Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0170(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0404/2007

Predkladané texty :

A6-0404/2007

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0478

Prijaté texty
WORD 51k
Štvrtok, 25. októbra 2007 - Štrasburg Finálna verzia
Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu ES/Mozambik *
P6_TA(2007)0478A6-0404/2007

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o návrhu nariadenia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mozambickou republikou (KOM(2007)0472 – C6-0284/2007 – 2007/0170(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na návrh nariadenia Rady (KOM(2007)0472),

–   so zreteľom na článok 37 a článok 300 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0284/2007),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo a stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre rozpočet (A6-0404/2007),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh nariadenia Rady a schvaľuje uzatvorenie dohody;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov a Mozambickej republiky.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  Finančný príspevok Európskeho spoločenstva by sa mal využiť na rozvoj pobrežného obyvateľstva žijúceho z rybolovu a na vytvorenie malých priemyselných podnikov na mrazenie a spracovanie rýb na miestnej úrovni.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 2 b (nové)
(2b)  Je dôležité zabezpečiť zlepšenie kvality informácií predkladaných Európskemu parlamentu. Komisia by mala na tento účel postúpiť závery zo schôdzí spoločného výboru uvedeného v článku 9 dohody .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 3 a (nový)
Článok 3a
Komisia každoročne predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch viacročného sektorového programu uvedeného v článku 7 protokolu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 3 b (nový)
Článok 3b
Komisia postúpi Európskemu parlamentu závery zo schôdzí spoločného výboru uvedeného v článku 9 dohody.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 3 c (nový)
Článok 3c
V priebehu posledného roka platnosti protokolu a pred uzavretím novej dohody, ktorou sa predĺži jeho platnosť, predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní dohody a o podmienkach, za ktorých sa vykonávala.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 3 d (nový)
Článok 3d
Ak je to potrebné, Rada udelí na základe správy uvedenej v článku 3a a po konzultácii s Európskym parlamentom Komisii mandát na rokovanie s cieľom prijatia nového protokolu .
Posledná úprava: 15. augusta 2008Právne oznámenie