Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0020(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0365/2007

Внесени текстове :

A6-0365/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/11/2007 - 5.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0501

Приети текстове
WORD 136k
вторник, 13 ноември 2007 г. - Страсбург Окончателна версия
Статистика на Общността за общественото здраве и здравето и безопасността на работното място ***I
P6_TA(2007)0501A6-0365/2007
Резолюция
 Консолидиран текст
 Приложение
 Приложение
 Приложение
 Приложение
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 ноември 2007 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за общественото здраве и здравето и безопасността на работното място (COM(2007)0046 – C6-0062/2007 – 2007/0020(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент ,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2007)0046),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 285, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0062/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A6-0365/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 13 ноември 2007 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за общественото здраве и здравето и безопасността на работното място
P6_TC1-COD(2007)0020

(Текст от значение за ЕИП)

EВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията║,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1) ,

след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните(2) ,

след обсъждане със Статистическия програмен комитет ║в съответствие с член 3, параграф 1 от Решение ║89/382/ЕИО на Съвета, Евратом(3) ,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора(4) ,

като има предвид че:

(1)  Решение № 1786/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 г. за приемане на програма за действие на Общността в областта на общественото здраве (2003-2008 г.)(5) посочва, че статистическият елемент от информационната система за общественото здраве ще бъде разработен в сътрудничество с държавите-членки, като се използва необходимата статистическа програма на Общността за насърчаване на синхрона и избягване на дублирането.

(2)  Информация на Общността за общественото здраве е разработвана системно в програмите на Общността за общественото здраве. Базирайки се на тази работа, бе изготвен списък на здравните показатели на Европейската общност (ЗПЕО), който предоставя общ поглед върху здравния статус, решаващите за здравето фактори и системите на здравеопазване. За да се осигури наличието на минимален набор от статистически данни, необходими за изчислението на ЗПЕО, здравната статистика на Общността трябва да бъде съвместима, когато това е целесъобразно и възможно, с разработките и постиженията, произтичащи от действието на Общността в областта на общественото здраве.

(3)  Резолюция ║на Съвета от 3 юни 2002 г. относно новата стратегия на Общността за здравето и безопасността на работното място (2002-2006 г.)(6) , изисква Комисията и държавите-членки да ускорят започнатата работа по хармонизиране на статистиката за трудови злополуки и професионални заболявания, така че да има налични съпоставими данни, от които да се направи обективна оценка на въздействието и ефективността на мерките, предприети съгласно новата стратегия на Общността, а също така, в специален раздел подчертава необходимостта от отчитане на увеличения дял жени на пазара на труда и отговаряне на техните специфични потребности във връзка с политиките на здраве и безопасност на работното място. В допълнение, Препоръка на Комисията ║от 19 септември 2003 г. относно Европейската програма за професионални болести(7) , препоръчва на държавите-членки да изготвят постепенно своите статистики на професионалните болести, съгласувани с Европейската програма, в съответствие с извършената работа по хармонизиране на Европейската статистика на професионални болести.

(4)  През 2002 г. Европейският съвет от Барселона призна три водещи принципа за реформа на системите на здравеопазване: достъпност за всички, високо качество и дългосрочна финансова устойчивост. Съобщение на Комисията от 20 април 2004 г. за Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите озаглавено "Модернизиране на социалната закрила с цел развитие на висококачествено, достъпно и устойчиво здравно обслужване и дългосрочна здравна помощ: подпомагането на националните стратегии, посредством използването на "отворен метод на координация" (COM(2004)0304) , предложи започване на работа за определяне на възможните показатели на общите цели за развитие на системите за оказване на помощ на основата на действия, предприети в контекста на програмата за действие на Общността в областта на здравеопазването, на здравната статистика на Евростат и на сътрудничеството с международни организации.

(5)  Решение № 1600/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2002 г. за установяване на Шестата програма за действие на Общността за околната среда(8) включва действие по околната среда и здравеопазването и качеството на живот като ключов приоритет, като призовава за определяне и разработване на здравни и екологични показатели. В допълнение, заключенията на Съвета от 8 декември 2003 г. изискаха включването на показателите на биологичното разнообразие и здравето, под заглавие "Околна среда", в структурната база данни на показателите, използвана за годишния пролетен доклад ║до Европейския съвет; показателите на здравето и безопасността на работното място също са включени в тази база данни, под заглавие "Трудова заетост". Наборът от показатели за устойчиво развитие, приети от Комисията през 2005 г., също съдържа тема за показателите на общественото здраве.

(6)  Европейският план за действие в областта на околната среда и общественото здраве за 2004-2010 г.(COM(2004)0416) признава необходимостта от подобряване на качеството, съпоставимостта и достъпността на данните относно здравния статус за болестите и нарушенията на здравето, свързани с околната среда, използвайки статистическата програма на Общността.

(7)  Резолюцията ║на Съвета от 15 юли 2003 г. относно насърчаването на трудовата заетост и социалното интегриране на лицата с увреждания(9) ║ приканва държавите-членки и Комисията да събират статистически материал за положението на хората с увреждания, включително за развитието на услугите и ползите за тази група хора. В допълнение, в своето Съобщение от 30 октомври 2003 г. до Съвета, Европейския парламент, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавена "Равни възможности за хората с увреждания – Европейски план за действие" (COM(2003)0650), Комисията реши да разработи показатели за съдържание, които могат да се сравняват във всички държави-членки, за да се направи оценка на ефективността на политиките за хората с увреждания. То показа, че източниците и структурите на Европейската статистическа система трябва да се използват максимално, в частност чрез разработване на съгласувани модули за изследване за придобиване на статистическа информация, която да се сравнява на международно равнище и е необходима за контрола на развитието.

(8)  За да се осигури приложимост и съпоставимост на данните и да се избегне дублиране на работата, статистическите дейности на Евростат в областта на общественото здраве и здравето и безопасността на работното място трябва да се провеждат в сътрудничество с ООН и нейните специализирани организации, като Световната здравна организация (СЗО) и Международната организация на труда (МОТ), както и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), когато това е целесъобразно и възможно. По-конкретно, събиране на общи статистически данни за системите на здравни сметки бе наскоро осъществено съвместно с ОИСР и СЗО.

(9)  Комисията (Евростат) вече събира редовно статистически данни за общественото здраве и здравето и безопасността на работното място от държавите-членки, които доброволно предоставят такива данни. В допълнение, тя събира и данни за тези области от други източници. Тези дейности се развиват в тясно сътрудничество с държавите-членки. В областта на статистиката на общественото здраве в частност, разработването и прилагането са управлявани и организирани в съответствие с партньорска структура между Евростат и държавите-членки. Все пак, все още са необходими по-голяма прецизност и надеждност, съгласуваност и съпоставимост, обхватност, своевременност и точност на съществуващите събирания на статистическите данни, за да се гарантира, че по-нататъшните събирания, съгласувани и разработени съвместно с държавите-членки, са приложени с цел да се постигне минимален набор от статистически данни, необходим на общностно равнище в областта на общественото здраве и здравето и безопасността на работното място.

(10)  Изработването на конкретна статистика на Общността се ръководи от правилата, изложени в Регламент (EО) № 322/97 на Съвета от 17 февруари 1997 г. относно статистиката на Общността(10) .

(11)  Настоящият регламент гарантира пълно зачитане на правото на защита на личните данни, в съответствие с член 8 от Хартата за основните права на Европейския съюз.

(12)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни(11) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни(12) , се прилагат в контекста на настоящия регламент. Статистическите изисквания, породени от действието на Общността в областта на общественото здраве, националните стратегии за развитие на висококачествено, достъпно и устойчиво здравеопазване и стратегията на Общността за здравето и безопасността на работното място, както и изискванията, възникващи във връзка със структурните показатели, устойчивите показатели за развитие и здравните показатели на Европейската общност и други набори от показатели, които е необходимо да бъдат разработени за целите на контрола на Общността и националните политически действия и стратегии в областта на общественото здраве и здравето и безопасността на работното място, представляват значим обществен интерес.

(13)  Предаването на данни, предмет на статистическа поверителност, се регулира от правилата, изложени в Регламент (ЕО) № 322/97 и в Регламент (Евратом, ЕИО) № 1588/90 на Съвета от 11 юни 1990 г. за предоставянето на поверителна статистическа информация, на Статистическата служба на Европейските общности(13) . Мерките, взети в съответствие с тези Регламенти, гарантират физическа и логическа защита на поверителните данни и гарантират, че не може да се случи никакво неправомерно разкриване и използване за не статистически цели, когато се изготвя и разпространява статистиката на Общността.

(14)  При изготвянето и разпространяването на статистиката на Общността съгласно настоящия регламент, националните и общностните статистически служби следва да вземат предвид принципите, посочени в Практическия кодекс за европейската статистика, който е приет от Статистическия програмен комитет на 24 февруари 2005 г. и приложен към Съобщение на Комисията към Европейския парламент и Съвета относно независимостта, целостта и отчетността на националните и общностните статистически служби и обнародван от Препоръка на Комисията от 25 май 2005 г. по същата тема (COM(2005)0217) .

(15)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно създаването на обща рамка за систематично изготвяне на статистически данни на Общността в областта на общественото здраве и здравето и безопасността на работното място, не може да бъде задоволително постигната от държавите-членки, а следователно може да бъде по-успешно постигната на ниво Общност, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, посочен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалността, заложен в същия член, настоящият регламент остава в границите на необходимото за постигане на тази цел.

(16)  Необходимите мерки за прилагане на настоящия регламент се приемат съгласно Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г., относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(14) .

(17)  В частност, Комисията е оправомощена да установи определенията, участниците и разпределението (включително променливи величини и класификации, наред с другото, когато е възможно и необходимо, класификации по пол и възраст ), винаги приложими източници и предоставяне на данни и метаданни (включително референтни периоди, интервали и срокове), отнасящи се до областите, предвидени в член 2 и в приложения от I до V на настоящия регламент. Важно е полът и възрастта да се включат в разбивката на променливите величини, тъй като това позволява да се отчете въздействието на половите и възрастовите разлики върху здравето и безопасността на работното място. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, включително чрез заличаването на някои елементи , или допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол , в съответствие с член 5а от Решение 1999/468/ЕО .

(18)  Допълнително финансиране за събирането на данни в областта на здравето и безопасността се осигурява в рамките на програмата на Общността за заетост и социална солидарност ПРОГРЕС, създадена с Решение № 1672/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006   г (15) . В тези рамки финансовите средства следва да се използват за подпомагане на държавите-членки при по-нататъшното изграждане на националния им капацитет за внедряване на подобрения и въвеждане на нови инструменти за събиране на статистически данни в областта на здравето и безопасността на работното място,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

1.  Настоящият регламент създава обща рамка за систематично изготвяне на статистически данни на Общността в областта на общественото здраве и здравето и безопасността на работното място. Статистическите данни се изготвят в съответствие със стандартите за безпристрастност, надеждност, обективност, икономическа ефективност и поверителност на статистическата информация.

2.  Тези статистически данни включват, под формата на минимален набор от статистически данни, информация, която се изисква за действието на Общността в областта на общественото здраве с цел насърчаване на националните стратегии за развитие на висококачествено, всеобщодостъпно и устойчиво здравно обслужване, както и за действието на Общността в областта на здравето и безопасността на работното място.

3.  Статистическите данни предоставят данни за структурните показатели, устойчивите показатели за развитие и здравните показатели на Европейската общност, както и за другите набори от показатели, които е необходимо да бъдат разработени за целите на контрола на действията на Общността в областта на общественото здраве и здравето и безопасността на работното място.

Член 2

Приложно поле

Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) статистически данни за следните области:

   здравен статус и решаващи за здравето фактори, както е определено в приложение І,
   здравно обслужване, както е определено в приложение ІІ,
   причини за смърт, както е определено в приложение ІІІ,
   трудови злополуки, както е определено в приложение ІV,
   професионални болести и други свързани с работното място здравни проблеми и заболявания, както е определено в приложение V.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент:

   а) "Статистика на Общността" има значението, установено в първото тире от член 2 от Регламент (ЕО) № 322/97;
   б) "изготвяне на статистическа информация" има значението, установено във второто тире от член 2 от Регламент (ЕО) № 322/97;
   в) "обществено здраве" означава всички елементи, свързани със здравето на европейските граждани и пребиваващите в ЕС, а именно техния здравен статус, включително инвалидност и заболеваемост, решаващите фактори, които имат влияние върху този здравен статус, нуждите на здравеопазването, средствата определени за здравните грижи, предоставянето и всеобщият достъп до здравните грижи, както и разходите и финансирането, а също и причините за смъртност;
   г) "здраве и безопасност на работното място" означава всички елементи, свързани с предпазните мерки и опазването на здравето и безопасността на работното място на работниците в ЕС, по време на настоящата или след бившата им дейност, в частност трудови злополуки, професионални болести и други свързани с работното място здравни проблеми и заболявания.

Член 4

Източници

Държавите-членки събират данни относно общественото здраве и здравето и безопасността на работното място от източници, които се състоят от, в зависимост от областите и темите и от характеристиките на националните системи, или:

   а) съществуващи или планирани домакинства или подобни изследвания, или модули за изследване, или
   б) съществуващи или планирани национални административни или отчетни източници.

Член 5

Методологии, ръководства и пилотни проучвания

1.  Комисията (Евростат) съставя или според случая може да подобри или актуализира ръководства, насоки или препоръки по рамките, понятията и методологиите, отнасящи се до статистиката на Общността, изготвена съгласно настоящия регламент.

2.  Националният опит и експертното мнение се използват в разработката, посочена в параграф 1. Методите, използвани за осъществяването на събирането на данни трябва да вземат предвид, включително в случай на подготвителни дейности, националните особености, възможностите и съществуващите събирания на данни, в рамката на структурите на сътрудничество с държавите-членки, осъществени от Комисията (Евростат). Методологиите за редовните събирания на данни, които произтичат от проектите със статистически аспект, провеждани под други програми на Общността, като обществено здраве или изследователски програми следва също да се вземат под внимание.

3.  Статистическите методологии и събиранията на данни, които трябва да се разработят за съвкупността от данни за общественото здраве и здравето и безопасността на работното място на общностно равнище следва да вземат предвид необходимостта от координиране, ако е целесъобразно, с дейностите на международните организации в областта, за да се осигури съпоставимост на статистическите данни на международно равнище и последователност на събиранията на данни. В рамките на ЕС следва да се вземат предвид проучванията и изследванията на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд. Извън рамките на Европейския съюз следва да се засили още повече сътрудничеството с ООН, и по-специално с МОТ и СЗО .

4.  Когато новите изисквания за данните или незадоволителното качество на данните се установят в областите, посочени в член 2, Комисията (Евростат) започва пилотни проучвания, които да се довършат доброволно от държавите-членки. Целта на такива пилотни проучвания е да се изпробват понятията и методите и да се направи оценка на приложимостта на еднотипните събирания на данни, включително качеството на статистиките, съпоставимост и ценова ефективност съгласно принципите, изложени в Европейския практически кодекс по статистика. Подходите, използвани в такива проучвания се одобряват в рамката на структурите на сътрудничество с държавите-членки.

Член 6

Предаване, обработка, разпространение и публикуване на данни

1.  Държавите-членки предават микроданни или, в зависимост от областта и засегнатия въпрос, обобщени данни, включително поверителни данни, както е определено в член 13 от Регламент (ЕО) № 322/97 ║и метаданни, изисквани от настоящия регламент и мерките за изпълнението му, на Комисията (Евростат), съгласно действащите разпоредби на Общността относно предоставянето на поверителна статистическа информация, предвидена в Регламент (ЕО) № 322/97 ║и Регламент (Евратом, ЕИП) № 1588/90. Тези разпоредби на Общността се прилагат при обработването на данните от Евростат, доколкото данните се считат за поверителни, както е определено в член 13 на Регламент (ЕО) № 322/97║.

2.  Държавите-членки предават на Комисията (Евростат) данните и метаданните, изисквани от настоящия регламент в електронна форма, в съответствие с взаимозаменимия стандарт, договорен между Комисията и държавите-членки. Данните се предоставят в съответствие с определените срокове, на предвидени интервали и спазвайки посочените в приложенията референтни периоди.

3.  Комисията (Евростат) прави необходимите стъпки за подобряване на разпространението, достъпността и документацията на статистическата информация, в съответствие с принципите на съпоставимост, надеждност и статистическа поверителност, предвидени в Регламент (ЕО) № 322/97║.

Член 7

Критерии за качество и доклади

1.  Комисията (Евростат) прави оценка на качеството на предоставените данни.

2.  Комисията (Евростат) в тясно сътрудничество с държавите-членки разработва препоръчани общи стандарти, създадени да осигурят качеството и съпоставимостта на предоставените данни съгласно принципите, изложени в Европейския практически кодекс по статистика. Тези стандарти се публикуват в методологически ръководства или наръчници.

3.  Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират най-доброто възможно качество на предоставените данни.

4.  На всеки пет години държавите-членки представят на Комисията (Евростат) два доклада, изготвени в съответствие със стандартите, посочени в параграф 2 относно качеството на предоставените данни и източниците на данни. Първият доклад засяга статистиката на общественото здраве, а вторият – статистиката на здравето и безопасността на работното място. На всеки пет години Комисията (Евростат) съставя доклад относно съпоставимостта на разпространените данни.

Член 8

Изпълнителни марки

Мерките, необходими за приложението на настоящия регламент, се приемат с внимание съгласно регулаторната процедура, посочена в член 9, параграф 2. Тези мерки обхващат областите, посочени в член 2:

   определения,
   теми и разпределение, включително променливи величини и класификации,
   източници, ако са приложими,
   предоставяне на данни и метаданни, включително референтни периоди, интервали и срокове.

Член 9

Комитет

1.  Комисията се подпомага от Статистически програмен комитет, създаден с Решение 89/382/EИО ║, Евратом║.

2.  При позоваване на този параграф, се прилагат членове 5а, параграф 1 до 4 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 10

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в ║.

За Европейския парламент За Съвета

Председател: Председател:

(1) Становище от 25 октомври 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
(2) OВ C 295, 7.12.2007 г., стр. 1 .
(3) ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.
(4) Позиция на Европейския парламент от 13 ноември 2007 г .
(5) ОВ L 271, 9.10.2002 г., стр. 1.
(6) ОВ C 161, 5.7.2002 г., стр. 1.
(7) ОВ L 238, 25.9.2003 г., стр. 28.
(8) ОВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 1.
(9) ОВ С 175, 24.7.2003 г., стр. 1.
(10) ОВ L 52, 22.2.1997 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стp. 1).
(11) ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31. Директива, изменена с Регламент (ЕО)№ 1882/2003 ║.
(12) ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.
(13) ОВ L 151, 15.6.1990 г., стр. 1, Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003 .
(14) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (OВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).
(15) ОВ L 315, 15.11.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Област: Здравен статус и решаващи за здравето фактори

а)   Цели

Целта на тази област е навременното предоставяне на статистически данни за здравния статус и решаващите за здравето фактори.

б)   Приложно поле

Тази област се събира главно от изследвания на населението или от модули за изследване на здравето. Регистрираните данни или други административни източници могат също да бъдат използвани при предоставянето на допълнителен обхват и информация или за някои специфични въпроси, като заболеваемостта или злополуките и нараняванията. Когато е уместно и когато има подходящ обект за успешни предварителни пилотни проучвания, се включват лицата, които живеят в институциите, както и децата от 0-14 годишна възраст.

в)   Референтните периоди, интервали и срокове на предоставянето на данни

Статистическите данни се предоставят поне веднъж на пет години; може да бъде необходима по-честа периодичност за някои специфични събирания на данни, като за заболеваемостта или злополуките и нараняванията; първата референтна година, интервала и срока за предоставяне на данните за всеки източник и тема се определят и съгласуват като част от изпълнителните мерки, посочени в член 8.

г)   Обхванати теми

Минималният предоставен набор от статистически данни обхваща следните ║теми:

   здравен статус, включително разбиранията за здраве, физическо и психическо функциониране и инвалидност и заболеваемост,
   проследяване на болести, при които заболеваемостта се увеличава или намалява,
   злополуки и наранявания, включително и такива, свързани с безопасността на потребителите, както и вреди, дължащи се на употребата на алкохол и наркотици,
   начин на живот и фактори на околната, социалната и професионална среда,
   − защита срещу евентуална пандемия и преносими болести,
   достъп и употреба на предпазни мерки и лекарствени средства, използвани за здравните грижи (изследването на населението),
   демографски показатели и социо-икономическа информация за физическите лица.

Не е нужно предоставянето на всички теми при всяко предоставяне на данни. Изискваните променливи величини, разчетите и микро данните се изваждат от горният списък.

Ако се използват източниците за изследване, разработвенето на инструментите за здравни изследвания и съставянето на препоръчаните характеристики и оценки на качеството на проекта на изследването, извадката и претеглянето, и осъществяването се извършва в съответствие с наръчниците, съставени с държавите-членки. Тези спецификации на събраните данни и използваните изследвания, се договарят в контекста на съответните изпълнителни мерки и са определени подробно в ръководства и наръчници.

д)   Метаданни:

При представянето на статистическите данни, обхванати от тази област, държавите-членки предоставят изискваните метаданни, съгласувани като част от изпълнителните мерки (включително за характеристиките на изследването), както и информация за всякаква национална особеност, която е от значение за тълкуването и събирането на съпоставими статистически данни и показатели.


ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

Област: Здравеопазване

а)   Цели

Целта на тази област е навременното предоставяне на статистически данни за здравеопазването.

б)   Приложно поле

Тази сфера обхваща съвкупността от извършени от институциите или от лицата дейности, които са насочени към постигането на целите на здравето, както и свързаните с него административни и управленски дейности, чрез прилагане на знания и технологии по медицина, парамедицина и сестрински грижи.

Данните се събират главно от административни източници.

в)   Референтните периоди, интервали и срокове на предоставянето на данни

Статистическите данни се предоставят ежегодно; първата референтна година, интервала и срока за предоставяне на данните за всеки източник и тема се определят и съгласуват като част от изпълнителните мерки, посочени в член 8.

г)   Обхванати теми

Минималният предоставен набор от статистически данни обхваща следните ║теми:

   институции и ресурси за здравно обслужване,
   използване на здравното обслужване, индивидуални и колективни услуги,
   разходи и финансиране на здравното обслужване, и
   ║ други елементи за насърчаване на националните стратегии за развитие на висококачествено, достъпно и устойчиво здравно обслужване и дългосрочна здравна помощ.

Не е нужно предоставянето на всички теми при всяко предоставяне на данни. Изискваните променливи величини и разчетите се извеждат от горните списъци. Наборът от статистически данни е предвиден съобразно Международната класификация на здравните сметки на ОИСР и Международния кратък списък на болничната заболеваемост в табличен вид на СЗО. Тези спецификации се договарят в контекста на съответните изпълнителни мерки и са определени подробно в ръководства и наръчници.

д)   Метаданни:

При представянето на статистическите данни, обхванати от тази област, държавите-членки предоставят изискваните метаданни, съгласувани като част от изпълнителните мерки (включително за източниците, определенията и събиранията), както и информация за всякаква национална особеност, която е от значение за тълкуването и събирането на съпоставими статистически данни и показатели.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Област: Причини за смърт

а)   Цели

Целта на тази област е навременното предоставяне на статистически данни за причините за смърт.

б)   Приложно поле

Тази сфера обхваща статистиката за причините за смърт, извлечена от националните медицински смъртни актове, които вземат под внимание препоръките на СЗО. Статистическите данни, които трябва да се съберат се отнасят до основната причина, която е определена от СЗО като "заболяването или нараняването, което е предизвикало в последствие патологични резултати, водещи незабавно към смърт, или последствията от злополука или насилие, които са предизвикали фатална травма". Статистическите данни се събират от пребиваващите в ЕС и от мъртво-родените деца.

в)   Референтните периоди, интервали и срокове на предоставянето на данни

Статистическите данни се предоставят ежегодно. Първата референтна година се определя и съгласува като част от изпълнителните мерки, посочени в член 8. Данните се предоставят най-късно на втората година, след референтната година. Предварителни или очаквани данни могат да се предоставят по-рано. В случай на инциденти в здравеопазването, могат допълнително да се извършат специални събирания на данни общо за всички смъртни случаи или за специфични причини за смърт.

г)   Обхванати теми

Минималният предоставен набор от статистически данни обхваща следните ║теми:

   характеристики на починалия,
   район,
   характеристики на смъртния случай, включително на основната причина за смъртта.

Изискваните променливи величини и разчетите се извеждат от горния списък. Наборът от данни за причините за смърт е предвиден в рамката на Международната класификация на болестите на СЗО и следва правилата на Евростат и препоръките на ООН и СЗО за статистиката на населението. Тези спецификации се договарят в контекста на съответните изпълнителни мерки и са определени подробно в ръководства и наръчници.

д)   Метаданни

При представянето на статистическите данни, обхванати от тази област, държавите-членки предоставят изискваните метаданни, съгласувани като част от изпълнителните мерки, както и информация за всякаква национална особеност, която е от значение за тълкуването и събирането на съпоставими статистически данни и показатели.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Област: Трудови злополуки

а)   Цели

Целта на тази област е навременното предоставяне на статистически данни за трудовите злополуки.

б)   Приложно поле

Трудовата злополука е определена като "отделно явление в процеса на работа, което води до физически или психически увреждания". Събират се данни за цялата работна сила, за фатални злополуки по време на работа и злополуки по време на работа, водещи до 3 или повече дни отсъствие от работа, използвайки административни източници, допълвани от съответни допълнителни източници. Когато има възможност, може да се събере ограничен поднабор от основни данни за злополуките, водещи до по-малко от 4 дневни отсъствия , в рамката на сътрудничеството с Международната организация на труда (МОТ).

в)   Референтните периоди, интервали и срокове на предоставянето на данни

Статистическите данни се предоставят ежегодно. Първата референтна година се определя и съгласува като част от изпълнителните мерки, посочени в член 8. Данните се предоставят най-късно през юни на втората година, след референтната година. Предварителни данни могат да се предоставят по-рано.

г)   Обхванати теми

Минималният предоставен набор от статистически микроданни обхваща следните ║теми:

   характеристики на нараненото лице и на нараняването,
   характеристики на предприятието и на работното място,
   характеристики на работната среда,
   характеристики на злополуката, включително последователността от събития, характеризиращи причините и последствията на злополуката.

Изискваните променливи величини и разчетите, както и свързаните с тях възможонсти и примерните корекционни коефициенти, се извеждат от горният списък в рамката на методологията на Европейската статистика за трудови злополуки (ЕСТЗ). Те се договарят в контекста на съответните изпълнителни мерки и са определени подробно в ръководства и наръчници.

д)   Метаданни

При предаването на статистическите данни, обхващащи тази сфера, държавите-членки предоставят изискваните метаданни относно населението, включено в статистиката, обявените проценти на трудовите злополуки, определени в точка б) и, когато е уместно, примерни характеристики, както и информация за ║всякаква национална особеност, която е от значение за тълкуването и събирането на съпоставими статистически данни и показатели.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Област: Професионални болести и други свързани с работното място здравни проблеми и заболявания

а)   Цели

Целта на тази област е навременното предоставяне на статистически данни за признатите случаи на професионални болести и други свързани с работното място здравни проблеми и заболявания.

б)   Приложно поле

Случай на професионална болест е определен като случай, признат от националните власти, които са отговорни за признаването на професионалните болести. Събират се данни за инцидентни професионални болести и смъртни случаи, дължащи се на професионални болести. Случай на свързан с работното място здравен проблем и заболяване не се насочва непременно за признаване от властите и свързаните с това данни се събират главно от изследванията на населението. Здравните проблеми, свързани с работното място, и професионалните болести представляват здравни проблеми и болести, които могат да бъдат причинени, влошени или съвместно причинени от условията на труд. Те включват физически и психосоциални здравни проблеми.

в)   Референтните периоди, интервали и срокове на предоставянето на данни

За професионалните болести, статистическите данни се предоставят ежегодно и се предават най-късно през първото тримесечие на втората година, след референтната година. Референтните периоди, интервалите и сроковете за предоставяне на други събирания на данни се съгласуват и определят съвместно с държавите-членки.

г)   Обхванати теми

Минималният предоставен набор от статистически данни обхваща следните ║теми:

   характеристики на болното лице, включително пол, възраст и трудов статус, и на болестта или свързания със здравето проблем,
   характеристики на предприятието и на работното място, включително размер и сектор на предприятието,
   характеристики на причиняващата сила или фактор.

Не е нужно предоставянето на всички теми при всяко предоставяне на данни. Изискваните променливи величини и разчетите се извеждат от горния списък и се съгласуват с държавите-членки.

д)   Метаданни

При представянето на статистическите данни, обхванати от тази област, държавите-членки предоставят изискваните метаданни относно населението, включено в статистиките, както и информация за всякаква национална особеност, която е от значение за тълкуването и събирането на съпоставими статистически данни и показатели.

Последно осъвременяване: 28 август 2008 г.Правна информация