Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0020(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0365/2007

Teksty złożone :

A6-0365/2007

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/11/2007 - 5.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0501

Teksty przyjęte
WORD 173k
Wtorek, 13 listopada 2007 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Statystyki Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ***I
P6_TA(2007)0501A6-0365/2007
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany
 Załącznik
 Załącznik
 Załącznik
 Załącznik
 Załącznik

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (COM(2007)0046 – C6-0062/2007 – 2007/0020(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski ,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0046),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 285 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0062/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0365/2007),

1.   zatwierdza wniosek Komisji wraz ze zmianami;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 listopada 2007 r . w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
P6_TC1-COD(2007)0020

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji║,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1) ,

uwzględniając opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych(2) ,

po konsultacji z Komitetem ds. Programu Statystycznego ║ zgodnie z art. 3 ust. 1 decyzji Rady 89/382/EWG, Euratom(3) ,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (4) ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  W decyzji nr 1786/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002r. przyjmującej wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia publicznego (na lata 2003-2008)(5) stwierdzono, że element statystyczny systemu informacyjnego dotyczącego zdrowia publicznego zostanie opracowany we współpracy z państwami członkowskimi przy użyciu w zależności od potrzeby wspólnotowego programu statystycznego w celu promowania synergii i unikania dublowania.

(2)  Wspólnotowe informacje dotyczące zdrowia publicznego tworzono systematycznie poprzez wspólnotowe programy w zakresie zdrowia publicznego. Na bazie tego powstał wykaz wskaźników zdrowotnych Wspólnoty Europejskiej (ECHI) przedstawiający ogólny przegląd stanów zdrowia, czynników warunkujących zdrowie i systemów opieki zdrowotnej. W celu udostępnienia minimum danych statystycznych niezbędnych do obliczenia ║ ECHI, wspólnotowe statystyki w zakresie zdrowia powinny być, jeśli to możliwe i w stosownych przypadkach, spójne z działaniami i osiągnięciami wynikającymi z działań Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego.

(3)  Rezolucja Rady ║ z dnia 3 czerwca 2002 r. w sprawie nowej wspólnotowej strategii dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy ( 2002-2006) (6) , wezwała Komisję i państwa członkowskie do przyspieszenia prac, jakie należy wykonać w zakresie harmonizacji danych statystycznych dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, w celu otrzymania porównywalnych danych, na podstawie których można będzie dokonać obiektywnej oceny wpływu i skuteczności środków podjętych w ramach nowej wspólnotowej strategii, w jednej części podkreślono również konieczność uwzględnienia wzrostu udziału kobiet w rynku pracy i sprostania ich szczególnym potrzebom w odniesieniu do polityk dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy . Oprócz tego w swoim zaleceniu ║ z dnia 19 września 2003 r. dotyczącym europejskiego wykazu chorób zawodowych(7) Komisja zaleca państwom członkowskim stopniowe uzgadnianie swoich statystyk dotyczących chorób z wykazem europejskim, zgodnie z pracami wykonywanymi w sprawie systemu harmonizacji europejskich statystyk dotyczących chorób zawodowych.

(4)  Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Barcelonie w 2002 r. określono trzy główne wytyczne dotyczące systemów opieki zdrowotnej: dostępność dla wszystkich, opieka wysokiej jakości oraz długotrwała stabilność finansowa. W komunikacie Komisji ║ z dnia 20 kwietnia 2004 r., dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów zatytułowanym "Modernizacja zabezpieczenia socjalnego w celu ukształtowania efektywnej, dostępnej i stabilnej opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej: wsparcie strategii krajowych przy użyciu "otwartej metody koordynacji" (COM(2004)0304) zaproponowano rozpoczęcie pracy nad określaniem potencjalnych wskaźników dla wspólnych celów stworzenia systemów opieki zdrowotnej w oparciu o działania podjęte w kontekście wspólnotowego programu działania w dziedzinie zdrowia, statystyki Eurostatu w zakresie zdrowia oraz współpracę z organizacjami międzynarodowymi.

(5)  W decyzji nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiającej szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego(8) , jako priorytet zawarto działanie w zakresie środowiska naturalnego, zdrowia i jakości życia, wzywające do zdefiniowania i opracowania wskaźników zdrowia i środowiska naturalnego. Ponadto w konkluzjach Rady z dnia 8 grudnia 2003 r. wezwano włączenia wskaźników dotyczących różnorodności biologicznej i zdrowia w tytule "środowisko" w bazie danych wskaźników strukturalnych wykorzystanej w corocznym Sprawozdaniu Wiosennym dla Rady Europejskiej; wskaźniki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy są również zawarte w tej bazie danych w tytule "zatrudnienie". Zestaw wskaźników dotyczących zrównoważonego rozwoju przyjęty przez Komisję w 2005 r. również zawiera jednostkę tematyczną związaną ze wskaźnikami dotyczącymi zdrowia publicznego.

(6)  Europejski Plan Działania na rzecz Środowiska i Zdrowia na lata 2004-2010 (COM(2004)0416) uznaje potrzebę poprawy jakości, porównywalności i dostępności danych w zakresie stanu zdrowia w odniesieniu do chorób i zaburzeń stanu zdrowia związanych ze środowiskiem, przy pomocy wspólnotowego programu statystycznego.

(7)  Rezolucja Rady ║ z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie promowania zatrudnienia i integracji społecznej osób niepełnosprawnych (9) wezwała państwa członkowskie i Komisję do zbierania danych statystycznych na temat sytuacji osób niepełnosprawnych, w tym rozwoju usług i korzyści dla tej grupy. Ponadto, Komisja w swoim komunikacie z dnia 30 października 2003 r. do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, zatytułowana "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych - europejski plan działania" (COM(2003)0650) postanowiła opracować wskaźniki kontekstu, które byłyby porównywalne między państwami członkowskimi w celu oceny skuteczności polityk dotyczących niepełnosprawności. Wskazała ona, że powinno się maksymalnie wykorzystać źródła i struktury Europejskiego Systemu Statystycznego, zwłaszcza poprzez opracowanie zharmonizowanych modułów do badań, by gromadzić porównywalne międzynarodowe informacje statystyczne konieczne dla monitorowania postępu.

(8)  W celu zapewnienia przydatności i porównywalności danych i aby uniknąć powielania pracy, działalność statystyczna Eurostatu w dziedzinie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy musi być prowadzona, tam, gdzie to możliwe i uzasadnione, we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych i jej organizacjami specjalnymi, Światową Organizacją Zdrowia (WHO) i Międzynarodową Organizacją Pracy (ILO), a także z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Wraz z OECD i WHO wprowadzono niedawno wspólny zbiór danych statystycznych dotyczących Systemów Rachunków Zdrowia.

(9)  Komisja (Eurostat) zbiera już rutynowo dane statystyczne dotyczące zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy od państw członkowskich, które je dobrowolnie przekazują. Ponadto, zbiera ona także dane w tych dziedzinach korzystając z innych źródeł. Działania te prowadzone są w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi. Zwłaszcza w dziedzinie statystyk dotyczących zdrowia publicznego rozwojem i wdrażaniem zarządza się w ramach partnerstwa między Eurostatem a państwami członkowskimi. Jednakże, niezbędna jest większa dokładność, wiarygodność, spójność, porównywalność, zasięg, aktualność i terminowość obecnie zbieranych danych statystycznych, a także należy zapewnić realizację dalszych zbiorów danych uzgodnionych i opracowanych z państwami członkowskimi w celu uzyskania niezbędnego na poziomie Wspólnoty minimalnego zbioru danych w dziedzinach zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

(10)  Tworzenie określonych statystyk Wspólnoty objęte jest postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (10) .

(11)  Niniejsze rozporządzenie zapewnia pełne poszanowanie prawa do ochrony danych osobowych, gwarantowanego w art. 8 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

(12)  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych(11) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe oraz swobodnego przepływu takich danych (12) stosują się w kontekście tego rozporządzenia. Wymogi statystyczne, które wynikają ze wspólnotowego działania w dziedzinie zdrowia publicznego, krajowych strategii na rzecz rozwoju efektywnej, dostępnej i stabilnej opieki zdrowotnej oraz wspólnotowej strategii dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wymogi wynikające w związku ze wskaźnikami strukturalnymi, wskaźnikami zrównoważonego rozwoju i ECHI i innymi zestawami wskaźników, których opracowanie jest niezbędne dla celów monitorowania wspólnotowych i krajowych działań i strategii politycznych w dziedzinach zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowią ważny interes publiczny.

(13)  Przekazywanie danych podlegających zasadzie poufności regulują przepisy rozporządzenia (WE) nr 322/97 oraz rozporządzenia Rady (Euratom, EWG) nr 1588/90 z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych podlegających zasadzie poufności(13) . Środki podjęte zgodnie z tymi rozporządzeniami zapewniają fizyczną i logiczną ochronę poufnych danych i gwarantują, że nie ma miejsca żadne bezprawne ujawnienie i wykorzystanie do celów innych niż statystyczne podczas tworzenia i upowszechniania statystyk wspólnotowych.

(14)  W tworzeniu i upowszechnianiu statystyk wspólnotowych w ramach tego rozporządzenia, krajowe i wspólnotowe organy statystyczne powinny uwzględnić zasady określone w Kodeksie postępowania w statystyce europejskiej, który został przyjęty przez Komitet ds. Programu Statystycznego 24 lutego 2005 r. i załączony do komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niezależności, wiarygodności i odpowiedzialności krajowych i wspólnotowych organów statystycznych oraz opublikowany w zaleceniu Komisji z dnia 25 maja 2005 r. w tej samej sprawie (COM(2005)0217) .

(15)  Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, do których należy ustanowienie wspólnych ram dla systematycznego tworzenia statystyk wspólnotowych dotyczących zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy nie może być skutecznie osiągnięty przez państwa członkowskie i może być lepiej zrealizowany na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza zakres niezbędny do osiągnięcia wyżej wymienionego celu.

(16)  Działania niezbędne do wdrożenia niniejszego rozporządzenia powinny zostać podjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (14) .

(17)  Komisja powinna w szczególności być uprawniona do określania definicji, tematów i sposobów podziału (w tym zmiennych i klasyfikacji oraz, w miarę możliwości i potrzeby, klasyfikacji z podziałem na płeć i wiek ), a także źródeł, we wszystkich uzasadnionych przypadkach, i sposobów dostarczania danych i metadanych (w tym okresów referencyjnych, odstępów czasu i terminów) w zakresie dziedzin, o których mowa w art. 2 oraz w załącznikach I–V do niniejszego rozporządzenia. Ważne jest, aby kwestie płci i wieku włączone zostały do zmiennych dotyczących podziału, gdyż pomoże to w uwzględnianiu wpływu różnic wynikających z płci i wieku na bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy. Ponieważ są to środki o zakresie ogólnym, których celem jest zmiana innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia, między innymi poprzez ich skreślenie tych elementów lub uzupełnienie niniejszego rozporządzenia o nowe inne niż istotne elementy , muszą one zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(18)  Dodatkowe fundusze na gromadzenie danych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy przyznane zostaną w ramach wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej - Progress, ustanowionego decyzją nr 1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. (15) . Zasoby finansowe powinny być przeznaczone na wspieranie państw członkowskich w dalszym budowaniu zdolności administracyjnych, które pozwolą wprowadzać ulepszenia i nowe statystyczne narzędzia poboru danych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

1.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólne ramy dla systematycznego tworzenia statystyk w zakresie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Statystyki będą prowadzone zgodnie ze standardami bezstronności, wiarygodności, obiektywności, efektywności kosztowej oraz poufności danych statystycznych.

2.  Statystyki te obejmują, w postaci minimalnego zbioru danych, informacje niezbędne dla działań wspólnotowych w dziedzinie zdrowia publicznego, dla wsparcia strategii krajowych w celu ukształtowania efektywnej, powszechnie dostępnej i stabilnej opieki zdrowotnej oraz dla działań wspólnotowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3.  Statystyki te dostarczają dane dla wskaźników strukturalnych, wskaźników zrównoważonego rozwoju oraz ECHI , a także dla innych zestawów wskaźników, które należy opracować dla celów monitorowania działań wspólnotowych w dziedzinie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Artykuł 2

Zakres

Państwa członkowskie dostarczają Komisji (Eurostatowi) statystyki dotyczące następujących dziedzin:

   stanu zdrowia i czynników warunkujących zdrowie, jak zdefiniowano w załączniku I,
   opieki zdrowotnej, jak zdefiniowano w załączniku II,
   przyczyn śmierci, jak zdefiniowano w załączniku III,
   wypadków przy pracy, jak zdefiniowano w załączniku IV,
   chorób zawodowych oraz innych problemów zdrowotnych i chorób związanych z pracą, jak zdefiniowano w załączniku V.

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

   a) "statystyki Wspólnoty" oznacza statystyki Wspólnoty w rozumieniu art. 2 rozporządzenia (WE) nr 322/97;
   b) "tworzenie statystyk" oznacza tworzenie statystyk w rozumieniu art. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 322/97;
   c) ,,zdrowie publiczne" oznacza wszystkie elementy związane ze zdrowiem obywateli i mieszkańców Unii Europejskiej, mianowicie ich stan zdrowia, w tym niepełnosprawność, zachorowalność, czynniki warunkujące stan zdrowia, potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej, zasoby opieki zdrowotnej, oferowane usługi opieki zdrowotnej i powszechny dostęp do nich, opieka zdrowotna, wydatki na opiekę zdrowotną i sposób jej finansowania oraz przyczyny śmierci;
   d) "bezpieczeństwo i higiena pracy" oznacza wszystkie elementy związane z prewencją oraz ochroną zdrowia i bezpieczeństwa obecnych lub byłych pracowników UE, w szczególności wypadki przy pracy, choroby zawodowe i inne problemy zdrowotne związane z pracą.

Artykuł 4

Źródła

Państwa członkowskie zestawiają dane dotyczące zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ze źródeł, które – w zależności od dziedziny i tematu oraz specyfiki krajowych systemów opieki zdrowotnej – składają się z:

   a) istniejących lub zaplanowanych badań gospodarstw domowych, podobnych badań lub podobnych modułów badań, lub
   b) istniejących lub zaplanowanych krajowych źródeł administracyjnych lub innych źródeł sprawozdawczych.

Artykuł 5

Metodologia, podręczniki i badania pilotażowe

1.  Komisja (Eurostat) opracuje oraz, w stosownych przypadkach, będzie ulepszała lub aktualizowała podręczniki, wytyczne lub zalecenia dotyczące ram, pojęć i metodologii związanych ze statystykami wspólnotowymi tworzonymi zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

2.  Wiedza specjalistyczna i doświadczenie państw członkowskich będzie wykorzystana przy opracowywaniu, o którym mowa w ust. 1. Metody wykorzystywane do realizacji zbiorów danych uwzględniają – również w przypadku czynności przygotowawczych – krajową specyfikę, istniejące możliwości i zbiory danych, w ramach struktur współpracy z państwami członkowskimi ustanowionych przez Komisję (Eurostat). Należy również uwzględnić metodologie regularnego zbierania danych pochodzących z projektów o statystycznym wymiarze realizowanych w ramach programów wspólnotowych, takich jak programy w zakresie zdrowia publicznego lub programy badawcze.

3.  Metodologie statystyczne i zbiory danych, które mają zostać opracowane do celów zestawiania danych statystycznych dotyczących zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy na poziomie Wspólnoty, uwzględniają w stosownych przypadkach konieczność koordynacji z działaniami międzynarodowych organizacji w tej dziedzinie tak, by zapewnić międzynarodową porównywalność statystyk i spójność zbieranych danych. W ramach Unii Europejskiej uwzględni się badania i ankiety Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy i Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy. Poza Unią Europejską wzmacnia się współpracę z ONZ, a w szczególności z MOP i WHO .

4.  W przypadku pojawienia się ważnych nowych wymagań w odniesieniu do danych lub danych o niewystarczającej jakości w dziedzinach, o których mowa w art. 2, Komisja (Eurostat) przeprowadzi badania pilotażowe, w których państwa członkowskie mogą uczestniczyć na zasadzie dobrowolności. Celem takich badań pilotażowych będzie przetestowanie pojęć i metod oraz dokonanie oceny wykonalności odnośnych zbiorów danych, w tym ich jakości statystycznej, porównywalności i efektywności pod względem kosztów, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania w statystyce europejskiej. Podejścia stosowane w takich badaniach powinny zostać uzgodnione w ramach struktur współpracy z państwami członkowskimi.

Artykuł 6

Przekazywanie, przetwarzanie, upowszechnianie i publikowanie danych

1.  Państwa członkowskie przekazują dane jednostkowe lub, w zależności od dziedziny i tematu, dane zagregowane włącznie z danymi poufnymi określonymi w art. 13 rozporządzenia ║ (WE) nr 322/97, a także metadane wymagane przez niniejsze rozporządzenie i jego środki wykonawcze do Komisji (Eurostatu), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego w sprawie przekazywania danych statystycznych objętych zasadą poufności określonymi w rozporządzeniach ║ (WE) nr 322/97 i (Euratom, EWG) nr 1588/90. Przepisy te stosuje się do przetwarzania danych przez Eurostat w takiej mierze w jakiej dane te są uznawane za poufne w rozumieniu art. 13 rozporządzenia ║ (WE) nr 322/97.

2.  Państwa członkowskie przekazują do Komisji (Eurostatu) dane i metadane wymagane przez niniejsze rozporządzenie w formie elektronicznej, zgodnie ze standardem wymiany uzgodnionym między Komisją a państwami członkowskimi. Dane przekazywane są w określonych w załącznikach terminach, odstępach czasu oraz odnoszą się do wskazanych tam okresów referencyjnych.

3.  Komisja (Eurostat) podejmuje niezbędne kroki w celu ulepszenia upowszechniania, dostępności i dokumentowania informacji statystycznych zgodnie z zasadami porównywalności, wiarygodności i poufności informacji statystycznych określonymi w rozporządzeniu ║ (WE) nr 322/97.

Artykuł 7

Kryteria jakości i sprawozdania

1.  Komisja (Eurostat) dokonuje oceny jakości przekazywanych danych.

2.  Komisja (Eurostat) w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi opracuje wspólne normy, których celem jest zapewnienie jakości i porównywalności przekazywanych danych zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania w statystyce europejskiej. Normy te zostaną opublikowane w metodologicznych podręcznikach lub wytycznych.

3.  Państwa członkowskie podejmują wszelkie konieczne środki w celu zapewnienia jak najlepszej jakości przekazywanych danych.

4.  Co pięć lat państwa członkowskie przedkładają Komisji (Eurostatowi) dwa sprawozdania przygotowane zgodnie z normami, o których mowa w ust. 2, dotyczące jakości przekazanych danych oraz ich źródeł. Pierwsze sprawozdanie dotyczy statystyk w zakresie zdrowia publicznego, a drugie statystyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Co pięć lat Komisja (Eurostat) sporządza sprawozdanie na temat porównywalności upowszechnionych danych.

Artykuł 8

Środki wykonawcze

Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia zostaną przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 9 ust. 2. Środki te obejmują, w odniesieniu do dziedzin określonych w art. 2:

   definicje,
   tematy i podziały w tym zmienne i klasyfikacje,
   źródła, w stosownych przypadkach,
   dostarczanie danych i metadanych, w tym okresy referencyjne, odstępy czasu i terminy.

Artykuł 9

Komitet

1.  Komisję wspomaga Komitet ds. Programu Statystycznego powołany decyzją ║ 89/382/EWG, Euratom ║.

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5a ust. 1–4 i art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów art. 8 tej decyzji.

Artykuł 10

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

(1) Opinia z dnia 25 października 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
(2) Dz.U. C 295 z 7.12.2007, str. 1.
(3) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.
(4) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 13 listopada 2007 r.
(5) Dz.U. L 271 z 9.10.2002, str. 1.
(6) Dz.U. C 161 z 5.7.2002, str. 1.
(7) Dz.U. L 238 z 25.9.2003, str. 28.
(8) Dz.U. L 242 z 10.9.2002, str.1.
(9) Dz.U. C 175 z 24.7.2003, str. 1.
(10) Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).
(11) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 31. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 ║.
(12) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.
(13) Dz.U. L 151 z 15.6.1990, str. 1. Rozporządzenie ║ zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 .
(14) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).
(15) Dz.U. L 315 z 15.11.2006, str. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Dziedzina: Stan zdrowia i czynniki warunkujące zdrowie

a)  Cele

Celem tej dziedziny jest terminowe dostarczanie statystyk dotyczących stanu zdrowia i czynników warunkujących.

b)  Zakres

Dziedzina zostanie zestawiona głównie z badań ludności i modułów badań w zakresie zdrowia. Dane z rejestrów i innych źródeł administracyjnych mogą także być wykorzystywane pod warunkiem uzupełnienia zakresu i informacji o niektóre konkretne zagadnienia takie jak zachorowalność, wypadki lub urazy. Tam, gdzie to uzasadnione, osoby przebywające w domach opieki, a także dzieci w wieku 0-14 lat zostaną włączone do badań pod warunkiem udanych wstępnych badań pilotażowych.

c)   okresy referencyjne, odstępy czasu i terminy dostarczania danych

Dane statystyczne będą dostarczane co najmniej raz na pięć lat; Większa częstotliwość może być konieczna dla niektórych specyficznych systemów gromadzenia danych takich jak dane o zachorowalności, wypadkach i urazach; pierwszy rok referencyjny, odstęp czasu i termin dostarczenia danych zostaną określone i uzgodnione dla każdego źródła i tematu jako część środków wykonawczych wymienionych w art. 8.

d)   uwzględnione tematy

Minimalny zbiór danych, które mają być dostarczone, obejmuje następującą listę tematów:

   stan zdrowia, w tym postrzeganie zdrowia, funkcjonowanie fizyczne i psychiczne oraz niepełnosprawność i zachorowalność,
   śledzenie wszelkich chorób, na które zapadalność wzrasta lub maleje,
   wypadki i urazy, w tym powiązane z bezpieczeństwem konsumenta oraz szkody związane z alkoholem i narkotykami ,
   - czynniki związane ze stylem życia, środowiskiem, społeczne i zawodowe,
   ochrona przed ewentualnymi pandemiami i chorobami zakaźnymi,
   dostęp i wykorzystanie profilaktycznych i leczniczych zakładów opieki zdrowotnej (badania ludności),
   informacje demograficzne i społeczno-ekonomiczne dotyczące jednostek.

Przy każdorazowym dostarczeniu danych nie jest konieczne uwzględnianie wszystkich tematów. Źródłem zmiennych, podziałów i danych jednostkowych jest powyższa lista.

Jeśli jako źródła wykorzystane zostaną badania, rozwój instrumentów badawczych w dziedzinie oceny stanu zdrowia i sporządzanie zalecanych charakterystyk oraz ocena jakości projektowanych badań, dobór próby i ważenie, oraz ich przeprowadzanie zostanie osiągnięte w oparciu o wytyczne nakreślone przez państwa członkowskie. Specyfikacje dotyczące zebranych danych i zastosowanych badań zostaną uzgodnione w kontekście właściwych środków wykonawczych i określone szczegółowo w podręcznikach i wytycznych.

e)  Metadane

Przy przedkładaniu danych statystycznych objętych tą dziedziną, państwa członkowskie dostarczą wymaganych metadanych do uzgodnienia jako część środków wykonawczych (w tym tych dotyczących charakterystyki badań) a także informacji dotyczących jakiejkolwiek specyfiki krajowej niezbędnej do interpretacji i zestawiania porównywalnych statystyk i wskaźników.


ZAŁĄCZNIK II

Dziedzina: Opieka zdrowotna

a)  Cele

Celem tej dziedziny jest terminowe dostarczanie statystyk dotyczących opieki zdrowotnej.

b)  Zakres

Dziedzina ta obejmuje całość działań mających za cel zdrowie prowadzonych przez instytucje lub jednostki przy zastosowaniu wiedzy i technologii medycznej, paramedycznej i pielęgniarskiej, a także powiązane z nimi działania administracji i zarządzania.

Dane są zbierane głównie ze źródeł administracyjnych.

c)   okresy referencyjne, odstępy czasu i terminy dostarczania danych

Statystyki są dostarczane corocznie; pierwszy rok referencyjny, odstęp czasu i termin dostarczenia danych zostaną określone i uzgodnione dla każdego źródła i tematu jako część środków wykonawczych wymienionych w art. 8.

d)   uwzględnione tematy

Minimalny zbiór danych, które mają być dostarczone, obejmuje następującą listę tematów:

   zasoby i instytucje opieki zdrowotnej,
   wykorzystanie opieki zdrowotnej, usługi indywidualne i zbiorowe,
   finansowanie i wydatkowanie w opiece zdrowotnej, oraz
   ║ inne elementy wsparcia krajowych strategii na rzecz ukształtowania efektywnej, dostępnej i stabilnej opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej.

Przy każdorazowym dostarczeniu danych nie jest konieczne uwzględnianie wszystkich tematów. Źródłem zmiennych, podziałów i danych jednostkowych jest powyższa lista. Zbiór danych sporządza się w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Rachunków Zdrowia OECD oraz International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation (międzynarodową skróconą listę chorób do celów statystyk szpitalnych) WHO. Specyfikacje te zostaną uzgodnione w kontekście właściwych środków wykonawczych i określone szczegółowo w podręcznikach i wytycznych.

e)  Metadane

Przy przedkładaniu danych statystycznych objętych tą dziedziną, państwa członkowskie dostarczają wymagane metadane do uzgodnienia jako część środków wykonawczych (w tym źródła, definicje i zestawienia), a także informacje dotyczące jakiejkolwiek specyfiki krajowej niezbędnej do interpretacji i zestawiania porównywalnych statystyk i wskaźników.


ZAŁĄCZNIK III

Dziedzina: Przyczyny zgonów

a)  Cele

Celem tej dziedziny jest terminowe dostarczanie statystyk dotyczących przyczyn zgonów.

b)  Zakres

Dziedzina ta obejmuje statystyki dotyczące przyczyn zgonów pochodzące z krajowych medycznych kart zgonu z uwzględnieniem zaleceń WHO. Statystyki do celów zestawień odnoszą się do przyczyny, która zdefiniowana jest przez WHO jako "choroba lub obrażenia, który zapoczątkowały przebieg procesów chorobowych prowadzących bezpośrednio do śmierci albo okoliczności wypadku lub aktu przemocy, który spowodował śmiertelne obrażenia". Statystyki zestawiane są dla mieszkańców Europy i porodów martwych.

c)   okresy referencyjne, odstępy czasu i terminy dostarczania danych

Statystyki są dostarczane corocznie. Pierwszy rok referencyjny określa się i uzgadnia jako część środków wykonawczych wymienionych w art. 8. Dane składa się najpóźniej w drugim roku następującym po roku referencyjnym. Tymczasowe lub szacunkowe dane można dostarczyć wcześniej. W przypadku zdarzeń zachodzących w ramach publicznej opieki zdrowotnej, można dodatkowo ustanowić specjalne zbiory danych, dla wszystkich zgonów lub szczególnych przyczyn zgonów.

d)   uwzględnione tematy

Minimalny zbiór danych, które mają być dostarczone, obejmuje następującą listę tematów:

   charakterystyka osoby zmarłej,
   region,
   charakterystyka zgonu, w tym przyczyna zgonu.

Źródłem zmiennych i podziałów jest powyższa lista. Zbiór danych dotyczących przyczyn zgonów sporządza się w ramach Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób WHO i zgodnie z zasadami Eurostatu i zaleceniami ONZ i WHO dla statystyk dotyczących ludności. Specyfikacje te zostaną uzgodnione w kontekście właściwych środków wykonawczych i określone szczegółowo w podręcznikach i wytycznych.

e)  Metadane

Przy przedkładaniu danych statystycznych objętych tą dziedziną, państwa członkowskie dostarczą wymagane metadane do uzgodnienia jako część środków wykonawczych, a także informacje dotyczące jakiejkolwiek specyfiki krajowej niezbędnej do interpretacji i zestawiania porównywalnych statystyk i wskaźników.


ZAŁĄCZNIK IV

Dziedzina: Wypadki przy pracy

a)  Cele

Celem tej dziedziny jest terminowe dostarczanie statystyk dotyczących wypadków przy pracy.

b)  Zakres

Wypadek przy pracy definiuje się jako "zdarzenie dyskretne mające miejsce w czasie pracy, które doprowadza do urazu fizycznego lub psychicznego". Przeprowadza się zbiór danych dla całej pracującej populacji, dotyczący śmiertelnych wypadków przy pracy, a także wypadków które skutkują ponad 3-dniową absencją, korzystając ze źródeł administracyjnych uzupełnionych odpowiednimi źródłami dodatkowymi. W ramach współpracy z ILO zebrać można także ograniczony podzbiór danych podstawowych dotyczących wypadków skutkujących absencją krótszą niż 4-dniowa, jeśli są one dostępne.

c)   okresy referencyjne, odstępy czasu i terminy dostarczania danych

Statystyki są dostarczane corocznie. Pierwszy rok referencyjny określa się i uzgadnia jako część środków wykonawczych wymienionych w art. 8. Dane składa się najpóźniej w czerwcu drugiego roku następującego po roku referencyjnym. Dane tymczasowe można przedłożyć wcześniej.

d)   uwzględnione tematy

Minimalny zbiór danych jednostkowych, które mają być dostarczone, obejmuje następującą listę tematów:

   charakterystyka osoby, która odniosła obrażenia i obrażeń
   charakterystyka przedsiębiorstwa i miejsca pracy,
   charakterystyka środowiska pracy,
   charakterystyka wypadku, w tym ciąg zdarzeń z określeniem przyczyn i okoliczności wypadku.

Źródłem wymaganych zmiennych i podziałów, a także powiązanych z nimi opcji i ważenia prób jest powyższa lista w ramach metodologii ESAW. Zostaną one uzgodnione w kontekście właściwych środków wykonawczych i określone szczegółowo w podręcznikach i wytycznych.

e)  Metadane

Przy składaniu danych statystycznych objętych tą dziedziną państwa członkowskie dostarczą wymagane metadane w odniesieniu do populacji objętej statystykami, odsetek zgłaszalności wypadków przy pracy określonych w pkt b), a także tam gdzie to uzasadnione, charakterystykę próby, a także informacje o jakiejkolwiek specyfice krajowej niezbędnej do interpretacji i zestawiania porównywalnych statystyk i wskaźników.


ZAŁĄCZNIK V

Dziedzina: Choroby zawodowe i inne związane z pracą problemy zdrowotne i choroby

a)  Cele

Celem tej dziedziny jest terminowe dostarczanie statystyk dotyczących rozpoznanych przypadków choroby zawodowej i innych związanych z pracą problemów zdrowotnych i chorób.

b)  Zakres

Przypadek choroby zawodowej definiuje się jako przypadek stwierdzony przez organy krajowe odpowiedzialne za stwierdzanie chorób zawodowych. Dane zbiera się dla występujących przypadków choroby zawodowej i zgonów wywołanych chorobą zawodową. Przypadek problemu zdrowotnego i choroby związanej z pracą nie musi odnosić się do faktu stwierdzenia choroby przez organ krajowy, a powiązane dane zbiera się głównie w badaniach ludności. Choroby zawodowe i inne problemy zdrowotne związane z pracą są to choroby i problemy zdrowotne, których przyczyną, czynnikiem pogarszającym stan lub współprzyczyną mogą być warunki pracy. Obejmuje to zdrowotne problemy fizyczne i psychospołeczne.

c)   okresy referencyjne, odstępy czasu i terminy dostarczania danych

Statystyki dotyczące chorób zawodowych są dostarczane corocznie i przedkładane najpóźniej w pierwszym kwartale drugiego roku następującego po roku referencyjnym. Okresy referencyjne, odstępy czasu i terminy dostarczenia pozostałych zbiorów danych określa się i uzgadnia z państwami członkowskimi.

d)   uwzględnione tematy

Minimalny zbiór danych, które mają zostać dostarczone, obejmuje następującą listę tematów:

   charakterystyka osoby chorej, w tym płeć, wiek i status zatrudnienia, oraz choroby lub problemów zdrowotnych,
   charakterystyka przedsiębiorstwa i miejsca pracy, w tym wielkość i branża przedsiębiorstwa ,
   charakterystyka czynnika powodującego chorobę.

Przy każdorazowym dostarczeniu danych nie wszystkie tematy muszą być uwzględnione. Źródłem zmiennych i podziałów jest powyższa lista i uzgodnienia z państwami członkowskimi.

e)  Metadane

Przy przedkładaniu danych statystycznych objętych tą dziedziną, państwa członkowskie dostarczą wymagane metadane dotyczące populacji objętej statystykami, a także informacje dotyczące jakiejkolwiek specyfiki krajowej niezbędnej do interpretacji i zestawiania porównywalnych statystyk i wskaźników.

Ostatnia aktualizacja: 28 sierpnia 2008Informacja prawna