Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0020(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0365/2007

Předložené texty :

A6-0365/2007

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/11/2007 - 5.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0501

Přijaté texty
WORD 154k
Úterý 13. listopadu 2007 - Štrasburk Konečné znění
Statistiky v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ***I
P6_TA(2007)0501A6-0365/2007
Usnesení
 Úplné znění
 Příloha
 Příloha
 Příloha
 Příloha
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu z dne 13. listopadu 2007 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (KOM(2007)0046 – C6-0062/2007 – 2007/0020(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0046),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 285 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0062/2007),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a na stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A6-0365/2007),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. listopadu 2007 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
P6_TC1-COD(2007)0020

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ║,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1) ,

s ohledem na stanovisko evropského inspektora ochrany údajů(2) ,

po konzultaci s Výborem pro statistické programy podle čl. 3 odst. 1 rozhodnutí Rady ║  89/382/EHS, Euratom(3) ,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy(4) ,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES ze dne 23. září 2002, kterým se přijímá akční program Společenství v oblasti veřejného zdraví (2003–2008)(5) , stanovilo, že statistická část informačního systému o veřejném zdraví bude vytvořena ve spolupráci s členskými státy, v případě potřeby s využitím statistického programu Společenství s cílem podpořit synergii a zamezit duplicitě.

(2)  Informace Společenství o veřejném zdraví jsou vypracovávány systematicky prostřednictvím programů Společenství v oblasti veřejného zdraví. V návaznosti na tuto činnost byl vypracován seznam zdravotních ukazatelů Evropského společenství (ECHI), který podává přehled o zdravotním stavu, zdravotních faktorech a systémech zdravotnictví. V zájmu zajištění dostupnosti minimálního statistického souboru údajů, který je nutný pro výpočet ║ ECHI, by statistika Společenství v oblasti zdraví měla být pokud možno konzistentní s vývojem a pokrokem činnosti Společenství v oblasti veřejného zdraví.

(3)  Usnesením Rady ║ ze dne 3. června 2002 o nové strategii Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2002 až 2006(6) byly Komise a členské státy vyzvány k zintenzivnění probíhajících prací na harmonizaci statistiky o pracovních úrazech a onemocněních z povolání, aby byly k dispozici srovnatelné údaje, na jejichž základě bude možné objektivně posoudit dopad a účinnost opatření přijatých v rámci nové strategie Společenství, a rovněž byla zdůrazněna ve zvláštním oddíle potřeba zohlednit zvýšení podílu žen na trhu práce a reagovat na jejich zvláštní potřeby v souvislosti s politikami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci . Kromě toho bylo v doporučení Komise ║ ze dne 19. září 2003 týkajícím se evropského seznamu nemocí z povolání(7) členským státům doporučeno, aby postupně – v souladu s probíhajícími pracemi na harmonizaci evropské statistiky o nemocech z povolání – slaďovaly statistiku o nemocech z povolání s evropským seznamem.

(4)  V roce 2002 stanovila Evropská rada na zasedání v Barceloně tři hlavní zásady pro reformu systémů zdravotní péče: přístupnost pro každého, vysoce kvalitní péče a dlouhodobá finanční udržitelnost. Ve sdělení Komise ║ Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 20. dubna 2004 nazvaném "Modernizace sociální ochrany pro rozvoj kvalitní, přístupné a udržitelné zdravotní péče a dlouhodobé péče: podpora národních strategií prostřednictvím "otevřené metody koordinace" (KOM(2004)0304) , bylo navrženo zahájit činnost s cílem identifikovat možné ukazatele pro společné cíle k rozvoji systémů péče na základě činností prováděných v rámci akčního programu Společenství v oblasti zdraví, statistiky Eurostatu v oblasti zdraví a spolupráce s mezinárodními organizacemi.

(5)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES ze dne 22. července 2002 o šestém akčním programu Společenství pro životní prostředí(8) zahrnuje jako klíčovou prioritu činnost pro životní prostředí, lidské zdraví a kvalitu života a vyzývá k definování a vývoji ukazatelů lidského zdraví a životního prostředí. Kromě toho podle závěrů Rady ze dne 8. prosince 2003 měly být ukazatele biologické rozmanitosti a zdraví zařazeny pod nadpisem "životní prostředí" do databáze strukturálních ukazatelů, která je používána pro každoroční zprávu předkládanou na jarním zasedání Evropské radě. Tato databáze rovněž obsahuje ukazatele bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pod nadpisem "zaměstnanost". Soubor ukazatelů udržitelného rozvoje, který přijala Komise v roce 2005, rovněž obsahuje téma týkající se ukazatelů veřejného zdraví.

(6)  Evropský akční plán pro zdraví a životní prostředí pro období 2004–2010 (KOM(2004)0416) ║ uznává potřebu zlepšit kvalitu, srovnatelnost a dostupnost údajů o zdravotním stavu s ohledem na nemoci a poruchy související se životním prostředím, s použitím statistického programu Společenství.

(7)  V usnesení Rady ║ ze dne 15. července 2003 o podpoře zaměstnanosti a sociální integrace osob se zdravotním postižením(9) byly členské státy a Komise vyzvány, aby shromažďovaly statistické informace o situaci osob se zdravotním postižením, včetně informací o rozvoji služeb a dávek pro tuto skupinu. Kromě toho se Komise ve svém sdělení Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 30. října 2003 nazvaném " Rovné příležitosti pro osoby se zdravotním postižením – evropský akční plán" (KOM(2003)0650) rozhodla vytvořit kontextové ukazatele srovnatelné mezi jednotlivými členskými státy, aby tak mohla zhodnotit účinnost své politiky týkající se osob se zdravotním postižením. Dále uvedla, že by se v největší možné míře měly využívat zdroje a struktury Evropského statistického systému, zejména vytvořením harmonizovaných modulů pro šetření, aby bylo možné získávat mezinárodně srovnatelné statistické informace potřebné pro sledování pokroku.

(8)  V zájmu zajištění relevantnosti a srovnatelnosti údajů a zamezení duplicitě činností je třeba, aby Eurostat prováděl svou statistickou činnost v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pokud možno ve spolupráci s Organizací spojených národů a jejími specializovanými organizacemi, jako jsou Světová zdravotnická organizace (WHO) a Mezinárodní organizace práce (MOP), a s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Nedávno byl například ve spolupráci s OECD a WHO proveden společný sběr statistických údajů o systémech zdravotnických účtů.

(9)  Komise (Eurostat) již pravidelně shromažďuje od členských států statistické údaje o veřejném zdraví a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na základě dobrovolnosti. Kromě toho o těchto oblastech rovněž shromažďuje údaje z jiných zdrojů. Tyto činnosti probíhají za úzké spolupráce s členskými státy. Zejména v případě statistiky v oblasti veřejného zdraví vychází příprava a realizace, pokud jde o řízení a organizaci, ze struktury partnerství mezi Eurostatem a členskými státy. Stále však je potřeba zajistit větší přesnost, spolehlivost, soudržnost, srovnatelnost, pokrytí a včasnost stávajících sběrů statistických údajů. Dále je nutné, aby byly další sběry statistických údajů, které byly dohodnuty a připraveny s členskými státy, prováděny s cílem zajistit minimální statistický soubor údajů, který je potřebný na úrovni Společenství v oblastech veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(10)  Vypracovávání specifické statistiky Společenství se řídí pravidly stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství(10) .

(11)  Toto nařízení zajišťuje plné dodržování práva na ochranu osobních údajů podle článku 8 Listiny základních práv Evropské unie.

(12)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů(11) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů(12) se použijí v kontextu tohoto nařízení. Statistické požadavky vyplývající z činnosti Společenství v oblasti veřejného zdraví, národních strategií pro rozvoj kvalitní, přístupné a udržitelné zdravotní péče a strategie Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jakož i požadavky související se strukturálními ukazateli, ukazateli udržitelného rozvoje a zdravotními ukazateli Evropského společenství a dalšími soubory ukazatelů, které je zapotřebí vyvinout pro účely monitorování politických opatření a strategií na úrovni Společenství i na úrovni členských států v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, představují závažný politický zájem.

(13)  Předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, se řídí pravidly stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 322/97 a v nařízení Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 ze dne 11. června 1990 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství(13) . Opatření učiněná v souladu s uvedenými nařízeními zajišťují fyzickou i logickou ochranu důvěrných údajů a zajišťují, aby při vypracovávání a šíření statistiky Společenství nedošlo k jejich nedovolenému zpřístupnění a použití k jiným než statistickým účelům.

(14)  Při vypracovávání a šíření statistiky Společenství podle tohoto nařízení by měly vnitrostátní statistické úřady a statistický úřad Společenství zohlednit zásady stanovené v Kodexu evropské statistiky, který byl přijat dne 24. února 2005 Výborem pro statistické programy a který byl připojen ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o nezávislosti, bezúhonnosti a odpovědnosti vnitrostátních statistických úřadů a statistického úřadu Společenství a uveden v doporučení Komise ze dne 25. května 2005 na stejné téma (KOM(2005)0217) .

(15)  Jelikož cíle tohoto nařízení, jmenovitě zřízení společného rámce pro systematické vypracovávání statistiky Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a může ho být proto lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy přijmout opatření. V souladu se zásadou proporcionality podle uvedeného článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(16)  Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady ║ 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(14) .

(17)  Komise by zejména měla být oprávněna stanovit definice, témata a členění (včetně proměnných a klasifikací, mimo jiné tam, kde je to možné a nutné, členění podle pohlaví a věku ), případně zdroje a poskytování údajů a metadat (včetně referenčních období, časových intervalů a lhůt), pokud jde o oblasti uvedené v článku 2 a v přílohách IV tohoto nařízení. Je důležité, aby do členění proměnných bylo zahrnuto hledisko pohlaví a věku, neboť umožňuje zohlednit vliv pohlaví a věku na zdraví a bezpečnost na pracovišti. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit nebo zrušit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení nebo doplnit toto nařízení o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata ║ regulativním postupem s kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(18)  Doplňkové financování sběru údajů v oblasti zdraví a bezpečnosti se poskytuje v rámci programu Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu-Progress zavedeném rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES ze dne 24. října 2006 (15) . V tomto rámci by se měly finanční zdroje využívat na pomoc členským státům při dalším budování vnitrostátních kapacit s cílem realizovat zlepšení a používat nové nástroje sběru statistických údajů v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

1.  Tímto nařízením se stanoví společný rámec pro systematické vypracovávání statistiky Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Statistiky se vypracovávají v souladu se zásadami nestrannosti, spolehlivosti, objektivity, hospodárnosti výdajů a důvěrnosti statistických informací.

2.  Statistika obsahuje ve formě minimálního souboru údajů informace nezbytné pro činnost Společenství v oblasti veřejného zdraví, pro podporu národních strategií k rozvoji kvalitní, všeobecně přístupné a udržitelné zdravotní péče a pro činnost Společenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3.  Statistika poskytuje údaje pro strukturální ukazatele, ukazatele udržitelného rozvoje a zdravotní ukazatele Evropského společenství a rovněž pro další soubory ukazatelů, které je nutné vyvinout pro účely monitorování činnosti Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Článek 2

Oblast působnosti

Členské státy poskytují Komisi (Eurostatu) statistické údaje týkající se těchto oblastí:

   - zdravotní stav a zdravotní faktory podle přílohy I,
   - zdravotní péče podle přílohy II,
   - příčiny úmrtí podle přílohy III,
   - pracovní úrazy podle přílohy IV,
   - nemoci z povolání a další zdravotní problémy a onemocnění z povolání podle přílohy V.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se:

   a) "statistikou Společenství" rozumí statistika podle první odrážky článku 2 nařízení (ES) č. 322/97;
   b) "vypracováváním statistiky" rozumí proces podle druhé odrážky článku 2 nařízení (ES) č. 322/97;
   c) "veřejným zdravím" rozumí veškeré prvky týkající se zdraví evropských občanů a rezidentů, zejména jejich zdravotní stav včetně nemocnosti a zdravotního postižení, faktory ovlivňující tento zdravotní stav, potřeby zdravotní péče, zdroje přidělené na zdravotní péči, poskytování zdravotní péče a její všeobecná přístupnost, výdaje na zdravotní péči a její financování, a příčiny úmrtnosti;
   d) "bezpečností a ochranou zdraví při práci" rozumí veškeré prvky týkající se prevence a bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků v Evropské unii při práci, pokud jde o jejich činnosti v současné době i v minulosti, zejména s ohledem na pracovní úrazy, nemoci z povolání a další zdravotní problémy a onemocnění z povolání.

Článek 4

Zdroje

Členské státy sestavují údaje týkající se veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze zdrojů, jako jsou – v závislosti na oblastech a tématech a na charakteristice vnitrostátních systémů – tyto:

   a) stávající nebo plánovaná šetření domácností a nebo podobná šetření či moduly šetření; nebo
   b) stávající nebo plánované zdroje vnitrostátních správních orgánů nebo informační zdroje.

Článek 5

Metodika, příručky a pilotní studie

1.  Komise (Eurostat) vypracuje nebo v případě potřeby upraví či aktualizuje příručky, pokyny nebo doporučení ohledně rámců, koncepcí a metodik týkajících se statistiky Společenství vypracovávané podle tohoto nařízení.

2.  Při provádění činností uvedených v odstavci 1 se využívají zkušenosti a poznatky členských států. Metody pro provádění sběrů údajů, včetně metod pro přípravné činnosti, zohlední specifické rysy jednotlivých členských států, kapacity a stávající sběry údajů v rámci struktur spolupráce s členskými státy, které zřídila Komise (Eurostat). Přihlédne se rovněž k metodikám pro pravidelné sběry údajů uskutečňované u projektů se statistickým rozměrem, které jsou prováděny v rámci programů Společenství, jako jsou například programy v oblasti veřejného zdraví nebo výzkumné programy.

3.  Statistické metodiky a sběry údajů, které mají být vyvinuty pro sestavování statistiky v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úrovni Společenství, zohlední ve všech relevantních případech potřebu koordinace s činnostmi mezinárodních organizací v dané oblasti s cílem zajistit mezinárodní srovnatelnost statistiky a konzistentnost sběrů údajů. V rámci Evropské unie se zohlední studie a průzkumy provedené Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek. Mimo Evropskou unii se dále posílí spolupráce s OSN a zejména s Mezinárodním organizací práce (ILO) a s WHO .

4.  V případě, že budou v oblastech uvedených v článku 2 zjištěny nové požadavky na údaje nebo údaje nebudou dostatečně kvalitní, zavede Komise (Eurostat) pilotní studie, jež budou členské státy provádět na základě dobrovolnosti. Cílem těchto pilotních studií bude vyzkoušet koncepce a metody a posoudit proveditelnost souvisejících sběrů údajů, včetně statistické kvality, srovnatelnosti a efektivity nákladů, podle zásad Kodexu evropské statistiky. Postupy užívané v těchto studiích budou dohodnuty v rámci struktur spolupráce s členskými státy.

Článek 6

Předávání, zpracovávání, šíření a zveřejňování údajů

1.  Členské státy předávají mikrodata nebo – v závislosti na příslušné oblasti a tématu – souhrnné údaje, včetně důvěrných údajů podle článku 13 nařízení ║ (ES) č. 322/97, a metadata, které jsou požadovány podle tohoto nařízení a podle příslušných prováděcích opatření, Komisi (Eurostatu) v souladu se stávajícími ustanoveními Společenství o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, stanovenými v nařízeních ║ (ES) č. 322/97 a (Euratom, EHS) č. 1588/90. Uvedená ustanovení Společenství se použijí na zpracovávání údajů Eurostatem, pokud jsou dané údaje považovány za důvěrné podle definice článku 13 nařízení ║ (ES) č. 322/97.

2.  Členské státy předávají údaje a metadata požadované podle tohoto nařízení v elektronické podobě v souladu se standardem pro výměnu dat dohodnutým mezi Komisí a členskými státy. Údaje jsou poskytovány ve stanovených lhůtách a časových intervalech a týkají se stanovených referenčních období podle příslušných příloh.

3.  Komise (Eurostat) učiní nezbytná opatření ke zlepšení šíření, dostupnosti a dokumentace statistických informací v souladu se zásadami srovnatelnosti, spolehlivosti a statistické důvěrnosti podle nařízení ║ (ES) č. 322/97.

Článek 7

Kritéria kvality a zprávy

1.  Komise (Eurostat) posoudí kvalitu předaných informací.

2.  Komise (Eurostat) vypracuje v úzké spolupráci s členskými státy doporučené společné standardy k zajištění kvality a srovnatelnosti poskytovaných údajů podle zásad stanovených v Kodexu evropské statistiky. Tyto standardy budou zveřejněny v metodických příručkách nebo pokynech.

3.  Členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění nejlepší možné kvality předávaných údajů.

4.  Každých pět let předloží členské státy Komisi (Eurostatu) dvě zprávy o kvalitě předávaných údajů a o zdrojích údajů, které budou vypracovány podle standardů uvedených v odstavci 2. První zpráva se týká statistiky v oblasti veřejného zdraví a druhá statistiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každých pět let vypracuje Komise (Eurostat) zprávu o srovnatelnosti šířených údajů.

Článek 8

Prováděcí opatření

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení se přijmou regulativním postupem s kontrolou podle čl. 9 odst. 2. Opatření se týkají oblastí uvedených v článku 2:

   - definice,
   - témata a členění, včetně proměnných a klasifikací,
   - případně zdroje,
   - poskytování údajů a metadat, včetně referenčních období, časových intervalů a lhůt.

Článek 9

Výbor

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy zřízený rozhodnutím ║ 89/382/EHS, Euratom ║.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES, s ohledem na ustanovení článku 8 uvedeného rozhodnutí.

Článek 10

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ║ dne

Za Evropský parlament Za Radu

Předseda Předseda nebo předsedkyně

(1) Stanovisko ze dne 25. října 2007 (dosud nezveřejněné v Úř. věst.).
(2) Úř. věst. C 295, 7.12.2007, s. 1.
(3) Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47..
(4) Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. listopadu 2007.
(5) Úř. věst. L 271, 9.10.2002, s. 1.
(6) Úř. věst. C 161, 5.7.2002, s. 1.
(7) Úř. věst. L 238, 25.9.2003, s. 28.
(8) Úř. věst. L 242, 10.9.2002, s. 1.
(9) Úř. věst. C 175, 24.7.2003, s. 1.
(10)() Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1 . Nařízení ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
(11)() Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003 ║.
(12)() Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
(13)() Úř. věst. L 151, 15.6.1990, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003 .
(14)() Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění Rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).
(15) Úř. věst. L 315, 15.11.2006, s. 1 .


PŘÍLOHA I

Oblast: zdravotní stav a zdravotní faktory

a)  Cíle

V této oblasti je cílem včas poskytovat statistické údaje o zdravotním stavu a zdravotních faktorech.

b)  Oblast působnosti

Statistika v této oblasti vychází především z průzkumů mezi obyvatelstvem nebo z modulů šetření o zdraví. Pro poskytování doplňkových pokrytí a informací nebo v případě některých specifických témat, jako jsou nemocnost nebo nehody a úrazy, mohou být použity také údaje z registrů a z dalších správních zdrojů. V příslušných případech jsou zahrnuty osoby žijící v ústavech a děti do 14 let, pokud to je vhodné v návaznosti na předchozí úspěšné pilotní studie.

c)  Referenční období, časové intervaly a lhůty pro poskytování údajů

Statistické údaje se poskytují alespoň každých pět let. Pro některé specifické sběry údajů, například ohledně nemocnosti nebo nehod a úrazů, může být nutná častější periodicita. První referenční rok, časový interval, lhůta pro poskytování údajů pro každý zdroj a téma se stanoví a dohodnou v rámci prováděcích opatření uvedených v článku 8.

d)  Témata

Minimální soubor údajů, který má být poskytnut, se bude týkat těchto témat:

   - zdravotní stav včetně vnímání zdravotního stavu, fyzické a psychické funkce, zdravotní postižení a nemocnost,
   - zaznamenávání jakékoli nemoci, jejíž výskyt se zvýšil či snížil,
   - nehody a úrazy včetně těch v souvislosti s bezpečností spotřebitelů a poškození zdraví související s alkoholem a drogami ,
   - sociální faktory a faktory týkající se životního stylu, životního prostředí a zaměstnání,
   - ochrana před možnými pandemiemi a přenosnými chorobami,
   - přístupnost a využívání preventivních a léčebných zařízení zdravotní péče (průzkum mezi obyvatelstvem),
   - obecné demografické a sociálně-ekonomické informace o jednotlivcích.

Není nutné, aby byly údaje o všech uvedených tématech poskytovány při každém poskytování údajů. Požadované proměnné, členění a mikrodata vycházejí z výše uvedeného seznamu.

V případě, že se použijí zdroje z šetření, proběhne vývoj nástrojů pro šetření o zdraví, vytvoření doporučených charakteristik, hodnocení kvality návrhu, vzorku a statistického vážení šetření a realizace v souladu s pokyny vypracovanými s členskými státy. Tyto specifikace shromažďovaných údajů a šetření budou dohodnuty v rámci příslušných prováděcích opatření a budou podrobně rozvedeny v příručkách a pokynech.

e)  Metadata

Při předávání statistických údajů, na něž se vztahuje tato oblast, poskytují členské státy požadovaná metadata, která mají být dohodnuta v rámci prováděcích opatření (včetně těch, jež se týkají charakteristiky šetření), a informace o případných specifických rysech daného členského státu nezbytné pro výklad a sestavení srovnatelných statistických údajů a ukazatelů.


PŘÍLOHA II

Oblast: zdravotní péče

a)  Cíle

V této oblasti je cílem včas poskytovat statistické údaje o zdravotní péči.

b)  Oblast působnosti

Tato oblast se vztahuje na výčet činností prováděných institucemi nebo jednotlivci, které sledují – za použití lékařských, zdravotnických a ošetřovatelských znalostí a technologií – zdravotní cíle, a na související správní a řídicí činnosti.

Údaje pocházejí především ze správních zdrojů.

c)  Referenční období, časové intervaly a lhůty pro poskytování údajů

Statistické údaje se poskytují každoročně. První referenční rok, časový interval, lhůta pro poskytování údajů pro každý zdroj a téma se stanoví a dohodnou v rámci prováděcích opatření uvedených v článku 8.

d)  Témata

Minimální soubor údajů, který má být poskytnut, se bude týkat těchto témat:

   - instituce a zdroje zdravotní péče,
   - využívání zdravotní péče, individuální a kolektivní služby,
   - výdaje na zdravotní péči a financování ║,
   - ║ všechny další prvky na podporu národních strategií pro rozvoj kvalitní, přístupné a udržitelné zdravotní péče a dlouhodobé péče.

Není nutné, aby byly údaje o všech uvedených tématech poskytovány při každém poskytování údajů. Požadované proměnné a členění vycházejí z výše uvedených seznamů. Soubor údajů bude stanoven v návaznosti na Mezinárodní klasifikaci zdravotnických účtů OECD ║ a Mezinárodní seznam pro přehled nemocnosti v nemocnicích ║ WTO . Tyto specifikace budou dohodnuty v rámci příslušných prováděcích opatření a budou podrobně rozvedeny v příručkách a pokynech.

e)  Metadata

Při předávání statistických údajů, na něž se vztahuje tato oblast, poskytují členské státy požadovaná metadata, která mají být dohodnuta v rámci prováděcích opatření (včetně zdrojů, definic a kompilací), a informace o případných specifických rysech daného členského státu nezbytné pro výklad a sestavení srovnatelných statistických údajů a ukazatelů.


PŘÍLOHA III

Oblast: příčiny úmrtí

a)  Cíle

V této oblasti je cílem včas poskytovat srovnatelné statistické údaje o příčinách úmrtí.

b)  Oblast působnosti

Tato oblast se vztahuje na statistiku o příčinách úmrtí podle vnitrostátních lékařských osvědčení o příčině smrti s ohledem na doporučení Světové zdravotnické organizace. Statistické údaje, jež mají být sestavovány, se týkají hlavní příčiny, kterou Světová zdravotnická organizace definuje jako "nemoc nebo úraz, jež přivodily sled patologických událostí vedoucích přímo ke smrti, nebo okolnosti nehody či násilí, jež způsobily smrtelný úraz". Statistika je sestavována pro evropské rezidenty a narozené mrtvé děti.

c)  Referenční období, časové intervaly a lhůty pro poskytování údajů

Statistické údaje se poskytují každoročně. První referenční rok se stanoví a dohodne v rámci prováděcích opatření uvedených v článku 8. Údaje se poskytují nejpozději v druhém roce po referenčním roce. Prozatímní nebo odhadované údaje mohou být poskytnuty dříve. U případů souvisejících s veřejným zdravím mohou být dodatečně zavedeny zvláštní sběry údajů, a to buď pro všechny příčiny smrti, nebo pro specifické příčiny.

d)  Témata

Minimální soubor údajů, který má být poskytnut, se týká těchto témat:

   - údaje o zemřelých osobách,
   - region,
   - charakteristika smrti včetně hlavní příčiny smrti.

Požadované proměnné a členění vycházejí z výše uvedeného seznamu. Soubor údajů o příčinách úmrtí je stanoven v rámci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace a vychází z pravidel Eurostatu a z doporučení Organizace spojených národů a Světové zdravotnické organizace pro statistiku obyvatelstva. Tyto specifikace budou dohodnuty v rámci příslušných prováděcích opatření a budou podrobně rozvedeny v příručkách a pokynech.

e)  Metadata

Při předávání statistických údajů, na něž se vztahuje tato oblast, poskytují členské státy požadovaná metadata, která mají být dohodnuta v rámci prováděcích opatření, a informace o případných specifických rysech daného členského státu nezbytné pro výklad a sestavení srovnatelných statistických údajů a ukazatelů.


PŘÍLOHA IV

Oblast: pracovní úrazy

a)  Cíle

V této oblasti je cílem včas poskytovat statistické údaje o pracovních úrazech.

b)  Oblast působnosti

Pracovní úraz je definován jako "jednotlivá událost při plnění pracovních úkolů, která vede k poškození tělesného nebo duševního zdraví". Shromažďují se údaje týkající se všech zaměstnanců, smrtelných pracovních úrazů a pracovních úrazů, které si vyžádají nepřítomnost v práci delší než 3 dny, s použitím správních zdrojů doplněných příslušnými doplňkovými zdroji. V rámci spolupráce s WTO je možné shromažďovat omezený dílčí soubor základních údajů o úrazech, které si vyžádají nepřítomnost v práci do čtyř dnů, jsou-li tyto údaje dostupné.

c)  Referenční období, časové intervaly a lhůty pro poskytování údajů

Statistické údaje se poskytují každoročně. První referenční rok se stanoví a dohodne v rámci prováděcích opatření uvedených v článku 8. Údaje jsou poskytnuty nejpozději v červnu druhého roku po referenčním roce. Prozatímní údaje mohou být poskytnuty dříve.

d)  Témata

Minimální soubor mikrodat, který má být poskytnut, se týká těchto témat:

   - údaje o zraněné osobě a o zranění,
   - charakteristika podniku a pracoviště,
   - charakteristika pracovního prostředí,
   - charakteristika nehody včetně sledu událostí, které charakterizují příčiny a okolnosti nehody.

Požadované proměnné a členění a jejich související možnosti a statistické vážení vzorku vycházejí z výše uvedeného seznamu v rámci metodiky ESAW (evropské statistiky pracovních úrazů) . Budou dohodnuty v rámci příslušných prováděcích opatření a budou podrobně rozvedeny v příručkách a pokynech.

e)  Metadata

Při poskytování statistických údajů, na něž se vztahuje tato oblast, poskytují členské státy požadovaná metadata o obyvatelstvu, jehož se dané statistické údaje týkají, hlášené počty pracovních úrazů definovaných v písmenu b) a v relevantních případech charakteristiky vzorku a dále poskytují informace o případných specifických rysech daného členského státu nezbytné pro výklad a sestavení srovnatelných statistických údajů a ukazatelů.


PŘÍLOHA V

Oblast: nemoci z povolání a další zdravotní problémy a onemocnění z povolání

a)  Cíle

V této oblasti je cílem včas poskytovat srovnatelné statistické údaje o uznaných případech nemocí z povolání a dalších zdravotních problémech a onemocněních z povolání.

b)  Oblast působnosti

Případ nemoci z povolání je definován jako případ uznaný vnitrostátními orgány odpovědnými za uznávání nemocí z povolání. Shromažďují se údaje o nemocech z povolání a o úmrtích v důsledku nemocí z povolání. Případ zdravotního problému a onemocnění z povolání nemusí být nutně orgány uznán a příslušné údaje se shromažďují převážně z průzkumů mezi obyvatelstvem. Zdravotní problémy a nemoci z povolání jsou problémy a nemoci, které mohou vzniknout, zhoršit se nebo částečně vzniknout v souvislosti s pracovními podmínkami. Zahrnují fyzické a psychosociální zdravotní problémy.

c)  Referenční období, časové intervaly a lhůty pro poskytování údajů

U nemocí z povolání se statistické údaje poskytují každoročně, nejpozději v prvním čtvrtletí druhého roku po referenčním roce. Referenční období, časové intervaly a lhůty pro poskytování údajů z ostatních sběrů se stanoví a dohodnou se členskými státy.

d)  Témata

Minimální soubor údajů, který má být poskytnut, se týká těchto témat:

   - údaje o nemocné osobě, včetně údajů o pohlaví, věku a zaměstnaneckém statusu, a o nemoci nebo o zdravotních problémech,
   - charakteristika podniku a pracoviště, včetně velikosti a odvětví podniku ,
   - charakteristika původce nebo příčiny nemoci.

Není nutné, aby byly údaje o všech uvedených tématech poskytovány při každém poskytování údajů. Požadované proměnné a členění vycházejí z výše uvedeného seznamu a jsou dohodnuty s členskými státy.

e)  Metadata

Při předávání statistických údajů, na něž se vztahuje tato oblast, poskytují členské státy požadovaná metadata o obyvatelstvu, jehož se dané statistické údaje týkají, a informace o případných specifických rysech daného členského státu nezbytné pro výklad a sestavení srovnatelných statistických údajů a ukazatelů.

Poslední aktualizace: 28. srpna 2008Právní upozornění