Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2125(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0341/2007

Predkladané texty :

A6-0341/2007

Rozpravy :

PV 24/10/2007 - 17
CRE 24/10/2007 - 17

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.14
CRE 25/10/2007 - 7.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0485

Prijaté texty
WORD 64k
Štvrtok, 25. októbra 2007 - Štrasburg Finálna verzia
Výroba ópia na medicínske účely v Afganistane
P6_TA(2007)0485A6-0341/2007

Odporúčanie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o výrobe ópia na medicínske účely v Afganistane (2007/2125(INI))

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na návrh odporúčania Rade predložený v mene skupiny ALDE o výrobe ópia na medicínske účely v Afganistane (B6-0187/2007),

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Afganistane, z ktorých posledné bolo prijaté 18. januára 2006(1) ,

–   so zreteľom na správu Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) a Svetovej banky z roku 2006 o afganskom drogovom priemysle,

–   so zreteľom na výročnú správu za rok 2007, ktorú vydal UNODC v júni 2007,

–   so zreteľom na rezolúciu Hospodárskej a sociálnej rady OSN (ECOSOC) 2005/25 z 22. júla 2005 o liečbe bolesti prostredníctvom ópioidných analgetík, v ktorej sa analyzuje uskutočniteľnosť možného mechanizmu pomoci, ktorý by uľahčil takúto liečbu, so zreteľom na rezolúciu ECOSOC 2004/40 z 21. júla 2004 o usmerneniach pre psychosociálne podporovanú farmakologickú liečbu osôb závislých na ópioidných látkach, so zreteľom na rezolúciu ECOSOC 2005/26 z 22. júla 2005 o dopyte a ponuke opiátov využívaných na plnenie lekárskych a vedeckých potrieb, so zreteľom na rezolúciu Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA) č. 58.22 z 25 mája 2005 o prevencii a kontrole rakoviny, so zreteľom na rezolúciu WHA č. 55.14 z 18. mája 2002 o zabezpečení dostupnosti základných liekov a so zreteľom na záverečné odporúčania 12. Medzinárodnej konferencie orgánov pre reguláciu drog, ktorá sa konala 3. až 6. apríla 2006 v Soule, ktoré naliehajú na regulačné orgány, aby pracovali na lepšom prístupe k narkotickým utišujúcim prostriedkom,

–   so zreteľom na správy misie svojej delegácie ad hoc do Afganistanu v júli 2005 a misie na pozorovanie volieb v septembri 2005,

–   so zreteľom na záverečnú správu misie Európskej únie na pozorovanie volieb do parlamentu a provinčných rád, ktoré sa konali 18. septembra 2005,

–   so zreteľom na článok 114 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A6-0341/2007),

A.   keďže medzinárodné protidrogové politiky sú založené na dohovoroch OSN z rokov 1961, 1971 a 1988, ktoré osobitne zakazujú výrobu, obchodovanie, predaj a spotrebu celého spektra látok na iné ako medicínske alebo vedecké účely,

B.   keďže v správe UNODC s názvom Afganistan: Prieskum výroby ópia za rok 2006 sa zdôrazňuje, že oblasť, kde sa nezákonne pestuje ópium, vyprodukovala v roku 2006 rekordný objem cca. 6 100 ton, čo predstavuje nárast takmer o 50 % oproti údajom z roku 2004,

C.   keďže afganská národná stratégia na kontrolu drog prijatá v januári 2006 sa zaoberá znížením ponuky aj dopytu, inými spôsobmi živobytia a posilnením vládnych inštitúcií a keďže hlavným orgánom na vykonávanie tejto stratégie je ministerstvo pre boj proti narkotikám zriadené s pomocou finančných prostriedkov EÚ,

D.   keďže afganská vláda zriadila výbor na reguláciu drog, ktorý pozostáva z úradníkov ministerstva pre boj proti narkotikám, ministerstva zdravia a ministerstva financií, s cieľom regulovať udeľovanie licencií, predaj, prideľovanie, dovoz a vývoz všetkých narkotík na zákonom povolené účely v krajine,

E.   keďže EÚ by mala vyvinúť väčšie úsilie na dosiahnutie zásadného zníženia objemu výroby ópia (svojou účasťou vo Zvereneckom fonde na boj proti narkotikám – Counter-Narcotics Turst Fund – a vo Fonde na podporu dobrých výsledkov – Good Performance Fund) vzhľadom na to, že podľa správy UNODC s názvom Afganistan: Prieskum výroby ópia za rok 2007 dosahuje produkcia ópia v Afganistane v súčasnosti novú desivú úroveň, ktorá predstavuje dvojnásobok objemu produkovaného pred dvoma rokmi; keďže Afganistan sa s podielom 93 % na celosvetovom trhu s opiátmi stal prakticky výhradným dodávateľom najsmrteľnejšej drogy na svete, aj keď treba poznamenať, že počet provincií, v ktorých sa už ópium neprodukuje, sa viac než zdvojnásobil – zo šiestich v roku 2006 na trinásť v roku 2007 – vďaka úspešným projektom na podporu alternatívnych spôsobov živobytia a zvýšenej bezpečnosti na severe krajiny, ako aj vďaka účinnému osvetovému programu, ktorý zahŕňa systém odmien za dobré výsledky, a že 50 % úrody ópia v Afganistane pochádza z jedinej provincie Helmand,

F.   keďže Svetová banka a Medzinárodný menový fond odhadujú, že takmer 40 % HDP Afganistanu súvisí s ópiom, a keďže UNODC odhaduje, že 3,3 milióna ľudí (z viac než 31 miliónov obyvateľov) pracuje v sektore ópia, ktorý vytvára príjem vo výške 1 965 USD na rodinu ročne,

G.   keďže výstupná hodnota úrody ópia u pestovateľov v roku 2007 predstavovala celkom 1 miliardu USD, čiže 13 % zákonne vytvoreného HDP Afganistanu v celkovej výške 7,5 miliardy USD, a keďže celková potenciálna hodnota úrody ópia v krajine akumulovaná pre pestovateľov, vlastníkov laboratórií a afganských obchodníkov v roku 2007 dosiahla 3,1 miliardy USD, čo predstavuje takmer polovicu zákonne vytvoreného HDP krajiny, čiže 32 % celkového hospodárstva vrátane sektoru ópia,

H.   keďže afganskí poľnohospodári produkujú opiáty najmä z finančných dôvodov a keďže na to, aby boli opiáty vyrábané na základe licencie ekonomicky atraktívnejšie, budú musieť vytvárať príjmy vyššie, ako sú príjmy z nelegálnych opiátov,

I.   keďže EÚ je naďalej najväčším darcom v súvislosti s úsilím o zníženie ponuky ópia prostredníctvom projektov na podporu iných spôsobov obživy, ktoré sú mimoriadne potrebné ako prostriedok doplnenia národnej výživy, s cieľom nahradiť nezákonné plodiny,

J.   upozorňujúc, že Komisia v strategickom dokumente ES o Afganistane (2007 – 2013) uznala, že rastúce ópiové hospodárstvo a nebezpečenstvo ovládnutia štátu záujmami spojenými s narkotikami predstavuje kritickú hrozbu pre rozvoj, budovanie štátu a bezpečnosť v Afganistane,

K.   keďže existujú opodstatnené tvrdenia, že povstalci, vojenskí vodcovia, Taliban a teroristické skupiny získavajú hlavný podiel financovania prostredníctvom nezákonného obchodovania s narkotikami,

L.   s prihliadnutím na to, že 25. júna 2007 Senlis Council, expertná skupina pre medzinárodnú bezpečnosť a rozvoj, predstavila podrobný technický dokument, v ktorom sa popisuje, ako by mohol v Afganistane fungovať projekt pre obce s názvom Mak pre lieky, ktorý zahŕňa integrovaný systém sociálnej kontroly, výrobu afganských liekov na úrovni obcí, povinnú hospodársku diverzifikáciu a všeobecný rozvoj vidieka,

M.   keďže Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že 10 krajín spotrebuje 80 % opiátov legálne dostupných na celom svete a že zostávajúcich 180 krajín zahŕňa väčšinu rozvojových krajín, ktoré predstavujú 80 % svetovej populácie; berúc tiež na vedomie, že Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok (INCB) požiadal medzinárodné spoločenstvo o podporu predpisovania utišujúcich prostriedkov najmä v chudobných krajinách, vzhľadom na to, že vo viac než 150 krajinách sa uvádzajú vážne nedostatky v liečbe, pričom v týchto krajinách sa sotva lieči niekto z tých, ktorí liečbu potrebujú, a v ďalších 30 krajinách sú nedostatky v liečbe ešte bežnejšie, alebo nie sú k dispozícii žiadne údaje,

N.   so zreteľom na článok 23 dohovoru OSN z roku 1961 stanovuje podmienky pre pestovanie, výrobu a distribúciu ópia pod dohľadom vládnej agentúry a trvá na tom, že afganská vláda musí tieto podmienky plniť, najmä v súvislosti s južnými provinciami krajiny, kde sa ópium pestuje v nadmernom rozsahu,

O.   keďže INCB skonštatoval celosvetovú nadmernú ponuku opiátov na medicínske účely, aj keď toto zhodnotenie nezohľadňuje potenciálny dopyt,

P.   keďže sa v správe Medzinárodného úradu pre kontrolu omamných látok uvádza, že svetová ponuka opiátov na lekárske účely je nadmerná,

Q.   keďže sa v afganskej ústave uvádza, že štát zabráni akémukoľvek pestovaniu a pašovaniu omamných látok a keďže afganský protidrogový zákon z roku 2005 upravuje možnosť povolenej produkcie a distribúcie kontrolovaných látok v Afganistane;

R.   vyjadrujúc presvedčenie, že pre podporu a posilnenie mieru a bezpečnosti v Afganistane je potrebné doplniť medzinárodnú prítomnosť zvýšenou mierou občianskej spolupráce s cieľom podporiť spoločensko-politický pokrok a hospodársky rozvoj a tiež získať "srdcia a mysle" miestneho obyvateľstva,

S.   s opätovným prihliadnutím na extrémne vysoké náklady a vážne nedostatky v súvislosti s účinnosťou stratégie boja proti narkotikám, ktorá nezohľadňuje regionálnu, spoločenskú a hospodársku rôznorodosť afganského vidieka pri tvorbe a plnení opatrení zameraných na iné spôsoby obživy a ktorá je založená len na likvidácii,

T.   domnievajúc sa, že proces budovania inštitúcií, demokracie a právneho štátu, spravodlivého súdnictva a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd možno podporovať len prostredníctvom takých politík, ktoré nediktujú násilné riešenia, ako napríklad nútenú likvidáciu úrody, na postupy, ktoré sú samé osebe nenásilné,

U.   keďže boj proti výrobe drog v Afganistane by mal odrážať prístup rozlišujúci podľa lokality, keďže snahy bojovať proti narkotikám orientované proti poľnohospodárom sa musia dôsledne obmedziť na oblasti, v ktorých sú možné zákonné spôsoby obživy (miesta s lepším prístupom k pôdnym a vodným zdrojom, blízkosťou k trhom a vyšším podielom pôdy na osobu) a keďže alternatívne programy spôsobov obživy sa musia zameriavať najmä na chudobnejšie oblasti s obmedzenými zdrojmi, ktoré sú najviac závislé najmä od výroby ópia,

V.   keďže strategický dokument o Afganistane na roky 2007 – 2013 sa náležite zameriava na rozvoj a správu vidieka, ale väčší dôraz sa musí klásť na reformu afganských ministerstiev zodpovedných za kontrolu výroby narkotík, najmä ministerstva vnútra,

1.   predkladá Rade tieto odporúčania:

   a) postaviť sa v rámci integrovaných programov rozvoja proti využívaniu fumigácie ako prostriedku likvidácie makovíc v Afganistane;
   b) vypracovať a predložiť afganskej vláde v rámci programov na zníženie nezákonnej ponuky, ktoré financuje EÚ, komplexný plán a stratégiu zameranú na kontrolu výroby drog v Afganistane zlepšením riadenia a bojom proti korupcii na najvyšších úrovniach afganskej administratívy (s osobitným zameraním na ministerstvo vnútra) využitím existujúcich medzinárodných právnych nástrojov; zameraním krokov proti hlavným obchodníkom na afganskom území; zlepšenie celkového rozvoja vidieka, najmä najchudobnejších oblastí a oblastí, v ktorých sa ópium zatiaľ nevyrába vo veľkom rozsahu; obozretné a selektívne vykonávanie ručnej likvidácie; a hľadaním možností pre pilotné projekty na premenu časti súčasného nezákonného pestovania makovíc v malom rozsahu na polia pre výrobu legálnych analgetík založených na ópiu; táto výroba by mala podliehať prísnej kontrole priamo na mieste, a tú by mal dopĺňať dohľad medzinárodného orgánu, napríklad Programu OSN na kontrolu drog (UNDCP), ktorý by dozeral na výrobu a predchádzal akémukoľvek jej odkloneniu na výrobu iných, nezákonných látok, akou je napríklad heroín;
   c) ponúknuť pomoc pri rokovaní o možnostiach a realizovateľnosti pilotného vedeckého projektu Mak pre lieky, ktorý ďalej preskúma, ako môže udeľovanie licencií prispieť k odstráneniu chudoby, diverzifikácii vidieckeho hospodárstva, všeobecnému rozvoju a vyššej bezpečnosti a ako sa môže stať úspešnou súčasťou mnohostranného úsilia pre Afganistan, a popri tom zabezpečiť, že bude zavedený mechanizmus na vylúčenie tých regiónov, v ktorých môže veľmi ľahko dôjsť k ohrozeniu nedávnych úspechov, ktoré sa dosiahli pri nastoľovaní právneho štátu a následnom odstraňovaní alebo obmedzovaní pestovania maku;

2.   poveruje svojho predsedu, aby toto odporúčanie postúpil Rade a pre informáciu aj Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a Afganskej islamskej republiky.

(1) Ú. v. EÚ C 287 E, 24.11.2006, s. 176.

Posledná úprava: 15. augusta 2008Právne oznámenie