Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0020(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0365/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0365/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/11/2007 - 5.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0501

Κείμενα που εγκρίθηκαν
WORD 135k
Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2007 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία ***I
P6_TA(2007)0501A6-0365/2007
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο
 Παράρτημα
 Παράρτημα
 Παράρτημα
 Παράρτημα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία (COM(2007)0046 – C6-0062/2007 – 2007/0020(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0046),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 285, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0062/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0365/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Νοεμβρίου 2007 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία
P6_TC1-COD(2007)0020

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285 παράγραφος 1,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής║,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1) ,

έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη προστασίας δεδομένων(2) ,

μετά τη διαβούλευση με την επιτροπή στατιστικού προγράμματος ║σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1, της απόφασης ║89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου(3) ,

Ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης (4) ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στην απόφαση αριθ. 1786/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (2003-2008)(5) , σημειώνεται ότι το στατιστικό μέρος του συστήματος πληροφόρησης αναπτύσσεται, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, με χρήση , σε περίπτωση ανάγκης, του κοινοτικού στατιστικού προγράμματος, προκειμένου να προωθείται η συνεργία και να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη.

(2)  Οι κοινοτικές πληροφορίες για τη δημόσια υγεία έχουν αναπτυχθεί συστηματικά μέσω των κοινωνικών προγραμμάτων για τη δημόσια υγεία. Αξιοποιώντας αυτό το έργο, έχει πλέον προκύψει ║κοινοτικός κατάλογος δεικτών για την υγεία (ECHI) που παρέχει την επισκόπηση της κατάστασης της υγείας, των καθοριστικών παραγόντων της υγείας και των συστημάτων υγείας. Προκειμένου να καταστεί διαθέσιμο το ελάχιστο σύνολο στατιστικών στοιχείων που απαιτούνται για τον υπολογισμό των δεικτών, οι κοινοτικές στατιστικές για την υγεία πρέπει να είναι συνεκτικές, εφόσον είναι σκόπιμο και δυνατό, με τις εξελίξεις και τα επιτεύγματα που προκύπτουν από την κοινοτική δράση στον τομέα της δημόσιας υγείας.

(3)  Με το ψήφισμα της 3ης Ιουνίου 2002 σχετικά με την νέα κοινοτική στρατηγική υγείας και ασφάλειας στην εργασία (2002-2006)(6) , το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις διεξαγόμενες εργασίες εναρμόνισης των στατιστικών για τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες προκειμένου να υπάρξουν συγκρίσιμα στοιχεία για την αντικειμενική αξιολόγηση της επίπτωσης και της αποτελεσματικότητας των μέτρων που λαμβάνονται στο πλαίσιο της νέας κοινοτικής στρατηγικής και ταυτόχρονα τονίζοντας, σε χωριστή ενότητα, την ανάγκη να λάβουν υπόψη την αύξηση του ποσοστού των γυναικών στην αγορά εργασίας και να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες τους σε σχέση με πολιτικές για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Επιπλέον, η σύσταση της Επιτροπής║, της 19ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών(7) , συνιστά στα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη δήλωση όλων των περιστατικών επαγγελματικών ασθενειών, να καταστήσουν σταδιακά συμβατές τις στατιστικές των επαγγελματικών ασθενειών με τον ευρωπαϊκό κατάλογο και σύμφωνες με τις σε εξέλιξη εργασίες στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος εναρμόνισης των ευρωπαϊκών στατιστικών για τις επαγγελματικές ασθένειες.

(4)  Το 2002 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης αναγνώρισε τρεις κατευθυντήριες αρχές για τη μεταρρύθμιση των συστημάτων ιατρικής περίθαλψης: πρόσβαση για όλους, φροντίδα υψηλής ποιότητας και μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα. Η ανακοίνωση της Επιτροπής║ της 20ής Απριλίου 2004 προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο "Εκσυγχρονισμός της κοινωνικής προστασίας για την ανάπτυξη ποιοτικής, προσιτής και βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας περίθαλψης: στήριξη των εθνικών στρατηγικών μέσω της "ανοικτής μεθόδου συντονισμού" (COM(2004)0304) πρότεινε την έναρξη εργασιών για να προσδιοριστούν πιθανοί δείκτες για κοινούς στόχους με σκοπό την ανάπτυξη συστημάτων φροντίδας με βάση τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος δράσης για την υγεία, στατιστικών για την υγεία της Eurostat και συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς.

(5)  Η απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2002 για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον(8) περιλαμβάνει δράση για το περιβάλλον και την υγεία και την ποιότητα ζωής ως βασική προτεραιότητα, κάνοντας έκκληση για τον ορισμό και την ανάπτυξη δεικτών υγείας και περιβάλλοντος. Επιπλέον, με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003 ζητείται να συμπεριληφθούν δείκτες για τη βιοποικιλότητα και την υγεία, στον τίτλο "περιβάλλον", στη βάση δεδομένων διαρθρωτικών δεικτών που χρησιμοποιείται για την ετήσια εαρινή έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· οι δείκτες υγείας και ασφάλειας στην εργασία περιλαμβάνονται επίσης στην εν λόγω βάση δεδομένων, στον τίτλο "απασχόληση". Το σύνολο των δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης που εγκρίθηκε από την Επιτροπή το 2005 περιλαμβάνει επίσης ενότητα σχετικά με τους δείκτες για τη δημόσια υγεία.

(6)  Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2004-2010 για τη σχέση περιβάλλοντος και υγείας (COM(2004)0416) αναγνωρίζει την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας, της συγκρισιμότητας και της πρόσβασης στοιχείων σχετικά με την κατάσταση υγείας για νόσους και διαταραχές που συνδέονται με το περιβάλλον, με χρήση του κοινοτικού στατιστικού προγράμματος.

(7)  Το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, σχετικά με την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρίες║(9) , καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συλλέξουν στατιστικό υλικό για την κατάσταση των ατόμων με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης υπηρεσιών και πλεονεκτημάτων για την ομάδα αυτή. Επιπλέον, στην ανακοίνωσή της της 30ής Οκτωβρίου 2003 προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο "Ίσες ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρίες: ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης" (COM(2003)0650) , η Επιτροπή αποφάσισε να αναπτύξει δείκτες πλαισίου οι οποίοι να είναι συγκρίσιμοι στα κράτη μέλη προκειμένου να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των πολιτικών για τις αναπηρίες. Επισήμανε ότι πρέπει να γίνει μέγιστη χρησιμοποίηση των πηγών και των δομών του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος, ιδίως μέσω της ανάπτυξης εναρμονισμένων ενοτήτων έρευνας για να αποκτηθούν οι διεθνώς συγκρίσιμες στατιστικές πληροφορίες που απαιτούνται για την πρόοδο της παρακολούθησης.

(8)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνάφεια και συγκρισιμότητα των στοιχείων και να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη, οι στατιστικές δραστηριότητες της Eurostat στον τομέα της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία πρέπει να πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και τις ειδικές οργανώσεις τους, όπως η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), καθώς και με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), όταν κρίνεται σκόπιμο και είναι δυνατό. Ειδικότερα, έχει εφαρμοστεί πρόσφατα μια κοινή στατιστική συλλογή στοιχείων σχετικά με τα συστήματα λογαριασμών υγείας από κοινού με τον ΟΟΣΑ και την ΠΟΥ.

(9)  Η Επιτροπή (Eurostat) συλλέγει ήδη τακτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δημόσια υγεία και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία από τα κράτη μέλη που παρέχουν τα στοιχεία αυτά σε εθελοντική βάση. Επιπλέον, συλλέγει επίσης στοιχεία σχετικά με αυτούς τους τομείς από άλλες πηγές. Οι δραστηριότητες αυτές αναπτύσσονται σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη. Στον τομέα των στατιστικών για τη δημόσια υγεία ειδικότερα, η ανάπτυξη και εφαρμογή κατευθύνονται και οργανώνονται σύμφωνα με μια δομή εταιρικής σχέσης μεταξύ της Eurostat και των κρατών μελών. Ωστόσο, εξακολουθούν να απαιτούνται μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία, συνεκτικότητα και συγκρισιμότητα, κάλυψη, επικαιρότητα και ακρίβεια των υφισταμένων συλλογών στατιστικών στοιχείων, ενώ είναι επίσης αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται περαιτέρω συλλογές που έχουν συμφωνηθεί και αναπτυχθεί από κοινού με τα κράτη μέλη, προκειμένου να επιτευχθεί το ελάχιστο σύνολο στατιστικών στοιχείων που απαιτείται σε κοινοτικό επίπεδο στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

(10)  Η παραγωγή ειδικών κοινοτικών στατιστικών διέπεται από τους κανόνες που ορίζει ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 1997, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές(10) .

(11)  Ο παρών κανονισμός εξασφαλίζει πλήρη σεβασμό του δικαιώματος της προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(12)  Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(11) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(12) εφαρμόζονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Οι στατιστικές απαιτήσεις τις οποίες δημιουργεί η κοινοτική δράση στον τομέα της δημόσιας υγείας, οι εθνικές στρατηγικές για την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, προσβάσιμης και βιώσιμης ιατρικής περίθαλψη καθώς και η κοινοτική στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία όπως και οι απαιτήσεις που προκύπτουν σε συνδυασμό με διαρθρωτικούς δείκτες, δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης και δείκτες υγείας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και άλλα σύνολα δεικτών που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη με σκοπό την παρακολούθηση των κρατικών και εθνικών πολιτικών ενεργειών και στρατηγικών στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία συνιστούν σημαντικό δημόσιο συμφέρον.

(13)  Η διαβίβαση στοιχείων που υπόκεινται στο στατιστικό απόρρητο διέπεται από τους κανόνες που ορίζουν ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου και ο κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΟΚ) αριθ. 1588/90 του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που εμπίπτουν στο στατιστικό απόρρητο(13) . Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τους ανωτέρω κανονισμούς εξασφαλίζουν την υλική και λογική προστασία των εμπιστευτικών στοιχείων και εξασφαλίζουν ότι δεν συμβαίνει παράνομη αποκάλυψη και μη στατιστική χρήση όταν παράγονται και διαδίδονται οι κοινοτικές στατιστικές.

(14)  Κατά την παραγωγή και διάδοση κοινοτικών στατιστικών δυνάμει του παρόντος κανονισμού, οι εθνικές και κοινοτικές στατιστικές αρχές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές που ορίζονται από τον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, ο οποίος εγκρίθηκε από την επιτροπή στατιστικού προγράμματος στις 24 Φεβρουαρίου 2005 και επισυνάπτεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και την υπευθυνότητα των εθνικών και κοινοτικών στατιστικών αρχών και ανακοινώθηκε με τη σύσταση της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2005 επί του ιδίου θέματος (COM(2005)0217) .

(15)  Καθώς οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η δημιουργία ║κοινού πλαισίου για τη συστηματική παραγωγή κοινοτικών στατιστικών σχετικά με τη δημόσια υγεία και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, συνεπώς, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(16)  Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(14) .

(17)  Ενδείκνυται ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να καθορίσει τους ορισμούς, τα θέματα και την κατανομή (συμπεριλαμβανομένων των μεταβλητών και των ταξινομήσεων - μεταξύ άλλων, όπου είναι δυνατόν και αναγκαίο, ταξινομήσεων κατά φύλο και ηλικία) , τις πηγές, εφόσον χρειάζεται, και τους τρόπους παροχής στοιχείων και μεταδεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των περιόδων αναφοράς, των χρονιών διαστημάτων και των προθεσμιών) όσον αφορά τους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 2 και στα Παραρτήματα Ι έως V του παρόντος κανονισμού. Είναι σημαντικό να περιλαμβάνονται στις μεταβλητές κατανομής το φύλο και η ηλικία διότι αυτό επιτρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος των διαφορών φύλου και ηλικίας στην υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβελείας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού διά καταργήσεως ορισμένων από τα στοιχεία αυτά ή διά συμπληρώσεως του παρόντος κανονισμού με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ .

(18)  Στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη (PROGRESS), όπως θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 1672/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006 (15) , θα παρασχεθεί συμπληρωματική χρηματοδότηση για τη συλλογή στοιχείων στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας . Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν χρηματοδοτικοί πόροι για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να συγκροτήσουν περαιτέρω εθνικό δυναμικό για την εφαρμογή βελτιώσεων και νέα όργανα για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινό πλαίσιο για τη συστηματική παραγωγή κοινοτικών στατιστικών σχετικά με τη δημόσια υγεία και την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Η παραγωγή θα διεξάγεται τηρώντας πρότυπα αμεροληψίας, αξιοπιστίας, αντικειμενικότητας, σχέσης κόστους - απόδοσης και στατιστικού απορρήτου.

2.  Οι στατιστικές περιλαμβάνουν, με τη μορφή ελάχιστου συνόλου στοιχείων, τις πληροφορίες που απαιτούνται για κοινοτική δράση στον τομέα της δημόσιας υγείας, για την υποστήριξη των εθνικών στρατηγικών με στόχο την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, καθολικά προσβάσιμης και βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης καθώς και για κοινοτική δράση στον τομέα της υγείας και της ασφαλείας στην εργασία.

3.  Οι στατιστικές παρέχουν στοιχεία για διαρθρωτικούς δείκτες, δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης και δείκτες για την υγεία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθώς και άλλα σύνολα δεικτών τα οποία είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν με σκοπό την παρακολούθηση κοινοτικών ενεργειών στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) στατιστικές για τους εξής τομείς:

   κατάσταση της υγείας και καθοριστικοί παράγοντες της υγείας, όπως ορίζεται στο Παράρτημα I,
   υγειονομική περίθαλψη, όπως ορίζεται στο Παράρτημα II,
   αιτίες θανάτου, όπως ορίζεται στο Παράρτημα III,
   εργατικά ατυχήματα, όπως ορίζεται στο Παράρτημα IV,
   επαγγελματικές ασθένειες και λοιπά προβλήματα υγείας και νόσοι που συνδέονται με την εργασία, όπως ορίζεται στο Παράρτημα V.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

   α) "κοινοτικές στατιστικές", οι κοινοτικές στατιστικές όπως ορίζονται στην πρώτη περίπτωση του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97·
   β) "παραγωγή στατιστικών", η παραγωγή στατιστικών όπως ορίζεται στη δεύτερη περίπτωση του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97·
   γ) "δημόσια υγεία", όλα τα στοιχεία που συνδέονται με την υγεία των ευρωπαίων πολιτών και κατοίκων, δηλαδή η κατάσταση της υγείας τους, συμπεριλαμβανομένης της νοσηρότητας και αναπηρίας, οι καθοριστικοί παράγοντες που επιδρούν στην κατάσταση αυτή της υγείας, οι ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης, οι πόροι που διατίθενται στην υγειονομική περίθαλψη, την παροχή και καθολική πρόσβαση στη φροντίδα υγείας καθώς και οι δαπάνες και η χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης και οι αιτίες θνησιμότητας·
   δ) "υγεία και ασφάλεια στην εργασία", όλα τα στοιχεία που συνδέονται με την πρόληψη και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την εργασία στις τρέχουσες ή προηγούμενες δραστηριότητές τους, ιδίως τα εργατικά ατυχήματα, οι επαγγελματικές ασθένειες και τα λοιπά προβλήματα υγείας και νόσοι που συνδέονται με την εργασία.

Άρθρο 4

Πηγές

Τα κράτη μέλη συλλέγουν στοιχεία που αφορούν τη δημόσια υγεία και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία από πηγές οι οποίες συνίστανται σε, ανάλογα με τους τομείς και τα θέματα και τα χαρακτηριστικά των εθνικών συστημάτων, είτε:

   α) υφιστάμενες ή προγραμματιζόμενες έρευνες για τα νοικοκυριά ή παρόμοιες έρευνες ή ενότητες ερευνών είτε
   β) υφιστάμενες ή προγραμματιζόμενες εθνικές διοικητικές πηγές ή πηγές υποβολής εκθέσεων.

Άρθρο 5

Μεθοδολογία, εγχειρίδια και πιλοτικές μελέτες

1.  Η Επιτροπή (Eurostat) καταρτίζει, ή, κατά περίπτωση║, βελτιώνει ή προσαρμόζει στα πρόσφατα δεδομένα , εγχειρίδια, κατευθυντήριες γραμμές ή συστάσεις σχετικά με πλαίσια, έννοιες και μεθοδολογίες που αφορούν τις κοινοτικές στατιστικές που παράγονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.  Η εθνική πείρα και εμπειρία χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 1. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των συλλογών στοιχείων λαμβάνουν υπόψη, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων, εθνικές ιδιαιτερότητες, ικανότητες και υφιστάμενες συλλογές στοιχείων, στο πλαίσιο των συλλογικών δομών με τα κράτη μέλη που συγκροτήθηκαν από την Επιτροπή (Eurostat). Οι μεθοδολογίες για τακτικές συλλογές στοιχείων που προκύπτουν από σχέδια που έχουν στατιστική διάσταση και πραγματοποιούνται δυνάμει άλλων κοινοτικών προγραμμάτων όπως τα προγράμματα δημόσιας υγείας και τα προγράμματα έρευνας λαμβάνονται επίσης υπόψη.

3.  Οι στατιστικές μεθοδολογίες και συλλογές στοιχείων που πρόκειται να αναπτυχθούν με τη συλλογή στατιστικών για τη δημόσια υγεία και την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σε κοινοτικό επίπεδο λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη συντονισμού, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, με τις δραστηριότητες διεθνών οργανισμών στον εν λόγω τομέα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διεθνής συγκρισιμότητα των στατιστικών και η συνεκτικότητα των συλλογών στατιστικών στοιχείων. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνονται υπόψη μελέτες και έρευνες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας. Εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύσσεται περαιτέρω η συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και ειδικότερα με την ΔΟΕ και τον ΠΟΥ.

4.  Όταν εντοπίζονται νέες απαιτήσεις για τα στοιχεία ή ανεπαρκής ποιότητα στοιχείων στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 2, η Επιτροπή (Eurostat) δρομολογεί πιλοτικές μελέτες που εκπονούνται σε εθελοντική βάση από τα κράτη μέλη. Ο σκοπός αυτών των πιλοτικών μελετών είναι να δοκιμαστούν οι έννοιες και οι μέθοδοι και να εκτιμηθεί το εφικτό των συναφών συλλογών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της στατιστικής ποιότητας, συγκρισιμότητας και σχέσης κόστους–απόδοσης, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται από τον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στις εν λόγω μελέτες συμφωνούνται στο πλαίσιο δομών συνεργασίας με τα κράτη μέλη.

Άρθρο 6

Διαβίβαση, επεξεργασία, διάδοση και δημοσίευση στοιχείων

1.  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα μικροστοιχεία ή ανάλογα με τον τομέα και το εκάστοτε θέμα, τα συγκεντρωτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των εμπιστευτικών στοιχείων, όπως ορίζεται με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97║, και τα μεταδεδομένα, που απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα για την εφαρμογή τους, στην Επιτροπή (Eurostat) σύμφωνα με τις υφιστάμενες κοινοτικές διατάξεις σχετικά με τη διαβίβαση στοιχείων που υπόκεινται στη στατιστική εμπιστευτικότητα που ορίζονται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 322/97 ║και (Ευρατόμ, ΕΟΚ) αριθ. 1588/90║. Οι εν λόγω κοινοτικές διατάξεις εφαρμόζονται στην επεξεργασία των στοιχείων από την Eurostat, εφόσον τα στοιχεία θεωρούνται εμπιστευτικά, όπως ορίζεται με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97║.

2.  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα στοιχεία και τα μεταδεδομένα που απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με ένα πρότυπο ανταλλαγής που συμφωνείται μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Τα στοιχεία παρέχονται σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται, στα χρονικά διαστήματα που προβλέπονται και σύμφωνα με τις περιόδους αναφοράς που επισημαίνονται στα παραρτήματα.

3.  Η Επιτροπή (Eurostat) λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση της διάδοσης, της πρόσβασης και της τεκμηρίωσης στατιστικών πληροφοριών, σύμφωνα με τις αρχές της συγκρισιμότητας, της αξιοπιστίας και της στατιστικής εμπιστευτικότητας που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 322/97 ║.

Άρθρο 7

Κριτήρια ποιότητας και εκθέσεις

1.  Η Επιτροπή (Eurostat) αξιολογεί την ποιότητα των διαβιβαζομένων δεδομένων.

2.  Η Επιτροπή (Eurostat), σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, αναπτύσσει συνιστώμενα κοινά πρότυπα που αποβλέπουν να εξασφαλίσουν την ποιότητα και τη συγκρισιμότητα των παρεχόμενων δεδομένων σύμφωνα με τις αρχές που ορίστηκαν από τον κώδικα πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Τα πρότυπα αυτά δημοσιεύονται στα μεθοδολογικά εγχειρίδια ή κατευθυντήριες γραμμές.

3.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα μέτρα που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων.

4.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν, στην Επιτροπή (Eurostat) δύο εκθέσεις που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σχετικά με την ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων και τις πηγές των στοιχείων. Η πρώτη έκθεση αφορά τις στατιστικές για τη δημόσια υγεία και η δεύτερη τις στατιστικές για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Η Επιτροπή (Eurostat) συντάσσει ανά πενταετία έκθεση σχετικά με τη συγκρισιμότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων.

Άρθρο 8

Μέτρα εφαρμογής

Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται σύμφωνα με τη κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2. Τα μέτρα καλύπτουν τους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 2:

   ορισμοί,
   θέματα και κατανομή, συμπεριλαμβανομένων των μεταβλητών και ταξινομήσεων,
   πηγές, εφόσον κρίνεται σκόπιμο,
   παροχή στοιχείων και μεταδεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων αναφοράς, χρονικών διαστημάτων και προθεσμιών.

Άρθρο 9

Επιτροπή

1.  Η ║Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή στατιστικού προγράμματος η οποία έχει συσταθεί με την απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ║.

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5α, παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7, της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης .

Άρθρο 10

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Γνώμη της 25ης Οκτωβρίου 2007 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) .
(2) ΕΕ C 295, 7.12.2007, σ. 1.
(3) ΕΕ L 181, ║28.6.1989, σ. 47.
(4) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007.
(5) ΕΕ L 271, ║9.10.2002, σ. 1.
(6) ΕΕ C 161, ║5.7.2002, σ. 1.
(7) ΕΕ L 238, 25.9.2003, σ. 28.
(8) ΕΕ L 242, ║10.9.2002, σ. 1.
(9) ΕΕ C 175, ║24.7.2003, σ. 1.
(10) ΕΕ L 52, ║22.2.1997, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284, ║31.10.2003, σ. 1).
(11) ΕΕ L 281, ║23.11.1995, σ. 31. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003║.
(12) ΕΕ L 8, ║12.1.2001, σ. 1.
(13) ΕΕ L 151, ║15.6.1990, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 .
(14) ΕΕ L 184, ║17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ. 11).
(15) ΕΕ L 315, 15.11.2006, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τομέας: Κατάσταση της υγείας και καθοριστικοί παράγοντες υγείας

α)   Στόχοι

Ο στόχος του παρόντος τομέα είναι η έγκαιρη παροχή στατιστικών για την κατάσταση της υγείας και τους καθοριστικούς παράγοντες υγείας.

β)   Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών τομέας καταρτίζεται κυρίως από έρευνες πληθυσμού ή ενότητες ερευνών σχετικά με την υγεία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης στοιχεία μητρώου ή άλλων διοικητικών πηγών κατά την παροχή συμπληρωματικής κάλυψης και πληροφόρησης ή για ορισμένα ειδικά θέματα όπως η νοσηρότητα ή τα ατυχήματα και οι τραυματισμοί. Κατά περίπτωση, συμπεριλαμβάνονται και άτομα που ζουν σε ιδρύματα καθώς και παιδιά ηλικίας 0-14 ετών, όταν κρίνεται σκόπιμο, με προϋπόθεση τις επιτυχημένες προηγούμενες πιλοτικές μελέτες.

γ)   Περίοδοι αναφοράς, ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα και προθεσμίες παροχής στοιχείων.

Στατιστικές παρέχονται τουλάχιστον ανά πενταετία· ορισμένες συλλογές ειδικών στοιχείων ενδέχεται να απαιτούνται συχνότερα, όπως π.χ. για τη νοσηρότητα, ή τα ατυχήματα και τους τραυματισμούς· το πρώτο έτος αναφοράς, το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα και η προθεσμία παροχής στοιχείων για κάθε πηγή και θέμα προσδιορίζονται και συμφωνούνται στο πλαίσιο των μέτρων εφαρμογής στα οποία παραπέμπει το άρθρο 8.

δ)   Καλυπτόμενα θέματα

Το ελάχιστο σύνολο δεδομένων που πρέπει να παρέχεται καλύπτει τον εξής κατάλογο θεμάτων:

   κατάσταση της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των αντιλήψεων για την υγεία, σωματική και διανοητική λειτουργία και αναπηρία καθώς και νοσηρότητα,
   παρακολούθηση κάθε ασθενείας, της οποίας τα κρούσματα παρουσιάζουν αύξηση ή μείωση,
   ατυχήματα και τραυματισμοί, συμπεριλαμβανομένων όσων συνδέονται με την ασφάλεια των καταναλωτών καθώς και βλάβες που έχουν σχέση με τη χρήση οινοπνευματωδών και ναρκωτικών ,
   τρόπος ζωής και περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και επαγγελματικοί παράγοντες,
   προστασία έναντι πιθανών πανδημιών και μεταδοτικών νόσων,
   πρόσβαση σε και χρήση προληπτικών και θεραπευτικών εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης (έρευνα πληθυσμού),
   βασικές δημογραφικές και κοινωνικοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τα μεμονωμένα άτομα.

Δεν απαιτείται να παρέχονται οπωσδήποτε όλα τα θέματα τη στιγμή της κάθε παροχής στοιχείων. Οι μεταβλητές, οι κατανομές και τα μικροστοιχεία που απαιτούνται αντλούνται από τον ανωτέρω κατάλογο.

Εάν χρησιμοποιηθούν πηγές έρευνας, η ανάπτυξη των μέσων έρευνας για την υγεία και η κατάρτιση συνιστώμενων χαρακτηριστικών και η εκτίμηση ποιότητας για το σχεδιασμό, τα δείγματα και τη στάθμιση της έρευνας και η υλοποίηση πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που καταρτίζονται με τα κράτη μέλη. Αυτές οι προδιαγραφές σχετικά με τα στοιχεία που συλλέγονται και τις έρευνες που χρησιμοποιούνται συμφωνούνται στο πλαίσιο των αντίστοιχων μέτρων εφαρμογής και αναφέρονται αναλυτικά σε εγχειρίδια και κατευθυντήριες γραμμές.

ε)   Μεταδεδομένα

Όταν υποβάλλονται τα στατιστικά στοιχεία που καλύπτονται από τον εν λόγω τομέα, τα κράτη μέλη παρέχουν τα απαιτούμενα μεταδεδομένα που πρέπει να συμφωνηθούν στο πλαίσιο των μέτρων εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών της έρευνας) καθώς και πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε εθνική ιδιαιτερότητα που είναι ουσιώδης για την ερμηνεία και συλλογή των συγκρίσιμων στατιστικών και δεικτών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Τομέας: Υγειονομική περίθαλψη

α)   Στόχοι

Ο στόχος του παρόντος τομέα είναι η έγκαιρη παροχή στατιστικών για την ιατρική περίθαλψη.

β)   Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών τομέας καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων που διενεργούνται είτε από ιδρύματα είτε από μεμονωμένα άτομα με στόχο, μέσω της εφαρμογής ιατρικών, παραϊατρικών και νοσηλευτικών γνώσεων και τεχνολογιών, την υγεία καθώς και συναφείς διοικητικές και διαχειριστικές δραστηριότητες.

Τα στοιχεία συλλέγονται κυρίως από διοικητικές πηγές.

γ)   Περίοδοι αναφοράς, χρονικά διαστήματα και προθεσμίες παροχής στοιχείων

Οι στατιστικές παρέχονται ετησίως· το πρώτο έτος αναφοράς, το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα και η προθεσμία παροχής των στοιχείων για κάθε πηγή και θέμα καθορίζονται και συμφωνούνται στο πλαίσιο των μέτρων εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 8.

δ)   Καλυπτόμενα θέματα

Το ελάχιστο σύνολο δεδομένων που πρέπει να παρασχεθεί καλύπτει τον εξής κατάλογο θεμάτων:

   ιδρύματα και πηγές ιατρικής περίθαλψης,
   χρησιμοποίηση ιατρικής περίθαλψης, μεμονωμένες και συλλογικές υπηρεσίες,
   δαπάνες και χρηματοδότηση ιατρικής περίθαλψης, και
   ║άλλα στοιχεία για την υποστήριξη εθνικών στατιστικών για την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, προσβάσιμης και βιώσιμης ιατρικής περίθαλψης και μακροχρόνιας περίθαλψης.

Δεν απαιτείται να παρέχονται οπωσδήποτε όλα τα θέματα τη στιγμή της κάθε παροχής στοιχείων. Οι μεταβλητές και κατανομές που απαιτούνται αντλούνται από τους ανωτέρω καταλόγους. Το σύνολο δεδομένων ορίζεται σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη λογαριασμών υγείας του ΟΟΣΑ και το διεθνή κατάλογο για την ταξινόμηση της νοσοκομειακής νοσηρότητας της ΠΟΥ. Οι προδιαγραφές αυτές συμφωνούνται στο πλαίσιο των αντίστοιχων μέτρων εφαρμογής που αναφέρονται αναλυτικά σε εγχειρίδια και κατευθυντήριες γραμμές.

ε)   Μεταδεδομένα

Όταν υποβάλλονται τα στατιστικά στοιχεία που καλύπτονται από τον εν λόγω τομέα, τα κράτη μέλη παρέχουν τα απαιτούμενα μεταδεδομένα που πρόκειται να συμφωνηθούν στο πλαίσιο των μέτρων εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένων πηγών, ορισμών και συλλογών) καθώς και πληροφορίες σχετικά με τυχόν εθνική ιδιαιτερότητα που είναι ουσιώδης για την ερμηνεία και τη συλλογή συγκρίσιμων στατιστικών και δεικτών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Τομέας: αιτίες θανάτου

α)   Στόχοι

Ο στόχος του παρόντος τομέα είναι η έγκαιρη παροχή συγκρίσιμων στατιστικών σχετικά με τις αιτίες θανάτου.

β)   Πεδίο εφαρμογής

Ο τομέας αυτός καλύπτει τις στατιστικές αιτιών θανάτου όπως προέρχονται από εθνικά ιατρικά πιστοποιητικά θανάτου, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της ΠΟΥ. Τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται αναφέρονται στη σχετική αιτία η οποία ορίζεται από τον ΠΟΥ ως "η νόσος ή ο τραυματισμός ο οποίος προκάλεσε την ακολουθία των νοσηρών γεγονότων που οδήγησαν άμεσα στο θάνατο ή οι περιστάσεις του ατυχήματος ή της βίαιης πράξης που προκάλεσαν το θανατηφόρο τραυματισμό". Οι στατιστικές συντάσσονται για ευρωπαίους κατοίκους και θνησιγεννήσεις.

γ)   Περίοδοι αναφοράς, ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα και προθεσμίες παροχής στοιχείων

Οι στατιστικές παρέχονται ετησίως· το πρώτο έτος αναφοράς καθορίζεται και συμφωνείται στα πλαίσια των μέτρων εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 8. Τα στοιχεία υποβάλλονται το αργότερο κατά το δεύτερο έτος μετά το έτος αναφοράς. Προσωρινά ή κατ' εκτίμηση στοιχεία μπορούν να παρασχεθούν νωρίτερα. Στην περίπτωση συμβάντων που αφορούν τη δημόσια υγεία, μπορούν να δημιουργηθούν επιπρόσθετα ειδικές συλλογές στοιχείων είτε για όλους τους θανάτους είτε για ειδικές αιτίες θανάτου.

δ)   Καλυπτόμενα θέματα

Το ελάχιστο σύνολο δεδομένων που πρέπει να παρασχεθεί καλύπτει τον εξής κατάλογο θεμάτων:

   χαρακτηριστικά του αποθανόντος,
   περιφέρεια,
   χαρακτηριστικά του θανάτου συμπεριλαμβανομένης της βασικής αιτίας θανάτου.

Οι μεταβλητές και κατανομές που απαιτούνται αντλούνται από τον ανωτέρω κατάλογο. Το σύνολο στοιχείων για τις αιτίες θανάτου ορίζεται στο πλαίσιο της διεθνούς ταξινόμησης των νόσων της ΠΟΥ και ακολουθεί τους κανόνες της Eurostat και τις συστάσεις του ΟΗΕ και της ΠΟΥ για τις στατιστικές πληθυσμού. Αυτές οι προδιαγραφές συμφωνούνται στο πλαίσιο των αντίστοιχων μέτρων εφαρμογής και αναφέρονται αναλυτικά σε εγχειρίδια και κατευθυντήριες γραμμές.

ε)   Μεταδεδομένα

Όταν υποβάλλονται τα στατιστικά στοιχεία που καλύπτονται από τον εν λόγω τομέα, τα κράτη μέλη παρέχουν τα απαιτούμενα μεταδεδομένα που πρόκειται να συμφωνηθούν στο πλαίσιο των μέτρων εφαρμογής καθώς και πληροφορίες σχετικά με τυχόν εθνική ιδιαιτερότητα που είναι ουσιώδης για την ερμηνεία και τη συλλογή των συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων και δεικτών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Τομέας: εργατικά ατυχήματα

α)   Στόχοι

Ο στόχος του παρόντος τομέα είναι η έγκαιρη παροχή στατιστικών σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα.

β)   Πεδίο εφαρμογής

Ως εργατικό ατύχημα ορίζεται ως "║συγκεκριμένο συμβάν στη διάρκεια της εργασίας το οποίο οδήγησε σε σωματική ή διανοητική βλάβη". Τα στοιχεία συλλέγονται, για το σύνολο του εργατικού δυναμικού, για θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα και εργατικά ατυχήματα που έχουν ως αποτέλεσμα απουσία άνω των τριών ημερών από την εργασία, με τη χρησιμοποίηση διοικητικών πηγών που συμπληρώνονται με συναφείς πρόσθετες πηγές. Περιορισμένο υποσύνολο βασικών στοιχείων για τα εργατικά ατυχήματα με λιγότερες από τέσσερις ημέρες απουσία μπορούν να συλλεχθούν, όταν είναι διαθέσιμα, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη ΔΟΕ.

γ)   Περίοδοι αναφοράς, ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα και προθεσμίες παροχής στοιχείων

Οι στατιστικές παρέχονται ετησίως· το πρώτο έτος αναφοράς καθαρίζεται και συμφωνείται στο πλαίσιο των μέτρων εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 8. Τα στοιχεία υποβάλλονται το αργότερο τον Ιούνιο του δεύτερου έτους μετά το έτος αναφοράς. Προσωρινά στοιχεία μπορούν να υποβληθούν νωρίτερα.

δ)   Καλυπτόμενα θέματα

Το ελάχιστο σύνολο μικροστοιχείων που πρέπει να παρέχονται καλύπτει τον εξής κατάλογο θεμάτων:

   χαρακτηριστικά του τραυματισθέντος ατόμου και του τραυματισμού,
   χαρακτηριστικά της επιχείρησης και του χώρου εργασίας,
   χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος,
   χαρακτηριστικά του ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένης της σειράς των γεγονότων που χαρακτηρίζουν τις αιτίες και τις συνθήκες του ατυχήματος.

Οι μεταβλητές και οι κατανομές που απαιτούνται καθώς και οι συναφείς τους επιλογές και σταθμίσεις δειγματων αντλούνται από τον ανωτέρω κατάλογο στο πλαίσιο της μεθοδολογίας ESAW (Ευρωπαϊκές Στατιστικές σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα) . Οι προδιαγραφές αυτές συμφωνούνται στο πλαίσιο των αντίστοιχων μέτρων εφαρμογής και αναφέρονται αναλυτικά σε εγχειρίδια και κατευθυντήριες γραμμές.

ε)   Μεταδεδομένα

Όταν υποβάλλονται τα στατιστικά στοιχεία που καλύπτονται από τον εν λόγω τομέα, τα κράτη μέλη παρέχουν τα απαιτούμενα μεταδεδομένα όσον αφορά τον πληθυσμό που καλύπτεται από τις στατιστικές, τα ποσοστά δήλωσης των εργατικών ατυχημάτων που ορίζονται στο στοιχείο β) και, κατά περίπτωση , τα χαρακτηριστικά δείγματος καθώς και πληροφορίες σχετικά με τυχόν εθνικές ιδιαιτερότητες ουσιώδεις για την ερμηνεία και συλλογή των συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων και δεικτών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Τομέας: επαγγελματικές ασθένειες και λοιπά προβλήματα υγείας και νόσοι που συνδέονται με την εργασία

α)   Στόχοι

Ο στόχος του παρόντος τομέα είναι η έγκαιρη παροχή στατιστικών σε αναγνωρισμένες περιπτώσεις επαγγελματικών ασθενειών και λοιπών προβλημάτων και νόσων που συνδέονται την εργασία.

β)   Πεδίο εφαρμογής

Ως κρούσμα επαγγελματικής ασθένειας ορίζεται ασθένεια που αναγνωρίζεται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές για την αναγνώριση των επαγγελματικών ασθενειών. Συλλέγονται στοιχεία για τις εμφανισθείσες επαγγελματικές ασθένειες και θανάτους που οφείλονται σε επαγγελματική ασθένεια. Ένα κρούσμα προβλήματος υγείας και νόσου που συνδέεται με την εργασία δεν αναφέρεται κατ' ανάγκη σε αναγνώριση από κάποια αρχή και τα σχετικά στοιχεία συλλέγονται κυρίως από έρευνες πληθυσμού. Προβλήματα υγείας και ασθένειες που συνδέονται με την εργασία είναι τα προβλήματα υγείας και οι ασθένειες που μπορούν να προκληθούν, να επιδεινωθούν ή να ευνοηθούν από τις συνθήκες εργασίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα υγείας.

γ)   Περίοδοι αναφοράς, ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα και προθεσμίες παροχής στοιχείων

Για τις επαγγελματικές ασθένειες οι στατιστικές παρέχονται ετησίως και υποβάλλονται το αργότερο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του δεύτερου έτους μετά το έτος αναφοράς. Οι περίοδοι αναφοράς, τα ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα και οι προθεσμίες παροχής των συλλογών λοιπών στοιχείων καθορίζονται και συμφωνούνται με τα κράτη μέλη.

δ)   Καλυπτόμενα θέματα

Το ελάχιστο σύνολο δεδομένων που πρέπει να παρασχεθεί καλύπτει τον εξής κατάλογο θεμάτων:

   χαρακτηριστικά του ασθενούντος, συμπεριλαμβανομένου του φύλου, της ηλικίας και του καθεστώτος απασχόλησης, και της νόσου ή των προβλημάτων υγείας,
   χαρακτηριστικά της επιχείρησης και του χώρου εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους και του τομέα της επιχείρησης ,
   χαρακτηριστικά του νοσογόνου αιτίου ή παράγοντα.

Δεν χρειάζεται οπωσδήποτε να παρέχονται όλα τα θέματα κατά τη στιγμή της παροχής κάθε στοιχείου. Οι μεταβλητές και κατανομές που απαιτούνται αντλούνται από τον ανωτέρω κατάλογο και συμφωνούνται με τα κράτη μέλη.

ε)   Μεταδεδομένα

Όταν υποβάλλονται τα στατιστικά στοιχεία που καλύπτονται από τον εν λόγω τομέα, τα κράτη μέλη παρέχουν τα απαιτούμενα μεταδεδομένα όσον αφορά τον πληθυσμό που καλύπτεται από τις στατιστικές καθώς και πληροφορίες σχετικά με τυχόν εθνική ιδιαιτερότητα που είναι ουσιώδης για την ερμηνεία και τη συλλογή συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων και δεικτών.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Αυγούστου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου