Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0020(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0365/2007

Ingediende teksten :

A6-0365/2007

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/11/2007 - 5.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0501

Aangenomen teksten
WORD 101k
Dinsdag 13 november 2007 - Straatsburg Definitieve uitgave
Communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk ***I
P6_TA(2007)0501A6-0365/2007
Resolutie
 Geconsolideerde tekst
 Bijlage
 Bijlage
 Bijlage
 Bijlage
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 november 2007 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk (COM(2007)0046 – C6-0062/2007 – 2007/0020(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement ,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2007)0046),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 285, lid 1 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0062/2007),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A6-0365/2007),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het gewijzigde voorstel van de Commissie;

2.   verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 november 2007 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk
P6_TC1-COD(2007)0020

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 285, lid 1,

Gelet op het voorstel van de Commissie║,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(1) ,

Gezien het advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming(2) ,

Na raadpleging van het Comité statistisch programma ║ overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad(3) ,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag(4) ,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  Ingevolge Besluit nr. 1786/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 tot vaststelling van een communautair actieprogramma op het gebied van de volksgezondheid (2003-2008)(5) moeten de statistieken van het volksgezondheidsinformatiesysteem worden uitgewerkt in samenwerking met de lidstaten, zo nodig aan de hand van het communautair statistisch programma, teneinde synergie te bevorderen en doublures te voorkomen.

(2)  De communautaire informatie over volksgezondheid is systematisch ontwikkeld via de communautaire volksgezondheidsprogramma's. Op basis van deze werkzaamheden is er nu een lijst van gezondheidsindicatoren van de Europese Gemeenschap (ECHI – European Community Health Indicators) opgesteld die een overzicht biedt van de gezondheidstoestand, de gezondheidsdeterminanten en de gezondheidsstelsels. Om de minimumverzameling van statistische gegevens beschikbaar te kunnen stellen die nodig is om de ECHI-indicatoren te berekenen, moeten de communautaire gezondheidsstatistieken, voorzover dit relevant en mogelijk is, overeenstemmen met de ontwikkelingen en de resultaten van de communautaire maatregelen op het gebied van de volksgezondheid.

(3)  In de resolutie ║ van de Raad van 3 juni 2002 over een nieuwe communautaire strategie inzake de gezondheid en de veiligheid op het werk ( 2002-2006) (6) werd de Commissie en de lidstaten verzocht om de thans lopende besprekingen over de harmonisatie van de arbeidsongevallen- en beroepsziektestatistieken te intensiveren, teneinde te beschikken over vergelijkbare gegevens waarmee een objectieve evaluatie kan worden verricht van de invloed en de doeltreffendheid van de maatregelen die in het kader van de nieuwe communautaire strategie zijn genomen, en werd er in een aparte paragraaf met nadruk op gewezen dat rekening moet worden gehouden met de toename van het aandeel van vrouwen op de arbeidsmarkt en dat moet worden voorzien in hun specifieke behoeften met betrekking tot maatregelen inzake gezondheid en veiligheid op het werk . Bovendien werd in de aanbeveling ║ van de Commissie van 19 september 2003 over de Europese lijst van beroepsziekten(7) aanbevolen dat de lidstaten hun statistieken van beroepsziekten ║, naarmate de werkzaamheden inzake de harmonisatie van de Europese statistiek over beroepsziekten voortschrijden, geleidelijk met de Europese lijst verenigbaar maken.

(4)  In 2002 heeft de Europese Raad van Barcelona drie hoofdbeginselen voor de hervorming van de gezondheidszorgstelsels erkend: toegankelijkheid voor iedereen, een kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg en betaalbaarheid op de lange termijn. In haar mededeling ║ van 20 april 2004 aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Modernisering van de sociale bescherming voor de ontwikkeling van hoogwaardige, toegankelijke en duurzame gezondheidszorg en langdurige zorg: steun aan de nationale strategieën door middel van de "open coördinatiemethode" (COM(2004)0304) , stelde de Commissie voor te beginnen met het in kaart brengen van mogelijke indicatoren voor gemeenschappelijke doelstellingen om zorgstelsels te ontwikkelen op basis van activiteiten in de context van het communautaire actieprogramma op het gebied van de volksgezondheid, gezondheidsstatistieken van Eurostat en samenwerking met internationale organisaties.

(5)  Besluit nr. 1600/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juli 2002 tot vaststelling van het Zesde Milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap(8) voegt een actie inzake milieu en gezondheid en levenskwaliteit als hoofdprioriteit toe, en dringt daarbij aan op definiëring en ontwikkeling van indicatoren van gezondheid en milieu. Bovendien sprak de Raad in zijn conclusies van 8 december 2003 de wens uit dat er in het gegevensbestand voor structurele indicatoren onder de titel "omgeving" indicatoren betreffende de biodiversiteit en gezondheid worden opgenomen; indicatoren voor gezondheid en veiligheid op het werk worden in dit gegevensbestand ook opgenomen onder de titel "werkgelegenheid". In de reeks indicatoren voor duurzame ontwikkeling die in 2005 door de Commissie zijn vastgesteld, zijn ook volksgezondheidsindicatoren opgenomen.

(6)  Het Europees actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010 (COM(2004)0416) ║ erkent dat de kwaliteit, de vergelijkbaarheid en de toegankelijkheid van gegevens over de gezondheidstoestand voor milieugerelateerde ziekten en aandoeningen moeten worden verbeterd met behulp van het communautair statistisch programma.

(7)  De resolutie ║ van de Raad van 15 juli 2003 inzake de bevordering van de tewerkstelling en de maatschappelijke integratie van mensen met een functiebeperking(9) roept de lidstaten en de Commissie op om statistisch materiaal te verzamelen over de situatie van mensen met een functiebeperking, met inbegrip van de ontwikkeling van voorzieningen en uitkeringen voor deze groep. Bovendien heeft de Commissie in haar Mededeling van 30 oktober 2003 aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Gelijke kansen voor personen met een handicap: een Europees actieplan (COM(2003)0650) besloten om contextindicatoren te ontwikkelen die in alle lidstaten vergelijkbaar zijn om de doelmatigheid van het gehandicaptenbeleid te beoordelen. Zij gaf aan dat er maximaal gebruik moet worden gemaakt van de bronnen en structuren van het Europees statistisch systeem, met name door geharmoniseerde enquêtemodules uit te werken, om de internationaal vergelijkbare statistische gegevens te verkrijgen die noodzakelijk zijn om de vooruitgang te kunnen monitoren.

(8)  Om de relevantie en de vergelijkbaarheid van de gegevens te verzekeren en doublures te voorkomen, moeten de statistische activiteiten van Eurostat op het gebied van de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk, wanneer dit relevant en mogelijk is, worden uitgevoerd in samenwerking met de Verenigde Naties en de gespecialiseerde organisaties ervan, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), alsmede de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Zo zijn er onlangs in samenwerking met de OESO en de WGO statistische gegevens verzameld over de stelsels van gezondheidsrekeningen.

(9)  De Commissie (Eurostat) verzamelt al regelmatig statistische gegevens over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk van de lidstaten, die deze gegevens op vrijwillige basis verschaffen. Bovendien verzamelt zij gegevens over die gebieden via andere bronnen. Deze activiteiten worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de lidstaten. Met name op het gebied van de volksgezondheid worden de ontwikkeling en de tenuitvoerlegging aangestuurd en georganiseerd door middel van een partnerschapsstructuur tussen Eurostat en de lidstaten. Toch is er behoefte aan nog meer nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, samenhang en vergelijkbaarheid, dekking, actualiteit en punctualiteit van de bestaande statistische gegevensverzamelingen en moet ook worden verzekerd dat verdere gegevensverzamelingen die met de lidstaten zijn overeengekomen, worden uitgevoerd teneinde te komen tot de minimale verzameling van statistische gegevens die op Gemeenschapsniveau noodzakelijk is op het gebied van de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk.

(10)  De productie van specifieke communautaire statistieken valt onder de regels van Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad van 17 februari 1997 betreffende de communautaire statistiek(10) .

(11)  De onderhavige verordening garandeert een volledige eerbiediging van het recht op de bescherming van persoonsgegevens, zoals bepaald in artikel 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

(12)  Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens(11) en Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens(12) zijn in het kader van deze verordening van toepassing. De statistische vereisten die voortvloein uit de communautaire maatregelen op het gebied van de volksgezondheid, de nationale strategieën voor de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en duurzame gezondheidszorg en de communautaire strategie inzake de gezondheid en veiligheid op het werk, alsmede de vereisten in verband met structuurindicatoren, indicatoren voor duurzame ontwikkeling; EHCI en andere reeksen indicatoren die ontwikkeld moeten worden met het oog op het toezicht op communautaire maatregelen op het gebied van de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk, vormen een zwaarwegend algemeen belang.

(13)  De toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens valt onder de regels van Verordening (EG) nr. 322/97 en Verordening (Euratom, EEG) nr. 1588/90 van de Raad van 11 juni 1990║ betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen(13) . Wanneer maatregelen overeenkomstig deze verordeningen worden genomen, is bij de productie en verspreiding van communautaire statistieken de materiële en logische bescherming van vertrouwelijke gegevens gewaarborgd en wordt ervoor gezorgd dat er geen sprake is van onwettige vrijgave of niet-statistisch gebruik.

(14)  Bij de productie en de verspreiding van communautaire statistieken overeenkomstig deze verordening moeten de nationale en communautaire statistische instanties rekening houden met de principes van de Praktijkcode Europese statistieken, die op 24 februari 2005 door het comité statistisch programma is goedgekeurd, als bijlage aan de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de onafhankelijkheid, integriteit en verantwoordingsplicht van de nationale en communautaire statistische instanties (COM(2005)0217) gehecht en is bekendgemaakt bij de aanbeveling van de Commissie daarover van 25 mei 2005.

(15)  Aangezien de doelstellingen van deze verordening, namelijk het scheppen van een gemeenschappelijk kader voor de systematische productie van communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk, niet voldoende kunnen worden verwezenlijkt op nationaal niveau en derhalve beter door de Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap maatregelen nemen overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel in dat artikel gaat deze verordening niet verder dan wat nodig is om die doelstelling te verwezenlijken.

(16)  De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(14) .

(17)  Met name moet de Commissie gemachtigd worden tot het vaststellen van de definities, de onderwerpen en indeling (met inbegrip van variabelen en classificaties, onder meer, indien mogelijk en noodzakelijk, classificaties per geslacht en per leeftijd ), de bronnen, voorzover relevant, en de levering van gegevens en metagegevens (met inbegrip van referentieperiodes, frequentie en termijnen) met betrekking tot de in artikel 2 van en in de bijlagen I tot en met V bij deze verordening genoemde gebieden. Het is van belang dat geslacht en leeftijd worden opgenomen in de indelingsvariabelen, teneinde rekening te kunnen houden met de gevolgen van verschillen qua geslacht en leeftijd voor de gezondheid en veiligheid op het werk. Aangezien het maatregelen van algemene strekking betreft tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van deze verordening, onder meer door sommige van deze onderdelen te schrappen of door deze verordening aan te vullen met nieuwe, niet-essentiële elementen, moeten zij worden vastgesteld volgens de in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG bepaalde regelgevingsprocedure met toetsing .

(18)  In het kader van het communautaire programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit (Progress) ingesteld bij Besluit nr. 1672/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 2006 (15) , zal worden voorzien in aanvullende financiering voor de verzameling van gegevens op het gebied van gezondheid en veiligheid. In dit kader worden financiële middelen aangewend om de lidstaten te helpen hun nationale capaciteiten voor de tenuitvoerlegging van verbeteringen en nieuwe instrumenten voor de verzameling van statistische gegevens op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk verder uit te bouwen,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Onderwerp

1.  Deze verordening stelt een gemeenschappelijk kader vast voor de systematische productie van communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk. De statistieken worden geproduceerd in overeenstemming met de normen inzake onpartijdigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit, kosteneffectiviteit en statistische vertrouwelijkheid.

2.  Deze statistieken omvatten, in de vorm van een minimale gegevensverzameling, de noodzakelijke informatie voor communautaire maatregelen op het gebied van de volksgezondheid, voor de ondersteuning van nationale strategieën voor de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige, universeel toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg en voor communautaire maatregelen op het gebied van de gezondheid en veiligheid op het werk.

3.  De statistieken verschaffen gegevens voor structuurindicatoren, indicatoren voor duurzame ontwikkeling en EHCI , alsmede voor de andere reeksen indicatoren die ontwikkeld moeten worden met het oog op het toezicht op communautaire maatregelen op het gebied van de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk.

Artikel 2

Toepassingsgebied

De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) statistieken over de volgende gebieden:

   gezondheidstoestand en gezondheidsdeterminanten, zoals omschreven in bijlage I,
   gezondheidszorg, zoals omschreven in bijlage II,
   doodsoorzaken, zoals omschreven in bijlage III,
   arbeidsongevallen, zoals omschreven in bijlage IV,
   beroepsziekten en andere arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en ziekten zoals omschreven in bijlage V.

Artikel 3

Definities

In het kader van deze verordening wordt verstaan onder :

   a) "communautaire statistieken": statistieken van de Gemeenschap in de zin van artikel 2, eerste streepje, van Verordening (EG) nr. 322/97;
   b) "productie van statistieken": productie van statistieken in de zin van artikel 2, tweede streepje, van Verordening (EG) nr. 322/97;
   c) "volksgezondheid": alle elementen in verband met de gezondheid van Europese burgers en ingezetenen, namelijk hun gezondheidstoestand, inclusief morbiditeit en handicaps, de determinanten die een effect op die gezondheidstoestand hebben, de behoeften aan gezondheidszorg, middelen ten behoeve van de gezondheidszorg, de verstrekking van en universele toegang tot gezondheidszorg, alsmede de uitgaven voor en de financiering van de gezondheidszorg, en de doodsoorzaken;
   d) "gezondheid en veiligheid op het werk": alle elementen die verband houden met de preventie en met de bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers in de Europese Unie op het werk in hun huidige activiteit en in vroegere activiteiten, met name arbeidsongevallen, beroepsziekten en andere arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en ziekten.

Artikel 4

Bronnen

De lidstaten verzamelen gegevens over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk, afhankelijk van het gebied en het onderwerp en van de kenmerken van de nationale systemen, uit:

   a) reeds bestaande of geplande enquêtes onder huishoudens of soortgelijke enquêtes of enquêtemodules, of
   b) reeds bestaande of geplande nationale administratieve of andere informatiebronnen.

Artikel 5

Methoden, handleidingen en verkennende studies

1.  De Commissie (Eurostat) draagt zorg voor het opstellen, of eventueel het verbeteren of actualiseren, van handleidingen, richtsnoeren of aanbevelingen over kaders, begrippen en methoden betreffende de communautaire statistieken die naar aanleiding van deze verordening worden opgesteld.

2.  Voor de in lid 1 bedoelde ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van nationale ervaring en deskundigheid. In de methoden die voor de uitvoering van de gegevensverzamelingen worden gebruikt, moet, ook bij de voorbereidende werkzaamheden, rekening worden gehouden met nationale bijzonderheden, capaciteiten en bestaande gegevensverzamelingen die in het kader van structuren voor de samenwerking met de lidstaten door de Commissie (Eurostat) zijn opgezet. Er moet ook rekening worden gehouden met de methoden voor de regelmatige verzameling van gegevens uit hoofde van projecten met een statistische dimensie, die gebaseerd zijn op andere Gemeenschapsprogramma's, zoals voor volksgezondheid of onderzoek.

3.  Bij de ontwikkeling van statistische methoden en gegevensverzamelingen ten behoeve van de compilatie van statistieken op Gemeenschapsniveau over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk moet er rekening mee worden gehouden dat deze in voorkomend geval verenigbaar moeten zijn met de activiteiten van internationale organisaties op dit gebied, zodat de statistieken op internationaal niveau vergelijkbaar zijn en de gegevensbestanden consistent zijn. Binnen de Europese Unie wordt rekening gehouden met de studies en onderzoeken van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk en de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden. Buiten de Europese Unie wordt de samenwerking met de Verenigde Naties, en in het bijzonder met de IAO en de WGO, verder versterkt.

4.  Wanneer op de in artikel 2 genoemde terreinen wordt vastgesteld dat er nieuwe eisen aan de gegevens moeten worden gesteld of dat de gegevens onvoldoende kwaliteit hebben, leidt de Commissie (Eurostat) proefstudies in die op vrijwillige basis door de lidstaten kunnen worden uitgevoerd. Deze proefstudies hebben tot doel, de begrippen en methoden te testen en vast te stellen of de desbetreffende verzameling van gegevens, met inbegrip van statistische kwaliteit, vergelijkbaarheid en kosteneffectiviteit, realiseerbaar is overeenkomstig de beginselen van de Praktijkcode Europese statistieken. Over de aanpak in deze studies moet overeenstemming worden bereikt in het kader van structuren voor de samenwerking met lidstaten.

Artikel 6

Indiening, verwerking, verspreiding en publicatie van gegevens

1.  De lidstaten dienen de microgegevens of, afhankelijk van het betrokken gebied en onderwerp, de geaggregeerde gegevens, met inbegrip van vertrouwelijke gegevens in de zin van artikel 13 van Verordening (EG) nr. 322/97 ║ en de door de onderhavige verordening en haar uitvoeringsbepalingen vereiste metagegevens, in bij de Commissie (Eurostat) in overeenstemming met de bestaande Gemeenschapsbepalingen betreffende de indiening van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens die zijn vastgesteld in de Verordeningen (EG) nr. 322/97 en (Euratom, EEG) nr. 1588/90. Deze Gemeenschapsbepalingen zijn van toepassing op de verwerking van de gegevens door Eurostat voorzover de gegevens als vertrouwelijk worden beschouwd in de zin van artikel 13 van Verordening (EG) nr. 322/97.

2.  De lidstaten dienen de op grond van deze verordening en haar uitvoeringsbepalingen vereiste gegevens en metagegevens in elektronische vorm in, in overeenkomstig met een tussen de Commissie en de lidstaten overeengekomen uitwisselingsnorm. De gegevens worden verschaft binnen de termijnen, met de frequentie en met betrekking tot de referentieperiodes die in de bijlagen zijn vastgesteld.

3.  De Commissie (Eurostat) neemt de noodzakelijke maatregelen om de verspreiding, de toegankelijkheid en de documentatie van de statistische informatie te verbeteren overeenkomstig de beginselen van vergelijkbaarheid, betrouwbaarheid en statistische geheimhouding in Verordening (EG) nr. 322/97.

Artikel 7

Kwaliteitscriteria en rapporten

1.  De Commissie (Eurostat) beoordeelt de kwaliteit van de ingediende gegevens.

2.  De Commissie (Eurostat) ontwikkelt in nauwe samenwerking met de lidstaten gemeenschappelijke normen die worden aanbevolen om de kwaliteit en de vergelijkbaarheid van de verstrekte gegevens te waarborgen overeenkomstig de beginselen van de Praktijkcode Europese statistieken. Deze normen worden gepubliceerd in de methodologische handleidingen of richtsnoeren.

3.  De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om de best mogelijke kwaliteit van de ingediende gegevens te waarborgen.

4.  Elke vijf jaar verstrekken de lidstaten de Commissie (Eurostat) twee volgens de in lid 2 bedoelde normen opgestelde verslagen over de kwaliteit van de ingediende gegevens en de bronnen van de gegevens. Het eerste verslag betreft de volksgezondheidsstatistiek en de tweede de statistiek van de gezondheid en veiligheid op het werk. Elke vijf jaar stelt de Commissie (Eurostat) een verslag op over de vergelijkbaarheid van de verspreide gegevens.

Artikel 8

Uitvoeringsmaatregelen

De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen worden volgens de in artikel 9, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing vastgesteld. De maatregelen hebben betrekking op de in artikel 2 genoemde gebieden:

   definities,
   onderwerpen en indeling, met inbegrip van variabelen en classificaties,
   bronnen voorzover relevant,
   levering van gegegevens en metagegevens, met inbegrip van referentieperiodes, frequentie en termijnen.

Artikel 9

Comité 

1.  De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 89/382/EEG, Euratom ║ ingestelde comité statistisch programma ║.

2.  Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5a, leden 1 tot en met 4, en artikel  7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te ║

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De Voorzitter De Voorzitter

(1) Advies gegeven op 25 oktober 2007 (nog niet bekendgemaakt in het PB).
(2) PB C 295 van 7.12.2007, blz. 1.
(3) PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.
(4) Standpunt van het Europees Parlement van 13 november 2007.
(5) PB L 271 van 9.10.2002, blz. 1.
(6) PB C 161 van 5.7.2002, blz. 1.
(7) PB L 238 van 25.9.2003, blz. 28.
(8) PB L 242 van 10.9.2002, blz. 1.
(9) PB C 175 van 24.7.2003, blz. 1.
(10) PB L 52 van 22.2.1997, blz. 1 . Verordening ║ gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).
(11) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31. Richtlijn gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 ║.
(12) PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.
(13) PB L 151 van 15.6.1990, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 .
(14) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11).
(15) PB L 315 van 15.11.2006, blz. 1.


BIJLAGE I

Gebied: Gezondheidstoestand en gezondheidsdeterminanten

a)  Doel

Doel van dit gebied is actuele statistieken over de gezondheidstoestand en de gezondheidsdeterminanten te verschaffen.

b)  Werkingssfeer

De gegevens over dit gebied worden voornamelijk verzameld bij bevolkingsonderzoeken of enquêtemodules over de gezondheid. Ook gegevens uit registers of andere administratieve bronnen kunnen worden gebruikt voor aanvullende informatie of voor bepaalde specifieke onderwerpen zoals de morbiditeit of ongevallen en verwondingen. Voor zover relevant worden personen in zorginstellingen en kinderen van 0-14 jaar inbegrepen, wanneer dit bij voorbereidende studies zinvol is gebleken.

c)  Referentieperiodes, frequentie en termijnen voor de gegevensverstrekking

De statistieken worden ten minste elke vijf jaar verstrekt; voor sommige specifieke gegevensverzamelingen, zoals die over morbiditeit of ongevallen en verwondingen, kan een hogere frequentie noodzakelijk zijn; het eerste referentiejaar, de frequentie en de termijnen voor de gegevensverstrekking worden per bron en onderwerp in het kader van de in artikel 8 bedoelde uitvoeringsmaatregelen vastgesteld.

d)  Onderwerpen

De minimumverzameling van te verstrekken gegevens bestrijkt de volgende onderwerpen:

   gezondheidstoestand, inclusief gezondheidsperceptie, fysiek en mentaal functioneren en handicaps, en morbiditeit,
   traceren van ziektes met toenemende of afnemende incidentie,
   ongevallen en verwondingen, inclusief die in verband met consumentenveiligheid en met alcohol en drugs gerelateerde schade ,
   levensstijl en milieu-, sociale en beroepsfactoren,
   bescherming tegen mogelijke pandemieën en overdraagbare ziektes,
   toegankelijkheid en gebruik van preventieve en curatieve gezondheidszorgvoorzieningen (bevolkingsonderzoek),
   demografische en sociaal-economische achtergrondinformatie over de individuen.

Het is niet noodzakelijk dat elke keer dat gegevens worden verstrekt, alle onderwerpen aan de orde komen. De vereiste variabelen, indelingen en microgegevens worden aan de hand van bovenstaande lijst vastgesteld.

Indien er enquêtes als bron worden gebruikt, moet bij de ontwikkeling van de instrumenten voor gezondheidsenquêtes, de uitwerking van de aanbevolen kenmerken en de kwaliteitsbeoordeling voor het ontwerp, de steekproeftrekking en de afweging van de enquête en de uitvoering de met de lidstaten ontwikkelde richtsnoeren in acht worden genomen. Deze specificaties voor te verzamelen gegevens en de enquêtes worden in het kader van de desbetreffende uitvoeringsmaatregelen met de lidstaten overeengekomen en uitvoerig in handboeken en richtsnoeren gespecificeerd.

e)  Metagegevens

Bij de indiening van de onder dit gebied vallende gegevens verstrekken de lidstaten de in het kader van de uitvoeringsmaatregelen overeen te komen metagegevens (inclusief die over de kenmerken van de enquête), informatie over alle nationale bijzonderheden die nodig zijn voor de uitlegging en de opstelling van vergelijkbare statistieken en indicatoren.


BIJLAGE II

Gebied: Gezondheidszorg

a)  Doel

Doel van dit gebied is actuele statistieken over de gezondheidszorg te verschaffen.

b)  Werkingssfeer

Dit gebied bestrijkt zowel alle activiteiten van instellingen of individuen die door het toepassen van medische, paramedische of verpleegkundige kennis en technologie aan gezondheid werken, als de daarmee samenhangende administatieve en leidinggevende activiteiten.

De gegevens worden voornamelijk aan administratieve bronnen ontleend.

c)  Referentieperiodes, frequentie en termijnen voor de gegevensverstrekking

De statistieken worden jaarlijks verstrekt; het eerste referentiejaar, de frequentie en de termijnen voor de gegevensverstrekking worden per bron en onderwerp in het kader van de in artikel 8 bedoelde uitvoeringsmaatregelen vastgesteld.

d)  Onderwerpen

De minimumverzameling van te verstrekken gegevens bestrijkt de volgende onderwerpen:

   instellingen en middelen voor gezondheidszorg,
   gebruik van gezondheidszorg, individuele en collectieve diensten,
   uitgaven voor en financiering van gezondheidszorg, en
   andere elementen voor de ondersteuning van nationale strategieën voor de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en duurzame gezondheids- en langdurige zorg.

Het is niet noodzakelijk dat elke keer dat gegevens worden verstrekt, alle onderwerpen aan de orde komen. De vereiste variabelen en onderverdelingen worden aan de hand van bovenstaande lijst vastgesteld. De verzameling gegevens wordt vastgesteld aan de hand van de International Classification of Health Accounts van de OESO en de International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Deze specificaties worden in de context van de desbetreffende uitvoeringsmaatregelen worden overeengekomen en uitvoerig in handboeken en richtsnoeren gespecificeerd.

e)  Metagegevens

Bij de indiening van de onder dit gebied vallende gegevens verstrekken de lidstaten de in het kader van de uitvoeringsmaatregelen overeen te komen metagegevens (inclusief bronnen, definities en compilaties) alsmede informatie over alle nationale bijzonderheden die nodig zijn voor de uitlegging en de opstelling van vergelijkbare statistieken en indicatoren.


BIJLAGE III

Gebied: Doodsoorzaken

a)  Doel

Doel van dit gebied is actuele en vergelijkbare statistieken over doodsoorzaken te verschaffen.

b)  Werkingssfeer

Dit gebied bestrijkt de statistieken over doodsoorzaken, die worden gebaseerd op medische overlijdensverklaringen, waarbij de aanbevelingen van de WGO in aanmerking worden genomen. De op te stellen statistieken betreffen de onderliggende doodsoorzaak die door de WGO wordt gedefineerd als "de ziekte of het letsel dat aanleiding heeft gegeven tot de reeks van gebeurtenissen die rechtstreeks tot de dood hebben geleid, of de omstandigheden van het ongeval of geweld waarin het fatale letsel werd veroorzaakt". De statistiek wordt opgesteld voor Europese ingezetenen en doodgeboorten.

c)  Referentieperiodes, frequentie en termijnen voor de gegevensverstrekking

De statistieken worden jaarlijks verstrekt. Het eerste referentiejaar wordt in het kader van de in artikel 8 bedoelde uitvoeringsmaatregelen vastgesteld. De gegevens worden uiterlijk in het tweede jaar na het referentiejaar ingediend. In afwachting hiervan mogen voorlopige gegevens of schattingen worden ingediend. Bij bijzondere voorvallen op het gebied van de volksgezondheid kunnen als aanvulling speciale gegevensverzamelingen worden vastgesteld, hetzij voor alle sterfgevallen, hetzij voor specifieke doodsoorzaken.

d)  Onderwerpen

De minimumverzameling van te verstrekken gegevens bestrijkt de volgende onderwerpen:

   kenmerken van de overledenen,
   regio,
   kenmerken van het overlijden, inclusief de onderliggende doodsoorzaak.

De vereiste variabelen en indelingen worden aan de hand van bovenstaande lijst vastgesteld. De verzameling gegevens over de doodsoorzaken wordt vastgesteld overeenkomstig de Internationale classificatie van ziekten van de WGO, met onachtneming van de voorschriften van Eurostat en de aanbevelingen voor bevolkingsstatistieken van de VN en de WGO. Deze specificaties worden in de context van de desbetreffende uitvoeringsmaatregelen worden overeengekomen en uitvoerig in handboeken en richtsnoeren gespecificeerd.

e)  Metagegevens

Bij de indiening van de onder dit gebied vallende gegevens verstrekken de lidstaten de in het kader van de uitvoeringsmaatregelen overeen te komen metagegevens, alsmede informatie over alle nationale bijzonderheden die nodig zijn voor de uitlegging en de opstelling van vergelijkbare statistieken en indicatoren.


BIJLAGE IV

Gebied: Arbeidsongevallen

a)  Doel

Doel van dit gebied is actuele statistieken over arbeidsongevallen te verschaffen.

b)  Werkingssfeer

Een arbeidsongeval wordt gedefinieerd als "een afzonderlijk voorval tijdens het werk dat leidt tot lichamelijke of geestelijke schade". De gegevens worden aan de hand van administratieve bronnen en relevante aanvullende bronnen verzameld voor alle werknemers, voor arbeidsongevallen met dodelijke afloop en voor arbeidsongevallen die meer dan drie dragen arbeidsverzuim veroorzaken. Voor zover beschikbaar mag er in het kader van de samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) een beperkte deelverzameling van basisgegevens over ongevallen met minder dan vier verzuimdagen worden opgesteld.

c)  Referentieperiodes, frequentie en termijnen voor de gegevensverstrekking

De statistieken worden jaarlijks verstrekt. Het eerste referentiejaar wordt in het kader van de in artikel 8 bedoelde uitvoeringsmaatregelen vastgesteld. De gegevens worden uiterlijk in de maand juni van het tweede jaar na het referentiejaar ingediend. In afwachting hiervan mogen voorlopige of geraamde gegevens worden ingediend.

d)  Onderwerpen

Het minimumbestand van te verstrekken gegevens bestrijkt de volgende onderwerpen:

   kenmerken van het slachtoffer en het letsel,
   kenmerken van de onderneming en de werkplek,
   kenmerken van de werkomgeving,
   kenmerken van het ongeval, inclusief de reeks gebeurtenissen die de oorzaken en omstandigheden van het ongeval kenmerken.

De vereiste variabelen en indelingen, alsmede de daarmee samenhangende opties en steekproefwegingen, worden aan de hand van bovenstaande lijst in het kader van de ESAO (Europese statistieken over arbeidsongevallen) -methode vastgesteld. Zij worden in de context van de desbetreffende uitvoeringsmaatregelen met de lidstaten overeengekomen en uitvoerig in handboeken en richtsnoeren gespecifieerd.

e)  Metagegevens

Bij de indiening van de onder dit gebied vallende gegevens verstrekken de lidstaten de vereiste metagegevens over de populatie die onder de statistieken valt, de aangiftepercentages voor arbeidsongevallen zoals gedefinieerd onder b) , en, voor zover relevant, kenmerken van de steekproeven en informatie over alle nationale bijzonderheden die nodig zijn voor de uitlegging en de opstelling van vergelijkbare statistieken en indicatoren.


BIJLAGE V

Gebied: Beroepsziekten en andere arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en ziekten

a)  Doel

Doel van dit gebied is actuele statistieken over erkende gevallen van beroepsziekten en andere arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en ziekten te verschaffen.

b)  Werkingssfeer

Een geval van beroepsziekte wordt gedefinieerd als een ziektegeval dat als zodanig is erkend door de nationale instanties die bevoegd zijn voor de erkenning van beroepsziekten. De gegevens worden verzameld voor gevallen van beroepsziekten en voor sterfgevallen als gevolg van beroepsziekten. Arbeidsgerelateerde gezondheidproblemen en ziekten hoeven niet noodzakelijkerwijze te zijn erkend door een autoriteit; de desbetreffende gegevens worden voornamelijk ontleend aan bevolkingsonderzoeken. Arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en ziekten zijn de gezondheidsproblemen en ziekten die kunnen worden veroorzaakt, verergerd of medeveroorzaakt door arbeidsomstandigheden. Dit omvat tevens fysieke en psychosociale gezondheidsproblemen.

c)  Referentieperiodes, frequentie en termijnen voor de gegevensverstrekking

De statistieken over beroepsziekten worden jaarlijks verstrekt. Zij worden uiterlijk in het eerste kwartaal van het tweede jaar na het referentiejaar ingediend. De referentieperioden, de frequentie en de termijnen voor de verstrekking van de andere gegevensverzamelingen worden vastgesteld en overeengekomen met de lidstaten.

d)  Onderwerpen

De minimumverzameling van te verstrekken gegevens bestrijkt de volgende onderwerpen:

   kenmerken van de zieke persoon, met inbegrip van geslacht, leeftijd en arbeidspositie , en de ziekte of gezondheidsgerelateerde problemen,
   kenmerken van de onderneming en de werkplek, met inbegrip van de omvang van de onderneming en de sector waartoe ze behoort ,
   kenmerken van het ziekmakend agens of de ziekmakende factor.

Het is niet noodzakelijk dat elke keer dat gegevens worden verstrekt, alle onderwerpen aan de orde komen. De vereiste variabelen en indelingen worden aan de hand van bovenstaande lijst vastgesteld en overeengekomen met de lidstaten.

e)  Metagegevens

Bij de indiening van de onder dit gebied vallende statistische gegevens verstrekken de lidstaten de vereiste metagegevens over de populatie die onder de statistieken valt, alsmede informatie over alle nationale bijzonderheden die nodig zijn voor de uitlegging en de opstelling van vergelijkbare statistieken en indicatoren.

Laatst bijgewerkt op: 28 augustus 2008Juridische mededeling