Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/0020(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0365/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0365/2007

Viták :

Szavazatok :

PV 13/11/2007 - 5.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0501

Elfogadott szövegek
WORD 165k
2007. november 13., kedd - Strasbourg Végleges kiadás
A közegészségre és a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikák ***I
P6_TA(2007)0501A6-0365/2007
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg
 Függelék
 Függelék
 Függelék
 Függelék
 Függelék

Az Európai Parlament 2007. november 13-i jogalkotási állásfoglalása a közegészségre és a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0046 – C6-0062/2007 – 2007/0020(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament ,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0046),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 285. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0062/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzatának 51. cikkére,

–   tekintettel Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A6-0365/2007),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet ismét a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy ha a javaslat helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2007 . november 13-án került elfogadásra a közegészségre és a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló .../2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P6_TC1-COD(2007)0020

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára║

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1) ,

tekintettel az európai adatvédelmi biztos véleményére (2) ,

a statisztikai programbizottsággal ║a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat(3) 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással összhangban(4) ,

mivel:

(1)  A közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési program (2003–2008) elfogadásáról szóló, 2002. szeptember 23-i 1786/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat(5) kimondta, hogy a tagállamokkal együttműködve kell kialakítani a közegészségre vonatkozó információs rendszer statisztikai elemét a közösségi statisztikai program szükség szerinti felhasználásával, a szinergia erősítése és az ismétlődés elkerülése érdekében.

(2)  A közegészségre vonatkozó közösségi információt módszeresen a közösségi közegészségügyi programokon keresztül alakították ki. E munka alapján kialakult az európai közösségi egészségügyi mutatók (European Community Health Indicators, ECHI) listája, amely átfogó képet nyújt az egészségügyi állapotról, az egészséget befolyásoló tényezőkről és az egészségügyi rendszerekről. Az ECHI kiszámításához szükséges minimális statisztikai adatállomány rendelkezésre állása érdekében a közösségi egészségügyi statisztikának – adott esetben és amennyiben lehetséges – összhangban kell lennie a közegészség területén történt közösségi fellépésből eredő fejlődésekkel és eredményekkel.

(3)  A munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó új közösségi stratégiáról (2002-2006)║ szóló, 2002. június 3-i║ tanácsi állásfoglalás(6) felszólította a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák a munkahelyi balesetekre és a foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó statisztikák harmonizációjára irányuló együttműködést annak érdekében, hogy így olyan összehasonlítható adatok álljanak rendelkezésre, amelyekből az új közösségi stratégia alapján meghozott intézkedések hatásának és hatékonyságának objektív értékelése elvégezhető, valamint egy külön szakaszban hangsúlyozta annak fontosságát, hogy figyelembe kell venni a női munkavállalók arányának növekedését a munkaerőpiacon, és meg kell felelni az egészséggel és munkahelyi biztonsággal kapcsolatos politikák tekintetében felmerülő speciális igényeiknek. Ezen túlmenően a foglalkozási betegségek európai jegyzékéről szóló, 2003. szeptember 19-i ║ bizottsági ajánlás(7) azt ajánlotta, hogy a tagállamok – a foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó európai statisztikákkal kapcsolatban végzett harmonizációs munkával összhangban – fokozatosan tegyék összeegyeztethetővé a foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó statisztikáikat az európai menetrenddel

(4)  2002-ben a barcelonai Európai Tanács három vezérelvet ismert el az egészségügyi ellátó rendszerek reformjával kapcsolatban: hozzáférhetőség mindenki számára, jó minőségű ellátás és hosszú távú pénzügyi fenntarthatóság. "A szociális védelem korszerűsítése a magas színvonalú, hozzáférhető és fenntartható egészségügyi ellátás és hosszú távú gondozás kiépítése érdekében: a nemzeti stratégiák támogatása a "nyílt koordinációs módszer" alkalmazásával" című (COM(2004)0304), 2004. április 20-i, a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának küldött bizottsági közlemény azt javasolta, hogy kezdjék meg az egészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési programmal összefüggésben végzett tevékenységeken, az Eurostat egészségügyi statisztikáin és a nemzetközi szervezetekkel végzett együttműködésen alapuló ellátó rendszerek kidolgozásával kapcsolatos közös célkitűzésekre vonatkozó lehetséges mutatók azonosítására irányuló munkát.

(5)  A hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról szóló, 2002. július 22-i 1600/ 2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat(8) tartalmaz egy, a környezetre, az egészségre és az életminőségre, mint kulcsprioritásokra vonatkozó cselekvést, és az egészségügyi és környezeti mutatók meghatározására és kidolgozására szólít fel. Ezen túlmenően a 2003. december 8-i tanácsi következtetésekben azt kérték, hogy az Európai Tanácsnak küldött éves tavaszi jelentés vonatkozásában használt strukturális mutatók adatbázisában a "környezet" címbe vegyék fel a biológiai sokféleségre és az egészségügyre vonatkozó mutatókat; a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó mutatók pedig a "foglalkoztatás" cím alatt szintén szerepelnek ebben az adatbázisban. A fenntartható fejlődésre vonatkozó mutatók Bizottság által 2005-ben elfogadott rendszere szintén tartalmaz egy, a közegészségügyi mutatókra vonatkozó tételt.

(6)  A 2004–2010 közötti időszakra vonatkozó európai környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési terv (COM(2004)0416) elismeri a környezethez kapcsolódó betegségek és rendellenességek vonatkozásában az egészségügyi állapotra vonatkozó adatok minősége, összehasonlíthatósága és hozzáférhetősége közösségi statisztikai program felhasználásával történő javításának szükségességét.

(7)  A fogyatékkal élő személyek foglalkoztatásának és társadalmi integrációjának elősegítéséről szóló, ║2003. július 15-i tanácsi állásfoglalás(9) felszólította a tagállamokat és a Bizottságot, hogy gyűjtsenek statisztikai anyagot a fogyatékkal élő személyek helyzetéről, beleértve az e csoportok számára nyújtott szolgáltatások és ellátások fejlődését is. Ezen túlmenően a Bizottság a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának küldött egyenlő esélyek a fogyatékkal élő személyek számára – európai cselekvési terv című, 2003. október 30-i közleményében (COM(2003)0650) úgy döntött, hogy a fogyatékossággal kapcsolatos politikák hatékonyságának értékelése érdekében valamennyi tagállamban összehasonlítható összefüggés-mutatókat dolgoz ki. Rámutatott, hogy – különösen harmonizált felmérési modulok kifejlesztésével – teljes egészében ki kell használni az európai statisztikai rendszer forrásait és struktúráit az előrehaladás figyelemmel kíséréséhez szükséges, nemzetközileg összehasonlítható statisztikai információ megszerzése érdekében.

(8)  Az adatok relevanciájának és összehasonlíthatóságának biztosítása, továbbá a munka megismétlésének elkerülése érdekében az Eurostat által a közegészség és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén végzett statisztikai tevékenységeket adott esetben és amennyiben lehetséges az Egyesült Nemzetek Szervezetével és annak szakosodott szerveivel – mint például az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel (ILO) – valamint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD) együttműködésben kell elvégezni. Éppen nemrégiben hajtotta végre egy az egészségügyi számlák rendszereire vonatkozó közös statisztikai adatgyűjtést az OECD-vel és a WHO-val.

(9)  A Bizottság (Eurostat) már rendszeresen gyűjt statisztikai adatokat a közegészségre és a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozóan a tagállamoktól, amelyek ezeket az adatokat önkéntes alapon nyújtják. Ezen túlmenően az e területekre vonatkozó adatokat más forrásokon keresztül is gyűjti. E tevékenységeket a tagállamokkal szoros együttműködésben dolgozzák ki. A közegészségügyi statisztikák területén különösen a kidolgozást és a végrehajtást irányítják és szervezik az Eurostat és a tagállamok közötti partnerségi struktúrának megfelelően. A jelenlegi statisztikai adatgyűjtések nagyobb pontosságára és megbízhatóságára, koherenciájára és összehasonlíthatóságára, lefedettségére, időszerűségére és időbeli pontosságára azonban még mindig szükség van, biztosítani kell továbbá azt is, hogy a tagállamokkal közösen megállapított és kidolgozott további adatgyűjtéseket hajtsanak végre annak érdekében, hogy rendelkezésre álljon a közegészség és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén közösségi szinten szükséges, minimális statisztikai adatállomány.

(10)  Az egyes közösségi statisztikák előállítására a közösségi statisztikákról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendeletben(10) megállapított szabályok az irányadók.

(11)  Ez a rendelet biztosítja a személyes adatok védelmére irányuló jognak az Európai Unió alapjogi chartájának 8. cikkében előírt teljes tiszteletben tartását.

(12)  E rendelettel összefüggésben a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet(11) és a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK parlamenti és tanácsi rendeletet(12) kell alkalmazni. Alapvető közérdeket képeznek azok a statisztikai követelmények, amelyeket a közegészség területén meglévő közösségi fellépés, a jó minőségű, hozzáférhető és fenntartható egészségügyi ellátás kialakítására vonatkozó nemzeti stratégiák és a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó közösségi stratégia határozott meg, továbbá a strukturális mutatókkal, fenntartható fejlődési mutatókkal, ECHI-kel továbbá azon mutatórendszerekkel összefüggésben felmerült követelmények, amelyeket a közegészség és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén meglévő közösségi és nemzeti politikai intézkedések és stratégiák figyelemmel kísérése céljából kell kidolgozni.

(13)  A titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó adatok továbbítására a 322/97/EK rendeletben és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló, 1990. június 11-i 1588/90/EGK, Euratom tanácsi rendeletben(13) megállapított szabályok az irányadók. Az e rendeletekkel összhangban hozott intézkedések biztosítják a bizalmas adatok fizikai és logikai védelmét, továbbá biztosítják azt, hogy a közösségi statisztika előállítása és terjesztése során az adatokat nem teszik közzé jogszerűtlenül és nem használják fel nem statisztikai célokra.

(14)  A közösségi statisztikáknak az e rendelet szerinti előállítása és terjesztése során a nemzeti és közösségi statisztikai hivataloknak figyelembe kell venniük a statisztikai programbizottság által 2005. február 24-én elfogadott és az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak megküldött, a nemzeti és közösségi statisztikai hivatalok függetlenségéről, integritásáról és elszámoltathatóságáról szóló bizottsági közleményhez csatolt, és az azonos tárgyú , 2005. május 25-i bizottsági ajánlásban (COM(2005)0217) kihirdetett, az európai statisztikai magatartási szabályzatban meghatározott elveket.

(15)  Mivel e rendelet célját – nevezetesen a közegészségre és a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztika rendszeres előállításával kapcsolatos közös keret létrehozását – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani , és ezért az közösségi szinten jobban megvalósítható , a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően . Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket .

(16)  Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal(14) összhangban kell elfogadni.

(17)  A Bizottságot ║fel kell hatalmazni különösen arra, hogy meghatározásokat, témákat és lebontásokat (többek között, amennyiben lehetséges és szükséges, a nemek és kor szerinti osztályozást) , amennyiben célszerű, forrásokat, valamint adat- és metaadat-szolgáltatást (közte referencia-időszakokat, intervallumokat és időkorlátokat) határozzon meg az e rendelet 2. cikkében és I–V. mellékletében említett területeken. Fontos, hogy a nemi és a korral kapcsolatos szempont belekerüljön a lebontás változóiba, mivel így lehet figyelembe venni a nemi és korbeli különbségek munkahelyi biztonságra és egészségre gyakorolt hatását. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak azáltal, hogy törölnek néhány ilyen elemet, vagy a rendeletet új, nem alapvető elemek beillesztésével egészítik ki, ezeket az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni .

(18)  A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos adatok összegyűjtéséhez a 2006. október 24-i 1672/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (15) által létrehozott, a foglalkoztatás és társadalmi szolidaritás közösségi programja (PROGRESS) keretében kell kiegészítő finanszírozást biztosítani. Ennek keretében a pénzügyi forrásokat arra kell felhasználni, hogy a tagállamoknak segítséget nyújtsanak a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területéhez kapcsolódó statisztikai adatgyűjtések fejlesztéseinek és új eszközeinek bevezetésével kapcsolatos nemzeti kapacitásaik további kiépítéséhez,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

(1)  Ez a rendelet létrehozza a közegészségügyre, valamint a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikák rendszeres előállításának közös keretét. A statisztikákat a pártatlanság, megbízhatóság, objektivitás, költséghatékonyság és a statisztikai adatokra vonatkozó titoktartás elvével összhangban kell létrehozni .

(2)  A statisztikák minimális adatállomány formájában tartalmazzák a közegészség területén meglévő közösségi fellépéshez, a jó minőségű, mindenki számára hozzáférhető és fenntartható egészségügyi ellátás kidolgozására irányuló nemzeti stratégiák támogatásához, valamint a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén meglévő közösségi fellépéshez szükséges információt.

(3)  A statisztikák adatokat szolgáltatnak a strukturális mutatók, a fenntartható fejlődési mutatók és az ECHI-k , valamint azon más mutatórendszerek számára, amelyeket a közegészség és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén meglévő közösségi intézkedések figyelemmel kísérése céljából kell kidolgozni.

2. cikk

Hatály

A tagállamok a Bizottság (Eurostat) számára a következő területekről szolgáltatnak statisztikákat:

   az I. mellékletben meghatározott egészségügyi állapot és egészségügyi tényezők,
   a II. mellékletben meghatározott egészségügyi ellátás,
   a III. mellékletben meghatározott halálokok,
   a IV. mellékletben meghatározott munkahelyi balesetek,
   az V. mellékletben meghatározott foglalkozási megbetegedések és munkával kapcsolatos egyéb egészségügyi problémák és megbetegedések.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

   a) "közösségi statisztika" : a 322/97/EK rendelet 2. cikkének első francia bekezdésében meghatározottak szerint értendő;
   b) "statisztikák előállítása" : a 322/97/EK rendelet 2. cikkének második franciabekezdésében meghatározottak szerint értendő;
   c) "közegészség" : az európai polgárok és lakosok egészségével kapcsolatos valamennyi elem, nevezetesen egészségügyi állapotuk, beleértve a megbetegedéseket és a fogyatékosságot, az egészségügyi állapotot befolyásoló tényezőket, az egészségügyi ellátással kapcsolatos igényeket, az egészségügyi ellátásra kiosztott forrásokat, az egészségügyi ellátás nyújtását és az ahhoz való, mindenki számára biztosított hozzáférést, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásokat és finanszírozást, illetve a halálokokat;
   d) "munkahelyi egészségvédelem és biztonság" : az Európai Unió munkavállalóinak – jelenlegi vagy múltbéli munkahelyi tevékenységei során – munkahelyi egészségével és biztonságával kapcsolatos megelőzés és védelem valamennyi eleme, különösen a munkahelyi balesetek, a foglalkozási megbetegedések és a munkával kapcsolatos egyéb egészségügyi problémák és megbetegedések.

4. cikk

Források

A tagállamok közegészségre és munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó adatokat állítanak össze olyan forrásokból, amelyek – a területektől és a témáktól, valamint a nemzeti rendszerek jellemzőitől függően – az alábbiakból állnak:

   a) a háztartásokra vonatkozó vagy hasonló, meglévő vagy tervezett felmérések vagy felmérési modulok, vagy
   b) meglévő vagy tervezett nemzeti közigazgatási vagy jelentéstételi források.

5. cikk

Módszertan, kézikönyvek és kísérleti tanulmányok

(1)  A Bizottság (Eurostat) létrehozza – vagy adott esetben fejleszti vagy naprakésszé teszi – az e rendelet értelmében előállított közösségi statisztikára vonatkozó keretekről, fogalmakról és módszerekről szóló kézikönyveket, iránymutatásokat vagy ajánlásokat.

(2)  Az (1) bekezdésben említett kidolgozás során felhasználják a nemzeti tapasztalatokat és szakértelmet. Az adatgyűjtések végrehajtására alkalmazott módszerek az előkészítő tevékenységek esetében is figyelembe veszik a nemzeti sajátosságokat, képességeket és meglévő adatgyűjtéseket, a Bizottság (Eurostat) által létrehozott, a tagállamokkal meglévő együttműködési struktúrák keretében. Figyelembe veszik az azokra a rendszeres adatgyűjtésekre vonatkozó módszereket is, amelyek más – például közegészségügyi vagy kutatási – közösségi programok keretében végzett statisztikai dimenzióval bíró projektek eredményei.

(3)  A statisztikák nemzetközi összehasonlíthatóságának és az adatgyűjtések következetességének biztosítása érdekében a közegészségügyre, valamint a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó, közösségi szintű statisztikák összeállítását szolgáló statisztikai módszerek és adatgyűjtések kidolgozása során – adott esetben – figyelembe kell venni az e területen működő nemzetközi szervezetek tevékenységeivel való koordináció szükségességét. Az Európai Unión belül figyelembe kell venni az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség és az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért tanulmányait és felméréseit. Az Európai Unión kívül tovább kell bővíteni az ENSZ-szel, és különösen az ILO-val és a WHO-val való együttműködést .

(4)  Amennyiben a 2. cikkben említett területeken az adatok vonatkozásában új követelményeket azonosítanak vagy amennyiben az adatminőség elégtelen, a Bizottság (Eurostat) a tagállamok által önkéntes alapon elvégzendő kísérleti vizsgálatokat indít. E kísérleti vizsgálatok célja a fogalmak és módszerek ellenőrzése, valamint a kapcsolódó adatgyűjtések gyakorlati megvalósíthatóságának értékelése, beleértve a statisztikai minőséget, az összehasonlíthatóságot és a költséghatékonyságot, az európai statisztikai magatartási szabályzatban meghatározott elveknek megfelelően. Az e vizsgálatokban alkalmazott megközelítésekről a tagállamokkal meglévő együttműködési struktúrák keretében állapodnak meg.

6. cikk

Az adatok továbbítása, kezelése, terjesztése és közzététele

(1)  A tagállamok az e rendeletben, valamint végrehajtási intézkedéseiben megkövetelt mikroadatokat vagy – az érintett területtől és témától függően – az aggregált adatokat, a 322/97/EK ║rendelet 13. cikkében meghatározott bizalmas adatokat, továbbá a metaadatokat a Bizottság (Eurostat) számára a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó adatok továbbítása tekintetében a 322/97/EK és az 1588/90/EGK, Euratom ║rendeletben megállapított, meglévő közösségi rendelkezésekkel összhangban továbbítják. Az adatok Eurostat általi kezelésére is ezeket a közösségi rendelkezéseket kell alkalmazni, amennyiben az adatok a 322/97/EK ║rendelet 13. cikkében meghatározottak szerint bizalmasnak tekintendők.

(2)  A tagállamok az e rendeletben megkövetelt adatokat és metaadatokat a Bizottság és a tagállamok között megállapított adatcsere-szabvánnyal összhangban elektronikus formában továbbítják. Az adatokat a mellékletekben megállapított határidőkön belül, az előírt intervallumokban, és az ott jelzett referencia-időszakok tekintetében szolgáltatják.

(3)  A Bizottság (Eurostat) az összehasonlíthatóság, a megbízhatóság és a statisztikai bizalmasság 322/97/EK ║rendeletben megállapított elveivel összhangban megteszi a szükséges lépéseket a statisztikai információk terjesztésének, hozzáférhetőségének és dokumentálásának javítása érdekében.

7. cikk

Minőségi kritériumok és jelentések

(1)  A Bizottság (Eurostat) értékeli a továbbított adatok minőségét.

(2)  Az európai statisztikákra vonatkozó magatartási szabályzatban meghatározott elveknek megfelelően a Bizottság (Eurostat) – a tagállamokkal szoros együttműködésben – kidolgozza a szolgáltatott adatok minőségének és összehasonlíthatóságának biztosítására hivatott, ajánlott közös szabványokat. E szabványokat a módszertani kézikönyvekben vagy iránymutatásokban teszik közzé.

(3)  A tagállamok a továbbított adatok lehető legjobb minőségének biztosítása érdekében valamennyi szükséges lépést megteszik.

(4)  A tagállamok ötévente a Bizottság (Eurostat) számára két, a (2) bekezdésben említett szabványokkal összhangban elkészített jelentést nyújtanak be a továbbított adatok minőségéről és az adatforrásokról. Az első jelentés a közegészségügyi statisztikákról, a második pedig a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó statisztikákról szól. A Bizottság (Eurostat) ötévente jelentést készít a terjesztett adatok összehasonlíthatóságáról.

8. cikk

Végrehajtási intézkedések

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a 9. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban fogadják el. Az intézkedések a 2. cikkben említett területek tekintetében a következőkre terjednek ki:

   - fogalommeghatározások,
   - tárgyak és bontások, beleértve a változókat és osztályozásokat,
   - adott esetben források,
   - adatok és metaadatok nyújtása, beleértve a referencia-időszakokat, intervallumokat és időhatárokat.

9. cikk

Bizottság

(1)  A Bizottságot a 89/382/EGK, Euratom ║határozattal létrehozott statisztikai programbizottság ║segíti.

(2)  Amennyiben erre a bekezdésre hivatkozás történik, az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel 8. cikkének rendelkezéseire is.

10. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ║,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1) A 2007. október 25-i vélemény. (A Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
(2) HL C 295., 2007.12.7., 1. o.
(3) HL L 181, 1989.6.28., 47.o.
(4) Az Európai Parlament 2007. november 13-i álláspontja.
(5) HL L 271, 2002.10.9., 1.o.
(6) HL C 161., 2002.7.5., 1. o.
(7) HL L 238., 2003.9.25., 28. o.
(8) HL L 242, 2002.9.10., 1.o.
(9) HL C 175., 2003.7.24., 1.o.
(10) HL L 52., 1997.2.22., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1.o.) módosított rendelet.
(11) HL L 281., 1995.11.23., 31.o. Az 1882/2003/EK rendelettel ║módosított irányelv.
(12) HL L 8., 2001.1.12., 1.o.
(13) HL L 151., 1990.6.15., 1.o. Az 1882/2003 /EK rendelettel módosított rendelet.
(14) HL L 184., 1999.7.17., 23.o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.
(15) HL L 315., 2006.11.15., 1. o.


I.MELLÉKLET

Terület: Egészségügyi állapot és egészségügyi tényezők

a)  Célok

E terület célja az egészségügyi állapotra és az azt befolyásoló tényezőkre vonatkozó statisztikák időben történő beküldése.

b)  Alkalmazási kör

E területet főként népességi felmérésekből vagy az egészségre vonatkozó felmérési modulokból állítják össze. Nyilvántartásokban szereplő adatok vagy más közigazgatási források is felhasználhatók kiegészítő lefedettség és információ biztosításakor vagy egyes meghatározott témák tekintetében, mint például a megbetegedések vagy balesetek és sérülések. Adott esetben az intézetekben élő személyek, valamint a 0–14 éves gyermekek is felvehetők, amennyiben ez a sikeres, előzetes kísérleti tanulmányok alapján megfelelő.

c)  Referencia-időszakok, intervallumok és az adatszolgáltatás határideje

A statisztikákat legalább ötévente küldik be; néhány különleges adatgyűjtés – mint például a megbetegedésekre vagy balesetekre és sérülésekre vonatkozó adatgyűjtések – tekintetében sűrűbb gyakoriságra lehet szükség; az első referenciaévet, az intervallumot és az adatszolgáltatás határidejét minden egyes forrás és tárgy tekintetében a 8. cikkben említett végrehajtási intézkedések részeként határozzák és állapítják meg.

d)  Az érintett témák

A szolgáltatandó minimális adatállomány a következő témakörökre terjed ki:

   - egészségügyi állapot, beleértve az egészség észlelését, a fizikai és szellemi állapotot és fogyatékosságot, valamint a megbetegedéseket,
   - bármely betegség nyomon követése, ha előfordulásának gyakorisága növekszik vagy csökken,
   - balesetek és sérülések, a fogyasztók biztonságával, valamint az alkoholokból és kábítószerekből fakadó károkkal kapcsolatosakat is beleértve,
   - életvitel és környezeti, szociális és foglalkoztatási tényezők,
   - védelem a lehetséges járványokkal és fertőző betegségekkel szemben,
   - a megelőző és gyógyító egészségügyi ellátási szolgálatokhoz való hozzáférés és azok használata (népességi felmérés),
   - az egyénekre vonatkozó demográfiai és társadalmi–gazdasági háttérinformációk.

Nem feltétlenül kell valamennyi témakörre kitárni minden egyes adatszolgáltatáskor. A kért változók, bontások és mikroadatok a fenti listáról is beszerezhetők.

Ha felmérési forrásokat használnak, az egészségügyi felmérési eszközök kidolgozását, valamint az ajánlott jellemzők meghatározását és a felmérési vázlat, minta és súlyozás minőségének értékelését és kivitelezését a tagállamokkal együtt kidolgozott iránymutatásoknak megfelelően végzik. Ezeket a begyűjtött adatokra és az alkalmazott felmérésekre vonatkozó részletes leírásokról a vonatkozó végrehajtási intézkedésekkel összefüggésben állapodnak meg és azokat kézikönyvekben és iránymutatásokban fejtik ki részletesen.

e)  Metaadatok

Az e területre tartozó statisztikai adatok beküldésekor a tagállamok a végrehajtási intézkedések részeként megállapítandó, kért metaadatokat (beleértve a felmérés jellemzőire vonatkozókat), valamint az összehasonlítható statisztikák és mutatók értelmezéséhez és összeállításához alapvető fontosságú nemzeti sajátosságokra vonatkozó információkat szolgáltatnak.


II.MELLÉKLET

Terület: Egészségügyi ellátás

a)  Célok

E terület célja az egészségügyi ellátásra vonatkozó statisztikák időben történő beküldése.

b)  Alkalmazási kör

Ez a terület azon tevékenységek összességére terjed ki, amelyeket vagy intézmények vagy magánszemélyek végeznek – orvosi, paramedicinális és ápolói ismeretek és technológia alkalmazásával – az egészség mint cél elérése, valamint az azzal kapcsolatos adminisztrációs és igazgatási tevékenységek folytatása során.

Az adatokat főként közigazgatási forrásokból állítják össze.

c)  Referencia-időszakok, intervallumok és az adatszolgáltatás határideje

A statisztikákat évente küldik be; az első referenciaévet, az intervallumot és az adatszolgáltatás határidejét minden egyes forrás és tárgy tekintetében a 8. cikkben említett végrehajtási intézkedések részeként határozzák és állapítják meg.

d)  Az érintett témák

A szolgáltatandó minimális adatállomány a következő témakörökre terjed ki:

   - egészségügyi ellátó intézmények és források,
   - egészségügyi ellátás kihasználása, egyéni és kollektív szolgáltatások,
   - az egészségügyi ellátás kiadásai és finanszírozása, és
   - a jó minőségű, hozzáférhető és fenntartható egészségügyi ellátás és hosszú távú gondozás kialakítására irányuló nemzeti stratégiák támogatásával kapcsolatos egyéb elemek.

Nem feltétlenül kell valamennyi témakörre kitérni minden egyes adatszolgáltatáskor. A kért változók és bontások a fenti listákról is beszerezhetők. Az adatállományt az OECD egészségügyi számlák nemzetközi osztályozása és a WHO kórházi megbetegedésekre vonatkozó nemzetközi rövid táblázatos felsorolása alapján állapítják meg. E részletes leírásokról a vonatkozó végrehajtási intézkedésekkel összefüggésben állapodnak meg és azokat kézikönyvekben és iránymutatásokban fejtik ki részletesen.

e)  Metaadatok

Az e területhez tartozó statisztikai adatok beküldésekor a tagállamok a végrehajtási intézkedések részeként megállapítandó, kért metaadatokat (beleértve a forrásokat, fogalommeghatározásokat és adatgyűjteményeket), valamint az összehasonlítható statisztikák és mutatók értelmezéséhez és összeállításához alapvető fontosságú nemzeti sajátosságokra vonatkozó információkat szolgáltatnak.


III.MELLÉKLET

Terület: Halálokok

a)  Célok

E terület célja a halálokokra vonatkozó összehasonlítható statisztikák időben történő beküldése.

b)  Alkalmazási kör

Ez a terület a WHO ajánlásait figyelembe vevő nemzeti orvosi egészségügyi bizonyítványokból származó halálokokra vonatkozó statisztikákra terjed ki. Az összeállítandó statisztikák a halált előidéző okra vonatkoznak, amit a WHO a következőképpen határoz meg: "az a betegség vagy az a sérülés, ami a közvetlenül a halálhoz vezető kóros események folyamatát indukálta vagy a halálos sérülést okozó baleset vagy erőszakos cselekmény körülményei". A statisztikákat az európai lakosok és halvaszületések vonatkozásában állítják össze.

c)  Referencia-időszakok, intervallumok és az adatszolgáltatás határideje

A statisztikákat évente küldik be. Az első referenciaévet, az intervallumot és az adatszolgáltatás határidejét minden egyes forrás és tárgy tekintetében a 8. cikkben említett végrehajtási intézkedések részeként határozzák és állapítják meg. Az adatokat legkésőbb a referenciaévet követő második évben küldik be. Ideiglenes vagy becsült adatok korábban is küldhetők. Közegészségügyi balesetek esetében kiegészítésképpen egyedi adatgyűjtések végezhetők, vagy valamennyi haláleset vagy bizonyos halálokok tekintetében.

d)  Az érintett témák

A szolgáltatandó minimális adatállomány a következő témakörökre terjed ki:

   - az elhunytra vonatkozó jellemzők,
   - régió,
   - a halál jellemzői, beleértve a mögöttes halálokot is.

A kért változók és bontások a fenti listáról is beszerezhetők. A halálokokra vonatkozó adatállományt a WHO betegségek nemzetközi osztályozásának keretében, valamint az Eurostat szabályai és az ENSZ és a WHO népességi statisztikákra vonatkozó ajánlásai állapítják meg. E részletes leírásokról a vonatkozó végrehajtási intézkedésekkel összefüggésben állapodnak meg és azok kézikönyvekben és iránymutatásokban vannak részletesen kifejtve.

e)  Metaadatok

Az e területhez tartozó statisztikai adatok beküldésekor a tagállamok a végrehajtási intézkedések részeként megállapítandó, kért metaadatokat (beleértve a forrásokat, fogalommeghatározásokat és adatgyűjteményeket), valamint az összehasonlítható statisztikák és mutatók értelmezéséhez és összeállításához alapvető fontosságú nemzeti sajátosságokra vonatkozó információkat szolgáltatnak.


IV.MELLÉKLET

Terület: Munkahelyi balesetek

a)  Célok

E terület célja a munkahelyi balesetekre vonatkozó statisztikák időben történő beküldése.

b)  Alkalmazási kör

A munkahelyi balesetet a következőképpen határozzák meg: "olyan egyedi esemény a munka végzése során, amely fizikai vagy szellemi sérüléshez vezet". Az adatokat a teljes munkaerő tekintetében – a halálos munkahelyi balesetek és a 3 napon túli munkahelyi távollétet eredményező munkahelyi balesetek vonatkozásában – további releváns források kiegészítésével, közigazgatási forrásokból gyűjtik be. Adott esetben az ILO-val való együttműködés keretében a 4 napnál rövidebb távolléthez vezető balesetek vonatkozásában is gyűjthető az alapadatok korlátozott részhalmaza.

c)  Referencia-időszakok, intervallumok és az adatszolgáltatás határideje

A statisztikákat évente küldik be. Az első referenciaévet, az intervallumot és az adatszolgáltatás határidejét minden egyes forrás és tárgy tekintetében a 8. cikkben említett végrehajtási intézkedések részeként határozzák és állapítják meg. Az adatokat legkésőbb a referenciaévet követő második év júniusában küldik be. Ideiglenes adatok korábban is küldhetők.

d)  Az érintett témák

A szolgáltatandó minimális mikroadatállomány a következő témakörökre terjed ki:

   - a sérült személy és a sérülés jellemzői,
   - a vállalat és a munkahely jellemzői,
   - a munkakörnyezet jellemzői,
   - a baleset jellemzői, beleértve a baleset okait és körülményeit jellemző eseménysorozatot.

A kért változók és bontások, valamint az azokhoz kapcsolódó választási lehetőségek és mintasúlyozások a munkahelyi balesetekre vonatkozó európai statisztikák (European Statistics on Accidents at Work, ESAW ) módszertana keretében a fenti listáról is beszerezhetők. Ezekről a vonatkozó végrehajtási intézkedésekkel összefüggésben állapodnak meg és azokat kézikönyvekben és iránymutatásokban fejtik ki részletesen.

e)  Metaadatok

Az e területhez tartozó statisztikai adatok beküldésekor a tagállamok a statisztikákkal érintett népességre vonatkozó kért metaadatokat, a b) pontban meghatározott munkahelyi balesetek bejelentési arányát és adott esetben a mintákra vonatkozó jellemzőket, valamint az összehasonlítható statisztikák és mutatók értelmezéséhez és összeállításához alapvető fontosságú nemzeti sajátosságokra vonatkozó információkat szolgáltatnak.


V.MELLÉKLET

Terület: Foglalkozási megbetegedések és a munkával kapcsolatos egyéb egészségügyi problémák és megbetegedések

a)  Célok

E terület célja a foglalkozási megbetegedések és a munkával kapcsolatos egyéb egészségügyi problémák és megbetegedések elismert eseteire vonatkozó statisztikák időben történő beküldése.

b)  Alkalmazási kör

Foglalkozási betegségről olyan esetekben beszélünk, amelyeket a foglalkozási betegségek elismeréséért felelős nemzeti hatóságok elismernek. Az adatokat a foglalkozási megbetegedések és az azok következtében bekövetkező elhalálozások vonatkozásában gyűjtik. A munkával kapcsolatos egyéb egészségügyi probléma és megbetegedés esete nem szükségképpen igényel hatóság általi elismerést és az ezzel kapcsolatos adatokat főként népességi felmérésekből gyűjtik. A munkával kapcsolatos egészségügyi problémák és betegségek azok az egészségügyi problémák és betegségek, amelyeket a munkakörülmények okozhatnak, tovább ronthatnak vagy közösen okozhatnak. Ezekbe beletartoznak a fizikai és a pszichoszociális egészségügyi problémák is.

c)  Referencia-időszakok, intervallumok és az adatszolgáltatás határideje

A foglalkozási megbetegedések tekintetében a statisztikákat évente, és legkésőbb a referenciaévet követő második év első negyedében küldik be. A referencia-időszakokat, intervallumokat és a többi adatgyűjtés szolgáltatásának határidejét részletesen a tagállamokkal együtt határozzák és állapítják meg.

d)  Az érintett témák

A szolgáltatandó minimális adatállomány a következő témakörökre terjed ki:

   - a megbetegedett személy és a betegség vagy egészségügyi vonatkozású problémák jellemzői, beleértve a nemet, a kort és a foglalkoztatási helyzetet ,
   - a vállalat és a munkahely jellemzői, beleértve a vállalat méretét és a gazdasági ágazatot, amelyben működik ,
   - az előidéző ok vagy tényező jellemzői.

Nem feltétlenül kell valamennyi témakörre kitárni minden egyes adatszolgáltatáskor. A kért változók és bontások a fenti listáról is beszerezhetők, továbbá azokról a tagállamokkal is meg lehet állapodni.

e)  Metaadatok

Az e területhez tartozó statisztikai adatok beküldésekor a tagállamok a statisztikákkal érintett népességre vonatkozó kért metaadatokat, valamint az összehasonlítható statisztikák és mutatók értelmezéséhez és összeállításához alapvető fontosságú nemzeti sajátosságokra vonatkozó információkat szolgáltatnak.

Utolsó frissítés: 2008. augusztus 28.Jogi nyilatkozat