Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2641(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B6-0403/2007

Rozpravy :

PV 23/10/2007 - 16
CRE 23/10/2007 - 16

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.9

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0480

Prijaté texty
WORD 58k
Štvrtok, 25. októbra 2007 - Štrasburg Finálna verzia
Rast cien potravín a ochrana spotrebiteľa
P6_TA(2007)0480B6-0400, 0401, 0403, 0404 a 0405/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o zvyšovaní cien krmív a potravín

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na článok 33 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na svoju pozíciu z 26. septembra 2007(1) o vyňatí pôdy z produkcie na rok 2008,

–   so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže sa svetové ceny obilia v posledných mesiacoch výrazne zvýšili a súkromné, ako aj verejné zásoby obilia klesli na najnižšiu úroveň za posledných 40 rokov,

B.   keďže posledné odhady hovoria, že v roku 2007 úroda obilia v EÚ – 27 bude o asi 8 miliónov ton nižšia než v  roku 2006,

C.   keďže úroda v roku 2006 bola iba 265,5 miliónov ton, pričom na intervenciu v  roku 2007 zostal iba jeden milión ton,

D.   keďže svetové zásoby obilia sú ovplyvnené nepriaznivými poveternostnými podmienkami, najmä suchom a záplavami, ktoré sú pravdepodobne spojené s klimatickými zmenami,

E.   keďže vo väčšine členských štátov je nemožné identifikovať priamu a dlhodobú spojitosť medzi zvýšením cien určitých produktov a dopytom po biopalivách, avšak je potrebné zdôrazniť, že v krajinách ako USA má aktívna politika podpory pestovania kukurice na výrobu bioetanolu priamy vplyv na ceny krmív a potravín, čo uznala aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD),

F.   keďže štúdia OECD zo septembra 2007 o vplyve výroby biopalív na celosvetovú potravinovú bezpečnosť a biodiverzitu varuje, že konkurencia v oblasti využívania pôdy a zdrojov medzi výrobcami potravín a krmiva na jednej strane a v oblasti paliva na strane druhej by mohla viesť k takému zvýšeniu cien, že by to ohrozilo prístup najchudobnejších ľudí a regiónov k potrave,

G.   keďže svetový dopyt po potravinách rastie rýchlejšie než ich ponuka, v neposlednom rade preto, že rastúce príjmy v rozvíjajúcich sa ekonomikách, ako sú India a Čína, v kombinácii s rastúcim počtom obyvateľstva stupňujú dopyt najmä po mäse a mliečnych výrobkoch, a teda aj po krmive,

H.   keďže vyše 854 miliónov ľudí nemá zabezpečené zásobovanie potravinami, pričom asi 820 miliónov z nich žije v rozvojových krajinách,

I.   keďže maloobchodné ceny nedržia krok s nákladmi na živobytie a výstupné ceny sa vzdialili od maloobchodných cien,

J.   keďže najväčšie veľkoobchodné spoločnosti a menší počet veľkých maloobchodných predajcov v EÚ majú dostatočne veľkú silu na to, aby určovali ceny potravín a keďže sú koncentrované do takej miery, že sa vo vzťahu k výrobcom nachádzajú v dominantnom postavení,

K.   keďže rastúce ceny kŕmnych zmesí spôsobujú zvyšovanie výrobných nákladov v odvetví živočíšnej výroby,

L.   keďže za posledných 15 rokov už Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) prešla dramatickými zmenami v reakcii na tlak zo strany európskej spoločnosti a jej ekonomiky, ktorá prechádza vývojom, a keďže oddelenie (tzv. decoupling) poskytuje farmárom príležitosť reagovať na signály trhu,

M.   keďže v článku 33 Zmluvy o ES sa uvádza, že zabezpečenie dostupnosti zásob a zabezpečenie, že zásoby sa dostanú k spotrebiteľom za primerané ceny, sú cieľmi SPP,

Pôda vyňatá z produkcie

1.   víta nedávne rozhodnutie Rady ministrov poľnohospodárstva prijať návrh Komisie o pozastavení záväzkov v súvislosti s vyňatím pôdy z produkcie na rok 2008(2) ;

2.   poukazuje na odhad Komisie, že týmto opatrením sa uvoľní okolo 2,9 milióna hektárov na produkciu obilia a úroda v roku 2008 sa zvýši asi o 10 miliónov ton;

3.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada neprijala pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu, ktoré sa snažili pozastaviť vyňatie pôdy aj na rok 2009, a očakáva, že touto otázkou sa bude zaoberať najbližšia revízia SPP;

Výroba potravín a maloobchodný predaj

4.   berie na vedomie nedávne vyjadrenia komisárky Fischer-Boelovej, že ceny mäsa a mäsových výrobkov by sa mohli v dôsledku nárastu cien krmív zvýšiť v roku 2008 až o 30 %;

5.   konštatuje, že zvýšenie ceny mlieka v roku 2007 predstavuje malé, ale nevyhnutne potrebné zvýšenie príjmov poľnohospodárov produkujúcich mlieko, prináša však problémy spotrebiteľom a sťažuje zabezpečovanie požadovaných dodávok mliečnych výrobkov, napríklad pre školy a nemocnice;

6.   vyzýva Komisiu, aby s okamžitou účinnosťou navrhla dočasné zvýšenie kvót na mlieko v záujme stabilizovania cien na vnútornom trhu;

7.   so znepokojením berie na vedomie, že európski chovatelia hydiny musia platiť za krmivo o 40 – 60 % viac než pred rokom, najmä preto, že krmivo tvorí okolo 60 % ich celkových nákladov;

8.   čo najdôraznejšie upozorňuje, že náklady na suroviny sú relatívne malou zložkou celkovej ceny mnohých potravinárskych výrobkov, najmä spracovaných potravín, a že aj po nedávnom zvýšení cien pšenice zodpovedajú náklady na ňu menej než 10 % maloobchodnej ceny bochníka chleba v Spojenom kráľovstve a menej než 5 % percentám ceny bagety vo Francúzsku;

9.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby analyzovali nezrovnalosti medzi výstupnými cenami a cenami, ktoré stanovujú najvýznamnejší maloobchodní predajcovia; poukazuje predovšetkým na to, že Komisia by mala preskúmať účinky koncentrácie v maloobchodnom sektore, čo znamená znevýhodnenie malých výrobcov, malých podnikov a spotrebiteľov, a mala by využiť všetky právne opatrenia, ktoré má k dispozícii, v prípade ak sa zistia prípady zneužívania postavenia na trhu;

10.   vyzýva Komisiu, aby schválila vyplatenie priamych platieb chovateľom z EÚ formou preddavkov, a to najmä tým, ktorí boli postihnutí epidémiami chorôb (napr. katarálnou horúčkou oviec), pretože hrozí, že v dôsledku zvýšenia cien krmív budú mať vážne problémy s finančnými tokmi;

Biopalivá

11.   zdôrazňuje, že len veľmi malý podiel produkcie obilia EÚ sa v súčasnosti používa na výrobu biopalív a že splnenie cieľov EÚ v oblasti biopalív v roku 2020 bude stále vyžadovať využitie len 15 % ornej pôdy EÚ;

12.   konštatuje, že výmera pôdy v EÚ, na ktorej sa pestujú energetické plodiny, sa od roku 2004 zvýšila desaťnásobne a dosahuje 2,84 milióna hektárov;

13.   zdôrazňuje, že biopalivá sú v súčasnosti jedinou náhradou za fosílne palivá, ktoré sú vo veľkej miere dostupné na trhu, a na rozdiel od fosílnych palív sú obnoviteľné a môžu výrazne znížiť emisie skleníkových plynov;

14.   konštatuje, že ak sa v EÚ použije jedna tona obilnín na výrobu bioetanolu, až do 40 % sa vráti do krmovinárskeho sektora vo forme vedľajšieho produktu;

15.   napriek tomu vyzýva Komisiu a členské štáty, aby urobili viac na podporu využívania a výroby bioenergie druhej generácie, ktorá skôr zahŕňa spracovanie hnojiva a poľnohospodárskeho odpadu než prvotné poľnohospodárske produkty;

16.   vyzýva Komisiu, aby vykonala hodnotenie vplyvu na životné prostredie a potravinovú bezpečnosť, pri ktorom zoberie do úvahy existujúci konkurenčný vzťah medzi výrobcami potravín a výrobcami paliva na rastlinnom základe v oblasti využívania pôdy a zdrojov a ktoré preskúma vplyv na zmenu klímy a prípadných opatrení zabraňujúcich ďalšiemu vyčerpávaniu zdrojov potravinárskej výroby;

Dovoz a vývoz

17.   s vážnym znepokojením berie na vedomie, že náklady na kŕmne zmesi sa zvýšili o 75 EUR za tonu a v dôsledku akútneho nedostatku kŕmneho obilia ďalej rastú a že to pre živočíšnu výrobu EÚ predstavuje dodatočné zvýšenie nákladov o 10 miliárd EUR;

18.   poukazuje na oznámenie Komisie zo zasadnutia Rady ministrov poľnohospodárstva zo septembra 2007 o zámere podať návrh na zrušenie dovozného cla za obilie na rok 2008 ako prostriedku riešenia ťažkej situácie v odvetví živočíšnej výroby, najmä v sektore chovu ošípaných;

19.   upozorňuje, že takéto rozhodnutia môžu v skutočnosti oslabiť rokovaciu pozíciu EÚ v rámci WTO v súvislosti s prístupom na trh;

20.   zdôrazňuje, že toto rozhodnutie by nemalo slúžiť ako precedens pre ďalšie odvetvia, napríklad pestovanie ryže;

21.   odmieta akékoľvek kroky na zavedenie vývozných kvót a ciel v poľnohospodárskej výrobe EÚ;

22.   žiada, aby sa na subjekty tretích krajín vzťahovali rovnako prísne kontroly ako na výrobcov EÚ;

23.   vyzýva Komisiu, aby zmapovala možné opatrenia týkajúce sa riadenia dodávok a potravinovej bezpečnosti, ktoré by mohli zabrániť ďalšej extrémnej nestabilite cien krmiva a potravín a neúnosnej hospodárskej súťaži medzi výrobcami potravín a paliva;

Svetový nedostatok potravinovej bezpečnosti

24.   uvedomuje si, že zníženie svetových zásob potravín má vážny a osobitný vplyv na krajiny s nízkymi príjmami a deficitom potravín v rozvojovom svete, kde sa predpokladá značné zvýšenie celkových nákladov za dovoz obilia, a to na rekordnú výšku 28 miliárd USD v roku 2007/2008, t. j. zvýšenie o 14 % z vlaňajšej, už aj tak vysokej úrovne;

25.   konštatuje, že rozvojové krajiny v 2007/2008 celkovo spotrebujú na dovoz obilnín rekordných 52 miliárd USD;

26.   vyzýva Komisiu, aby vykonala podrobnú analýzu vplyvu, ktorý má nedostatočné zásobovanie obilím a olejninami na najohrozenejších výrobcov a spotrebiteľov potravín v EÚ a v tretích krajinách, ako aj predložila návrhy nástrojov a opatrení, ktoré zabránia nepravidelnému zásobovaniu a inflačným tlakom na základe ďalšieho zvyšovania cien;

27.   vyzýva Komisiu, aby vypracovala hĺbkovú analýzu trendov na svetovom trhu vrátane rastúceho dopytu po potravinách v rozvojových krajinách, aby mohla v rámci zdravotnej kontroly SPP posúdiť vytvorenie trvalých mechanizmov na zabezpečenie primeraného zásobovania trhu v budúcnosti;

28.   vyzýva Komisiu, aby prijala všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie trvalo udržateľného poľnohospodárstva, ktoré by mohlo prispieť k významnému zníženiu emisií skleníkových plynov a zabezpečiť potravinovú nezávislosť členských štátov;

o
o   o

29.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2007)0411.
(2)1 Nariadenie Rady (ES) č. 1107/2007 z  26. septembra 2007 odchyľujúce sa od nariadenia (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, pokiaľ ide o vyňatie pôdy z produkcie stanovené na rok 2008 (Ú. v. EÚ L 253, 28.9.2007, s. 1).

Posledná úprava: 15. augusta 2008Právne oznámenie