Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0020(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0365/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0365/2007

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/11/2007 - 5.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0501

Hyväksytyt tekstit
WORD 138k
Tiistai 13. marraskuuta 2007 - Strasbourg Lopullinen painos
Kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevat yhteisön tilastot ***I
P6_TA(2007)0501A6-0365/2007
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti
 Liite
 Liite
 Liite
 Liite
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. marraskuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön tilastoista (KOM(2007)0046 – C6-0062/2007 – 2007/0020(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0046),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 285 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0062/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0365/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13 . marraskuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2008 antamiseksi kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön tilastoista
P6_TC1-COD(2007)0020

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, JOTKA

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen║,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1) ,

ottavat huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon (2) ,

kuultuaan tilasto-ohjelmakomiteaa neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom(3) , 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(4) ,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Yhteisön kansanterveysalan toimintaohjelman (2003–2008) hyväksymisestä 23 päivänä syyskuuta 2002 tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 1786/2002/EY(5) todetaan, että kansanterveysalan tietojärjestelmän tilastollista osuutta kehitetään yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa käyttäen tarvittaessa yhteisön tilasto-ohjelmaa synergiaetujen edistämiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi.

(2)  Kansanterveyttä koskevia yhteisön tietoja on laajennettu järjestelmällisesti yhteisön kansanterveysohjelmien kautta. Tämän pohjalta on nyt laadittu luettelo Euroopan yhteisön terveysindikaattoreista (European Community Health Indicators – ECHI), jotka antavat kuvan terveydentilasta, terveyteen vaikuttavista tekijöistä ja terveydenhuoltojärjestelmistä. Jotta saataisiin käyttöön ECHI-indikaattorien laskemisessa tarvittavat vähimmäistilastotiedot, yhteisön terveystilastoissa on tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon ne edistysaskeleet ja saavutukset, jotka ovat tulosta yhteisön toiminnasta kansanterveyden alalla.

(3)  Yhteisön uudesta työterveys- ja työturvallisuusstrategiasta vuosiksi 2002–2006 3 päivänä kesäkuuta 2002 annetussa neuvoston päätöslauselmassa║(6) kehotetaan komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan käynnissä olevaa työtä työtapaturma- ja ammattitautitilastojen yhdenmukaistamiseksi, jotta saadaan vertailukelpoisia tietoja, joiden avulla voidaan arvioida objektiivisesti yhteisön uuden strategian mukaisesti toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksia ja tehokkuutta, sekä korostetaan erillisessä jaksossa tarvetta ottaa huomioon naisten osuuden kasvu työmarkkinoilla ja vastata heidän työterveyttä ja työturvallisuutta koskeviin erityistarpeisiinsa . Lisäksi eurooppalaisesta ammattitautiluettelosta 19 päivänä syyskuuta 2003 annetussa komission suosituksessa(7) ║suositetaan, että jäsenvaltiot muuttavat ammattitautitilastonsa vähitellen yhteensopiviksi eurooppalaisen luettelon kanssa ottaen huomioon toimet, joilla parhaillaan yhdenmukaistetaan eurooppalaisia ammattitautitilastoja.

(4)  Vuonna 2002 kokoontunut Barcelonan Eurooppa-neuvosto tunnusti kolme terveydenhuoltojärjestelmien uudistamisen perusperiaatetta: yleinen saatavuus, korkeatasoinen hoito ja rahoituksen kestävyys pitkällä aikavälillä. Vuoden 2004 huhtikuun 20 päivänä annetussa komission tiedonannossa (KOM(2004)0304) neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle "Sosiaalisen suojelun uudistaminen laadukkaan, helposti saatavilla olevan ja kestävän terveydenhoidon ja pitkäaikaishoidon kehittämiseksi: kansallisten strategioiden tukeminen avoimen koordinointimenetelmän avulla" ehdotetaan, että ryhdytään kartoittamaan yhteisiin tavoitteisiin liittyviä mahdollisia indikaattoreita terveydenhuoltojärjestelmien kehittämiseksi niiden toimien pohjalta, joita toteutetaan osana kansanterveysalan toimintaohjelmaa, Eurostatin terveystilastojen pohjalta sekä yhteistyössä kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

(5)  Kuudennesta ympäristöä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta 22 päivänä heinäkuuta 2002 tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 1600/2002/EY(8) määritellään ympäristöä ja terveyttä sekä elämänlaatua koskevat toimet ensisijaisiksi ja peräänkuulutetaan terveyteen ja ympäristöön liittyvien indikaattorien määrittelemistä ja kehittämistä. Lisäksi neuvoston 8 päivänä joulukuuta 2003 antamissa päätelmissä vaaditaan, että biologista monimuotoisuutta ja terveyttä kuvaavat indikaattorit otetaan ympäristöön liittyvinä indikaattoreina mukaan rakenneindikaattorien tietokantaan, jonka tietoja käytetään vuosittaisen neuvoston kevätraportin laatimisessa. Työterveys- ja työturvallisuusindikaattorit sisältyvät jo tietokantaan työllisyyttä koskevina indikaattoreina. Komission vuonna 2005 hyväksymät kestävän kehityksen indikaattorit sisältävät myös sellaisen aiheen, joka koskee kansanterveysindikaattoreita.

(6)  Euroopan ympäristöterveystoimintasuunnitelmassa (2004–2010) (KOM(2004)0416) tunnustetaan tarve parantaa ympäristöperäisiin tauteihin ja sairauksiin liittyvien terveydentilaa koskevien tietojen laatua, vertailukelpoisuutta ja saatavuutta käyttäen yhteisön tilastointi-ohjelmaa.

(7)  Vammaisten työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden edistämisestä 15 päivänä heinäkuuta 2003 annetussa neuvoston päätöslauselmassa ║(9) kehotetaan jäsenvaltioita ja komissiota keräämään tilastoaineistoa vammaisten tilanteesta, myös vammaisille tarkoitettujen palvelujen ja etuuksien kehittämisestä. Lisäksi komissio toteaa 30 päivänä lokakuuta 2003 antamassaan tiedonannossa (KOM(2003)0650) neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan ja talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Yhtäläiset mahdollisuudet vammaisille: eurooppalainen toimintasuunnitelma", että vammaispolitiikan tehokkuuden arvioimiseksi on kehitettävä konteksti-indikaattoreita, jotka ovat vertailukelpoisia eri jäsenvaltioissa. Tiedonannossa mainitaan, että on hyödynnettävä mahdollisimman laajasti Euroopan tilastojärjestelmän tietolähteitä ja rakenteita, erityisesti kehittämällä yhtenäistettyjä tutkimusmoduuleja, jotta voidaan saada kansainvälisesti vertailukelpoisia tietoja, jotka ovat edistyksen seuraamisen kannalta välttämättömiä.

(8)  Tietojen asianmukaisuuden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi sekä päällekkäisyyksien välttämiseksi Eurostatin tilastotoimet kansanterveyden sekä työterveyden ja työturvallisuuden alalla on tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan toteutettava yhteistyössä Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen erityiselinten kuten Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kanssa sekä Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) kanssa. Viime aikoina on yhteistyössä OECD:n ja WHO:n kanssa pantu täytäntöön yhteinen terveystilinpitojärjestelmiä koskeva tilastotietojenkeruu.

(9)  Komissio (Eurostat) kerää jo säännöllisin väliajoin tilastotietoja kansanterveydestä sekä työterveydestä ja työturvallisuudesta jäsenvaltioissa, jotka toimittavat näitä tietoja vapaaehtoisesti. Lisäksi se kerää näitä tietoja muista lähteistä. Tämä tapahtuu tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Erityisesti kansanterveysalan tilastotoimien kehittämistä ja toteuttamista ohjataan ja organisoidaan Eurostatin ja jäsenvaltioiden välisellä kumppanuusjärjestelyllä. On kuitenkin parannettava jo käytössä olevan tietojenkeruun tarkkuutta ja luotettavuutta, johdonmukaisuutta ja vertailukelpoisuutta, kattavuutta, ajantasaisuutta ja täsmällisyyttä, ja lisäksi on varmistettava, että uusi tietojenkeruu, josta päätetään ja jota kehitetään jäsenvaltioiden kanssa, toteutetaan niiden vähimmäistietojen tuottamiseksi kansanterveyden sekä työterveyden ja työturvallisuuden alalla, jotka ovat tarpeen yhteisön tasolla.

(10)  Yhteisön tilastojen tuottamisesta säädetään yhteisön tilastoista 17 päivänä helmikuuta 1997 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 322/97(10) .

(11)  Tällä asetuksella varmistetaan henkilötietojen suojelun täysimääräinen noudattaminen, siten kuin siitä säädetään Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklassa.

(12)  Tämän asetuksen yhteydessä on sovellettava myös yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY(11) ja yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001(12) . Tilastovaatimukset, jotka perustuvat yhteisön toimintaan kansanterveysalalla, kansallisiin strategioihin korkealaatuisen, yleisesti saatavilla olevan ja rahoitukseltaan kestävän terveydenhuollon kehittämiseksi sekä yhteisön työterveys- ja työturvallisuusstrategiaan, sekä vaatimukset, jotka liittyvät rakenneindikaattoreihin, kestävän kehityksen indikaattoreihin, ECHI-indikaattoreihin ja muihin indikaattoreihin, joita on kehitettävä yhteisön ja jäsenvaltioiden poliittisten toimien ja strategioiden seuraamiseksi kansanterveyden sekä työterveyden ja työturvallisuuden alalla, ovat yleisen edun kannalta merkittäviä.

(13)  Salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta säädetään neuvoston asetuksessa (EY) N:o 322/97 sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle 11 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY, Euratom) N:o 1588/90(13) . Kyseisten asetusten mukaisesti toteutetuilla toimilla varmistetaan salassapidettävien tietojen fyysinen ja looginen suojaus sekä se, ettei niitä yhteisön tilastoja tuotettaessa eikä levitettäessä paljasteta sääntöjenvastaisesti eikä käytetä muuhun kuin tilastointitarkoituksiin.

(14)  Tuotettaessa ja levitettäessä yhteisön tilastoja tämän asetuksen nojalla jäsenvaltioiden ja yhteisön tilastoviranomaisten on otettava huomioon periaatteet, jotka on vahvistettu tilasto-ohjelmakomitean 24 päivänä helmikuuta 2005 hyväksymissä Euroopan tilastoja koskevissa käytännesäännöissä, jotka ovat liitteenä kansallisten ja yhteisön tilastoviranomaisten riippumattomuudesta, koskemattomuudesta ja vastuuvelvollisuudesta ║annetussa komission tiedonannossa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja jotka on julkaistu samasta asiasta 25 päivänä toukokuuta 2005 annetussa komission suosituksessa (KOM(2005)0217) .

(15)  Koska tämän asetuksen tavoitteita, erityisesti yhteisten puitteiden luomista kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevien yhteisön tilastojen järjestelmällistä tuottamista varten, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä EY:n perustamissopimuksen 5 artiklassa tarkoitetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa tarkoitetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

(16)  Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(14) mukaisesti.

(17)  Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta määrätä tämän asetuksen 2 artiklassa ja liitteissä I–V tarkoitettuja aihealueita koskevista määritelmistä, aiheista ja jaottelusta (muuttujat ja luokitukset sekä sukupuoli- ja ikäkohtaiset luokitukset, silloin kuin se on mahdollista ja tarpeen, mukaan luettuina), lähteistä tarvittaessa ja tietojen ja metatietojen toimittamisesta (viitekaudet, toimitustiheys ja määräajat mukaan luettuina). On tärkeää, että sukupuoli ja ikä sisällytetään jaottelumääritelmiin, koska sen myötä otetaan huomioon sukupuoleen ja ikään liittyvien erojen vaikutus työterveyteen ja työturvallisuuteen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niillä muutetaan tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia myös poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä tätä asetusta║uusilla muilla kuin keskeisillä osilla , ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(18)  Täydentävää rahoitusta työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvien tietojen keräämiselle annetaan 24 päivänä lokakuuta 2006 tehdyllä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1672/2006/EY (15) perustetusta työllisyyttä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta käsittelevästä yhteisön Progress-ohjelmasta. Tässä yhteydessä rahoitusta tulisi käyttää jäsenvaltioiden tukemiseen kansallisen kapasiteetin kehittämisessä niin, että ne voivat panna täytäntöön parannuksia ja käyttää uusia tilastotietojen keruuvälineitä työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

1.  Tällä asetuksella luodaan yhteiset puitteet kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevien yhteisön tilastojen järjestelmälliselle tuottamiselle. Tilastot on tuotettava noudattaen puolueettomuutta, luotettavuutta, objektiivisuutta, kustannus–hyöty-suhdetta ja tilastojen luottamuksellisuutta koskevia standardeja.

2.  Tilastoihin on sisällyttävä vähimmäistietojen muodossa tietoja, jotka ovat edellytys yhteisön toiminnalle kansanterveyden alalla, kansallisten strategioiden tukemiselle korkealaatuisen, yleisesti kaikkien saatavilla olevan ja rahoitukseltaan kestävän terveydenhuollon kehittämiseksi sekä yhteisön toiminnalle työterveyden ja työturvallisuuden alalla.

3.  Tilastoista on määrä saada tietoa rakenneindikaattoreita, kestävän kehityksen indikaattoreita, ECHI-indikaattoreita ja sellaisia muita indikaattoreita varten, joita on tarpeen kehittää yhteisön toimien seuraamiseksi kansanterveyden sekä työterveyden ja työturvallisuuden alalla.

2 artikla

Soveltamisala

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat ) tilastotietoja seuraavista aihealueista:

   terveydentila ja terveyteen vaikuttavat tekijät, siten kuin ne on määritelty liitteessä I
   terveydenhuolto, siten kuin se on määritelty liitteessä II
   kuolinsyyt, siten kuin ne on määritelty liitteessä III
   työtapaturmat, siten kuin ne on määritelty liitteessä IV
   ammattitaudit ja muut työperäiset terveyshaitat ja sairaudet, siten kuin ne on määritelty liitteessä V.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

   a) "yhteisön tilastoilla' samaa kuin asetuksen (EY) N:o 322/97 2 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa,
   b) "tilastojen tuottamisella' samaa kuin asetuksen (EY) N:o 322/97 2 artiklan toisessa luetelmakohdassa,
   c) "kansanterveydellä' kaikkia osatekijöitä, jotka koskevat EU:n kansalaisten ja EU:ssa asuvien henkilöiden terveyttä, erityisesti heidän terveydentilaansa, myös sairastuvuutta ja vammaisuutta, terveydentilaan vaikuttavia tekijöitä, terveydenhuoltopalveluiden tarvetta, terveydenhuoltoon myönnettyjä resursseja, terveyspalvelujen tarjontaa ja yleistä saatavuutta, terveydenhuollon menoja ja rahoitusta sekä kuolinsyitä,
   d) "työterveydellä ja työturvallisuudella' kaikkia osatekijöitä, jotka koskevat ennaltaehkäiseviä toimia ja sellaisia toimia, joilla suojellaan työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta EU:ssa heidän nykyisten ja aiempien tehtäviensä osalta, ottaen erityisesti huomioon työtapaturmat, ammattitaudit ja muut työperäiset terveyshaitat ja sairaudet.

4 artikla

Lähteet

Jäsenvaltiot keräävät kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevia tietoja lähteistä, joita aloista, aihealueista ja kansallisen järjestelmän ominaispiirteistä riippuen voivat olla joko

   a) olemassa olevat tai suunnitellut kotitaloustutkimukset, vastaavat tutkimukset tai tutkimusmoduulit taikka
   b) olemassa olevat tai suunnitellut kansalliset hallinnolliset tai ilmoituslähteet.

5 artikla

Menetelmä, ohjeet ja pilottitutkimukset

1.  Komissio (Eurostat) laatii – tai tarvittaessa parantaa taikka ajantasaistaa – ohjeita, suuntaviivoja ja suosituksia puitteista, käsitteistä ja menetelmistä, jotka koskevat tämän asetuksen mukaisesti tuotettavia yhteisön tilastoja.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa kehittämistyössä on hyödynnettävä jäsenvaltioiden kokemusta ja asiantuntemusta. Komission (Eurostat ) jäsenvaltioiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten luomissa rakenteissa on tietojenkeruun toteuttamisessa käytettävien menetelmien – myös asiaan liittyvien valmistelutoimien – yhteydessä otettava huomioon kansalliset erityispiirteet, kapasiteetti ja jo käytössä oleva tietojenkeruu. Huomioon on otettava myös säännöllisessä tietojenkeruussa käytettävät menetelmät, jotka ovat tulosta hankkeista, joilla on tilastollinen ulottuvuus ja jotka toteutetaan osana muita yhteisön ohjelmia, esimerkiksi kansanterveys- tai tutkimusohjelmia.

3.  Kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevien yhteisön tilastojen kokoamiseksi toteutettavissa tilastointimenetelmissä ja tietojenkeruussa otetaan huomioon tarve tarvittaessa koordinoida asianomaisia toimia kansainvälisten organisaatioiden kanssa, jotta voidaan varmistaa tilastojen vertailukelpoisuus kansainvälisellä tasolla ja tietojenkeruun johdonmukaisuus. Euroopan unionissa on otettava huomioon Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston sekä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön laatimat tutkimukset ja julkaisut. Euroopan unionin ulkopuolella on tehostettava edelleen yhteistyötä YK:n, erityisesti ILO:n ja WHO:n kanssa.

4.  Kun 2 artiklassa tarkoitetuilla aihealueilla todetaan uusia tietotarpeita tai puutteita tietojen laadussa, komissio (Eurostat) käynnistää pilottitutkimuksia, joihin jäsenvaltiot voivat osallistua vapaaehtoisesti. Tällaisten pilottitutkimusten tavoitteena on Euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen periaatteiden mukaisesti testata käsitteitä ja menetelmiä sekä arvioida asianomaisen tietojenkeruun toteutettavuutta, myös tilastotietojen laatua, vertailukelpoisuutta ja kustannustehokkuutta. Tällaisissa tutkimuksissa käytettävistä lähestymistavoista sovitaan jäsenvaltioiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten perustetuissa rakenteissa.

6 artikla

Tietojen toimittaminen, käsitteleminen, levittäminen ja julkaiseminen

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat ) mikrotiedot tai – aihealueesta ja aiheesta riippuen – aggregaattitiedot, mukaan lukien luottamukselliset tiedot, siten kuin ne määritellään║asetuksen (EY) N:o 322/97 13 artiklassa, sekä tässä asetuksessa ja sen täytäntöönpanosäännöksissä säädetyt metatiedot niiden voimassa olevien yhteisön säännösten mukaisesti, jotka koskevat tilastosalaisuuden alaisten tietojen luovuttamista ja joista säädetään║asetuksissa (EY) N:o 322/97 ja (Euratom, ETY) N:o 1588/90. Kyseisiä yhteisön säännöksiä sovelletaan, kun Eurostat käsittelee tietoja, joita pidetään luottamuksellisina║asetuksen (EY) N:o 322/97 13 artiklan mukaisesti.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä asetuksessa säädetyt tiedot ja metatiedot sähköisessä muodossa komission ja jäsenvaltioiden välillä sovitun tiedonsiirtostandardin mukaisesti. Tiedot on toimitettava noudattaen määräaikoja, toimitustiheyttä ja viitekausia, siten kuin niistä säädetään liitteissä.

3.  Komissio (Eurostat) toteuttaa tarvittavat toimet tilastotietojen levittämisen, saatavuuden ja dokumentoinnin parantamiseksi║asetuksessa (EY) N:o 322/97 säädettyjen vertailukelpoisuuden, luotettavuuden ja tilastosalaisuuden periaatteiden mukaisesti.

7 artikla

Laatukriteerit ja raportit

1.  Komissio (Eurostat) arvioi toimitettujen tietojen laadun.

2.  Komissio (Eurostat) laatii tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa yhteiset standardit, joita suositetaan käytettäviksi, jotta voidaan varmistaa toimitettujen tietojen laatu ja vertailukelpoisuus Euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen periaatteiden mukaisesti. Nämä standardit julkaistaan menetelmäohjeissa tai suuntaviivoissa.

3.  Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että toimitetut tiedot ovat laadultaan mahdollisimman korkealuokkaisia.

4.  Jäsenvaltioiden on viiden vuoden välein toimitettava komissiolle (Eurostat ) kaksi edellä 2 kohdassa tarkoitettujen standardien mukaisesti laadittua raporttia toimitettujen tietojen laadusta ja tietolähteistä. Toisen raportin aiheena on kansanterveystilastot ja toisen työterveys ja työturvallisuus. Komissio (Eurostat) laatii viiden vuoden välein raportin levitettyjen tietojen vertailukelpoisuudesta.

8 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet hyväksytään 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti. Toimenpiteet kattavat 2 artiklassa tarkoitettujen aihealueiden osalta

   määritelmät,
   aiheet ja jaottelun, myös muuttujat ja luokitukset,
   lähteet, tarvittaessa,
   tietojen ja metatietojen toimittamisen, myös viitekaudet, toimitustiheyden ja määräajat.

9 artikla

Komitea

1.  Komissiota avustaa päätöksellä 89/382/ETY, Euratom, perustettu tilasto-ohjelmakomitea║.

2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

10 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ║

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) Lausunto 25. lokakuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(2) EUVL C 295, 7.12.2007, s. 1.
(3) EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.
(4) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. marraskuuta 2007 .
(5) EYVL L 271, 9.10.2002, s. 1.
(6) EYVL C 161, 5.7.2002, s. 1
(7) EUVL L 238, 25.9.2003, s. 28.
(8) EYVL L 242, 10.9.2002, s. 1.
(9) EUVL C 175, 24.7.2003, s. 1.
(10) EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).
(11) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 ║.
(12) EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.
(13) EYVL L 151, 15.6.1990, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 .
(14) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11) .
(15) EUVL L 315, 15.11.2006, s. 1.


LIITE I

Aihealue: Terveydentila ja terveyteen vaikuttavat tekijät

a)  Tavoitteet

Tämän aihealueen tavoitteena on toimittaa ajantasaisia tilastoja terveydentilasta ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä.

b)  Kattavuus

Tätä aihealuetta koskevat tiedot kootaan pääosin väestötutkimusten tai terveystutkimusmoduuleiden avulla. Kattavuuden ja tietojen täydentämiseksi tai tietojen toimittamiseksi tietyistä aiheista, esimerkiksi sairastuvuudesta tai onnettomuuksista ja vammoista, voidaan käyttää myös tietoja, jotka ovat peräisin rekistereistä tai muista hallinnollisista lähteistä. Tilastoihin voidaan tarvittaessa sisällyttää tietoja laitoksissa asuvista henkilöistä ja 0–14-vuotiaista lapsista, jos pilottitutkimukset ovat osoittaneet tämän olevan tarkoituksenmukaista.

c)  Tietojen toimittaminen – viitekaudet, toimitustiheys ja määräajat

Tilastoja laaditaan vähintään viiden vuoden välein. Tietojenkeruu voi joissakin tapauksissa olla tarpeen toteuttaa useammin, esimerkiksi kun kyse on sairastuvuudesta tai onnettomuuksista ja vammoista. Kunkin lähteen ja aiheen osalta vahvistetaan tietojen toimittamisen ensimmäinen viitevuosi, toimitustiheys ja määräajat osana 8 artiklassa tarkoitettuja täytäntöönpanotoimenpiteitä.

d)  Aiheet

Toimitettavat vähimmäistiedot kattavat seuraavat aiheet:

   terveydentila, mukaan lukien arvio omasta terveydentilasta, fyysinen ja psyykkinen toimintakyky ja vammaisuus sekä sairastuvuus,
   yleistyvien ja harvinaistuvien sairauksien seuranta,
   onnettomuudet ja vammat, myös sellaiset, jotka liittyvät kuluttajansuojaan, sekä alkoholin- ja huumeidenkäyttöön liittyvät vahingot,
   elintapoihin ja ympäristöön liittyvät sekä sosiaaliset ja ammatilliset tekijät,
   suojautuminen mahdollisia pandemioita ja tarttuvia tauteja vastaan,
   ennaltaehkäisevien ja hoitavien terveydenhuoltopalvelujen saatavuus ja käyttö (väestötutkimus),
   demografisia ja sosioekonomisia taustatietoja yksilöistä.

Kaikkia aiheita ei tarvitse käsitellä jokaisen tietojen toimittamisen yhteydessä. Vaaditut muuttujat, jaottelut ja mikrotiedot vahvistetaan edellä mainitun luettelon perusteella.

Jos lähteinä käytetään tutkimuksia, terveystutkimuksen välineiden kehittämisessä, suositettavien ominaispiirteiden laadinnassa, tutkimusasetelman, otoksen ja painotuksen laadun arvioinnissa sekä täytäntöönpanossa noudatetaan jäsenvaltioiden kanssa laadittuja ohjeita. Kerättäviä tietoja ja käytettäviä tutkimuksia koskevista eritelmistä päätetään asianomaisten täytäntöönpanotoimenpiteiden yhteydessä, ja ne kuvataan yksityiskohtaisesti ohjeissa ja suuntaviivoissa.

e)  Metatiedot

Toimittaessaan tilastotietoja tältä aihealueelta jäsenvaltioiden on esitettävä vaaditut metatiedot, joista päätetään täytäntöönpanotoimenpiteiden yhteydessä (mukaan lukien tutkimuksen ominaispiirteet), ja tiedot mahdollisista kansallisista erityispiirteistä, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tilastojen ja indikaattoreiden tulkinnan ja kokoamisen kannalta.


LIITE II

Aihealue: Terveydenhuolto

a)  Tavoitteet

Tämän aihealueen tavoitteena on toimittaa ajantasaisia tilastoja terveydenhuollosta.

b)  Kattavuus

Tämä aihealue kattaa kaikki sellaisten laitosten tai yksittäisten henkilöiden toimet, jotka lääketieteellisen sekä terveydenhoitoon ja sairaanhoitoon liittyvän asiantuntemuksensa ja vastaavan teknologian avulla edistävät terveyttä, sekä asianomaiset hallinto- ja johtotoimet.

Tiedot kootaan pääosin hallinnollisista lähteistä.

c)  Tietojen toimittaminen – viitekaudet, toimitustiheys ja määräajat

Tilastoja laaditaan vuosittain. Kunkin lähteen ja aiheen osalta vahvistetaan tietojen toimittamisen ensimmäinen viitevuosi, toimitustiheys ja määräajat osana 8 artiklassa tarkoitettuja täytäntöönpanotoimenpiteitä.

d)  Aiheet

Toimitettavat vähimmäistiedot kattavat seuraavat aiheet:

   terveydenhuollon laitokset ja resurssit,
   terveydenhuoltopalvelujen käyttö, yksilölliset ja yleiset palvelut,
   terveydenhuollon menot ja rahoitus, ja
   muut osatekijät, joiden avulla tuetaan kansallisia strategioita korkealaatuisen, yleisesti saatavilla olevan ja rahoitukseltaan kestävän terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon kehittämiseksi.

Kaikkia aiheita ei tarvitse käsitellä jokaisen tietojen toimittamisen yhteydessä. Vaaditut muuttujat ja jaottelut vahvistetaan edellä mainittujen luettelojen perusteella. Tiedot laaditaan OECD:n kansainvälisen terveystilinpitoluokituksen (International Classification of Health Accounts) ja WHO:n kansainvälisen sairastuvuustilastoja koskevan luettelon (International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation) mukaisesti. Nämä eritelmät vahvistetaan asianomaisten täytäntöönpanotoimenpiteiden yhteydessä ja kuvataan yksityiskohtaisesti ohjeissa ja suuntaviivoissa.

e)  Metatiedot

Toimittaessaan tilastotietoja tältä aihealueelta jäsenvaltioiden on esitettävä vaaditut metatiedot, joista päätetään täytäntöönpanotoimenpiteiden yhteydessä (mukaan lukien lähteet, määritelmät ja kokoelmat), ja tiedot mahdollisista kansallisista erityispiirteistä, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tilastojen ja indikaattorien tulkinnan ja kokoamisen kannalta.


LIITE III

Aihealue: Kuolinsyyt

a)  Tavoitteet

Tämän aihealueen tavoitteena on toimittaa ajantasaisia vertailukelpoisia tilastotietoja kuolinsyistä.

b)  Kattavuus

Tämä aihealue kattaa kuolinsyytilastot, jotka perustuvat kansallisiin kuolintodistuksiin ja noudattelevat WHO:n suosituksia. Koottavat tilastot koskevat perimmäistä kuolinsyytä, jonka WHO määrittelee taudiksi tai vammaksi, joka käynnistää kuolemaan johtavan sairastelujakson, tai onnettomuuden tai väkivaltaisuuden olosuhteiksi, jotka johtavat kuolemaan. Tietoja kootaan Euroopassa asuneista henkilöistä ja kuolleena syntyneistä lapsia.

c)  Tietojen toimittaminen – viitekaudet, toimitustiheys ja määräajat

Tilastoja laaditaan vuosittain. Ensimmäinen viitevuosi vahvistetaan osana 8 artiklassa tarkoitettuja täytäntöönpanotoimenpiteitä. Tiedot on toimitettava viimeistään toisena viitevuotta seuraavana vuonna. Tätä aiemmin voidaan toimittaa alustavia tietoja tai arvioita. Kansanterveyden vaaroista voidaan lisäksi järjestää erityinen tietojenkeruu, joka koskee kaikkia kuolemantapauksia tai tiettyjä kuolinsyitä.

d)  Aiheet

Toimitettavat vähimmäistiedot kattavat seuraavat aiheet:

   tiedot vainajasta,
   alue,
   kuolintiedot, myös perimmäinen kuolinsyy.

Vaaditut muuttujat ja jaottelut vahvistetaan edellä mainitun luettelon perusteella. Kuolinsyytiedot laaditaan WHO:n kansainvälisen tautiluokituksen mukaisesti, ja niiden on oltava Eurostatin sääntöjen ja väestötilastoista annettujen YK:n ja WHO:n suositusten mukaisia. Nämä eritelmät vahvistetaan asianomaisten täytäntöönpanotoimenpiteiden yhteydessä ja kuvataan yksityiskohtaisesti ohjeissa ja suuntaviivoissa.

e)  Metatiedot

Toimittaessaan tämän aihealueen kattamia tilastotietoja jäsenvaltioiden on esitettävä vaaditut metatiedot, joista päätetään täytäntöönpanotoimenpiteiden yhteydessä, ja tiedot mahdollisista kansallisista erityispiirteistä, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tilastojen ja indikaattorien tulkinnan ja kokoamisen kannalta.


LIITE IV

Aihealue: Työtapaturmat

a)  Tavoitteet

Tämän aihealueen tavoitteena on toimittaa ajantasaisia tilastoja työtapaturmista.

b)  Kattavuus

Työtapaturma määritellään työskentelyn aikana ilmenneeksi äkilliseksi tapahtumaksi, joka johtaa fyysiseen tai henkiseen vammaan. Tiedot kerätään koko työvoimasta kuolemaan johtaneiden työtapaturmien ja sellaisten työtapaturmien osalta, jotka ovat johtaneet yli kolmen päivän pituiseen poissaoloon, käyttäen hallinnollisia lähteitä, joita täydennetään muilla olennaisilla lähteillä. Yhteistyössä ILO:n kanssa voidaan kerätä pieni määrä perustietoja työtapaturmista, jotka ovat johtaneet alle neljän päivän pituiseen poissaoloon, jos tällaisia tietoja on saatavilla.

c)  Tietojen toimittaminen – viitekaudet, toimitustiheys ja määräajat

Tilastoja laaditaan vuosittain. Ensimmäinen viitevuosi vahvistetaan osana 8 artiklassa tarkoitettuja täytäntöönpanotoimenpiteitä. Tiedot on toimitettava viimeistään toisen viitevuotta seuraavan vuoden kesäkuussa. Alustavia tietoja voidaan toimittaa aikaisemmin.

d)  Aiheet

Toimitettavat vähimmäismikrotiedot kattavat seuraavat aiheet:

   tiedot vammautuneesta henkilöstä ja vammasta,
   tiedot yrityksestä ja työpaikasta,
   tiedot työympäristöstä,
   tiedot työtapaturmasta, myös sen tapahtumasarjasta, syistä ja olosuhteista.

Vaaditut muuttujat ja jaottelut sekä niihin liittyvät vaihtoehdot ja otospainotukset vahvistetaan edellä mainitun luettelon perusteella Euroopan työtapaturmatilaston (ESAW) puitteissa. Niistä päätetään asianomaisten täytäntöönpanotoimenpiteiden yhteydessä, ja ne kuvataan yksityiskohtaisesti ohjeissa ja suuntaviivoissa.

e)  Metatiedot

Toimittaessaan tilastotietoja tältä aihealueelta jäsenvaltioiden on esitettävä vaaditut metatiedot tilastojen kattamasta populaatiosta, edellä b alakohdassa määriteltyjen työtapaturmien ilmoitusasteesta ja tarvittaessa otoksen ominaispiirteistä sekä tietoja kansallisista erityispiirteistä, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tilastojen ja indikaattorien tulkitsemisen ja keräämisen kannalta.


LIITE V

Aihealue: Ammattitaudit ja muut työperäiset terveyshaitat ja sairaudet

a)  Tavoitteet

Tavoitteena on tuottaa ajantasaisia tilastoja todetuista ammattitautitapauksista ja muista työperäisistä terveyshaitoista ja sairauksista.

b)  Kattavuus

Ammattitautitapaus määritellään tapaukseksi, jonka asiasta vastaavat kansalliset viranomaiset ovat tunnustaneet ammattitaudiksi. Tietoja kerätään ammattitautitapauksista ja ammattitaudista johtuvista kuolemantapauksista. Työperäiset terveyshaitat ja sairaudet eivät välttämättä ole viranomaisten tunnustamia, mistä syystä niitä koskevat tiedot kerätään pääosin väestötutkimusten avulla. Työperäiset terveysongelmat ja sairaudet ovat terveysongelmia ja sairauksia, joita työolot voivat aiheuttaa, pahentaa tai aiheuttaa osittain. Niihin kuuluvat myös fyysiset ja psykososiaaliset terveysongelmat.

c)  Tietojen toimittaminen – viitekaudet, toimitustiheys ja määräajat

Ammattitautitilastoja laaditaan vuosittain ja toimitetaan viimeistään toisen viitevuotta seuraavan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Muiden tietojen toimittamisen viitekaudet, toimitustiheys ja määräajat vahvistetaan jäsenvaltioiden kanssa.

d)  Aiheet

Toimitettavat vähimmäistiedot kattavat seuraavat aiheet:

   tiedot sairastuneesta henkilöstä, sukupuoli, ikä ja työllisyystilanne mukaan luettuina, ja taudista tai terveyshaitasta,
   tiedot yrityksestä ja työpaikasta yrityksen koko ja toimiala mukaan luettuina ,
   tiedot aiheuttajasta tai osatekijästä.

Kaikkia aiheita ei tarvitse käsitellä jokaisen tietojen toimittamisen yhteydessä. Vaaditut muuttujat ja jaottelut vahvistetaan edellä mainitun luettelon perusteella jäsenvaltioiden kanssa.

e)  Metatiedot

Toimittaessaan tilastotietoja tältä aihealueelta jäsenvaltioiden on esitettävä vaaditut metatiedot tilastojen kattamasta populaatiosta ja tiedot kaikista kansallisista erityispiirteistä, jotka ovat tärkeitä vertailukelpoisten tilastojen ja indikaattorien tulkinnan ja keräämisen kannalta

Päivitetty viimeksi: 28. elokuuta 2008Oikeudellinen huomautus