Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2628(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0429/2007

Predkladané texty :

B6-0429/2007

Rozpravy :

PV 24/10/2007 - 14
CRE 24/10/2007 - 14

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0484

Prijaté texty
WORD 54k
Štvrtok, 25. októbra 2007 - Štrasburg Finálna verzia
Celosvetový zákaz trieštivej munície - Deklarácia z Oslo
P6_TA(2007)0484B6-0429/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o Zmluve o celosvetovom zákaze všetkej trieštivej munície

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o škodlivých účinkoch niektorých typov konvenčného arzenálu (protipechotných mín a trieštivej munície, streliva s ochudobneným uránom, fosforových nábojov, nevybuchnutých pozostatkoch vojny) používaného štátmi, ako aj neštátnymi subjektmi,

–   so zreteľom najmä na svoje uznesenie zo 16. novembra 2006 o Dohovore o zákaze biologických a toxických zbraní (BTWC), trieštivých bômb a konvenčných zbraní(1) , v ktorom sú inštitúcie EÚ, aby podporili iniciatívu na vypracovanie všeobecného a účinného dohovoru o celosvetovom zákaze používania trieštivej munície,

–   so zreteľom na Protokol V z 28. novembra 2003 o výbušných pozostatkoch vojny k Dohovoru OSN o určitých konvenčných zbraniach a víta skutočnosť, že vstúpil do platnosti 12. novembra 2006,

–   so zreteľom na vyhlásenie z Osla, ktoré v dňoch 22. a 23. februára 2007 prijali skupina štátov, Organizácia Spojených národov, Medzinárodný výbor Červeného kríža, koalícia krajín proti trieštivej munícii a ďalšie humanitárne organizácie, pričom súhlasili, že do roka 2008 sa skončia rokovania o právne záväznom medzinárodnom nástroji, ktorý zakáže používanie, výrobu, prevoz a skladovanie trieštivej munície, ktorá môže spôsobiť neprijateľné škody civilnému obyvateľstvu (osloský proces),

–   so zreteľom na rokovací mandát v súvislosti s návrhom dohovoru o určitých konvenčných zbraniach, ktorý predložilo Nemecko v mene EÚ skupine vládnych expertov dohody o konvenčných zbraniach,

–   so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2007/528/SZBP z 23. júla 2007 na podporu Dohovoru o zákaze alebo obmedzení používania určitých konvenčných zbraní, ktoré sa môžu považovať za mimoriadne škodlivé alebo majú nevypočítateľné účinky, v rámci stratégie európskej bezpečnosti(2) ,

–   so zreteľom na nové stanovisko OSN ku trieštivej munícii vyjadrené na stretnutí hlavných predstaviteľov OSN 17. septembra 2007, v ktorom OSN vyzýva svoje členské štáty, aby okamžite riešili hrozné humanitárne účinky trieštivej munície a jej dôsledky pre oblasť ľudských práv a rozvoj, a to vypracovaním právne záväzného nástroja medzinárodného humanitárneho práva, ktorý: zakazuje používanie, rozvoj, výrobu, skladovanie a prevážanie trieštivej munície, ktorá spôsobuje neprijateľné škody civilnému obyvateľstvu; požaduje zničenie súčasných zásob tejto munície; a zabezpečuje odstraňovanie, vzdelávanie o rizikách a ďalšie činnosti na zmiernenie rizika, pomoc obetiam, pomoc a spoluprácu, a opatrenia súladu a transparentnosti a konštatuje, že kým sa táto zmluva prijme, OSN vyzýva štáty, aby prijali domáce opatrenia na okamžité zmrazenie používania a prevážania všetkej trieštivej munície,

–   so zreteľom na a vítajúc koalíciu proti trieštivej munícii, ktorú tvorí asi 200 špecializovaných mimovládnych organizácií,

–   so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže výbušné pozostatky vojny znamenajú nevybuchnuté strelivo, ktoré bolo nastavené, odistené, nabité či inak pripravené na použitie a použité v ozbrojenom konflikte, a malo vybuchnúť, ale nevybuchlo,

B.   keďže pojem trieštivá munícia znamená zbrojné systémy, ktoré sa zhadzujú zo vzduchu alebo odpaľujú zo zeme,

C.   keďže trieštivá munícia, dokonca aj tie najmodernejšie typy, majú nezodpovedne vysokú mieru zlyhania, pri dopade často nevybuchne, čím zostáva hroziacim nebezpečenstvom pre spoločenstvá ešte dlho po skončení konfliktu; keďže veľa typov trieštivej munície má citlivé poistky, ktoré reagujú pri menšom fyzickom kontakte než protipechotné míny,

D.   keďže trieštivá munícia je veľmi nepresná a používa sa často vo veľkých množstvách tak nad vidieckymi, ako aj nad mestskými oblasťami, a po rozptýlení pokrýva rozsiahle územie, čím vytvára veľké množstvá výbušných pozostatkov vojny,

E.   keďže účinky trieštivej munície sú veľmi neprieberčivé, pretože jej používatelia nedokážu rozlišovať medzi vojenským personálom a civilným obyvateľstvom; keďže je zdokumentované, že 98 % ich obetí sú civilisti,

F.   keďže trieštivá munícia má závažné humanitárne dôsledky pre slabšie spoločenstvá a humanitárnych pracovníkov, a keďže miera smrteľných úrazov a zranení, najmä medzi deťmi, pre ktoré sú príťažlivé malé rozmery a zafarbenia týchto zbraní, je vysoká,

G.   keďže všetky typy zariadení znemožňujúcich manipuláciu cielia proti humanitárnym pracovníkom odstraňujúcim míny,

H.   keďže nevybuchnutá trieštivá munícia má škodlivý účinok na rozvoj a obnovu v podobe hrozby nevybuchnutého streliva, ktoré bráni prístupu k cestám, budovám a kritickej infraštruktúre a znemožňuje využívanie poľnohospodárskej pôdy, brzdí miestny obchod a komunikácie a ohrozuje bezpečnosť potravín a môže blokovať poskytovanie humanitárnej pomoci,

I.   keďže medzi krajinami, ktoré boli zasiahnuté trieštivou muníciou, sú niektoré najchudobnejšie krajiny sveta a keďže v týchto krajinách sú najväčšie obete často medzi najchudobnejšími ľuďmi,

J.   keďže existujú dôkazy o tom, že trieštivá munícia sa skladuje vo viac ako 15 členských štátoch EÚ a vyrába sa aspoň v 10 z nich,

K.   keďže Mahouxov zákon zakazujúci financovanie, výrobu, používanie a držanie trieštivej munície bol prijatý belgickou vládou 26. apríla 2007,

1.   znovu pripomína potrebu posilnenia medzinárodného humanitárneho práva, pretože sa vzťahuje na trieštivú muníciu, a urýchleného prijatia na medzinárodnej úrovni všeobecného zákazu používania, výroby, prevážania a skladovania trieštivej munície, a preto rozhodne podporuje osloský proces, ktorý sa začal vo februári 2007;

2.   požaduje okamžité moratórium na používanie, financovanie, skladovanie, výrobu, prevážanie či vývoz trieštivej munície vrátane trieštivej munície zhadzovanej zo vzduchu a submunície umiestnenej v hlaviciach rakiet a v delostreleckých projektiloch, kým sa rokuje o medzinárodne záväznej zmluve o zákaze, skladovaní, vývoze a používaní týchto zbraní;

3.   vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby prijali národné opatrenia, ktoré úplne zakazujú používanie, výrobu, vývoz a skladovanie trieštivých bômb;

4.   vyzýva všetky štáty, ktoré používali trieštivú muníciu a podobné zbrane, ktoré zanechávajú výbušné pozostatku vojny, aby sa chopili zodpovednosti za odstraňovanie tejto munície, a najmä aby robili presné záznamy o tom, kde túto muníciu použili s cieľom pomôcť pri jej odstraňovaní po skončení konfliktu; domnieva sa, že tieto záznamy by sa mali používať na umiestňovanie jasných upozornení na nebezpečné oblasti pre miestnych obyvateľov a humanitárnych pracovníkov v súlade s protokolom V o výbušných pozostatkoch vojny;

5.   trvá na tom, že jednotky členských štátov EÚ by za nijakých okolností či podmienok nemali používať nijaký typ trieštivej munície, kým sa rokuje o medzinárodnej dohode o regulovaní, obmedzení čí zákaze týchto zbraní;

6.   zdôrazňuje zodpovednosť štátu na kontrolovanom území za zabezpečovanie upozornení a za prijímanie opatrení na ochranu civilného obyvateľstva, aj pomocou vzdelávania, a za poskytovanie osobitných informácií o pomoci obetiam výbušných pozostatkov vojny;

7.   vyzýva všetky členské štáty EÚ, ktoré použili trieštivú muníciu, aby pomohli postihnutému obyvateľstvu;

8.   vyzýva Komisiu, aby urýchlene zvýšila finančnú pomoc spoločenstvám a jednotlivcom postihnutým nevybuchnutou trieštivou muníciou, a to prostredníctvom dostupných nástrojov;

9.   naliehavo vyzýva všetky štáty, ktoré ešte nie sú zmluvnými stranami protokolu V o výbušných pozostatkoch vojny, aby tento protokol podpísali a ratifikovali a aby sa v prechodnom období riadili jeho duchom;

10.   víta úsilie predsedníctva Rady a členských štátov EÚ o potvrdenie mandátu na rokovanie o novom protokole Dohovoru OSN o určitých konvenčných zbraniach, ktorý sa týka všetkých humanitárnych problémov súvisiacich s používaním trieštivej munície, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že zatiaľ sa nedosiahol nijaký ozajstný pokrok;

11.   vyzýva Radu, aby prijala spoločnú pozíciu zaväzujúcu všetky členské štáty EÚ na to, aby sa zasadzovali za silný mandát na rokovania v rámci Dohovoru OSN o určitých konvenčných zbraniach a aby aktívne podporovali osloský proces;

12.   poukazuje na to, že na to, aby bol každý medzinárodný nástroj účinný, musí obsahovať prinajmenšom tieto ustanovenia:

   a) zákaz používania, výroby a financovania, prevážanie a skladovania trieštivej munície;
   b) zákaz poskytovania pomoci každému vo vzťahu, kto používa, vyrába, preváža či skladuje trieštivú muníciu;
   c) povinnosť zničiť zásoby trieštivej munície v rámci stanoveného časového obdobia, ktoré musí byť čo najkratšie;
   d) povinnosť čo najrýchlejšie označiť, ohradiť a očistiť zamorené územia, ale najneskôr pred uplynutím stanoveného termínu, a vytvoriť a udržiavať účinné kapacity na uskutočnenie týchto opatrení; povinnosť poskytovať pomoc pri označovaní, ohradzovaní a ďalších upozorneniach, pri vzdelávaní o rizikách a pri odstraňovaní munície; používatelia trieštivej munície by mali osobitne byť povinní zabezpečovať takúto pomoc vrátane poskytovania včasných a podrobných informácií o použití;
   e) povinnosť poskytovať pomoc obetiam, ako je napríklad využívanie zberu údajov, rýchla zdravotnícka pomoc a ďalšia zdravotnícka starostlivosť, rehabilitácia, psychologická pomoc a spoločenské začlenenie, ekonomické zaradenie a/alebo opätovná integrácia, právna pomoc a zákony a politiky na ochranu postihnutých osôb;

13.   odporúča vyslanie zástupcov na nadchádzajúce konferencie v rámci osloského procesu;

14.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vysokému predstaviteľovi pre Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských krajín EÚ, generálnemu tajomníkovi OSN a koalícii proti trieštivej munícii.

(1) Ú. v. EÚ C 314 E, 21.12.2006, s. 327.
(2)2 Ú. v. EÚ L 194, 26.7.2007, s. 11.

Posledná úprava: 15. augusta 2008Právne oznámenie