Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2131(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0301/2007

Predkladané texty :

A6-0301/2007

Rozpravy :

PV 25/10/2007 - 2
CRE 25/10/2007 - 2

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.16
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0487

Prijaté texty
WORD 91k
Štvrtok, 25. októbra 2007 - Štrasburg Finálna verzia
Činnosť Európskeho ombudsmana (2006)
P6_TA(2007)0487A6-0301/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o výročnej správe o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2006 (2007/2131(INI))

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na výročnú správu o činnosti európskeho ombudsmana za rok 2006,

–   so zreteľom na články 195, 230 a 232 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 43 Charty základných práv EÚ,

–   so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana(1) ,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. septembra 2001, ktoré menia a dopĺňajú článok 3 úpravy a všeobecných podmienok upravujúcich výkon funkcie ombudsmana(2) ,

–   so zreteľom na rámcovú dohodu o spolupráci uzavretú medzi Európskym parlamentom a ombudsmanom 15. marca 2006, ktorá nadobudla účinnosť 1. apríla 2006,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. októbra 2005 o oprávnení prijať a postúpiť oznámenia európskemu ombudsmanovi a povolení úradníkom dostaviť sa pred európskeho ombudsmana" (SEK(2005)1227),

–   so zreteľom na list, ktorý 11. júla 2006 zaslal európsky ombudsman predsedovi Európskeho parlamentu s cieľom iniciovať postup revízie štatútu ombudsmana,

–   so zreteľom na článok 195 ods. 2 druhú a tretiu vetu rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre petície (A6-0301/2007),

A.   keďže výročná správa o činnosti európskeho ombudsmana za rok 2006 bola formálne postúpená predsedovi Európskeho parlamentu 12. marca 2007 a keďže ombudsman, pán Nikiforos Diamandouros, predstavil správu Výboru pre petície v Bruseli 2. mája 2007,

B.   keďže článok 41 Charty základných práv stanovuje, že "každý má právo, aby jeho záležitosti boli nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote posúdené inštitúciami a orgánmi EÚ",

C.   keďže článok 195 odsek 1 Zmluvy o ES a článok 43 Charty základných práv stanovuje, že "každý občan Únie ako aj každá fyzická osoba, ktorá má bydlisko, alebo každá právnická osoba, ktorá má sídlo v členskom štáte, má právo oznámiť Európskemu ombudsmanovi prípady nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Spoločenstva, s výnimkou Súdneho dvora Európskej únie v rámci výkonu jeho súdnych právomocí",

D.   keďže je v rámci posilňovania participatívnej demokracie v Európe a zlepšenia informovanosti občanov o EÚ dôležité, aby európske inštitúcie a orgány poskytovali občanom rýchle a vyčerpávajúce odpovede na ich žiadosti o informácie, sťažnosti a petície; keďže je dôležité, aby tieto inštitúcie a orgány mali potrebné rozpočtové a ľudské zdroje, ktoré zaručia, že občania dostanú takéto rýchle a vyčerpávajúce odpovede,

E.   keďže, hoci jedno parlamentné obdobie sa od prijatia uznesenia zo 6. septembra 2001, ktorým Parlament schválil Európsky kódex dobrého úradného postupu európskeho ombudsmana, sa skončilo a ďalší parlament je v polovici volebného obdobia, a ostatné inštitúcie EÚ doteraz úplne nesplnili naliehavú žiadosť Európskeho parlamentu, aby uviedli svoju činnosť do súladu s ustanoveniami uvedeného kódexu,

F.   keďže v roku 2006 sa počet sťažností stabilizoval na vysokej úrovni z roku 2004, ale takmer tri štvrtiny sťažností nepatrili do rozsahu pôsobnosti ombudsmana predovšetkým preto, lebo sa netýkali inštitúcie alebo orgánu Spoločenstva,

G.   keďže v 95 prípadoch (alebo 26 % preskúmaných prípadov) vyšetrovanie ombudsmana neodhalilo žiadny nesprávny úradný postup,

H.   keďže činnosť ombudsmana musí zostať oddelená od činnosti Výboru pre petície a vo všeobecnosti si musia vzájomne oznamovať príslušné konečné rozhodnutia s cieľom predísť konfliktom s ohľadom na ich právomoci,

I.   keďže rok 2006 vykazuje významný pokles počtu prípadov nesprávneho úradného postupu, v ktorých sa dosiahlo zmierlivé riešenie, ako aj prudké zvýšenie počtu vyšetrovaní uzavretých s kritickou poznámkou a nižšiu mieru prijatia a realizácie odporúčaní ombudsmana zo strany inštitúcií,

J.   keďže ani kritické pripomienky zahrnuté v rozhodnutiach o uzavretí prípadov nesprávneho úradného postupu, ktoré nemožno napraviť, ani odporúčania či osobitné správy ombudsmana nemajú záväzný účinok, pretože jeho právomoci nezahŕňajú priamu nápravu prípadov nesprávneho úradného postupu, ale ich účelom je povzbudiť samoreguláciu zo strany inštitúcií a orgánov EÚ,

K.   keďže predloženie osobitnej správy Európskemu parlamentu predstavuje poslednú možnosť, ktorú má ombudsman v prípade, že niektorá inštitúcia odmieta riadiť sa jeho odporúčaním,

L.   keďže od roku, v ktorom Zmluva z Nice nadobudla platnosť, má Európsky parlament rovnaké právo ako členské štáty, Rada a Komisia podať sťažnosť Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev z dôvodov nedostatku právomoci, porušovania základných procesných postupov, porušovania Zmluvy o ES alebo ktoréhokoľvek princípu právneho štátu týkajúceho sa jej uplatňovania alebo tiež z dôvodu zneužívania právomoci,

M.   keďže ombudsman v roku 2006 prezieravo využil svoje právomoci a predložil dve osobitné správy(3) Európskemu parlamentu, po odmietnutí príslušného návrhu odporúčania zo strany Rady a Komisie,

N.   keďže sa nový prístup ombudsmana ku Komisii, ktorý zahŕňa podporu kultúry služieb ako neoddeliteľnej súčasti dobrého úradného postupu a základného prostriedku nápravy chybného konania či správania, musí uplatniť v širokom meradle na základe vzájomnej dohody,

O.   keďže kritické pripomienky formulované európskym ombudsmanom na tému 41 prípadov zlého úradného postupu, ktoré boli zahrnuté do jeho správy za rok 2006 (kritické pripomienky, návrhy odporúčaní a osobitné správy), umožnia vyhnúť sa v budúcnosti opakovaniu chýb alebo zlyhaní vďaka prijatiu a vykonávaniu primeraných opatrení inštitúciami a inými orgánmi EÚ,

P.   keďže dobrovoľná spolupráca v rámci európskej siete ombudsmanov funguje na podnet ombudsmana viac než desať rokov ako pružný systém výmeny informácií a najlepších úradných postupov, ktorý umožňuje orientovať sťažovateľov na ombudsmanov alebo na iné podobné orgány, ktoré sú najvhodnejšie na to, aby im poskytli pomoc,

Q.   keďže úloha ombudsmana ako ochrancu európskych občanov sa v priebehu viac než desiatich rokov od zriadenia tohto úradu vyvíjala vďaka nezávislosti ombudsmana a demokratickej kontrole transparentnosti jeho činnosti zo strany Európskeho parlamentu,

R.   keďže ombudsman vyhlásil, že je pripravený využiť svoju právomoc na začatie vyšetrovania z vlastného podnetu, ak občania tretej krajiny, ktorí bývajú mimo EÚ sa obrátia naňho so sťažnosťou, ktorá z iného pohľadu spadá pod jeho mandát,

S.   keďže 30. novembra 2006 ombudsman a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov podpísali memorandum o porozumení o spolupráci a spôsoboch vykonávania ich vzájomných úloh,

T.   keďže jednou zo základných zásad európskej integrácie je demokratická rovnosť všetkých európskych občanov bez akejkoľvek diskriminácie na základe národnosti či jazyka, stále sa však objavuje množstvo sťažností od občanov, združení či firiem, ktoré v rámci postupu verejnej súťaže či výberového konania v Spoločenstve nedostali požadované informácie vo svojom jazyku,

U.   keďže v júli 2006 ombudsman zopakoval svoju výzvu na zmenu a doplnenie svojho štatútu a jednu z jeho požiadaviek, konkrétne na zmenu a doplnenie článku 3 štatútu, schválil Európsky parlament už v spomínanom uznesení zo 6. septembra 2001,

1.   schvaľuje výročnú správu za rok 2006 predloženú európskym ombudsmanom, oceňuje jej prezentáciu s použitím kombinovaného zhrnutia vykonaných činností a tematickej analýzy rozhodnutí a problémov viažucich sa na rôzne etapy postupu; vyzýva však ombudsmana na uľahčenie čítania rozličných kapitol pomocou technických vylepšení ako sú výkazy pre štatistiky a stručné prehľady v analytickej časti;

2.   žiada, aby sa všetkým európskym inštitúciám a orgánom poskytli potrebné rozpočtové a ľudské zdroje, ktoré zabezpečia, aby občania dostávali rýchle a vyčerpávajúce odpovede na svoje žiadosti o informácie, sťažnosti a petície;

3.   domnieva sa, že ombudsman pokračoval vo vykonávaní svojich právomocí vyrovnaným a dynamickým spôsobom pokiaľ ide o preskúmanie a vybavenie sťažností a priebeh a ukončenie vyšetrovaní, a tiež pokiaľ ide o udržanie konštruktívnych vzťahov s inštitúciami a orgánmi EÚ a podporovanie občanov, aby uplatňovali svoje práva vo vzťahu k týmto inštitúciám a orgánom;

4.   podporuje európskeho ombudsmana, aby pokračoval vo svojom úsilí a účinným a pružným spôsobom propagoval svoju činnosť, aby v očiach občanov predstavoval strážcu dobrých úradných postupov inštitúcií Spoločenstva;

5.   zdôrazňuje, že hlavným účelom akéhokoľvek zásahu ombudsmana je hľadať zmierlivé riešenie konfliktu medzi sťažovateľom a inštitúciou a zabrániť súdnemu sporu;

6.   súhlasí so širokou interpretáciou pojmu "nesprávny úradný postup pri vykonávaní činností inštitúcií a orgánov Spoločenstva" zahŕňajúcou nielen protiprávne administratívne kroky či porušenia záväzných pravidiel alebo zásad, ale aj prípady, v ktorých správne orgány postupovali pomaly, nedbanlivo či netransparentne, alebo aj prípady, v ktorých boli porušené iné zásady dobrej správy;

7.   nabáda ombudsmana, aby pokračoval v podpore skutočnej kultúry služieb ako integrálnej časti dobrého úradného postupu s cieľom dosiahnuť, aby sa verejná spáva EÚ pripravila na otvorenie a dialóg s občanom-stránkou, na priznanie chýb, na ospravedlnenie, ku ktorému pripojí hľadanie riešenia na uspokojenie sťažovateľa;

8.   nazdáva sa, že nestačí, že niektoré ďalšie inštitúcie a orgány Spoločenstva, najmä Komisia a Rada, prijali vlastné kódexy dobrej správnej praxe: v prípade Komisie ide o kódex z 13. septembra 2000 týkajúci sa vzťahov zamestnancov s verejnosťou a v prípade Rady o kódex z 25. júna 2001 o profesionálnych vzťahoch jej zamestnancov s verejnosťou;

9.   žiada, aby sa Európsky kódex dobrej správnej praxe, ktorý navrhol európsky ombudsman a Európsky parlament schválil 6. septembra 2001, týkal zamestnancov všetkých inštitúcií a orgánov Spoločenstva a aby sa, na rozdiel od iných kódexov, pravidelne aktualizoval a zverejňoval na webovej stránke ombudsmana;

10.   zdôrazňuje, že účinnosť kódexu erga omnes vysvetlil ombudsman vo svojom liste z 11. marca 2002 adresovanom predsedovi Európskeho parlamentu, ktorý je zverejnený na webovej stránke ombudsmana; nazdáva sa teda, že žiadny iný kódex s obmedzenejším uplatnením nemôže Európsky kódex dobrej správnej praxe nahradiť ani zjednodušiť;

11.   naliehavo žiada všetky inštitúcie, aby konštruktívne spolupracovali s ombudsmanom vo všetkých etapách postupu, rešpektovali zmierlivé riešenia, sledovali kritické pripomienky a uplatňovali jeho návrhy odporúčaní;

12.   žiada ombudsmana, aby každý rok predložil zoznam najlepších úradných postupov a zoznam postupov, ktoré neboli sú v súlade s jeho odporúčaniami a aby predstavil štúdiu výsledkov jeho kritických pripomienok;

13.   naliehavo žiada všetkých, ktorých sa týkajú kritické pripomienky, aby ich rešpektovali a zohľadnili vo svojich ďalších krokoch s cieľom vyhnúť sa každej nesúrodosti medzi oficiálnymi vyhláseniami a úradným konaním alebo neexistencii úradného konania;

14.   pripomína všetkým inštitúciám a orgánom Spoločenstva ich povinnosti vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie(4) , ktoré sa musí účinne uplatňovať s cieľom zabezpečiť dôveryhodnosť navrhovanej revízie uvedeného nariadenia, o ktorom sa v súčasnosti uvažuje, ako aj povinnosti vyplývajúce zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov(5) ;

15.   opakovane žiada Komisiu, aby správne používala svoje právo konať podľa vlastného uváženia a v súlade s článkom 226 Zmluvy o ES o začatí konania vo veci porušenia práv alebo podľa článku 228 Zmluvy o ES navrhla sankciu a starostlivo sa vyhýbala meškaniam či neodôvodnenému zanedbaniu konania, čo protirečí jej právomoci dohliadať na uplatňovanie práva Spoločenstva;

16.   domnieva sa, že ak sa inštitúcia odmieta podriadiť odporúčaniu uvedenému v osobitnej správe ombudsmana, hoci Európsky parlament schválil toto odporúčanie, Parlament by mohol oprávnene využiť svoje právomoci a obrátiť sa na Súdny dvor vo veci konania alebo nekonania, ktoré bolo predmetom odporúčania ombudsmana;

17.   naliehavo žiada všetky inštitúcie a orgány Spoločenstva, ako aj stále zastupiteľstvá členských štátov, aby spolupracovali v záujme transparentnosti a súladu s pravidlami dobrej správy zahrnutými v tejto správe a aby neprenášali svoju zodpovednosť na výkonné ústredné orgány, napríklad na predsedníctvo Rady či Rady guvernérov európskych škôl, pretože vykonávanie kontroly ombudsmana nad týmito orgánmi by bolo zložité;

18.   vyzýva Európsky úrad pre výber pracovníkov, aby zabezpečil úplné a účinné dodržiavanie pravidiel a ustanovených postupov z hľadiska otvorenosti a transparentnosti postupu súťaže, konkrétne so zreteľom na prístup kandidátov k informáciám o oprave skúšobných textov, ktoré sa ich týkajú, s cieľom ukončiť jazykovú diskrimináciu a prestať sa vyhýbať plneniu povinností odkazovaním na rozhodnutie výberových komisií;

19.   srdečne víta vyhlásenie európskeho ombudsmana, v ktorom oznámil svoj zámer zaoberať sa otázkou pôžičiek Európskej investičnej banky (EIB) s použitím svojej právomoci na vyšetrovanie z vlastného podnetu a poznamenáva, že ombudsman musí vyhodnotiť a zabezpečiť vnútornú kapacitu na spracovanie sťažností v tejto oblasti;

20.   vyzýva ombudsmana, aby zvážil podpis memoranda o porozumení s Európskou investičnou bankou (EIB) o spôsoboch spolupráce medzi inštitúciami v oblasti výkonu právomoci ombudsmana vyšetrovať sťažnosti týkajúce sa prípadov nesprávnych úradných postupov v činnostiach EIB a domnieva sa, že je vhodnejšie, aby to bola EIB, ktorá bude aktívne informovať občanov, ktorých sa týkajú projekty financované bankou, o možnosti podať sťažnosť ombudsmanovi aj v prípade, že sú občanmi tretej krajiny a nie sú rezidenti v EÚ;

21.   víta skutočnosť, že ombudsman môže vyšetrovať otázky týkajúce sa správania orgánov pôsobiacich v rámci tretieho piliera EÚ;

22.   poznamenáva, že ombudsman predložil vyššie uvedené dve osobitné správy, pričom jedna z nich už dosiahla zamýšľaný účel a druhú preskúma Európsky parlament; podporuje závery, ktoré ombudsman adresoval predsedníctvu Rady, týkajúce sa potreby uplatňovania koherentných pravidiel v oblasti systému jazykov, ktorý používa predsedníctvo Rady a potreby objasniť štatút predsedníctva, ktoré je časťou Rady ako inštitúcie;

23.   privítal by sprísnenie vnútorných parlamentných postupov, aby sa v budúcnosti zabezpečilo rýchlejšie spracovanie výročných správ ombudsmana parlamentným Výborom pre petície;

24.   naliehavo žiada ombudsmana, aby postúpil Európskemu parlamentu všetky žiadosti, ktoré pokladá za vhodné, s cieľom zlepšiť výmenu informácií medzi príslušnými oddeleniami a posilniť spoluprácu v rámci stanovenom článkom 1 rámcovej dohody o spolupráci z 15. marca 2006, predovšetkým pokiaľ ide o oddelenia komunikácií, informačných technológií a prekladu;

25.   je potešený zachovaním konštruktívnych vzťahov s parlamentným Výborom pre petície, a to z hľadiska účasti ombudsmana na schôdzach výboru, ako aj vzájomného uznania kompetencií a právomocí; preto žiada ombudsmana, aby Výboru pre petície vo vhodnom čase predložil svoje stanovisko k najdôležitejším vyšetrovaniam, ktoré boli iniciované ombudsmanom s cieľom dosiahnuť užitočnú synergiu;

26.   potvrdzuje svoje kladné stanovisko z roku 2001 k žiadosti ombudsmana o zmenu a doplnenie štatútu ombudsmana z hľadiska prístupu k dokumentom a vypočutia svedkov, pričom súhlasí so zásadou, že požadované zmeny sprehľadnia právomoci ombudsmana vzhľadom na stále náročnejšie požiadavky, ktoré sa naňho kladú pri výkone funkcie, a na skutočnosť, že v praxi hlavné európske inštitúcie už väčšinu z nich prijali;

27.   zdôrazňuje, že takéto zmeny by nemali narušiť základ a povahu úlohy ombudsmana ako ochrancu občanov vo vzťahu k verejnej správe EÚ;

28.   uznáva užitočný príspevok európskej siete ombudsmanov, v súlade so zásadou subsidiarity, pri zabezpečovaní mimosúdnych prostriedkov nápravy;

29.   podporuje vzájomné konzultácie medzi ombudsmanom a Výborom pre petície v súvislosti s európskou sieťou ombudsmanov s cieľom nájsť riešenie problémov, ktoré sa už riešili ako petície;

30.   víta rastúcu účasť médií na propagovaní činnosti ombudsmana a víta stratégiu komunikácie ombudsmana, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom rôznych kanálov, ktorými prenikajú informácie a zvyšuje sa povedomie občanov, vzhľadom na to, že informácie a zvyšovanie povedomia musia v strednodobom výhľade, tým, že prispievajú k vytvoreniu rôznorodých foriem dialógu s cieľom zblížiť občanov s inštitúciami a orgánmi EÚ, rozšíriť znalosti v oblasti práv občanov a právomocí Spoločenstva a zlepšiť chápanie okruhu právomocí európskeho ombudsmana;

31.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, európskemu ombudsmanovi, vládam a parlamentom členských štátov a ich ombudsmanom alebo orgánom s podobnými právomocami.

(1) Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2002/262/ES, ESUO, Euratom (Ú. v. ES L 92, 9.4.2002, s. 13).
(2) Ú. v. ES C 72 E, 21.3.2002, s. 336.
(3) Osobitná správa európskeho ombudsmana predložená Európskemu parlamentu po predložení návrhu odporúčania Rade Európskej únie v sťažnosti 1487/2005/GG a Osobitná správa európskeho ombudsmana predložená Európskemu parlamentu po predložení návrhu odporúčania Rade Európskej únie v sťažnosti 289/2005/(WP)GG.
(4) Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.
(5) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (EC) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

Posledná úprava: 15. augusta 2008Právne oznámenie