Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0020(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0365/2007

Indgivne tekster :

A6-0365/2007

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/11/2007 - 5.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0501

Vedtagne tekster
WORD 106k
Tirsdag den 13. november 2007 - Strasbourg Endelig udgave
Fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø ***I
P6_TA(2007)0501A6-0365/2007
Beslutning
 Konsolideret tekst
 Bilag
 Bilag
 Bilag
 Bilag
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. november 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø (KOM(2007)0046 - C6-0062/2007 - 2007/0020(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet ,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0046),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 285, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0062/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A6-0365/2007),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. november 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2008 om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø
P6_TC1-COD(2007)0020

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen║,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1) ,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse(2) ,

efter høring af Udvalget for det Statistiske Program i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom(3) ,

efter proceduren i traktatens artikel 251(4) , og

ud fra følgende betragtninger:

1)   ║Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1786/2002/EF af 23. september 2002 om vedtagelse af et program for Fællesskabets indsats inden for folkesundhed (2003-2008)(5) fastslog , at den statistiske del af sundhedsovervågningssystemet skal udvikles i samarbejde med medlemsstaterne, eventuelt under anvendelse af Fællesskabets statistiske program for at fremme synergi og undgå overlapning.

(2)  Fællesskabets oplysninger om folkesundhed er blevet udbygget systematisk gennem Fællesskabets folkesundhedsprogrammer. På grundlag af dette arbejde er der nu opstillet en liste over EF-sundhedsindikatorer (ECHI), som giver et overblik over sundhedstilstand, sundhedsdeterminanter og sundhedssystemer. For at tilvejebringe det minimum af statistiske oplysninger, der er nødvendigt for at beregne ECHI║, bør fællesskabsstatistikkerne følge udviklingen og resultaterne af Fællesskabets indsats inden for folkesundhed, for så vidt det er relevant og muligt.

(3)  Ved Rådets resolution ║af 3. juni 2002 om en ny fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (2002-2006)(6) blev Kommissionen og medlemsstaterne opfordret til at intensivere de bestræbelser, som dengang var i gang for at harmonisere statistikkerne over arbejdsulykker og erhvervssygdomme , for på den måde at kunne råde over sammenlignelige oplysninger, der kunne anvendes i en objektiv vurdering af, om foranstaltningerne i den nye fællesskabsstrategi virkede og var effektive, og i en særlig del understregedes behovet for at tage hensyn til den stigende andel af kvinder på arbejdsmarkedet og for at opfylde deres særlige behov i forbindelse med arbejdsmiljøpolitikken . Desuden blev det ved Kommissionens henstilling ║af 19. september 2003 om den europæiske liste over erhvervssygdomme(7) henstillet, at medlemsstaterne gradvis bringer deres statistikker over erhvervssygdomme i overensstemmelse med den europæiske liste og med det igangværende arbejde med at harmonisere de europæiske statistikker over erhvervssygdomme.

(4)  Det Europæiske Råd anerkendte på mødet i Barcelona i 2002 de tre vejledende principper for reformen af sundhedsvæsenerne: adgang for alle, sundhedspleje af høj kvalitet og finansiel bæredygtighed på langt sigt. I Kommissionens meddelelse af 20. april 2004 til Rådet, Europa-Parlamentet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Modernisering af socialsikringen med henblik på at udvikle en tilgængelig og varig sundhedspleje og langvarig pleje af høj kvalitet - understøttelse af de nationale strategier via den åbne koordinationsmetode" (KOM(2004)0304) foreslås det at indlede arbejdet med at identificere mulige indikatorer for fælles målsætninger med henblik på at udvikle sundhedsplejesystemer på grundlag af aktiviteter, der gennemføres som led i║ Fællesskabets ║ sundhedshandlingsprogram , Eurostats sundhedsstatistikker og samarbejdet med internationale organisationer.

(5)  I Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF af 22. juli 2002 om fastlæggelse af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram(8) prioriteres indsatsen for miljø, ║ sundhed og livskvalitet, og der opfordres til, at der fastlægges og udformes sundheds- og miljøindikatorer. Desuden anmodede Rådet i sine konklusioner af 8. december 2003 om, at der også blev medtaget indikatorer for biologisk mangfoldighed og sundhed under overskriften "Miljø" i den database over strukturelle indikatorer, der bruges i den årlige beretning til Det Europæiske Råds forårsmøde; databasen indeholder også arbejdsmiljøindikatorer under overskriften "Beskæftigelse". Den række indikatorer for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget af Kommissionen i 2005, omfatter også et tema om folkesundhedsindikatorer.

(6)  I den europæiske handlingsplan for miljø og sundhed 2004-2010 (KOM(2004)0416) erkendes behovet for at forbedre kvaliteten, sammenligneligheden og tilgængeligheden af oplysninger om sundhedstilstanden vedrørende miljørelaterede sygdomme og lidelser under anvendelse af Fællesskabets statistiske program.

(7)  I Rådets resolution ║af 15. juli 2003 om fremme af handicappedes beskæftigelse og sociale integration(9) opfordredes medlemsstaterne og Kommissionen til at indsamle statistisk materiale om handicappedes situation, herunder om udviklingen af tjenester og fordele for denne gruppe. Kommissionen besluttede endvidere i sin meddelelse af 30. oktober 2003 til Rådet, Europa-Parlamentet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Lige muligheder for handicappede: En europæisk handlingsplan"(KOM(2003)0650) at udvikle kontekstindikatorer, der er sammenlignelige for alle medlemsstaterne, med henblik på en vurdering af handicappolitikkernes effektivitet. Det blev anført, at der bør gøres størst mulig brug af det europæiske statistiske systems kilder og strukturer, især gennem udvikling af harmoniserede undersøgelsesmoduler, for at opnå de internationalt sammenlignelige statistiske oplysninger, der er nødvendige for at overvåge fremskridtene.

(8)  For at garantere oplysningernes relevans og sammenlignelighed og undgå dobbeltarbejde skal Eurostats statistiske arbejde inden for folkesundhed og arbejdsmiljø udføres i samarbejde med De Forenede Nationer ( FN) og dennes særorganisationer, bl.a. Verdenssundhedsorganisationen ( WHO) og Den Internationale Arbejdsorganisation ( ILO) , og med Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling ( OECD) , når det er relevant og muligt. I den forbindelse er en fælles indsamling af statistiske oplysninger som led i "System of Health Accounts" for nylig ║iværksat i samarbejde med OECD og WHO.

(9)  Kommissionen (Eurostat) indsamler allerede regelmæssigt statistiske oplysninger om folkesundhed og arbejdsmiljø i medlemsstaterne, der frivilligt afgiver disse oplysninger. Desuden indsamles der oplysninger om de pågældende områder gennem andre kilder. Disse aktiviteter foregår i tæt samarbejde med medlemsstaterne. Ikke mindst hvad angår statistikker om folkesundhed║, styres og organiseres udarbejdelsen og gennemførelsen ved hjælp af et partnerskab mellem Eurostat og medlemsstaterne. Der er dog stadig behov for større nøjagtighed og pålidelighed, sammenhæng og sammenlignelighed, dækning, aktualitet og præcision i de fastlagte indsamlinger af statistiske data, og det er også nødvendigt at sikre, at nye indsamlinger, der aftales og iværksættes sammen med medlemsstaterne, gennemføres for at tilvejebringe det minimum af statistiske oplysninger, der er nødvendigt på fællesskabsplan inden for folkesundhed og arbejdsmiljø.

(10)  Udarbejdelsen af særlige fællesskabsstatistikkker er reguleret ved bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker(10) .

(11)  Ved anvendelsen af denne forordning er det sikret, at retten til beskyttelse af personoplysninger, jf. artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, overholdes.

(12)  Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger(11) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger(12) finder anvendelse på nærværende forordning. De krav om statistikker, som følger af fællesskabsindsatsen inden for folkesundhed, af de nationale strategier for udvikling af tilgængelig og bæredygtig sundhedspleje af høj kvalitet og af fællesskabsstrategien for arbejdsmiljø, samt de krav om statistikker, som opstår i forbindelse med de strukturelle indikatorer, indikatorerne for bæredygtig udvikling, ECHI og andre indikatorer, der er nødvendige for at kunne overvåge Fællesskabets og medlemsstaternes politiske tiltag og strategier inden for folkesundhed og arbejdsmiljø, er af vital offentlig interesse.

(13)  Fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger er underlagt bestemmelserne i forordning (EF) nr. 322/97 og i Rådets forordning (EØF) nr. 1588/90 af 11. juni 1990 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor(13) . Hvis de foranstaltninger, der træffes, er i overensstemmelse med disse forordninger, er der sikkerhed for, at fortrolige data beskyttes fysisk og logisk, og at der ikke sker uretmæssig videregivelse og anvendelse i ikke-statistisk øjemed, når EF-statistikker bliver udarbejdet og formidlet.

(14)  Ved udarbejdelse og formidling af fællesskabsstatistikker i henhold til nærværende forordning bør medlemsstaternes og Fællesskabets statistikmyndigheder tage hensyn til principperne i den adfærdskodeks for europæiske statistikker, der blev vedtaget af Udvalget for det Statistiske Program den 24. februar 2005 og er knyttet som bilag til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om medlemsstaternes og Fællesskabets statistikmyndigheders uafhængighed, integritet og ansvarlighed og Kommissionens henstilling af 25. maj 2005 om samme emne (KOM(2005)0217) .

(15)  Målene for denne forordning, nemlig fastlæggelse af en fælles ramme for systematisk udarbejdelse af fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(16)  De for gennemførelsen af denne forordning nødvendige foranstaltninger bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(14) .

(17)  Kommissionen bør navnlig gives beføjelse til at fastsætte definitioner, fastlægge emner og opdeling (herunder variabler og klassifikationer - om muligt og om nødvendigt bl.a. klassifikationer fordelt på køn og alder ), bestemme kilderne i relevant omfang og fastlægge, hvilke data og metadata (herunder referenceperioder, hyppighed og tidsfrister) der bør tilvejebringes, for så vidt angår emneområderne omhandlet i denne forordnings artikel 2 og bilag I-V . Det er vigtigt, at køn og alder indgår i opdelingsvariablerne, da dette gør det muligt at tage højde for virkningen af køns- og aldersbetingede forskelle på arbejdsmiljøet. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder at lade sådanne bestemmelser udgå eller at supplere denne forordning med nye ikke-væsentlige elementer, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(18)  Der ydes supplerende finansiering til indsamling af data på området sundhed og sikkerhed inden for rammerne af fællesskabsprogrammet for beskæftigelse og social solidaritet - Progress, som fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1672/2006/EF af 24. oktober 2006 (15) . Inden for disse rammer bør økonomiske midler anvendes til at bistå medlemsstaterne med at opbygge yderligere national kapacitet til at gennemføre forbedringer og indføre nye værktøjer til indsamling af statistiske oplysninger på arbejdsmiljøområdet -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

1.  Denne forordning fastlægger fælles retningslinjer for systematisk udarbejdelse af fællesskabsstatistikker inden for folkesundhed og arbejdsmiljø. Statistikkerne skal udarbejdes i overensstemmelse med standarder for upartiskhed, pålidelighed, objektivitet, omkostningseffektivitet og statistisk fortrolighed.

2.  Statistikkerne skal indeholde det minimum af oplysninger, der er nødvendigt for en fællesskabsindsats inden for folkesundhed, for støtte til nationale strategier for udvikling af et alment tilgængeligt og bæredygtigt sundhedsvæsen af høj kvalitet og for en fællesskabsindsats inden for arbejdsmiljø.

3.  Statistikkerne skal give oplysning til brug i forbindelse med strukturelle indikatorer, indikatorer for bæredygtig udvikling, ECHI og andre indikatorer, som det er nødvendigt at udvikle for at kunne overvåge Fællesskabets og medlemsstaternes indsats inden for folkesundhed og arbejdsmiljø.

Artikel 2

Anvendelseområde

Medlemsstaterne indberetter statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om følgende emner:

   - sundhedstilstand og sundhedsdeterminanter, jf. bilag I
   - sundhedspleje, jf. bilag II
   - dødsårsager, jf. bilag III
   - arbejdsulykker, jf. bilag IV
   - erhvervssygdomme og andre erhvervsbetingede sundhedsproblemer og lidelser, jf. bilag V.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

   a) "fællesskabsstatistikker ": det i definitionen i artikel 2, første led, i forordning (EF) nr. 322/97 anførte
   b) "udarbejdelse af statistikker": det i definitionen i artikel 2, andet led, i forordning (EF) nr. 322/97 anførte
   c) "folkesundhed": alle elementer vedrørende sundheden hos personer, der er statsborgere eller opholder sig i EU , dvs. deres sundhedstilstand, herunder sygelighed og invaliditet, determinanter med en indvirkning på denne sundhedstilstand, behov for sundhedspleje, ressourcer tildelt sundhedsplejen, ydelse af og almen adgang til sundhedspleje, udgifter til og finansiering af sundhedspleje samt dødsårsager
   d) "arbejdsmiljø": alle elementer vedrørende forebyggelse på den ene side og beskyttelse af sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen for arbejdstagere i EU under deres nuværende og tidligere beskæftigelse på den anden side, herunder særlig arbejdsulykker, erhvervssygdomme og andre erhvervsbetingede sundhedsproblemer og lidelser.

Artikel 4

Kilder

Medlemsstaterne indsamler oplysninger om folkesundhed og arbejdsmiljø fra kilder, der afhængigt af område og emne og de nationale systemers karakteristika kan bestå af:

   a) enten eksisterende eller planlagte husstandsundersøgelser eller lignende undersøgelser eller undersøgelsesmoduler, eller
   b) ║ eksisterende eller planlagte nationale administrative kilder eller indberetningskilder.

Artikel 5

Metode, manualer og pilotundersøgelser

1.  Kommissionen (Eurostat) udarbejder ║eller forbedrer eller ajourfører i givet fald ║manualer, retningslinjer eller vejledninger om rammer, begreber og metoder vedrørende fællesskabsstatistikker udarbejdet i henhold til denne forordning.

2.  Der gøres brug af national erfaring og ekspertise i det i stk. 1 omhandlede arbejde. De metoder, der anvendes ved indsamlinger af data, også under forberedelsen heraf, skal tage højde for nationale særtræk, kapacitet og igangværende dataindsamlinger og iværksættes inden for rammerne af den struktur for samarbejde med medlemsstaterne , som Kommissionen (Eurostat) har indført. Der tages ligeledes hensyn til de metoder, der anvendes ved regelmæssige indsamlinger af data, som gennemføres i forbindelse med andre fællesskabsprogrammer, f.eks. programmerne for folkesundhed eller forskningsprogrammerne, der omfatter projekter med en statistikdimension.

3.  De statistiske metoder, der skal udvikles i forbindelse med indsamlinger af statistiske oplysninger om folkesundhed og arbejdsmiljø på fællesskabsplan, skal tage højde for, at der i relevante tilfælde er behov for koordination med internationale organisationers arbejde på dette område for at sikre, at statistikkerne kan sammenlignes internationalt, og at dataindsamlingerne er harmoniserede. I EU skal der tages hensyn til de undersøgelser, som Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur og Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene udfører. Uden for EU skal samarbejdet med De Forenede Nationer og navnlig med ILO og WHO styrkes yderligere.

4.  Når og hvis det konstateres, at der på de i artikel 2 omhandlede områder er behov for nye data, eller at dataene har en mangelfuld kvalitet, iværksætter Kommissionen (Eurostat) pilotundersøgelser med frivillig deltagelse af medlemsstaterne. Sådanne pilotundersøgelser gennemføres for at teste begreber og metoder og vurdere gennemførligheden af de relevante indsamlinger af data, herunder statistikkernes kvalitet, sammenlignelighed og omkostningseffektivitet, i henhold til principperne i adfærdskodeksen for europæiske statistikker. Fremgangsmåderne i forbindelse med disse undersøgelser aftales inden for rammerne af strukturen for samarbejde med medlemsstaterne.

Artikel 6

Fremsendelse, behandling, formidling og offentliggørelse af data

1.  Medlemsstaterne fremsender mikrodata eller, afhængigt af emne og område, aggregerede data, herunder fortrolige oplysninger som omhandlet i artikel 13 i ║forordning (EF) nr. 322/97, og metadata som fastsat i denne forordning og gennemførelsesbestemmelserne hertil, til Kommissionen (Eurostat) i overensstemmelse med gældende fællesskabsbestemmelser om fremsendelse af fortrolige oplysninger, jf. ║forordning (EF) nr. 322/97 og ║forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90. Disse fællesskabsbestemmelser finder anvendelse på Eurostats databehandling, for så vidt dataene betragtes som værende fortrolige, jf. ║forordning (EF) nr. 322/97.

2.  Medlemsstaterne fremsender de i denne forordning omhandlede data og metadata i elektronisk format i overensstemmelse med en udvekslingsstandard aftalt mellem Kommissionen og medlemsstaterne. Dataene leveres inden for den fastsatte tidsfrist og med den fastsatte hyppighed under iagttagelse af referenceperioderne, jf. bilagene.

3.  Kommissionen (Eurostat) tager de nødvendige skridt til at forbedre formidlingen og tilgængeligheden af og dokumentationen om de statistiske oplysninger i overensstemmelse med principperne om statistikkernes sammenlignelighed, pålidelighed og fortrolighed som fastsat i ║forordning (EF) nr. 322/97.

Artikel 7

Kvalitetskriterier og rapporter

1.  Kommissionen (Eurostat) evaluerer kvaliteten af de fremsendte oplysninger.

2.  Kommissionen (Eurostat) udarbejder i tæt samarbejde med medlemsstaterne anbefalede fælles standarder, der sikrer de fremsendte datas kvalitet og sammenlignelighed, i henhold til principperne i adfærdskodeksen for europæiske statistikker. Standarderne offentliggøres i metodemanualerne eller retningslinjerne.

3.  Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre , at de fremsendte data er af den bedst mulige kvalitet.

4.  Medlemsstaterne tilsender hvert femte år Kommissionen (Eurostat) to rapporter, der udarbejdes i overensstemmelse med de i stk. 2 omhandlede standarder, om kvaliteten af de fremsendte data og datakilderne. Den ene rapport skal vedrøre folkesundhedsstatistikker, og den anden rapport skal vedrøre arbejdsmiljøstatistikker. Kommissionen (Eurostat) udarbejder hvert femte år en rapport om de formidlede datas sammenlignelighed.

Artikel 8

Gennemførelsesforanstaltninger

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning vedtages i overensstemmelse med forskriftsproceduren med kontrol, som der henvises til i artikel 9, stk. 2. Foranstaltningerne omfatter de i artikel 2 omhandlede områder:

   - definitioner
   - emner og opdeling, herunder variabler og klassifikationer
   - kilder i relevant omfang
   - tilvejebringelse af data og metadata, herunder referenceperioder, hyppighed og tidsfrister.

Artikel 9

Udvalg

1.  Kommissionen bistås af Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved ║afgørelse 89/382/EØF, Euratom║.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 10

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ║

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) Udtalelse af 25.10.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) EUT C 295 af 7.12.2007, s. 1.
(3) EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.
(4) Europa-Parlamentets holdning af 13.11.2007 .
(5) EFT L 271 af 9.10.2002, s. 1.
(6) EFT C 161 af 5.7.2002, s. 1
(7) EUT L 238 af 25.9.2003, s. 28.
(8) EFT L 242 af 10.9.2002, p. 1.
(9) EUT C 175 af 24.7.2003, s. 1.
(10) EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1 . ║Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).
(11) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31. ║Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003║.
(12) EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.
(13) EFT L 151 af 15.6.1990, s. 1. ║Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 .
(14) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).
(15) EUT L 315 af 15.11.2006, s. 1.


BILAG I

Område: Sundhedstilstand og sundhedsdeterminanter

a)  Formål

Formålet med dette område er at tilvejebringe aktuelle statistikker om sundhedstilstand og sundhedsdeterminanter.

b)  Dækning

Oplysningerne om dette område indsamles hovedsageligt ved hjælp af befolkningsundersøgelser eller undersøgelsesmoduler om sundhed. Der kan også anvendes registerdata eller andre administrative kilder, når dækningen og oplysningerne skal udbygges, eller for at tilvejebringe oplysninger om bestemte emner, f.eks. sygelighed eller ulykker og personskader. Personer, der bor på institutioner, og børn i alderen 0-14 år kan i relevant omfang indgå i statistikkerne, f.eks. hvis resultaterne af forudgående pilotundersøgelser er positive.

c)  Referenceperioder, hyppighed og tidsfrister for datafremsendelse

Statistikkerne udarbejdes mindst hvert femte år. Det kan være nødvendigt med hyppigere indsamlinger af bestemte oplysninger, f.eks. vedrørende sygelighed eller ulykker og personskader. Det første referenceår, hyppigheden og tidsfristerne for indsamling af oplysninger fra hver kilde og for hvert emne præciseres og aftales som led i de gennemførelsesforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 8.

d)  Emneområder

Det minimum af oplysninger, der skal fremsendes, omfatter følgende emner:

   - sundhedstilstand, herunder sundhedsopfattelse, fysisk og mental funktionsdygtighed og invaliditet samt sygelighed
   - registrering af sygdomme, hvis hyppighed er tiltagende eller aftagende
   - ulykker og personskader, herunder forbrugersikkerhedsrelaterede ulykker og personskader samt alkohol- og narkorelaterede skader
   - livsstil og miljømæssige, sociale og erhvervsmæssige faktorer
   - beskyttelse mod eventuelle pandemier og smitsomme sygdomme
   - adgang til og brug af forebyggende og helbredende sundhedsplejefaciliteter (befolkningsundersøgelse)
   - baggrundsinformation af demografisk og socioøkonomisk art om de enkelte personer.

Der skal ikke nødvendigvis indsendes oplysninger om alle emner ved hver eneste indsamling af oplysninger. Variabler, opdeling og de ønskede mikrodata fastlægges på grundlag af ovenstående liste.

Hvis der anvendes undersøgelser som kilder, følges de retningslinjer, der er udarbejdet sammen med medlemsstaterne, ved udviklingen af sundhedsundersøgelsesinstrumenter, fastlæggelsen af anbefalede kendetegn, kvalitetvurderingskriterier for undersøgelsens udformning, stikprøver og vægtning samt ved selve gennemførelsen. Disse specifikationer for indsamlede oplysninger og anvendte undersøgelser fastlægges i de relevante gennemførelsesforanstaltninger og beskrives omhyggeligt i manualer og retningslinjer.

e)  Metadata

Ved fremsendelse af statistiske oplysninger om dette område leverer medlemsstaterne de nødvendige metadata, der fastlægges i gennemførelsesforanstaltningerne (herunder også undersøgelsens kendetegn), samt information om eventuelle nationale særtræk, der måtte være væsentlige for fortolkningen og udarbejdelsen af sammenlignelige statistikker og indikatorer.


BILAG II

Område: Sundhedspleje

a)  Formål

Formålet med dette område er at tilvejebringe aktuelle statistikker om sundhedspleje.

b)  Dækning

Dette område omfatter samtlige aktiviteter, der udføres af enten institutioner eller enkeltpersoner, som gennem anvendelse af deres viden om medicin, paramedicin og sygepleje bestræber sig på at højne sundheden, samt aktiviteter i forbindelse med administration og ledelse.

Oplysningerne indhentes hovedsageligt fra administrative kilder.

c)  Referenceperioder, hyppighed og tidsfrister for datafremsendelse

Statistikkerne udarbejdes hvert år. Det første referenceår, hyppigheden og tidsfristerne for indsamling af oplysninger fra hver kilde og for hvert emne præciseres og aftales som led i de gennemførelsesforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 8.

d)  Emneområder

Det minimum af oplysninger, der skal fremsendes, omfatter følgende emner:

   - sundhedsplejeinstitutioner og -ressourcer
   - udnyttelse af sundhedsplejefaciliteterne, individuelle og kollektive tjenester
   - udgifter til og finansiering af sundhedspleje, og
   - andre elementer i støtten til de nationale strategier for udvikling af tilgængelig og bæredygtig sundhedspleje og langtidspleje af høj kvalitet.

Der skal ikke nødvendigvis indsendes oplysninger om alle emner ved hver eneste indsamling af oplysninger. Variabler og opdelinger fastlægges på grundlag af ovenstående lister. Datasættene skal fastsættes i henhold til OECD's "International Classification of Health Accounts" og WHO's "International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation". Disse specifikationer for indsamlede oplysninger og anvendte undersøgelser fastlægges i de relevante gennemførelsesforanstaltninger og beskrives omhyggeligt i manualer og retningslinjer.

e)  Metadata

Ved fremsendelse af statistiske oplysninger om dette område leverer medlemsstaterne de nødvendige metadata, der fastlægges i gennemførelsesforanstaltningerne (herunder også kilder, definitioner og udarbejdelse), samt information om eventuelle nationale særtræk, der måtte være væsentlige for fortolkningen og udarbejdelsen af sammenlignelige statistikker og indikatorer.


BILAG III

Område: Dødsårsager

a)  Formål

Formålet med dette område er at tilvejebringe aktuelle statistikker om dødsårsager.

b)  Dækning

Dette område omfatter statistikker over dødsårsager, som udarbejdes på grundlag af dødsattester udstedt i medlemsstaterne under hensyntagen til WHO's henstillinger. De statistikker, der skal udarbejdes, skal dække de tilgrundliggende årsager, der defineres af WHO som værende enten den sygdom eller personskade, der igangsatte forløbet af sygelige begivenheder, som direkte medførte døden, eller omstændighederne ved ulykken eller den voldsomme begivenhed, som medførte personskaden med dødelig udgang. Statistikkerne skal omhandle personer med bopæl i Europa og dødfødte børn.

c)  Referenceperioder, hyppighed og tidsfrister for datafremsendelse

Statistikkerne udarbejdes hvert år. Det første referenceår præciseres og fastsættes i de gennemførelsesforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 8. Oplysningerne fremsendes senest i løbet af det andet år efter referenceåret. Der kan fremsendes foreløbige eller skønnede data tidligere. Hvad folkesundhed angår, kan der arrangeres særlige dataindsamlinger, enten for alle dødsfald eller for bestemte dødsårsager.

d)  Emneområder

Det minimum af oplysninger, der skal fremsendes, omfatter følgende emner:

   - oplysninger om den afdøde
   - region
   - nærmere omstændigheder ved dødsfaldet, herunder den tilgrundliggende dødsårsag.

Variabler og opdelinger fastlægges på grundlag af ovenstående liste. Datasættene om dødsårsager fastlægges inden for rammerne af WHO's "International Classification of Diseases" og skal følge Eurostat-reglerne og henstillingerne fra FN og WHO om befolkningsstatistikker. Disse specifikationer fastlægges i de relevante gennemførelsesforanstaltninger og beskrives omhyggeligt i manualer og retningslinjer.

e)  Metadata

Ved fremsendelse af statistiske oplysninger om dette område leverer medlemsstaterne de nødvendige metadata, der fastlægges i gennemførelsesforanstaltningerne, samt information om eventuelle nationale særtræk, der måtte være væsentlige for fortolkningen og udarbejdelsen af sammenlignelige statistikker og indikatorer.


BILAG IV

Område: Arbejdsulykker

a)  Formål

Formålet med dette område er at tilvejebringe aktuelle statistikker om arbejdsulykker.

b)  Dækning

En arbejdsulykke defineres som en særlig hændelse i løbet af arbejdet, som fører til fysisk eller psykisk skade. Der indsamles oplysninger for hele arbejdsstyrken om arbejdsulykker med dødelig udgang og arbejdsulykker, der medfører over tre dages fravær fra arbejdspladsen, fra administrative kilder suppleret med andre relevante kilder. Der kan som led i samarbejdet med ILO indsamles et afgrænset delsæt af grunddata om ulykker, der medfører mindre end fire dages fravær, hvis der foreligger sådanne data.

c)  Referenceperioder, hyppighed og tidsfrister for datafremsendelse

Statistikkerne udarbejdes hvert år. Det første referenceår præciseres og aftales som led i de gennemførelsesforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 8. Oplysningerne fremsendes senest i juni i det andet år efter referenceåret. Der kan fremsendes foreløbige data tidligere.

d)  Emneområder

Det minimum af oplysninger, der skal fremsendes, omfatter følgende emner:

   - nærmere oplysninger om den skadede person og personskaden
   - nærmere oplysninger om virksomheden og arbejdspladsen
   - nærmere oplysninger om arbejdsmiljøet
   - nærmere oplysninger om ulykken, herunder rækkefølgen af begivenheder, der kan opklare årsagerne til og omstændighederne ved ulykken.

Variabler og opdelinger og de dermed forbundne muligheder og prøvevægtninger fastlægges på grundlag af ovenstående liste ved hjælp af ESAW's (Eurostats arbejdsskadestatistik) metode . De fastlægges i de relevante gennemførelsesforanstaltninger og beskrives omhyggeligt i manualer og retningslinjer.

e)  Metadata

Ved fremsendelse af statistiske oplysninger om dette område leverer medlemsstaterne de nødvendige metadata om den befolkning, der er omfattet af statistikken, anmeldelsesprocenten for arbejdsulykker som defineret i punkt b) og i påkommende tilfælde en beskrivelse af stikprøveudsnittet, samt information om eventuelle nationale særtræk, der måtte være væsentlige for fortolkningen og udarbejdelsen af sammenlignelige statistikker og indikatorer.


BILAG V

Område: Erhvervssygdomme og andre erhvervsbetingede sundhedsproblemer og lidelser

a)  Formål

Formålet med dette område er at tilvejebringe aktuelle statistikker om anerkendte tilfælde af erhvervssygdomme og andre erhvervsbetingede sundhedsproblemer og lidelser.

b)  Dækning

Et tilfælde af erhvervssygdom defineres som et tilfælde anerkendt af de nationale myndigheder, der er ansvarlige for anerkendelse af erhvervssygdomme. Der indsamles oplysninger om alle forekomster af erhvervssygdomme og dødsfald, der skyldes en erhvervssygdom. Et erhvervsbetinget sundhedsproblem eller en erhvervsbetinget lidelse er ikke nødvendigvis anerkendt af nogen myndighed, og de relevante oplysninger herom indsamles derfor hovedsageligt ved hjælp af befolkningsundersøgelser. Ved erhvervsbetingede sundhedsproblemer eller lidelser forstås sundhedsproblemer eller lidelser, som kan skyldes eller forværres af arbejdsforhold, eller som arbejdsforhold har været medvirkende til. Dette omfatter fysiske og psykosociale sundhedsproblemer.

c)  Referenceperioder, hyppighed og tidsfrister for datafremsendelse

Statistikkerne over erhvervssygdomme udarbejdes hvert år, og oplysningerne fremsendes senest i første kvartal i det andet år efter referenceåret. Referenceperioderne, hyppigheden og tidsfristen for indsamling af andre datasæt præciseres og aftales med medlemsstaterne.

d)  Emneområder

Det minimum af oplysninger, der skal fremsendes, omfatter følgende emner:

   - nærmere oplysninger om den syge person, herunder køn, alder og beskæftigelsesstatus, og om sygdommen eller sundhedsproblemerne
   - nærmere oplysninger om virksomheden og arbejdspladsen, herunder virksomhedens størrelse og virksomhedssektoren
   - nærmere oplysninger om den udløsende agens eller faktor.

Der skal ikke nødvendigvis indsendes oplysninger om alle emner ved hver eneste indsamling af oplysninger. De ønskede variabler og opdelinger fastlægges på grundlag af ovenstående liste efter aftale med medlemsstaterne.

e)  Metadata

Ved fremsendelse af statistiske oplysninger om dette område leverer medlemsstaterne de nødvendige metadata om den befolkning, der er omfattet af statistikken, samt information om eventuelle nationale særtræk, der måtte være væsentlige for fortolkningen og udarbejdelsen af sammenlignelige statistikker og indikatorer.

Seneste opdatering: 28. august 2008Juridisk meddelelse