Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0805(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0362/2007

Predkladané texty :

A6-0362/2007

Rozpravy :

PV 24/10/2007 - 19
CRE 24/10/2007 - 19

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0476

Prijaté texty
WORD 44k
Štvrtok, 25. októbra 2007 - Štrasburg Finálna verzia
Uplatňovanie zásady vzájomného uznávania rozsudkov v trestných veciach*
P6_TA(2007)0476A6-0362/2007

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o návrhu rámcového rozhodnutia Rady o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania rozsudkov v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce odňatie slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii (9688/2007 - C6-0209/2007 – 2005/0805(CNS))

(Konzultačný postup - opätovná konzultácia)

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na návrh Rady (9688/2007),

–   so zreteľom na podnet Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (7307/2005)(1) ,

–   so zreteľom na svoju pozíciu zo 14. júna 2006(2) ,

–   so zreteľom na článok 31 ods. 1 písm. a) a článok 34 ods. 2 písm. b) Zmluvy o EÚ,

–   so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada opätovne konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0209/2007),

–   so zreteľom na článok 93, článok 51 a článok 55 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0362/2007),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Rady;

2.   žiada Radu, aby zodpovedajúco zmenila a doplnila svoj návrh;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Radou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  Procesné práva v trestnom konaní sú rozhodujúcim prvkom pre zabezpečenie vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi pri justičnej spolupráci, a napriek úsiliu nemeckého predsedníctva sa zatiaľ nedosiahla žiadna dohoda potom, čo Komisia predložila návrh rámcového rozhodnutia o procesných právach, ktorý v prvom čítaní 1 podporil aj Európsky parlament.
--  ----------------------------------------------
1 Ú. v. EÚ C 33 E, 9.2.2006, s. 159.

(1) Ú. v. EÚ C 150, 21.6.2005, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 300 E, 9.12.2006, s. 201.

Posledná úprava: 15. augusta 2008Právne oznámenie