Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2641(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0400/2007

Forhandlinger :

PV 23/10/2007 - 16

Afstemninger :

PV 25/10/2007 - 7.9

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0480

Vedtagne tekster
WORD 57k
Torsdag den 25. oktober 2007 - Strasbourg Endelig udgave
Beskyttelse af forbrugerne og prisstigningerne
P6_TA(2007)0480B6-0400, 0401, 0403, 0404 og 0405/2007

Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2007 om de stigende foder- og fødevarepriser

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 33,

-   der henviser til sin holdning af 26. september 2007(1) om udtagning af landbrugsarealer for året 2008,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.   der henviser til, at verdensmarkedspriserne på korn er steget voldsomt de seneste måneder, og at de offentlige og private kornlagre er faldet til det laveste niveau i 40 år,

B.   der henviser til, at de seneste skøn i 2007 viser, at kornhøsten i EU-27 vil blive ca. 8 mio. ton mindre end i 2006,

C.   der henviser til, at kornhøsten i 2006 kun var på 265,5 mio. ton, hvilket førte til, at der kun var 1 mio. ton til intervention i 2007,

D.   der henviser til, at verdens kornforsyning er påvirket af dårlige vejrforhold, navnlig tørke og oversvømmelser, som sandsynligvis hænger sammen med klimaændringerne,

E.   der henviser til, at der i de fleste medlemsstater ikke ses nogen direkte og langfristet forbindelse mellem prisstigningerne på visse produkter og efterspørgslen efter biobrændstoffer, men at det alligevel bør understreges, at en aktiv politik til fremme af majsdyrkning med sigte på produktion af bioetanol i lande som f.eks. USA direkte påvirker foder- og fødevarepriserne, hvilket anerkendes af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD),

F.   der henviser til, at der i den OECD-undersøgelse, der i september 2007 blev offentliggjort om biobrændstofproduktionens konsekvenser for den globale fødevaresikkerhed og for biodiversiteten, advares om, at kampen om jord og ressourcer til fødevare- og foderstofproduktion på den ene side og til brændstof på den anden side kan hæve fødevarepriserne i en sådan grad, at det kan true adgangen til fødevarer for de fattigste befolkningsgrupper og regioner,

G.   der henviser til, at verdens efterspørgsel efter fødevarer vokser hurtigere end udbuddet, ikke mindst på grund af voksende indkomster i de nye økonomier som f.eks. Indien og Kina, kombineret med voksende befolkningstal, hvilket øger efterspørgslen efter navnlig kød og mejeriprodukter og dermed også efter foder,

H.   der henviser til, at mangelen på fødevarer fortsat er en realitet for over 854 mio. mennesker, hvoraf ca. 820 mio. lever i udviklingslande,

I.   der henviser til, at detailpriserne på fødevarer ikke er fulgt med leveomkostningerne, og at producentpriserne ikke er fulgt med detailpriserne,

J.   der henviser til, at de store engrosvirksomheder og et mindre antal store detailvirksomheder i EU har betragtelig magt i forbindelse med fastsættelse af prisen på fødevarer, og at koncentrationen af dem er sådan, at det nærmer sig en dominerende stilling over for producenterne,

K.   der henviser til, at de stigende priser på blandingsfoder presser produktionsomkostningerne op inden for kvægsektoren,

L.   der henviser til, at den fælles landbrugspolitik i de seneste 15 år er ændret radikalt som reaktion på et pres fra det europæiske samfund og dets økonomi, der er i stadig udvikling, og der henviser til, at "afkobling" gør det muligt for landbrugerne at reagere på markedets signaler,

M.   der henviser til, at EF-traktatens artikel 33 fastsætter, at den fælles landbrugspolitik har til formål at sikre forsyningerne og at sikre forbrugerne rimelige priser på landbrugsvarer,

Udtagning af landbrugsarealer

1.   glæder sig over, at Rådet (landbrug) for nylig traf afgørelse om at vedtage Kommissionens forslag om at suspendere forpligtelserne til udtagning for 2008(2) ;

2.   noterer sig Kommissionens vurdering af, at dette vil frigøre ca. 2,9 mio. hektar til kornproduktion og øge høstes i 2008 med ca. 10 mio. t;

3.   beklager, at Rådet ikke tillige vedtog Parlamentets ændringsforslag om også at suspendere udtagningen for 2009 og forventer, at dette spørgsmål bliver taget op ved det forestående sundhedstjek af den fælles landbrugspolitik;

Fødevareproduktion og -salg

4.   noterer sig kommissionsmedlem Mariann Fischer Boels nylige udtalelse om, at priserne på kød og kødprodukter kan stige med op til 30 % i 2008 på grund af de øgede foderudgifter;

5.   konstaterer, at de øgede mælkepriser i 2007 udgør en lille, men meget nødvendig indkomstforbedring for mælkeproducenterne, men er problematiske for forbrugerne og gør det mere vanskeligt at sikre de nødvendige forsyninger af mejeriprodukter, f.eks. til skoler og hospitaler;

6.   opfordrer Kommissionen til omgående at foreslå en midlertidig forhøjelse af mælkekvoterne for at stabilisere priserne på det indre marked;

7.   konstaterer med bekymring, at EU's fjerkræproducenter må betale 40-60 % mere for foderet end for et år siden, navnlig fordi foder udgør omkring 60 % af deres samlede udgifter;

8.   understreger på det kraftigste, at råvarepriserne udgør en relativt lille del af de samlede udgifter til mange fødevarer, navnlig forarbejdede fødevarer, og at prisen på hvede, selv efter de seneste stigninger i hvedepriserne, andrager mindre end 10 % af detailprisen for et brød i UK og mindre end 5 % af prisen på en "baguette" i Frankrig;

9.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at analysere de store forskelle mellem producentpriserne og de priser, de større detailvirksomheder tager; mener, at Kommissionen navnlig bør undersøge konsekvenserne af en koncentration af detailsektoren, der især skader mindre producenter, mindre virksomheder og forbrugerne, og bør anvende alle de retlige muligheder, den har, hvis der konstateres misbrug af magt på markedet;

10.   opfordrer Kommissionen til at godkende forskud på direkte betalinger til kvægproducenterne, navnlig til dem, der er ramt af sygdomme (f.eks. bluetongue), da disse risikerer alvorlige likviditetsproblemer som følge af de højere foderpriser;

Biobrændstoffer

11.   understreger, at kun en meget ringe del af EU's kornproduktion i øjeblikket anvendes til produktion af biobrændstoffer, og at opfyldelse af EU's mål for biobrændstof i 2020 kun vil kræve anvendelse af 15 % af EU's landbrugsareal;

12.   konstaterer, at det areal i EU, der anvendes til energiafgrøder, siden 2004 er blevet tidoblet til 2,84 mio. hektar;

13.   understreger, at biobrændstoffer i øjeblikket er den eneste erstatning for fossilt brændsel, der findes på markedet i større målestok, og at de, i modsætning til fossilt brændsel, er vedvarende og kan føre til en betragtelig reduktion af udledningen af drivhusgasser;

14.   konstaterer, at når en ton korn i EU anvendes til produktion af bioetanol, vil op til 40 % vende tilbage til dyrefodersektoren i form af biprodukter;

15.   anmoder imidlertid Kommissionen og medlemsstaterne om at gøre mere for at fremme anvendelse og produktion af andengenerations bioenergi, som i højere grad udvindes af gødning og affald fra landbruget end af primære landbrugsprodukter;

16.   opfordrer Kommissionen til at udføre en konsekvensanalyse for miljø og fødevaresikkerhed, der tager højde for konkurrencen om jord og ressourcer mellem fødevareproduktionen og den plantebaserede brændstofproduktion, herunder konsekvenserne af klimaændringer og mulige foranstaltninger til forhindring af yderligere svind i ressourcer til fødevareproduktion;

Import og eksport

17.   konstaterer med alvorlig bekymring, at udgifterne til blandingsfoder er steget med 75 EUR pr. ton og fortsat stiger på grund af en akut mangel på foderkorn, og at dette medfører årlige udgifter på 10 mia. EUR for EU's kvægproduktion;

18.   noterer sig Kommissionens meddelelse fra den seneste samling i Rådet (landbrug) i september 2007 om udarbejdelsen af et forslag om at ophæve importafgifterne for korn for 2008 som et middel til at løse den vanskelige situation inden for kvægproduktionen, navnlig svinekødssektoren;

19.   understreger, at sådanne afgørelser kan svække EU's position under WTO-forhandlingerne om markedsadgang;

20.   understreger, at en sådan afgørelse ikke må danne præcedens for andre sektorer, som f.eks. ris;

21.   afviser alle foranstaltninger med sigte på at fastsætte eksportkvoter og -afgifter for EU's landbrugsproduktion;

22.   kræver, at aktører fra tredjelande omfattes af samme strenge kontrol som producenter i EU-lande;

23.   opfordrer Kommissionen til at gøre status over mulige foranstaltninger til udbudsstyring og fødevaresikkerhed, der kan hindre ekstrem ustabilitet i foder- og fødevarepriserne og ikke-bæredygtig konkurrence mellem fødevare- og brændstofproduktion;

Den usikre fødevareforsyning på verdensplan

24.   er opmærksom på, at en reduceret fødevareforsyning på verdensplan vil få alvorlige konsekvenser, navnlig for udviklingslande med fødevaremangel og lave indkomster, og at disse landes udgifter til import af korn forventes at ville stige betragteligt - til et rekordhøjt niveau på 28 mia. USD i 2007/2008, en stigning på ca.14 % i forhold til sidste års allerede høje niveau;

25.   konstaterer, at udviklingslandene som helhed vil anvende et rekordhøjt beløb på 52 mia. USD i 2007/2008 til import af korn;

26.   opfordrer Kommissionen til nøje at undersøge konsekvenserne af et utilstrækkeligt udbud af korn og olieafgrøder for de mest sårbare fødevareproducenter og for forbrugerne i EU og tredjelande og til at forelægge forslag til instrumenter og foranstaltninger, der kan hindre afbrydelser i fødevareforsyningen og inflationseffekten af yderligere prisstigninger;

27.   opfordrer Kommissionen til at foretage en dybtgående analyse af tendenserne på verdensmarkedet, inklusive udviklingslandenes øgede efterspørgsel efter fødevarer, med henblik på som led i sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik at overveje oprettelse af permanente mekanismer til at sikre tilstrækkelige forsyninger fremover;

28.   opfordrer Kommissionen til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre et bæredygtigt landbrug, der er i stand til at bidrage til en betydelig nedbringelse af udledningen af drivhusgasser og sikre medlemsstaternes fødevaresuverænitet;

o
o   o

29.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0411.
(2) Rådets forordning (EF) nr. 1107/2007 af 26. september 2007 om fravigelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere for så vidt angår udtagning for året 2008 (EUT L 253 af 28.9.2007, s. 1).

Seneste opdatering: 28. august 2008Juridisk meddelelse