrtok, 25. októbra 2007 - Štrasburg Finálna verzia
Uznávanie podmienečných trestov, alternatívnych sankcií a podmienečných odsúdení a dohľad nad nimi *
P6_TA(2007)0475A6-0356/2007

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o podnete Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky na účely prijatia rámcového rozhodnutia Rady o uznávaní podmienečných trestov, alternatívnych sankcií a podmienečných odsúdení a dohľade nad nimi (6480/2007 – C6-0129/2007 – 2007/0807(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na podnet Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky (6480/2007)(1) ,

–   so zreteľom na článok 31 ods. 1 písm. a) a c) a článok 34 ods. 2 písm. b) Zmluvy o EÚ,

–   so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0129/2007),

–   so zreteľom na články 93 a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0356/2007),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený podnet Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky;

2.   vyzýva Radu, aby zodpovedajúco zmenila text;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť podnet Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vládam Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky.

Text predložený Spolkovou republikou Nemecko a Francúzskou republikou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Názov
Podnet Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky na účely prijatia rámcového rozhodnutia Rady o uznávaní podmienečných trestov, alternatívnych sankcií a podmienečných odsúdení a dohľade nad nimi
Podnet Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky na účely prijatia rámcového rozhodnutia Rady o uznávaní a výkone podmienečných trestov, alternatívnych sankcií a podmienečných odsúdení a dohľade nad nimi
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 5
(5)  Toto rámcové rozhodnutie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané článkom 6 Zmluvy o Európskej únii a vyjadrené Chartou základných práv Európskej únie, najmä jej kapitolou VI. Žiadne ustanovenie tohto rámcového rozhodnutia nemožno vykladať spôsobom, ktorý zakazuje odmietnutie uznania rozsudku a/alebo dohľadu nad podmienečným opatrením alebo alternatívnou sankciou, ak existujú objektívne skutočnosti, ktoré naznačujú, že podmienečné opatrenie alebo alternatívna sankcia sa uložili s cieľom potrestať osobu kvôli jej pohlaviu, rase, vierovyznaniu, etnickému pôvodu, štátnej príslušnosti, jazyku, politickému presvedčeniu alebo sexuálnej orientácii alebo že postavenie tejto osoby by mohlo byť znevýhodnené z ktoréhokoľvek z takýchto dôvodov.
(5)  Toto rámcové rozhodnutie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané článkom 6 Zmluvy o Európskej únii a vyjadrené Chartou základných práv Európskej únie, najmä jej kapitolou VI. Žiadne ustanovenie tohto rámcového rozhodnutia nemožno vykladať spôsobom, ktorý zakazuje odmietnutie uznania rozsudku a/alebo dohľadu nad podmienečným opatrením alebo alternatívnou sankciou, ak existujú objektívne skutočnosti, ktoré naznačujú, že podmienečné opatrenie alebo alternatívna sankcia boli uložené zjavným   porušením základných práv ustanovených v zmluvách o Európskej únii.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 6
(6)  Toto rámcové rozhodnutie by nemalo brániť žiadnemu členskému štátu, aby uplatnil svoje ústavné pravidlá týkajúce sa práva na riadny proces, slobody združovania, slobody tlače a slobody prejavu v iných médiách.
(6)  Toto rámcové rozhodnutie by nemalo brániť žiadnemu členskému štátu, aby uplatnil svoje ústavné pravidlá týkajúce sa práva na riadny proces, slobody združovania, slobody tlače a slobody prejavu v iných médiách a vo všeobecnosti, akékoľvek ústavné pravidlá týkajúce sa základných práv, rámec ktorých nie je nezlučiteľný so spôsobom vykonávania opatrení .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 8
(8)  Cieľom vzájomného uznávania podmienečných trestov, alternatívnych sankcií a podmienečných odsúdení a dohľade nad nimi vo vykonávajúcom štáte je podporiť vyhliadky reintegrácie odsúdenej osoby do spoločnosti tým, že sa mu umožní zachovať si rodinné, jazykové, kultúrne a iné väzby, ale tiež zlepšiť dohľad nad dodržiavaním podmienečných opatrení a alternatívnych sankcií s cieľom zabrániť recidíve, a teda brať náležitý ohľad na ochranu obetí.
(8)  Cieľom vzájomného uznávania podmienečných trestov, alternatívnych sankcií a podmienečných odsúdení a dohľade nad nimi vo vykonávajúcom štáte je podporiť vyhliadky reintegrácie odsúdenej osoby do spoločnosti tým, že sa jej umožní zachovať si rodinné, jazykové, kultúrne a iné väzby, ale tiež zlepšiť dohľad nad dodržiavaním podmienečných opatrení a alternatívnych sankcií s cieľom zabrániť recidíve, a teda brať náležitý ohľad na ochranu obetí a obranu spoločnosti vo všeobecnosti .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 9
(9)  S cieľom zabezpečiť účinnú výmenu informácií týkajúcich sa všetkých okolností súvisiacich s odložením trestov sa členské štáty vyzývajú, aby do svojich vnútroštátnych právnych predpisov zahrnuli ustanovenia, ktoré by im umožnili prevziať zodpovednosť za dohľad nad podmienečnými opatreniami a alternatívnymi sankciami, ktoré majú dokumentovať vo svojich vnútroštátnych registroch.
(9)  S cieľom zabezpečiť účinnú výmenu informácií týkajúcich sa všetkých okolností súvisiacich s odložením trestov sa členské štáty vyzývajú, aby do svojich vnútroštátnych právnych predpisov zahrnuli ustanovenia, ktoré by im umožnili prevziať zodpovednosť za dohľad nad podmienečnými opatreniami, alternatívnymi sankciami a podmienečnými odsúdeniami , ktoré majú dokumentovať vo svojich vnútroštátnych registroch.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 1 odsek 1
1.  Cieľom tohto rámcového rozhodnutia je vzhľadom na uľahčenie sociálnej reintegrácie odsúdených osôb a zlepšenie ochrany obetí ustanoviť pravidlá, podľa ktorých jeden členský štát dohliada na podmienečné opatrenia uložené na základe rozsudku vydaného v inom členskom štáte alebo na alternatívne sankcie uvedené v takomto rozsudku a prijíma všetky ďalšie rozhodnutia súvisiace s výkonom uvedeného rozsudku, pokiaľ to patrí do jeho právomoci.
1.  Cieľom tohto rámcového rozhodnutia je uľahčenie sociálnej reintegrácie odsúdených osôb a zlepšenie ochrany obetí a spoločnosti, ako aj uľahčenie ukladania primeraných podmienečných trestov, alternatívnych sankcií a podmienečných odsúdení v prípade odsúdených, ktorí nemajú pobyt v štáte, v ktorom sú odsúdení. S ohľadom na dosiahnutie týchto cieľov, toto rámcové rozhodnutie ustanovuje pravidlá, podľa ktorých členský štát, v ktorom má odsúdená osoba zákonný a obvyklý pobyt, musí uznávať rozsudky vynesené v inom členskom štáte a uskutočňuje výkon podmienečných trestov, alternatívnych trestov a podmienečných odsúdení a dohľad nad nimi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 1 odsek 2
2.  Toto rámcové rozhodnutie sa uplatňuje len na uznávanie rozsudkov a prenos zodpovednosti za dohľad nad podmienečnými opatreniami a alternatívnymi sankciami a všetkými ďalšími súdnymi rozhodnutiami ustanovenými v tomto rámcovom rozhodnutí. Toto rámcové rozhodnutie sa nevzťahuje na výkon rozsudkov v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce odňatie slobody, na ktoré sa vzťahuje rámcové rozhodnutie Rady 2007/...*/SVV. Uznávanie a výkon peňažných sankcií a príkazov na konfiškáciu sa riadi právnymi nástrojmi uplatniteľnými medzi členskými štátmi, najmä rámcovým rozhodnutím Rady 2005/214/SVV z 24. februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie a rámcovým rozhodnutím Rady 2006/783/SVV zo 6. októbra 2006 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na príkazy na konfiškáciu.
2.  Toto rámcové rozhodnutie sa uplatňuje len na uznávanie rozsudkov a prenos zodpovednosti za výkon podmienečných trestov , alternatívnych sankcií a podmienečných odsúdení a všetkých ostatných následných rozhodnutí uvedených v tomto rámcovom rozhodnutí a za dohľad nad nimi . Toto rámcové rozhodnutie sa nevzťahuje na výkon rozsudkov v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce odňatie slobody, na ktoré sa vzťahuje rámcové rozhodnutie Rady 2007/...*/SVV. Uznávanie a výkon peňažných sankcií a príkazov na konfiškáciu sa riadi právnymi nástrojmi uplatniteľnými medzi členskými štátmi, najmä rámcovým rozhodnutím Rady 2005/214/SVV z 24. februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie a rámcovým rozhodnutím Rady 2006/783/SVV zo 6. októbra 2006 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na príkazy na konfiškáciu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 2 písmeno b) bod (ii)
ii) po výkone časti trestu odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúceho odňatie slobody (podmienečné prepustenie /prerušenie trestu);
(ii) po výkone časti trestu odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúceho odňatie slobody (rozhodnutie o podmienečnom prepustení /prerušení trestu), uložením jedného alebo viacerých podmienečných opatrení;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 2 písmeno c)
c) "alternatívna sankcia" je povinnosť alebo pokyn uložený ako samostatná sankcia, ktorá nie je trestom odňatia slobody, opatrením zahŕňajúcim odňatie slobody ani peňažnou sankciou ;
c) "alternatívna sankcia" je povinnosť alebo pokyn uložený ako samostatná sankcia, ktorá nie je spojená s odňatím slobody ani platbou určitej sumy ;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 2 písmeno d)
d) "podmienečné odsúdenie" je rozhodnutie súdu, v ktorom sa uloženie trestu podmienečne odložilo uložením jedného alebo viacerých podmienečných opatrení;
d) "podmienečné odsúdenie" je rozhodnutie súdu, v ktorom sa uloženie trestu podmienečne odložilo a súčasne sa uložilo jedno alebo viaceré podmienečné opatrenia ;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 2 písmeno g)
g) "vykonávajúci štát" je členský štát, v ktorom sa dohliada na podmienečné opatrenia a alternatívne sankcie a v ktorom sa prijímajú všetky ďalšie rozhodnutia súvisiace s výkonom rozsudku, pokiaľ prevzal právomoc tak konať.
g) "vykonávajúci štát" je členský štát, v ktorom sa dohliada na podmienečné opatrenia a alternatívne sankcie a v ktorom sa prijímajú všetky ďalšie rozhodnutia súvisiace s výkonom podmienečných trestov, alternatívnych sankcií a podmienečných odsúdení po prijatí rozhodnutia podľa článku 7.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 2 písmeno g a) (nové)
ga) "zákonný a zvyčajný pobyt" je pobyt v mieste, v ktorom dotknutá osoba vytvorila stále centrum svojich záujmov a ktoré sa určí na základe všetkých relevantných údajov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 3
Toto rámcové rozhodnutie neovplyvňuje ani nemení povinnosť rešpektovať základné práva a základné právne zásady zakotvené v článku 6 Zmluvy o Európskej únii.
Toto rámcové rozhodnutie neovplyvňuje ani nemení povinnosť rešpektovať základné práva a základné právne zásady zakotvené v článku 6 Zmluvy o Európskej únii a v ústavách členských štátov .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 4 odsek 1
1.  Každý členský štát oznámi Generálnemu sekretariátu Rady justičný orgán alebo justičné orgány, ktoré sú podľa jeho vnútroštátnych právnych predpisov príslušné konať podľa tohto rámcového rozhodnutia v situácii, keď tento členský štát je štátom pôvodu alebo vykonávajúcim štátom.
1.  Každý členský štát oznámi Generálnemu sekretariátu Rady, ktorý orgán alebo orgány podľa jeho vnútroštátnych právnych predpisov príslušné konať podľa tohto rámcového rozhodnutia v situácii, keď tento členský štát je štátom pôvodu alebo vykonávajúcim štátom. Zoznam príslušných orgánov sa zverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 5 odsek 1 uvádzacia časť
1.  Rozsudky, ktoré obsahujú jedno alebo viac z nasledujúcich podmienečných opatrení alebo alternatívnych sankcií , sa môže zaslať inému členskému štátu, v ktorom má odsúdená osoba zákonný a obvyklý pobyt, na účely uznania uvedených opatrení a sankcií a dohľadu nad nimi:
1.  Rozsudky alebo rozhodnutia o podmienečnom prepustení , ktoré obsahujú jedno alebo viac z nasledujúcich podmienečných opatrení alebo povinností alebo pokynov , sa môžu zaslať inému členskému štátu, v ktorom má odsúdená osoba zákonný a obvyklý pobyt, na účely uznania uvedených opatrení alebo povinností alebo pokynov a dohľadu nad nimi. Osvedčenie uvedené v článku 6 môže na účely dohľadu obsahovať jedno alebo viac podmienečných opatrení alebo povinností alebo pokynov obsiahnutých v rozsudku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 5 odsek 1 písmeno a)
a) povinnosť odsúdenej osoby informovať príslušný orgán vo vykonávajúcom štáte o akejkoľvek zmene pobytu;
a) povinnosť odsúdenej osoby informovať príslušný orgán vo vykonávajúcom štáte o akejkoľvek zmene pobytu alebo mieste zamestnania alebo štúdia ;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 5 odsek 1 písmeno b)
b) povinnosť neopúšťať bez povolenia určité miesta v štáte pôvodu alebo vo vykonávajúcom štáte alebo do nich nevstupovať a iné príkazy týkajúce sa životného štýlu, pobytu, vzdelávania a odbornej prípravy, povolania alebo činností vo voľnom čase ;
b) povinnosť nevstupovať bez povolenia na určité miesta v štáte pôvodu alebo vo vykonávajúcom štáte, ako aj iné príkazy týkajúce sa životného štýlu , pobytu, vzdelávania a odbornej prípravy, povolania alebo voľnočasových aktivít ;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 5 odsek 1 písmeno e)
e) povinnosť nahradiť škodu spôsobenú trestným činom;
e) povinnosť nahradiť škodu spôsobenú trestným činom a informovať príslušný orgán vykonávajúceho štátu o splnení tejto povinnosti ;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 5 odsek 1 a (nový)
1a.  Na účely tohto rámcového rozhodnutia musí byť dotknutá osoba vypočutá v príslušnom procese pred postúpením rozsudku alebo rozhodnutia o podmienečnom prepustení.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 5 odsek 3
3.  Okrem opatrení a sankcií, ktoré sú uvedené v odseku 1, osvedčenie uvedené v článku 6 obsahuje len opatrenia alebo sankcie , ktoré dotknutý vykonávajúci štát oznámil v súlade s odsekom 2.
3.  Okrem opatrení a sankcií, ktoré sú uvedené v odseku 1, osvedčenie uvedené v článku 6 obsahuje len podmienečné opatrenia alebo povinnosti alebo pokyny , ktoré dotknutý vykonávajúci štát oznámil v súlade s odsekom 2.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 6 odsek 1
1.  Rozsudok alebo jeho overenú kópiu spolu s osvedčením , ktorého štandardný formulár je uvedený v prílohe I, zašle príslušný justičný orgán štátu pôvodu priamo príslušnému justičnému orgánu vykonávajúceho štátu akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim vyhotovenie písomného záznamu za podmienok umožňujúcich vykonávajúcemu štátu overiť ich pravosť. Originál rozsudku alebo jeho overená kópia a originál osvedčenia sa zašlú vykonávajúcemu štátu, ak o to požiada. Všetka úradná komunikácia prebieha priamo medzi uvedenými príslušnými justičnými orgánmi.
1.  Osvedčenie , ktorého štandardný formulár je uvedený v prílohe I, spolu s rozsudkom alebo jeho overenou kópiou, prípadne rozhodnutím o podmienečnom prepustení, zašle príslušný justičný orgán štátu pôvodu priamo príslušnému justičnému orgánu vykonávajúceho štátu akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim vyhotovenie písomného záznamu za podmienok umožňujúcich vykonávajúcemu štátu overiť ich pravosť. Originál rozsudku alebo jeho overená kópia a originál osvedčenia sa zašlú vykonávajúcemu štátu, ak o to požiada. Všetka úradná komunikácia prebieha priamo medzi uvedenými príslušnými justičnými orgánmi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 6 odsek 3
3.  Príslušný justičný orgán štátu pôvodu postupuje rozsudok spolu s osvedčením vždy len jednému vykonávajúcemu štátu.
3.  Príslušný justičný orgán štátu pôvodu postupuje rozsudok spolu s osvedčením (a každým rozhodnutím o podmienečnom prepustení) vždy len jednému vykonávajúcemu štátu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 6 odsek 5
5.  Ak justičný orgán vykonávajúceho štátu, ktorému sa doručí rozsudok spolu s osvedčením, nemá právomoc ho uznať, postúpi z úradnej moci rozsudok spolu s osvedčením príslušnému justičnému orgánu. Uvedený príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu bezodkladne informuje príslušný justičný orgán štátu pôvodu akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim vyhotovenie písomného záznamu, že rozsudok a osvedčenie sa mu postúpili .
5.  Ak justičný orgán vykonávajúceho štátu, ktorému sa doručí rozsudok spolu s osvedčením (a každým rozhodnutím o podmienečnom prepustení) , nemá právomoc ho uznať, postúpi z úradnej moci rozsudok spolu s osvedčením príslušnému justičnému orgánu. Uvedený príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu bezodkladne informuje príslušný justičný orgán štátu pôvodu akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim vyhotovenie písomného záznamu, že rozsudok a osvedčenie mu boli postúpené .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 7 odsek 1
1.  Príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu uzná rozsudok zaslaný v súlade s postupom podľa článku 6 a bezodkladne prijme všetky potrebné opatrenia pre dohľad nad podmienečnými opatreniami a alternatívnymi sankciami , pokiaľ nerozhodne o uplatnení jedného z dôvodov odmietnutia uznania rozsudku a prevzatia dohľadu nad ním, ktoré sú uvedené v článku 9.
1.  Príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu uzná rozsudok zaslaný v súlade s postupom podľa článku 6 a bezodkladne prijme všetky potrebné opatrenia pre dohľad nad podmienečnými opatreniami a povinnosťami a pokynmi, ktoré predstavujú alternatívnu sankciu , pokiaľ nerozhodne o uplatnení jedného z dôvodov odmietnutia uznania rozsudku a dohľadu nad ním, ktoré sú uvedené v článku 9.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 7 odsek 2
2.  Ak je druh alebo trvanie podmienečných opatrení alebo alternatívnych sankcií nezlučiteľné so zákonnými ustanoveniami vykonávajúceho štátu, príslušný justičný orgán v uvedenom štáte ich môže prispôsobiť v súlade s podmienečnými opatreniami a alternatívnymi sankciami , ktoré sú ustanovené v práve vykonávajúceho štátu pre skutky rovnakého druhu . Prispôsobené podmienečné opatrenia alebo alternatívne sankcie musia v čo najväčšej miere zodpovedať tým, ktoré sa uložili v štáte pôvodu.
2.  Ak je trvanie podmienečných opatrení alebo alternatívnych sankcií nezlučiteľné so zákonnými ustanoveniami vykonávajúceho štátu, príslušný justičný orgán v uvedenom štáte ho môže prispôsobiť podmienečným opatreniam a povinnostiam a pokynom, ktoré predstavujú existujúce alternatívne sankcie , ktoré sú ustanovené v práve vykonávajúceho štátu pre podobné skutky. Prispôsobené podmienečné opatrenia alebo alternatívne sankcie musia v čo najväčšej miere zodpovedať tým, ktoré sa uložili v štáte pôvodu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 7 odsek 3 a (nový)
3a.  V prípade ak by podmienečné opatrenia alebo alternatívne sankcie mali byť prispôsobené podľa odseku 2, príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu bezodkladne oznámi toto rozhodnutie príslušnému justičnému orgánu štátu pôvodu. Po prijatí takéhoto oznámenia môže príslušný justičný orgán štátu pôvodu rozhodnúť o stiahnutí osvedčenia a rozsudku, prípadne rozhodnutia o podmienečnom prepustení. V takomto prípade musí byť zaručené právo na vypočutie odsúdenej osoby.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 9 odsek 1 uvádzacia časť
1.  Príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu môže odmietnuť uznať rozsudok a prevziať zodpovednosť za dohľad nad podmienečnými opatreniami a alternatívnymi sankciami, ak:
1.  Príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu môže odmietnuť uznať rozsudok (prípadne rozhodnutie o podmienečnom prepustení) a prevziať zodpovednosť za dohľad nad podmienečnými opatreniami a alternatívnymi sankciami, ak:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 9 odsek 1 písmeno a)
a) osvedčenie uvedené v článku 6 je neúplné alebo zjavne nezodpovedá rozsudku a nebolo doplnené alebo opravené v primeranej lehote stanovenej príslušným justičným orgánom vykonávajúceho štátu;
a) osvedčenie uvedené v článku 6 je neúplné alebo zjavne nezodpovedá rozsudku alebo rozhodnutiu o podmienečnom prepustení a nebolo doplnené alebo opravené v primeranej lehote stanovenej príslušným justičným orgánom vykonávajúceho štátu;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 9 odsek 1 písmeno b)
b) nie sú splnené kritériá stanovené v článku 5;
b) nie sú splnené kritériá stanovené v článku 5 (vrátane – ale nie len – povinnosti zákonného a zvyčajného pobytu vo vykonávajúcom štáte) ;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 9 odsek 1 písmeno e)
e) trestné stíhanie alebo výkon trestu je premlčaný podľa práva vykonávajúceho štátu a týka sa skutku, ktorý spadá do právomoci vykonávajúceho štátu podľa jeho vnútroštátneho práva ;
e) trest je premlčaný podľa práva vykonávajúceho štátu;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 9 odsek 1 písmeno i)
i) rozsudok ukladá liečenie/terapiu, na ktoré bez ohľadu na ustanovenie článku 7 ods. 2 vykonávajúci štát nemôže dohliadať vzhľadom na svoj právny alebo zdravotnícky systém ; alebo
i) rozsudok, prípadne rozhodnutie o podmienečnom prepustení, ukladá liečenie/terapiu, na ktoré bez ohľadu na ustanovenie článku 7 ods. 2 vykonávajúci štát nemôže dohliadať vzhľadom na svoj systém zdravotníctva ; alebo
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 9 odsek 1 písmeno j)
j) v prípade uvedenom v článku 13 ods. 1 nebolo možné dosiahnuť dohodu o prispôsobení podmienečných opatrení alebo alternatívnych sankcií.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 9 odsek 1 písmeno j a) (nové)
ja) osvedčenie alebo rozsudok zahŕňa opatrenia, ktoré nie sú uvedené alebo prijaté podľa článku 5 ods. 1 a 2 tohto rámcového rozhodnutia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 9 odsek 2
2.  Pred tým, ako v prípadoch uvedených v odseku 1 príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu rozhodne o odmietnutí uznať rozsudok a prevziať zodpovednosť za dohľad nad podmienečnými opatreniami a alternatívnymi sankciami, vhodným spôsobom komunikuje s príslušným justičným orgánom štátu pôvodu a v prípade potreby ho požiada o poskytnutie všetkých dodatočných informácií.
2.  Pred tým, ako v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a), b), c), h) a i) príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu rozhodne neuznať rozsudok, prípadne rozhodnutie o podmienečnom prepustení, a prevziať zodpovednosť za dohľad nad podmienečnými opatreniami a alternatívnymi sankciami, vhodným spôsobom komunikuje s príslušným justičným orgánom štátu pôvodu a v prípade potreby ho požiada o poskytnutie všetkých dodatočných informácií.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 10 odsek 1
1.  Príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu do 10 dní od doručenia rozsudku a osvedčenia rozhodne, či uzná rozsudok a prevezme zodpovednosť za dohľad nad podmienečnými opatreniami a alternatívnymi sankciami. Svoje rozhodnutie bezodkladne oznámi príslušnému justičnému orgánu štátu pôvodu akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim vyhotovenie písomného záznamu. Odmietnutie uznať rozsudok a odmietnutie prevziať zodpovednosť za dohľad sa musia zdôvodniť.
1.  Príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu do 30 dní od doručenia rozsudku a osvedčenia rozhodne, či uzná rozsudok a prevezme zodpovednosť za dohľad nad podmienečnými opatreniami a alternatívnymi sankciami. Svoje rozhodnutie bezodkladne oznámi príslušnému justičnému orgánu štátu pôvodu akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim vyhotovenie písomného záznamu. Odmietnutie uznať rozsudok a odmietnutie prevziať zodpovednosť za dohľad sa musia zdôvodniť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 10 odsek 2
2.  Ak v konkrétnom prípade príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu nemôže dodržať lehotu ustanovenú v odseku 1, bezodkladne oznámi akýmkoľvek spôsobom, ktorý si zvolí, príslušnému justičnému orgánu štátu pôvodu dôvody meškania a uvedie, za ako dlho očakáva vydanie konečného rozhodnutia.
2.  Ak vo výnimočnom prípade príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu nemôže dodržať lehotu ustanovenú v odseku 1, bezodkladne oznámi akýmkoľvek spôsobom, ktorý si zvolí, príslušnému justičnému orgánu štátu pôvodu dôvody meškania a uvedie, za ako dlho očakáva vydanie konečného rozhodnutia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 11
Dohľad nad podmienečnými opatreniami a alternatívnymi sankciami sa riadi právom vykonávajúceho štátu.
Dohľad nad podmienečnými opatreniami a povinnosťami a pokynmi, ktoré predstavujú alternatívne sankcie , sa riadi právom vykonávajúceho štátu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 12 odsek 1
1.  Príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu má právomoc prijať všetky následné rozhodnutia týkajúce sa podmienečných trestov, alternatívnych sankcií alebo podmienečných odsúdení, ako sú zmena podmienečných opatrení, zrušenie odkladu trestu, uloženie trestu v prípade podmienečného odsúdenia alebo odpustenie zvyšku trestu . Právo vykonávajúceho štátu sa vzťahuje na uvedené rozhodnutia a tiež na všetky dôsledky vyplývajúce z rozsudku.
1.  Príslušný orgán vykonávajúceho štátu má právomoc prijať všetky následné rozhodnutia týkajúce sa podmienečných trestov, alternatívnych sankcií, podmienečných odsúdení alebo podmienečného prepustenia , ako sú zmena podmienečných opatrení, zrušenie odkladu trestu, uloženie trestu v prípade podmienečného odsúdenia, jeho zrušenie alebo skončenie . Právo vykonávajúceho štátu sa vzťahuje na uvedené rozhodnutia a tiež na všetky dôsledky vyplývajúce z rozsudku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 12 odsek 2
2.  Príslušný justičný orgán štátu pôvodu si môže vyhradiť právomoc prijať všetky následné rozhodnutia týkajúce sa podmienečných odsúdení. V tomto prípade sa právo štátu pôvodu vzťahuje na všetky dôsledky vyplývajúce z rozsudku.
2.  Príslušný orgán štátu pôvodu si môže vyhradiť právomoc prijať všetky následné rozhodnutia týkajúce sa podmienečných odsúdení. V tomto prípade sa právo štátu pôvodu vzťahuje na všetky rozhodnutia uvedené v odseku 1 a všetky dôsledky vyplývajúce z rozsudku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 12 odsek 3
3.  Každý členský štát môže v čase transpozície tohto rámcového rozhodnutia uviesť, že ako vykonávajúci štát môže v jednotlivých prípadoch odmietnuť prevziať zodpovednosť, ako je uvedené v odseku 1. V týchto prípadoch sa v súlade s postupom ustanoveným v článku 10 prijme rozhodnutie a zašle oznámenie. Toto nemá vplyv na povinnosť ustanovenú v článku 7 ods. 1.
3.  Každý členský štát môže v čase prijatia tohto rámcového rozhodnutia alebo neskôr, počas transpozície, prostredníctvom vyhlásenia uloženého na generálnom sekretariáte Rady uviesť, že ako vykonávajúci štát v prípadoch určených týmto členským štátom odmieta prevziať zodpovednosť podľa odseku 1. V týchto prípadoch sa v súlade s postupom ustanoveným v článku 10 prijme rozhodnutie s odôvodnením a zašle oznámenie. Toto nemá vplyv na povinnosť ustanovenú v článku 7 ods. 1. Členský štát môže takéto vyhlásenie kedykoľvek odvolať. Vydanie alebo odvolanie vyhlásenia sa zverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 13
Článok 13
Konzultácie medzi príslušnými justičnými orgánmi
1.  Ak má príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu v úmysle vykonať prispôsobenia, ako je ustanovené v článku 7 ods. 2 a 3, najprv sa poradí s príslušným justičným orgánom štátu pôvodu o upravených podmienečných opatreniach alebo alternatívnych sankciách.
vypúšťa sa
2.  Pri postupovaní rozsudku a osvedčenia, ako je ustanovené v článku 6, môže príslušný justičný orgán štátu pôvodu upustiť od konzultácií uvedených v odseku 1. V takomto prípade sa v súlade s článkom 7 ods. 2 a 3 príslušnému justičnému orgánu štátu pôvodu následne oznámia akékoľvek prispôsobenia vykonané príslušným justičným orgánom vykonávajúceho štátu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 14 názov
Povinnosti zainteresovaných orgánov, ak má vykonávajúci štát právomoc pre všetky ďalšie rozhodnutia
Povinnosti zainteresovaných orgánov, ak má vykonávajúci štát právomoc pre všetky následné rozhodnutia
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 14 odsek 1 písmeno a)
a) zmeny podmienečných opatrení alebo alternatívnej sankcie ;
a) alternatívne sankcie a zmena podmienečných opatrení;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Článok 14 odsek 1 písmeno b)
b) zrušenia odkladu trestu ;
b) zrušenia podmienečného trestu alebo podmienečného odsúdenia ;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Článok 14 odsek 1 písmeno c)
c) uloženia trestu v prípade podmienečného odsúdenia;
Netýka sa slovenského znenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Článok 14 odsek 1 písmeno d)
d) skončenia podmienečných opatrení alebo alternatívnej sankcie.
d) skončenia podmienečného trestu, podmienečného odsúdenia alebo alternatívnej sankcie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Článok 14 odsek 1 a (nový)
1a.  V prípadoch zrušenia podmienečných trestov, podmienečných odsúdení alebo alternatívnych sankcií je vykonávajúci štát zodpovedný za výkon trestu odňatia slobody uloženého v rozsudku, okrem prípadov podľa článku 12 ods. 2 a 3.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Článok 14 odsek 2
2.  Príslušný justičný orgán štátu pôvodu bezodkladne oznámi príslušnému justičnému orgánu vykonávajúceho štátu akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim vyhotovenie písomného záznamu, všetky okolnosti alebo zistenia, ktoré by podľa jeho názoru mohli viesť k zrušeniu odkladu trestu alebo zmene podmienečných opatrení alebo alternatívnej sankcie .
2.  Príslušný justičný orgán štátu pôvodu bezodkladne oznámi príslušnému justičnému orgánu vykonávajúceho štátu akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim vyhotovenie písomného záznamu, všetky okolnosti alebo zistenia, ktoré by podľa jeho názoru mohli viesť k zrušeniu odkladu trestu alebo podmienečného odsúdenia alebo zmene podmienečných opatrení alebo povinností alebo pokynov, ktoré predstavujú alternatívnu sankciu .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Článok 14 odsek 2 a (nový)
2a.  Justičné orgány musia vypočuť odsúdenú osobu pred stanovením trestu v prípade podmienečného odsúdenia alebo pred zrušením odkladu trestu v záujme zabezpečenia účinnosti základnej zásady vypočutia odsúdeného .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Článok 15 názov
Povinnosti zainteresovaných orgánov, ak má štát pôvodu právomoc pre všetky ďalšie rozhodnutia
Povinnosti zainteresovaných orgánov, ak má štát pôvodu právomoc pre všetky následné rozhodnutia
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Článok15 odsek 1 uvádzacia časť
1.  Ak má príslušný justičný orgán štátu pôvodu právomoc pre všetky ďalšie rozhodnutia v súlade s článkom 12 ods. 2 a 3, príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu mu bezodkladne oznámi:
1.  Ak má príslušný justičný orgán štátu pôvodu právomoc pre všetky následné rozhodnutia v súlade s článkom 12 ods. 2 a 3, príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu mu bezodkladne oznámi:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Článok 15 odsek 1 písmeno a)
a) akékoľvek porušenie podmienečného opatrenia alebo alternatívnej sankcie, a
a) porušenie podmienečného opatrenia alebo povinností a pokynov, ktoré predstavujú alternatívnu sankciu , a
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Článok 15 odsek 1 písmeno b) bod (i)
i) môže viesť k zmene podmienečných opatrení alebo alternatívnej sankcie,
i) môže viesť k zmene podmienečných opatrení alebo povinností alebo pokynov, ktoré predstavujú alternatívnu sankciu ,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Článok 15 odsek 1 písmeno b) bod (ii)
ii) je relevantné pre uloženie trestu v prípade podmienečného odsúdenia, alebo
Netýka sa slovenského znenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Článok 15 odsek 1 písmeno b) bod (iii)
iii) by mohlo mať za následok zrušenie odkladu trestu.
iii) by mohlo mať za následok zrušenie odkladu trestu a podmienečného odsúdenia .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Článok 15 odsek 3
3.  Pred prijatím rozhodnutia o uložení trestu v prípade podmienečného odsúdenia alebo o zrušení odkladu trestu musí byť odsúdená osoba vypočutá na súde. Ak je to vhodné, táto požiadavka sa môže splniť podľa postupu, ktorý je ustanovený v článku 10 Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie z 29. mája 2000 .
3.  Pred prijatím rozhodnutia o uložení trestu v prípade podmienečného odsúdenia alebo o zrušení odkladu trestu musia justičné orgány vypočuť odsúdenú osobu v záujme zabezpečenia účinnosti základnej zásady vypočutia odsúdeného .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Článok 15 odsek 4 písmeno a)
a) zmeny podmienečných opatrení alebo alternatívnej sankcie ;
a) zmeny podmienečných opatrení alebo povinností alebo pokynov, ktoré tvoria alternatívnu sankciu ;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Článok 15 odsek 4 písmeno b)
b) zrušenia odkladu trestu;
b) zrušenia odkladu trestu a podmienečného odsúdenia ;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Článok 15 odsek 4 písmeno c)
c) uloženia trestu v prípade podmienečného odsúdenia;
Netýka sa slovenského znenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Článok 15 odsek 4 písmeno d)
d) skončenia podmienečných opatrení alebo alternatívnej sankcie .
d) skončenia podmienečného trestu, podmienečného odsúdenia alebo alternatívnej sankcie .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Článok 15 odsek 4 a (nový)
4a.  Akúkoľvek zmenu podmienečného opatrenia alebo povinností alebo pokynov, ktoré predstavujú alternatívne sankcie musí príslušný justičný orgán štátu pôvodu uskutočniť so zreteľom na článok 5. V prípade zmeny môže príslušný orgán vykonávajúceho štátu prijať nové rozhodnutie v súlade s článkom 7 ods. 2 alebo článkom 9 ods. 1 písm. i).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Článok 15 odsek 5
5.  V prípade uloženia trestu alebo zrušenia odkladu trestu príslušný justičný orgán štátu pôvodu zároveň oznámi príslušnému justičnému orgánu vykonávajúceho štátu, či má v úmysle zaslať vykonávajúcemu štátu:
5.  V prípade uloženia trestu alebo zrušenia odkladu trestu príslušný justičný orgán štátu pôvodu zároveň oznámi príslušnému justičnému orgánu vykonávajúceho štátu skutočnosť, že nie je potrebné dohliadať nad podmienečnými opatreniami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Článok 15 odsek 5 písmeno a)
a) rozsudok a osvedčenie ustanovené v rámcovom rozhodnutí Rady 2007/...*/SVV na účely prevzatia zodpovednosti za výkon opatrenia zahŕňajúceho odňatie slobody; alebo
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Článok 15 odsek 5 písmeno b)
b) európsky zatýkací rozkaz na účely odovzdania odsúdenej osoby v súlade s rámcovým rozhodnutím Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Článok 15 odsek 6
6.  Ak povinnosť vykonať podmienečné opatrenia alebo alternatívne sankcie uplynula, príslušný orgán vykonávajúceho štátu ukončí nariadené opatrenia čo najskôr potom, ako mu to náležite oznámil príslušný orgán štátu pôvodu.
6.  Príslušný orgán vykonávajúceho štátu ukončí výkon podmienečných opatrení a dohľad nad nimi potom, ako mu to oznámil príslušný orgán štátu pôvodu podľa odseku 5.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Článok 16 názov
Amnestia a milosť
Amnestia, milosť a revízia rozsudku
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Článok 16 odsek 1 a (nový)
Len štát pôvodu môže rozhodnúť o žiadosti o revíziu rozsudku o podmienečnom treste, alternatívnych sankciách a podmienečných opatreniach, ktorých dohľad a výkon upravuje toto rámcové rozhodnutie .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Článok 17
Ak odsúdená osoba opustí vykonávajúci štát a zriadi si miesto svojho zákonného a obvyklého pobytu v inom členskom štáte , príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu postúpi právomoc, pokiaľ ide o dohľad nad podmienečnými opatreniami a alternatívnymi sankciami a o všetky ďalšie rozhodnutia týkajúce sa výkonu rozsudku, príslušnému justičnému orgánu štátu pôvodu.
Ak odsúdená osoba opustí územie vykonávajúceho štátu alebo ukončí svoj zákonný alebo zvyčajný pobyt vo vykonávajúcom štáte , príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu postúpi právomoc, pokiaľ ide o dohľad nad podmienečnými opatreniami a povinnosťami alebo pokynmi, ktoré predstavujú alternatívnu sankciu , ako aj ďalšími rozhodnutiami týkajúcimi sa výkonu rozsudku, prípadne rozhodnutiami o podmienečnom prepustení, príslušnému justičnému orgánu štátu pôvodu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Článok 17 odsek 1 a (nový)
Postúpenie právomoci uvedené v odseku 1 sa musí uskutočniť ak štát pôvodu o to požiada príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu z dôvodu prebiehajúcich ďalších trestných konaní proti osobe v štáte pôvodu.

(1) Ú. v. EÚ C 147, 30.6.2007, s. 1.

Posledná úprava: 15. augusta 2008Právne oznámenie