Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2644(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B6-0408/2007

Forhandlinger :

PV 25/10/2007 - 13.3
CRE 25/10/2007 - 13.3

Afstemninger :

PV 25/10/2007 - 14.3

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0490

Vedtagne tekster
WORD 47k
Torsdag den 25. oktober 2007 - Strasbourg Endelig udgave
Sudan
P6_TA(2007)0490B6-0408, 0411, 0413, 0415, 0416 og 0421/2007

Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2007 om Sudan

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Darfur, navnlig beslutningen af 27. september 2007(1) ,

-   der henviser til beslutningen om situationen i Darfur, der blev vedtaget af Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i Wiesbaden den 28. juni 2007,

-   der henviser til Tripoli-konsensussen om den politiske proces for Darfur, der vedtoges i Tripoli den 28.-29. april 2007,

-   der henviser til Den Afrikanske Unions (AU) afgørelse fra april 2004 om at etablere en afrikansk mission i Sudan (AMIS),

-   der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1706, hvori det foreslås at indsætte en fredsbevarende styrke på 22 000 mand i Darfur,

-   der henviser til Den Internationale Straffedomstols statut, for så vidt angår internationale fredsbevarende missioner,

-   der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1778 af 25. september 2007, som indeholder bestemmelser om udstationering af en flerdimensional international styrke i det østlige Tchad og i den nordøstlige del af Den Centralafrikanske Republik, bestående af en FN-mission (MINURCAT), en FN-uddannet tchadisk politistyrke og en EU-ledet militærstyrke (EUFOR),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der henviser til, at uidentificerede styrker den 30. september 2007 angreb en AU-base i Haskanita i det sydlige Darfur og dræbte 10 medlemmer af AU's fredsstyrke og det civile politi, medens mindst otte andre fra AMIS blev alvorligt såret, og ca. 40 andre fortsat savnes, efter hvad AU udtaler,

B.   der henviser til, at dette tab af menneskeliv er det værste, som den utilstrækkeligt udstyrede AU-styrke hidtil har lidt,

C.   der henviser til, at den stigende bølge af vold i det sydlige Darfur i de seneste uger har ført til drabet på tre af Verdensfødevareprogrammets chauffører og har fået den lægelige hjælpeorganisation Médicins Sans Frontières til at trække sit personale ud af byen Muhajiriya og efterlade mange fordrevne personer uden lægebistand,

D.   der henviser til, at AMIS' styrke i Darfur i øjeblikket omfatter ca. 7 000 soldater og civilt politi og bogstavelig talt er den eneste styrke lokalt i Darfur, der yder civilbefolkningen beskyttelse; der henviser til, at der i juli 2007 blev truffet afgørelse om at godkende en fælles FN og AU-mission, UNAMID, på 26 000 mand, som endnu ikke er udstationeret,

E.   der henviser til, at det har været AMIS' opgave at overvåge Darfur-fredsaftalen og flere andre våbenhvileaftaler,

F.   der henviser til, at angrebene på AMIS' personale er steget i den seneste tid, og at der siden styrken blev udstationeret i 2004 er blevet dræbt over 25 soldater og andet personale, og snesevis er blevet såret,

G.   der henviser til, at der har været voksende lovløshed og en tiltagende mangel på sikkerhed, siden Darfur-fredsaftalen slog fejl,

H.   der henviser til, at UNAMID-styrken i modsætning til de nuværende AU-observatører har tilladelse til at gribe aktivt ind for at redde liv,

I.   der henviser til, at det vil tage et år eller mere, før den fredsbevarende mission når op på fuld styrke,

1.   der er dybt rystet og foruroliget over de voldelige drab og plyndringer ved byerne Haskanita og Muhajiriya,

2.   fordømmer på det kraftigste drabet på 10 medlemmer af AU's fredsbevarende styrker i Darfur og betragter det som en krigsforbrydelse, der omgående bør efterforskes af AU og FN;

3.   beklager den voksende usikkerhed i området, som afspejles i disse voldelige handlinger, og som internationale observatører og ngo'er i Darfur konstant rapporterer om;

4.   forlanger en omgående indstilling af fjendtlighederne og angrebene på AMIS, civilbefolkningen og humanitære organisationer samt deres personale, ejendom og hjælpekonvojer;

5.   opfordrer den sudanske regering og oprørsgrupperne til at medvirke fuldt ud til en uafhængig undersøgelse af det frygtelige angreb i Haskanita og til at bringe alle de ansvarlige for en domstol;

6.   understreger, at det må opklares, hvad der er sket med de medlemmer af den fredsbevarende styrke, som stadig savnes, og forlanger, at den gruppe, der er ansvarlig for angrebet, straks oplyser, hvor de pågældende befinder sig;

7.   beklager, at angrebet blev gennemført på et tidspunkt, hvor AU og FN gør deres yderste for at få genoptaget fredsforhandlingerne om Darfur i Libyen den 27. oktober 2007; anmoder indtrængende om udstationering af UNAMID-styrken i Darfur, så den kan bidrage til at bringe konflikten i Darfur til ophør;

8.   understreger, at de uskrevne love for krigsførelse forbyder angreb på personale og genstande, der indgår i internationale fredsbevarende missioner, så længe de ikke er direkte involveret i fjendtligheder;

9.   glæder sig over, at den sudanske regering den 12. juni 2007 accepterede UNAMID-styrken; erindrer imidlertid om, at den sudanske regering tidligere har indgået forpligtelser om indsættelse af den blandede styrke i Sudan, som den bagefter ikke har overholdt; opfordrer til hurtig udstationering af UNAMID-styrken med et mandat, som sætter den i stand til at beskytte civilbefolkningen effektivt, og opfordrer FN til at opfylde sine forpligtelser og tilvejebringe de tropper, der er blevet lovet;

10.   erindrer den sudanske regering om, at den bærer hovedansvaret for den indre sikkerhed, og at den ikke bør vælte dette ansvar over på det internationale samfund;

11.   opfordrer EU-medlemsstaterne og FN til uden yderligere forsinkelse at mobilisere afgørende politisk, økonomisk, logistisk, teknisk og anden støtte, herunder specialiseret personale, til AMIS og UNAMID, således at de rettidigt kan overtage deres opgaver ved udgangen af december 2007; opfordrer indtrængende den sudanske regering til at acceptere støtte og tropper fra alle nationer og gøre sit yderste for at lette opfyldelsen af deres mandater;

12.   understreger, for at undgå forvekslinger med humanitære hjælpearbejdere at alle parters tropper samt deres personale, køretøjer og ejendom skal kunne identificeres, således at de humanitære hjælpearbejderes neutralitet nøje respekteres, og militærangreb undgås;

13.   opfordrer Kommissionen til at holde Parlamentet informeret om ethvert fremskridt, der gøres med hensyn til en korrekt anvendelse af dens økonomiske hjælp til AMIS og navnlig betalingen af løn og dagpenge til AMIS' soldater;

14.   opfordrer EU, FN og AU til at gøre fælles front i deres bestræbelser på at løse konflikten i Darfur og til at prioritere en omfattende fredsproces via politisk dialog med alle berørte parter;

15.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, regeringerne og parlamenterne i EU's medlemsstater, Sudans regering og parlament, FN's generalsekretær, stats- og regeringscheferne i Den Arabiske Liga og AVS-landenes regeringer, Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og Den Afrikanske Unions institutioner.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0419.

Seneste opdatering: 28. august 2008Juridisk meddelelse