Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2026(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0371/2007

Predkladané texty :

A6-0371/2007

Rozpravy :

PV 24/10/2007 - 18
CRE 24/10/2007 - 18

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0486

Prijaté texty
WORD 58k
Štvrtok, 25. októbra 2007 - Štrasburg Finálna verzia
Zelená kniha o zlepšení účinnosti výkonu rozsudkov v EÚ: zablokovanie bankových účtov
P6_TA(2007)0486A6-0371/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o Zelenej knihe o zlepšení účinnosti výkonu rozsudkov v Európskej únii: zablokovanie bankových účtov (2007/2026(INI))

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na Zelenú knihu o zlepšení účinnosti výkonu rozsudkov v Európskej únii: zablokovanie bankových účtov (KOM(2006)0618),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0371/2007),

A.   keďže bezhotovostný spôsob platby a medzinárodný platobný styk zaznamenali a na pozadí SEPA (Single Euro Payments Area - jednotná oblasť platieb v EUR) budú aj naďalej zaznamenávať rozhodujúci pokrok;

B.   keďže takmer vo všetkých členských štátoch síce existujú pravidlá na presadenie predbežných vykonávacích opatrení, tie sú však v rámci EÚ z dôvodu rôznych právnych systémov a procesných predpisov vykonateľné len v komplikovaných a zdĺhavých procesoch, čím umožňujú dlžníkovi previesť medzičasom peniaze na zahraničné účty,

C.   keďže je presvedčený, že jednotný celoeurópsky proces by v cezhraničných prípadoch pomohol tým, ktorí vedú právne spory vo viacerých krajinách, ako aj bankám, ktoré dostanú príkazy z rôznych členských štátov,

D.   keďže veriteľ musí zabrániť tomu, aby dlžník v krátkom čase a prípadne viacnásobne previedol peniaze na zahraničné účty,

1.   víta skutočnosť, že sa Komisia prostredníctvom Zelenej knihy chopila iniciatívy na zavedenie cezhraničného európskeho postupu na zaistenie vkladov na bankových účtoch;

2.   povzbudzuje k tomu, aby sa v rámci ďalších prieskumov zhromažďovali aj štatistické údaje o skutočnom rozsahu prípadov, kedy dlžníci zmarili výkon opatrení proti nim, s cieľom lepšie dokázať posúdiť účelnosť navrhovaných opatrení;

3.   zasadzuje sa za zavedenie jednotného európskeho systému, ktorý by mal existovať samostatne a byť doplnkom k platným národným vykonávacím predpisom členských štátov;

4.   domnieva sa, že koherentný a jednoducho použiteľný samostatný európsky postup na zablokovanie vkladov na bankových účtoch podliehajúci prísnym procesným zárukám je vhodnejší než harmonizácia právnych predpisov členských štátov;

5.   zdôrazňuje, že takéto konanie sa má uplatňovať len pre cezhraničné prípady;

6.   zdôrazňuje, že nariadenie by sa malo vzťahovať len na zablokovanie bankových účtov a zaistenie vkladov na bankových účtoch, no v žiadnom prípade nie na uspokojenie veriteľa;

7.   domnieva sa, že pre takéto konanie prichádza ako právny základ do úvahy článok 65 písm.°c) Zmluvy o ES;

8.   poukazuje na to, že začatie takéhoto konania musí byť možné už pred začatím konania vo veci samej;

9.   poukazuje na to, že ide len o skrátené konanie, v ktorom je veriteľ povinný doložiť dôveryhodné dôkazy o merite svojho nároku, preukázať naliehavosť, ako a ohrozenie svojich práv;

10.   nazdáva sa, že príkazy by mali slúžiť len na zmrazenie účtov, nie na prevod finančných prostriedkov, kým v členskom štáte, v ktorom je účet vedený, nebude následne vydané súdne rozhodnutie, v ktorom by sa tiež ustanovilo poradie pohľadávok; aktíva presahujúce výšku peňažnej pohľadávky vrátane nákladov by nemali byť zmrazené;

11.   nazdáva sa, že príkaz musí byť opodstatnený, napríklad tým, že existuje riziko premrhania aktív; poukazuje na to, že sa musí zabezpečiť, aby sa príkazy nevzťahovali na viac účtov než je potrebné;

12.   verí, že sa musia starostlivo vyvážiť práva veriteľov na vymáhanie dlhov a poskytnutie primeranej ochrany odporcom;

13.   domnieva sa, že ak veriteľ spôsobil zmrazenie účtu bez dostatočného dôvodu, mal by byť zodpovedný za škody, ktoré tým vznikli dlžníkovi;

14.   domnieva sa, že sa musia poskytovať dostatočné informácie na identifikáciu účtu, aj keby banky museli na tento účel vyhľadávať podľa mena a adresy, pričom musia postupovať veľmi obozretne;

15.   považuje za vhodné preskúmať otázku úhrady nákladov, ktoré bankám vzniknú pri zablokovaní účtov;

16.   domnieva sa, že veriteľ by mal byť v priebehu určenej lehoty povinný začať konanie vo veci samej;

17.   myslí si, že v prípade prebiehajúcich súdnych konaní by však malo byť povolené predĺženie takejto lehoty pod podmienkou, že konania sú vedené riadne;

18.   domnieva sa, že je nevyhnutné obmedziť výšku sumy blokovanej na účte, aby sa zabránilo zmrazeniu príliš veľkej sumy v prospech veriteľa a aby sa zabezpečila ochrana dlžníka;

19.   s osobitným dôrazom vyzdvihuje ochranu dlžníka v tom zmysle, že sa musí zabrániť neoprávnenému poškodeniu jeho dobrého mena a zaručiť poskytnutie existenčného minima na pokrytie základných životných nákladov dlžníka;

20.   domnieva sa, že veriteľ by mal byť povinný zložiť zábezpeku, ktorej výška by mala byť odvodená od výšky zmrazenej sumy, opatrenie na ochranu dlžníka a proti zneužívaniu zo strany veriteľa, a to až dovtedy, kým rozhodnutie nie je konečné a vykonateľné;

21.   je proti stanoveniu jednotnej sumy vyňatej z exekúcie v rámci EÚ a domnieva sa, že by sa dlžníkovi mala ponechať možnosť dovolávať sa príslušnej vnútroštátnej výšky sumy, na ktorú sa zablokovanie účtov nevzťahuje;

22.   domnieva sa, že dlžník by mal mať právo podať opravný prostriedok a ukončiť zablokovanie účtu na základe zloženia zábezpeky; domnieva sa predovšetkým, že odporca nemôže mať horšie postavenie so zreteľom na zásady a na dobu trvania konania v prípade, že vznesie námietku alebo požiada o zrušenie príkazu na zablokovanie bankových účtov;

23.   domnieva sa, že zverenecké účty musia byť pred zablokovaním zvlášť chránené; zastáva názor, že zablokovanie spoločných účtov by malo byť možné s podmienkou vhodných záruk a zábezpek so zreteľom na práva tretích strán, ktoré nie sú dlžníkom;

24.   zdôrazňuje, že s ohľadom na podanie príkazu na zablokovanie bankových účtov musí byť v rámci EÚ zabezpečené vytvorenie jednotných štandardov (napr. používaním štandardných formulárov), ktorými sa bude riadiť komunikácia medzi súdmi a bankami;

25.   nazdáva sa, že príkazy na zablokovanie účtov by mali byť postúpené takými prostriedkami, ktoré zaručia, že sa o nich banka dozvie v deň po vydaní a mali by byť vykonané do 24 hodín od identifikácie účtu; úradné oznámenie o tom, či sa zaistila dlžná suma, musí banka zaslať vymáhaciemu orgánu a veriteľovi; banka musí taktiež oficiálne informovať dlžníka o tom, kedy príkaz na zablokovanie účtu nadobudne účinnosť; domnieva sa tiež, že by bolo vhodné, keby štandardné úradné oznámenia boli k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie, čím by sa eliminovala alebo obmedzila potreba prekladov prispôsobených potrebám adresátov;

26.   domnieva sa, že právny akt na vyššie uvedené účely by mal mať formu nariadenia;

27.   vyzýva Komisiu, aby ešte pred predložením návrhu objasnila otvorené a v niektorých prípadoch zložité otázky prostredníctvom dôkladného a rozsiahleho prieskumu, a najmä vykonala hodnotenie legislatívneho vplyvu;

28.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

Posledná úprava: 15. augusta 2008Právne oznámenie