Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0020(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0365/2007

Pateikti tekstai :

A6-0365/2007

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/11/2007 - 5.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0501

Priimti tekstai
WORD 201k
Antradienis, 2007 m. lapkričio 13 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Bendrijos statistika apie visuomenės sveikatą ir darbuotojų sveikatą bei saugą ***I
P6_TA(2007)0501A6-0365/2007
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas
 Priedas
 Priedas
 Priedas
 Priedas
 Priedas

2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir darbuotojų sveikatą bei saugą (COM(2007)0046 – C6-0062/2007 – 2007/0020(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0046),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir  285 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0062/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A6-0365/2007),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai.


Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą priimta per pirmąjį svarstymą 2007 m. lapkričio 13 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir darbuotojų sveikatą bei saugą
P6_TC1-COD(2007)0020

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 285 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą║,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1) ,

atsižvelgdami į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę (2) ,

pasitarę su Statistikos programų komitetu ║pagal Tarybos sprendimo ║89/382/EEB, Euratomas(3) 3 straipsnio 1 dalį,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos(4) ,

kadangi:

(1)  2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1786/2002/EB, patvirtinančiame Bendrijos veiksmų visuomenės sveikatos srityje programą (2003–2008 m.)(5) , konstatuojama, kad skatinant sinergiją ir išvengiant dubliavimo visuomenės sveikatos informacijos sistemos statistinis elementas turi būti bus sukurtas bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, jei reikia, naudojantis Bendrijos statistikos programa.

(2)  Bendrijos informacija apie visuomenės sveikatą buvo sistemingai plėtojama pasitelkiant Bendrijos visuomenės sveikatos programas. Atliekant šį darbą buvo neseniai sudarytas Europos Bendrijos sveikatos rodiklių (angl. ECHI) sąrašas, kuriame pateikiama sveikatos būklės, sveikatą lemiančių veiksnių ir sveikatos sistemų apžvalga. Siekiant parengti būtiniausių statistinių duomenų rinkinį, būtiną apskaičiuoti ECHI ║, Bendrijos statistika apie sveikatą turėtų būti suderinta (jei tai svarbu ir įmanoma) su Bendrijos veiksmų visuomenės sveikatos srityje plėtra ir rezultatais.

(3)  2002 m. birželio 3 d. Tarybos rezoliucijoje║ dėl naujos Bendrijos sveikatos ir saugumo darbe strategijos (2002–2006 m.)(6) Komisija ir valstybės narės raginamos kartu derinti statistinius duomenis apie nelaimingus atsitikimus darbe ir profesines ligas, kad būtų galima naudotis palyginamaisiais duomenimis ir jais remiantis atlikti objektyvų priemonių, pradėtų taikyti pagal naująją Bendrijos strategiją, poveikio ir veiksmingumo vertinimą, atskirame skirsnyje taip pat pabrėžiama, kad būtina atsižvelgti į padidėjusią dirbančių moterų dalį ir į specialius jų poreikius, susijusius su darbuotojų sveikatos ir saugos politika. Be to, 2003 m. rugsėjo 19 d. Komisijos rekomendacijoje║ dėl Europos profesinių ligų sąrašo(7) Komisija rekomendavo, kad valstybės narės palaipsniui rengtų Europos planą atitinkančią statistiką apie profesines ligas, atsižvelgdamos į Europos profesinių ligų statistikos derinimo sistemos srityje nuveiktą darbą.

(4)  2002 m. Barselonos Vadovų Taryba pripažino tris pagrindinius sveikatos priežiūros sistemos principus: visiems prieinama aukštos kokybės priežiūra ir ilgalaikis finansinis tvarumas. 2004 m. balandžio 20 d. Komisijos komunikate ║Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui dėl "socialinės apsaugos modernizavimo plėtojant aukštos kokybės, prieinamą ir tvarią sveikatos priežiūrą bei ilgalaikę priežiūrą: parama nacionalinėms strategijoms, taikančioms "atvirą koordinavimo metodą" (COM(2004)0304) , siūloma pradėti nustatinėti galimus rodiklius bendriems tikslams – kurti priežiūros sistemas – remiantis veiksmais, atliekamais Bendrijos veiksmų programos sveikatos srityje, Eurostato sveikatos statistikos ir bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis kontekste.

(5)  2002 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1600/2002/EB, nustatančiame Šeštąją Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programą(8) , veiksmai aplinkosaugos, sveikatos ir gyvenimo kokybės srityje nurodomi kaip pagrindiniai prioritetai, jame raginama apibrėžti ir kurti sveikatos ir aplinkos rodiklius. Be to, 2003 m. gruodžio 8 d. Tarybos išvadose prašoma, kad į struktūrinių rodiklių duomenų bazę, naudojamą kasmetinėje pavasario ataskaitoje Europos Vadovų Tarybai, būtų įtraukti biologinės įvairovės ir sveikatos rodikliai, bendru pavadinimu "aplinka"; į šia duomenų bazę taip pat yra įtraukti darbuotojų sveikatos ir saugos rodikliai, bendru pavadinimu "užimtumas". 2005 m. Komisijos priimtas tvarios plėtros rodiklių rinkinys taip pat aprėpia visuomenės sveikatos rodiklius.

(6)  Europos aplinkos ir sveikatos apsaugos veiksmų plane 2004–2010 metams (COM(2004)0416) pripažįstama būtinybė gerinti duomenų apie sveikatos būklę ligų ir sutrikimų, susijusių su aplinka, atveju, kokybę, palyginamumą ir prieinamumą naudojantis Bendrijos statistikos programa.

(7)  2003 m. liepos 15 d. Tarybos rezoliucijoje║ dėl neįgaliųjų užimtumo ir socialinės integracijos(9) valstybės narės ir Komisija raginamos rinkti statistinius duomenis apie neįgaliųjų situaciją, įskaitant duomenis apie paslaugų ir išmokų raidą šiai grupei. Be to, Komisija 2003 m. spalio 30 d. Komunikate Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui dėl lygių galimybių neįgaliems žmonėms – Europos veiksmų planas (COM(2003)0650) , siekdama įvertinti neįgalumo politikos krypčių veiksmingumą nusprendė kurti konteksto rodiklius, kurie būtų palyginami visose valstybėse narėse. Jame nurodoma, kad iš Europos statistikos sistemos šaltinių ir struktūrų turėtų būti išgaunama maksimali nauda, ypač kuriant suderintus tyrimų modulius, siekiant surinkti tarptautiniu lygiu palyginamą statistinę informaciją, būtiną pažangos stebėsenai.

(8)  Siekiant užtikrinti duomenų tinkamumą ir palyginamumą bei išvengti darbo dubliavimo, Eurostato veikla, susijusi su statistikos rengimu visuomenės sveikatos ir darbuotojų sveikatos bei saugos srityje, turi būti atliekama bendradarbiaujant su Jungtinėmis Tautomis ir jos specialiosiomis organizacijomis, pavyzdžiui, Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ir Tarptautine darbo organizacija (TDO) bei, jei būtina ir įmanoma, su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO). Neseniai kartu su EBPO ir PSO buvo įgyvendintas bendras statistinių duomenų rinkimas per sveikatos sąskaitų sistemas.

(9)  Komisija (Eurostatas) jau reguliariai renka statistinius duomenis apie visuomenės sveikatą ir darbuotojų sveikatą bei saugą valstybėse narėse, kurios savanoriškai teikia šiuos duomenis. Be to, ji renka duomenis šiose srityse iš kitų šaltinių. Šie veiksmai atliekami glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis. Ypač visuomenės sveikatos statistikos srityje plėtra ir įgyvendinimas yra reguliuojami bei organizuojami taikant partnerystės tarp Eurostato ir valstybių narių struktūrą. Tačiau vis dar būtinas didesnis dabartinių statistinių duomenų tikslumas ir patikimumas, derėjimas ir palyginamumas, aprėptis, savalaikiškumas ir punktualumas, be to, būtina užtikrinti, kad tolesnis duomenų rinkimas, dėl kurio susitarta ir kuris plėtojamas su valstybėmis narėmis, būtų vykdomas siekiant sukurti būtiniausių statistinių duomenų rinkinį, būtiną Bendrijos lygmeniu visuomenės sveikatos ir darbuotojų sveikatos bei saugos srityse.

(10)  Specialiųjų Bendrijos statistikos duomenų rengimas reglamentuojamas pagal 1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos išdėstytas taisykles(10) .

(11)  Šiuo reglamentu užtikrinama, kad bus besąlygiškai gerbiama teisė į asmens duomenų apsaugą, kaip numatyta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnyje.

(12)  Šio reglamento kontekste taikoma 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo(11) ir 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo(12) . Statistikos reikalavimai, kuriuos lemia Bendrijos veiksmai visuomenės sveikatos srityje, nacionalinių aukštos kokybės, prieinamos ir tvarios sveikatos priežiūros strategijų plėtra bei Bendrijos strategija dėl darbuotojų sveikatos ir saugos ir reikalavimai, susiję su struktūriniais rodikliais, tvarios plėtros rodikliais ir ECHI bei kitais rodiklių rinkiniais, kurie būtini plėtojant Bendrijos ir nacionalinės politikos veiksmų bei strategijos visuomenės sveikatos ir darbuotojų sveikatos ir saugos srityse stebėseną, priskiriami svarbiems visuomenės interesams.

(13)  Duomenų, kuriems taikomas statistinių duomenų konfidencialumo principas, perdavimą reglamentuoja Tarybos reglamente (EB) Nr. 322/97 ir 1990 m. birželio 11 d. Tarybos reglamente (Euratomas, EEB) Nr. 1588/90 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai(13) išdėstytos taisyklės. Pagal šiuos reglamentus taikomos priemonės užtikrina fizinę ir loginę konfidencialių duomenų apsaugą ir užtikrina, kad platinant Bendrijos statistinius duomenis jie nebūtų atskleidžiami įstatymų nenumatytais atvejais bei naudojami ne statistikos reikmėms.

(14)  Rengiant ir platinant Bendrijos statistinius duomenis pagal šį reglamentą, nacionalinės ir Bendrijos statistikos institucijos turėtų atsižvelgti į principus, nustatytus Europos statistikos praktikos kodekse, kurį 2005 m. vasario 24 d. priėmė Statistikos programų komitetas ir kuris yra pridėtas prie Komisijos komunikato Europos Parlamentui ir Tarybai dėl nacionalinių ir Bendrijos statistikos institucijų nepriklausomumo, vientisumo ir atskaitomybės bei paskelbtas 2005 m. gegužės 25 d. Komisijos rekomendacijoje dėl to paties dalyko (COM(2005)0217).

(15)  Kadangi valstybės narės negali deramai pasiekti šiame reglamente numatyto tikslo , būtent sukurti Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir darbuotojų sveikatą bei saugą sistemingam rengimui būtinos bendros sistemos, o Bendrijos lygmeniu šiuos tikslus galima pasiekti lengviau, Bendrija gali imtis priemonių pagal subsidiarumo principą, kaip numatyta Sutarties 5 straipsnyje. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiame reglamente numatytos tik būtinos minėtiems tikslams pasiekti priemonės.

(16)  Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką(14) .

(17)  Visų pirma Komisija turėtų būti įgaliota nustatyti sąvokų apibrėžimus, užduotis ir jų suskirstymą (įskaitant kintamuosius ir klasifikacijas bei, kai tai yra įmanoma ir būtina, klasifikacijas pagal lytį ir amžių) , prireikus, šaltinius ir duomenų bei metaduomenų teikimą (įskaitant referencinius laikotarpius, intervalus ir terminus), susijusius su sritimis, nurodytomis šio reglamento 2 straipsnyje ir I-V  prieduose. Svarbu, kad lytis ir amžius būtų nurodyti tarp suskirstymo kintamųjų, nes tai sudarytų galimybes atsižvelgti į lyties ir amžiaus skirtumų įtaką darbuotojų sveikatai ir saugai. Kadangi tos priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti šio reglamento neesmines nuostatas, inter alia išbraukiant kai kurias iš tokių nuostatų arba papildant šį reglamentą naujomis neesminėmis nuostatomis , tokios priemonės turi būti patvirtinamos pagal reguliavimo procedūrą su tikrinimu, numatytą Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje.

(18)  Papildomas finansavimas duomenų rinkimui sveikatos ir saugos srityje teikiamas pagal Bendrijos užimtumo ir socialinio solidarumo programą - Progress, sukurtą pagal 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1672/2006/EB (15) . Pagal šią programą finansiniai šaltiniai turėtų būti naudojami siekiant padėti valstybėms narėms toliau didinti nacionalinius gebėjimus, leidžiančius tobulinti statistikos duomenų rinkimą ir įgyvendinti su tuo susijusias naujas priemones sveikatos ir saugos darbe srityje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

1.  Šiuo reglamentu sukuriama bendra sistema sistemingai rengti Bendrijos statistiką apie visuomenės sveikatą ir darbuotojų sveikatą bei saugą. Statistika rengiama laikantis nešališkumo, patikimumo, objektyvumo, ekonomiškumo ir statistikos duomenų konfidencialumo principų.

2.  Į statistiką įtraukiama, būtiniausių duomenų rinkinio pavidalu, informacija, būtina Bendrijos veiksmams visuomenės sveikatos srityje, skirta remti nacionalines strategijas, plėtojančias aukštos kokybės, visiems prieinamą ir tvarią sveikatos priežiūrą bei Bendrijos veiksmus darbuotojų sveikatos ir saugos srityje.

3.  Statistika pateikia duomenis struktūriniams rodikliams, tvarios plėtros rodikliams ir ECHI bei kitiems rodiklių rinkiniams, kuriuos būtina plėtoti siekiant atlikti Bendrijos veiksmų visuomenės sveikatos ir darbuotojų sveikatos bei saugos srityse stebėseną.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) statistinius duomenis apie šias sritis:

   - sveikatos būklė, sveikatą lemiantys veiksniai, kaip apibrėžta I priede,
   - sveikatos priežiūra, kaip apibrėžta II priede,
   - mirties priežastys, kaip apibrėžta III priede,
   - nelaimingi atsitikimai darbe, kaip apibrėžta IV priede,
   - profesinės ligos ir kitos su darbu susijusios sveikatos problemos bei ligos, kaip apibrėžta V priede.

3 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente vartojami šie apibrėžimai:

   a) "Bendrijos statistiniai duomenys" turi tą pačią reikšmę, kokia jiems suteikta Reglamento (EB) Nr. 322/97 2 straipsnio pirmojoje įtraukoje;
   a) "statistinių duomenų rengimas" turi tą pačią reikšmę, kokia jam suteikta Reglamento (EB) Nr. 322/97 2 straipsnio antrojoje įtraukoje;
   c) "visuomenės sveikata" reiškia visus elementus, susijusius su Europos piliečių ir gyventojų sveikata, būtent jų sveikatos būklę, įskaitant invalidumą ir sergamumą, veiksnius, darančius poveikį šiai sveikatos būklei, sveikatos priežiūros poreikius, sveikatos priežiūrai skirtus išteklius, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir visuotinį prieinamumą bei išlaidas už sveikatos priežiūrą ir jos finansavimą, ir mirtingumo priežastis;
   d) "darbuotojų sveikata ir sauga" reiškia visus elementus, susijusius su Europos Sąjungos darbuotojų sveikatos ir saugos prevencija jų dabartinėje arba buvusioje veikloje, ypač nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas ir kitas su darbu susijusias sveikatos problemas bei ligas.

4 straipsnis

Šaltiniai

Valstybės narės renka duomenis apie visuomenės sveikatą ir darbuotojų sveikatą bei saugą iš šaltinių, kurie (pagal sritį ir tikslą bei nacionalinių sistemų savybes) yra sudaryti iš:

   a) dabartinių arba planuojamų namų ūkių ar panašių tyrimų arba tyrimų modulių, arba
   b) dabartinių arba planuojamų nacionalinių administracinių šaltinių arba ataskaitų šaltinių.

5 straipsnis

Metodika, instrukcijos ir bandomieji tyrimai

1.  Komisija (Eurostatas) sudaro (ar, pagal aplinkybes, tobulina arba atnaujina) instrukcijas, gaires arba rekomendacijas dėl sistemų, sąvokų ir metodikų, susijusių su Bendrijos statistika, rengiama pagal šį reglamentą.

2.  1 dalyje minimoje veikloje naudojamasi šalių patirtimi ir tiriamaisiais duomenimis. Dirbant bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis struktūroje, kurią nustatė Komisija (Eurostatas), duomenų rinkimo įgyvendinimo metoduose (įskaitant parengiamąją veiklą) atsižvelgiama į nacionalinius ypatumus, pajėgumus ir turimus surinktus duomenis. Atsižvelgiama ir į reguliaraus duomenų rinkimo metodikas, kurios buvo sukurtos vykdant statistinius projektus kitose Bendrijos programose, pavyzdžiui, susijusiose su visuomenės sveikata arba mokslinių tyrimų programomis.

3.  Statistinėse metodikose ir duomenų rinkimo veikloje, kurias reikia tobulinti siekiant parengti visuomenės sveikatos ir darbuotojų sveikatos bei saugos statistinius duomenis Bendrijos lygmeniu , atsižvelgiama į koordinavimo, jei būtina, poreikį su tarptautinių organizacijų veikla šioje srityje, siekiant užtikrinti tarptautinį statistinių duomenų palyginamumą ir duomenų rinkimo nuoseklumą. Europos Sąjungos teritorijoje privaloma atsižvelgti į Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros bei Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo tyrimus ir apklausas. Už Europos Sąjungos ribų privaloma toliau gerinti bendradarbiavimą su Jungtinėmis Tautomis, ypač su TDO ir PSO.

4.  Tais atvejais, kai 2 straipsnyje nurodytose srityse nustatomi naujų duomenų reikalavimai arba nepakankama duomenų kokybė, Komisija (Eurostatas) inicijuoja bandomuosius tyrimus, kuriuos savanoriškai atlieka valstybės narės. Tokių bandomųjų tyrimų tikslas yra patikrinti sąvokas ir metodus bei įvertinti tam tikro duomenų rinkimo pagrįstumą, įskaitant statistinių duomenų kokybę, palyginamumą ir išlaidų efektyvumą pagal principus, nustatytus Europos statistikos praktikos kodekse. Tokiuose tyrimuose naudojamos strategijos turi būti aptartos bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis struktūrose.

6 straipsnis

Duomenų perdavimas, tvarkymas, platinimas ir skelbimas

1.  Valstybės narės perduoda mikroduomenis arba, atsižvelgiant į tiriamąją sritį ir objektą, apibendrintus duomenis, įskaitant konfidencialius duomenis, kaip apibrėžta ║Reglamento (EB) Nr. 322/97 13 straipsnyje, bei metaduomenis, reikalaujamus šiuo reglamentu ir pagal jį įgyvendinančias priemones, Komisijai (Eurostatui) pagal Bendrijoje taikomas konfidencialių statistinių duomenų perdavimo nuostatas, nustatytas ║Reglamentuose (EB) Nr. 322/97 ir (Euratomas, EEB) Nr. 1588/90. Šios Bendrijos nuostatos taikomos duomenis tvarkant Eurostatui, jei duomenys laikomi konfidencialiais, kaip apibrėžta ║Reglamento (EB) Nr. 322/97 13 straipsnyje.

2.  Šiuo reglamentu reikalaujamus apibendrintus duomenis ir metaduomenis valstybės narės perduoda elektroniniu būdu, laikydamosi Komisijos ir valstybių narių priimto pasikeitimo standarto. Duomenys pateikiami atsižvelgiant į nustatytus terminus, nustatytais intervalais ir atsižvelgiant į prieduose nurodytus referencinius laikotarpius.

3.  Komisija (Eurostatas) imasi būtinų priemonių gerindama statistinės informacijos sklaidą, prieinamumą ir dokumentaciją pagal ║Reglamente (EB) Nr. 322/97 nustatytus palyginamumo, patikimumo ir statistinių duomenų konfidencialumo principus.

7 straipsnis

Kokybės kriterijai ir ataskaitos

1.  Komisija (Eurostatas) įvertina perduotų duomenų kokybę.

2.  Komisija (Eurostatas), glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, tobulina rekomenduojamus bendrus standartus, sukurtus užtikrinti pateiktų duomenų kokybę ir palyginamumą pagal principus, nustatytus Europos statistikos praktikos kodekse. Tie standartai skelbiami metodinėse instrukcijose arba gairėse.

3.  Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrindamos geriausią įmanomą perduotų duomenų kokybę.

4.  Kas penkerius metus valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) dvi ataskaitas, paruoštas pagal standartus, nurodytus 2 dalyje, apie perduotų duomenų kokybę ir duomenų šaltinius. Pirmoji ataskaita susijusi su visuomenės sveikatos statistika, o antroji – su darbuotojų sveikatos ir saugos statistika. Kas penkerius metus Komisija (Eurostatas) parengia ataskaitą apie platinamų duomenų palyginamumą.

8 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės 

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės priimamos 9 straipsnio 2 dalyje nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu. Šios priemonės apima 2 straipsnyje nurodytas sritis:

   - sąvokų apibrėžimai,
   - užduotys ir suskirstymas, įskaitant kintamuosius bei klasifikacijas,
   - jei reikia, šaltiniai,
   - duomenų ir metaduomenų teikimas, įskaitant referencinius laikotarpius, intervalus ir terminus.

9 straipsnis

Komitetas 

1.  Komisijai padeda Statistikos programų komitetas, įsteigtas ║Sprendimu 89/382/EEB, Euratomas ║.

2.  Darant nuorodą į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

10 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ║,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) 2007 m. spalio 25 d. nuomonė (dar neskelbta Oficialiajame leidinyje).
(2) OL C 295, 2007 12 7, p. 1.
(3) OL L 181, 1989 6 28, p. 47.
(4) 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento pozicija.
(5) OL L 271, 2002 10 9, p. 1.
(6) OL C 161, 2002 7 5, p. 1.
(7) OL L 238, 2003 9 25, p. 28.
(8) OL L 242, 2002 9 10, p. 1.
(9) OL C 175, 2003 7 24, p. 1.
(10) OL L 52, 1997 2 22, p. 1 . Reglamentas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).
(11) OL L 281, 1995 11 23, p. 31. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003║.
(12) OL L 8, 2001 1 12, p. 1. Pataisyta OJ L 164, 2007 6 26, p. 36.
(13) OL L 151, 1990 6 15, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 .
(14) OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).
(15) OL L 315, 2006 11 15, p. 1.


I PRIEDAS

Sritis: Sveikatos būklė ir sveikatą lemiantys veiksniai

a)  Tikslai

Šioje srityje siekiama laiku teikti statistinius duomenis apie sveikatos būklę ir sveikatą lemiančius veiksnius.

b)  Taikymo sritis

Šios srities duomenys daugiausia gaunami iš viešosios nuomonės tyrimų arba sveikatos tyrimo modulių. Registrų duomenis arba kitus administracinius šaltinius irgi galima naudoti kaip papildomus duomenis ir informaciją arba kai kurioms specialioms užduotims, pavyzdžiui, tiriant sergamumą arba nelaimingus atsitikimus ir sužalojimus. Jei būtina, į statistinius duomenis įtraukiami globos įstaigose gyvenantys asmenys ir vaikai iki 14 metų, jei bandomaisiais tyrimais įrodoma tokio veiksmo nauda.

c)  Duomenų teikimo referenciniai laikotarpiai, intervalai ir terminai

Statistiniai duomenys teikiami mažiausiai kas penkerius metus; dažniau gali būti reikalinga rinkti kai kuriuos specialius duomenis, pavyzdžiui, tiriant sergamumą arba nelaimingus atsitikimus ir sužalojimus; duomenų iš įvairių šaltinių atskiroms temoms pirmieji referenciniai metai, intervalas ir terminas nurodomi ir patvirtinami kaip 8 straipsnyje nurodytų įgyvendinimo priemonių dalis.

d)  Temos

Pateikiamas būtiniausių duomenų rinkinys apima šį temų sąrašą:

   - sveikatos būklė, įskaitant sveikatos suvokimą, fizinę ir protinę veiklą bei negalią ir sergamumą,
   - bet kokios ligos, kurios atvejų daugėja ar mažėja, stebėjimas,
   - nelaimingi atsitikimai ir sužalojimai, įskaitant susijusius su vartotojų sauga, bei su alkoholiu ir narkotikais susijusi žala,
   - gyvenimo būdas ir aplinkos, socialiniai bei profesiniai veiksniai,
   - apsauga nuo galimos pandemijos ir užkrečiamųjų ligų,
   - profilaktinių ir gydymo sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumas bei naudojimasis jomis (viešosios nuomonės tyrimas),
   - kontekstinė demografinė ir socialinė ekonominė informacija apie asmenis.

Pateikiant duomenis nebūtina nurodyti informacijos apie visas temas. Reikalaujami kintamieji, suskirstymas ir mikroduomenys nustatomi pagal šį sąrašą.

Jei naudojami tyrimų duomenys, sveikatos tyrimo priemonės tobulinamos, rekomenduojamos savybės parengiamos, duomenų rinkimo plano, pavyzdžių atrankos ir vertinimo bei realizavimo kokybė vertinama pagal gaires, parengtas su valstybėmis narėmis. Šios surinktų duomenų ir tyrimų specifikacijos patvirtinamos atsižvelgiant į atitinkamas įgyvendinimo priemones ir išsamiai aprašomos instrukcijose bei gairėse.

e)  Metaduomenys

Kartu su šios srities statistiniais duomenimis valstybės narės perduoda reikalaujamus metaduomenis, kurie patvirtinami kaip įgyvendinimo priemonių (įskaitant tyrimų ypatumus) dalis ir kurie pateikia informaciją apie visus nacionalinius ypatumus, svarbius palyginamų statistinių duomenų ir rodiklių interpretacijai bei parengimui.


II PRIEDAS

Sritis: Sveikatos priežiūra

a)  Tikslai

Šioje srityje siekiama laiku teikti statistinius duomenis apie sveikatos priežiūrą.

b)  Taikymo sritis

Ši sritis apima visus veiksmus, kuriuos atliko arba institucijos, arba asmenys, savo medicinos, paramedicinos ir slaugos žiniomis bei technologijomis prisidedantys prie sveikatos priežiūros, ir susijusią administracinę bei valdymo veiklą.

Duomenys renkami daugiausia iš administracinių šaltinių.

c)  Duomenų teikimo referenciniai laikotarpiai, intervalai ir terminai

Statistiniai duomenys teikiami kasmet; duomenų iš įvairių šaltinių atskiroms temoms pirmieji referenciniai metai, intervalas ir terminas nurodomi ir patvirtinami kaip 8 straipsnyje nurodytų įgyvendinimo priemonių dalis.

d)  Temos

Pateikiamas būtiniausių duomenų rinkinys apima šį temų sąrašą:

   - sveikatos priežiūros įstaigos ir ištekliai,
   - naudojimasis sveikatos priežiūros paslaugomis, individualios ir kolektyvinės paslaugos,
   - sveikatos priežiūros išlaidos ir finansavimas, ir
   - ║kiti nacionalinių strategijų rėmimo elementai siekiant sukurti aukštos kokybės, prieinamą ir tvarią sveikatos priežiūrą bei ilgalaikę priežiūrą.

Pateikiant duomenis nebūtina nurodyti informacijos apie visas temas. Reikalaujami kintamieji ir suskirstymas nustatomi pagal šį sąrašą. Duomenų rinkinys nustatomas pagal EBPO tarptautinę sveikatos sąskaitų klasifikaciją ir PSO tarptautinį trumpąjį sergamumo ligoninėse sąrašą lentelės forma. Šios savybės patvirtinamos atsižvelgiant į atitinkamas įgyvendinimo priemones ir išsamiai aprašomos instrukcijose bei gairėse.

e)  Metaduomenys

Kartu su šios srities statistiniais duomenimis valstybės narės perduoda reikalaujamus metaduomenis, kurie patvirtinami kaip įgyvendinimo priemonių (įskaitant šaltinius, sąvokų apibrėžimus ir rinkinius) dalis ir kurie pateikia informaciją apie visus nacionalinius ypatumus, svarbius palyginamų statistinių duomenų ir rodiklių interpretacijai bei parengimui.


III PRIEDAS

Sritis: Mirčių priežastys

a)  Tikslai

Šioje srityje siekiama laiku teikti palyginamus statistinius duomenis apie mirties priežastis.

b)  Taikymo sritis

Ši sritis apima mirties priežasčių statistiką, parengtą remiantis nacionaliniais medicininiais mirties liudijimais atsižvelgiant į PSO rekomendacijas. Renkami statistiniai duomenys, susiję su pagrindine mirties priežastimi, kurią PSO apibrėžia kaip "ligą arba išorinę priežastį, kuri sužadino patologinių būklių grandinę, tiesiogiai lėmusią mirtį, arba nelaimingo atsitikimo arba smurto aplinkybes, sukėlusias mirtiną traumą". Renkami Europos gyventojų ir negyvų gimusių vaikų statistiniai duomenys.

c)  Duomenų teikimo referenciniai laikotarpiai, intervalai ir terminai

Statistiniai duomenys teikiami kasmet. Pirmieji referenciniai metai nurodomi ir patvirtinami kaip 8 straipsnyje nurodytų įgyvendinimo priemonių dalis. Duomenys pateikiami vėliausiai kitais metais po referencinių metų. Negalutinius arba apytikslius duomenis galima pateikti anksčiau. Visuomenės sveikatos incidentų atveju gali būti renkami specialūs papildomi duomenys: arba dėl visų mirties atvejų, arba dėl specifinių mirties priežasčių.

d)  Temų apimtis

Pateikiamas būtiniausių duomenų rinkinys apima šį temų sąrašą:

   - mirusiųjų apibūdinimai,
   - regionas,
   - mirties aprašymai, įskaitant pagrindinę mirties priežastį.

Reikalaujami kintamieji ir jų suskirstymas nustatomi pagal šį sąrašą. Mirties priežasčių duomenų rinkinys nustatomas pagal PSO tarptautinę ligų klasifikaciją ir laikantis Eurostato taisyklių bei JT ir PSO rekomendacijų dėl gyventojų statistinių duomenų. Rinkinių specifikacijos patvirtinamos atsižvelgiant į atitinkamas įgyvendinimo priemones ir išsamiai aprašomos instrukcijose bei gairėse.

e)  Metaduomenys

Kartu su šios srities statistiniais duomenimis valstybės narės perduoda reikalaujamus metaduomenis, kurie patvirtinami kaip įgyvendinimo priemonių dalis ir kurie pateikia informaciją apie visus nacionalinius ypatumus, svarbius palyginamų statistinių duomenų ir rodiklių interpretacijai bei parengimui.


IV PRIEDAS

Sritis: Nelaimingi atsitikimai darbe

a)  Tikslai

Šioje srityje siekiama laiku teikti statistinius duomenis apie nelaimingus atsitikimus darbe.

b)  Taikymo sritis

Nelaimingas atsitikimas darbe yra apibrėžiamas kaip "įvykis darbe, sukeliantis fizinę ar psichinę žalą". Šie duomenys renkami naudojantis administraciniais šaltiniais, papildytais atitinkamais papildomais šaltiniais, apie visų darbuotojų mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe ir nelaimingus atsitikimus darbe, po kurių darbuotojas netenka darbingumo daugiau kaip 3 dienoms. Ribota pagrindinių duomenų apie nelaimingus atsitikimus, kurie sukėlė asmens nedarbingumą mažiau kaip 4 dienoms, dalis gali būti renkama, jei įmanoma, bendradarbiaujant su TDO.

c)  Duomenų teikimo referenciniai laikotarpiai, intervalai ir terminai

Statistiniai duomenys teikiami kasmet. Pirmieji referenciniai metai nurodomi ir patvirtinami kaip 8 straipsnyje nurodytų įgyvendinimo priemonių dalis. Duomenys pateikiami vėliausiai kitų metų birželio mėn. po referencinių metų. Negalutiniai duomenys gali būti pateikiami anksčiau.

d)  Temų apimtis

Pateikiamas būtiniausių mikroduomenų rinkinys apima šį temų sąrašą:

   - sužalotų asmenų ir sužalojimų aprašymai,
   - įmonės ir darbo vietos aprašymai,
   - darbo aplinkos aprašymai,
   - nelaimingo atsitikimo aprašymai, įskaitant įvykių, apibūdinančių nelaimingo atsitikimo priežastis ir aplinkybes, seką.

Reikalaujami kintamieji ir suskirstymas bei su jais susijusios pasirinktys ir pavyzdžių vertinimas nustatomi pagal šį sąrašą vadovaujantis ENADS (Europos nelaimingų atsitikimų darbe statistikos) metodika. Jie patvirtinami atsižvelgiant į atitinkamas įgyvendinimo priemones ir išsamiai aprašomi instrukcijose bei gairėse.

e)  Metaduomenys

Kartu su šios srities statistiniais duomenimis valstybės narės perduoda reikalaujamus metaduomenis apie į statistiką įtrauktus gyventojus, registruotų nelaimingų atsitikimų darbe, apibrėžtų b punkte, skaičių ir, jei būtina, pavyzdžių atrankos savybes bei informaciją apie visus nacionalinius ypatumus, svarbius palyginamų statistinių duomenų ir rodiklių interpretacijai bei parengimui.


V PRIEDAS

Sritis: Profesinės ligos ir kitos su darbu susijusios sveikatos problemos bei ligos

a)  Tikslai

Šioje srityje siekiama laiku teikti statistinius duomenis apie pripažintus profesinių ligų ir kitų su darbu susijusių sveikatos problemų bei ligų atvejus.

b)  Taikymo sritis

Profesinė liga apibrėžiama kaip liga, kurią profesine liga pripažino už profesinių ligų pripažinimą atsakingos nacionalinės valdžios institucijos. Renkami duomenys apie profesines ligas ir su profesine liga susijusius mirties atvejus. Siekiant priskirti ligą su darbu susijusiai sveikatos problemai ir ligai valdžios institucijos pripažinimas nėra būtinas, o susiję duomenys daugiausia renkami iš viešosios nuomonės tyrimų. Su darbu susiję sveikatos problemos ir ligos yra visos sveikatos problemos ir ligos, kurias sukėlė, pablogino ar iš dalies sukėlė darbo sąlygos. Ši sąvoka apima ir fizinius bei psichikos sveikatos sutrikimus.

c)  Duomenų teikimo referenciniai laikotarpiai, intervalai ir terminai

Profesinių ligų statistika teikiama kasmet ir perduodama vėliausiai pirmąjį ketvirtį antraisiais metais po referencinių metų. Kitų duomenų rinkimo referenciniai laikotarpiai, intervalai ir terminai nurodomi bei patvirtinami kartu su valstybėmis narėmis.

d)  Temų apimtis

Pateikiamas būtiniausių duomenų rinkinys apima šį temų sąrašą:

   - sergančio asmens, įskaitant lytį, amžių ir užimtumą, aprašymai , ir ligos arba su sveikata susijusių problemų aprašymai,
   - įmonės ir darbo vietos aprašymai, įskaitant įmonės dydį ir veiklos sektorių,
   - ligos sukėlėjo arba veiksnio aprašymai.

Pateikiant duomenis nebūtina nurodyti informacijos apie visas temas. Reikalaujami kintamieji ir jų suskirstymas nustatomi pagal šį sąrašą bei patvirtinami valstybių narių.

e)  Metaduomenys

Kartu su šios srities statistiniais duomenimis valstybės narės perduoda reikalaujamus metaduomenis apie į statistiką įtrauktus gyventojus ir informaciją apie visus nacionalinius ypatumus, svarbius palyginamų statistinių duomenų ir rodiklių interpretacijai bei parengimui.

Atnaujinta: 2008 m. rugpjūčio 28 d.Teisinis pranešimas