Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0020(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0365/2007

Texte depuse :

A6-0365/2007

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/11/2007 - 5.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0501

Texte adoptate
WORD 139k
Marţi, 13 noiembrie 2007 - Strasbourg Ediţie definitivă
Statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică şi la sănătatea şi securitatea la locul de muncă ***I
P6_TA(2007)0501A6-0365/2007
Rezoluţie
 Text consolidat
 Anexă
 Anexă
 Anexă
 Anexă
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică şi la sănătatea şi securitatea în muncă (COM(2007)0046 – C6-0062/2007 – 2007/0020(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European ,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2007)0046),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 285 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0062/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi avizul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (A6-0365/2007),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 noiembrie 2007 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică şi la sănătatea şi securitatea la locul de muncă
P6_TC1-COD(2007)0020

(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei║,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1) ,

având în vedere avizul Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor(2) ,

după consultarea Comitetului pentru programul statistic ║ în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Decizia ║89/382/CEE, Euratom a Consiliului(3) ,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(4) ,

întrucât:

(1)  Prin decizia nr. 1786/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 septembrie 2002 de adoptare a unui program de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii publice (2003–2008)(5) s-a prevăzut ca dezvoltarea componentei statistice a sistemului de informaţii pentru sănătatea publică să se realizeze în colaborare cu statele membre, utilizându-se , în funcţie de necesitate, programul statistic comunitar, în scopul promovării sinergiei şi al evitării duplicării datelor.

(2)  Informaţiile comunitare cu privire la sănătatea publică s-au dezvoltat în mod sistematic prin intermediul programelor comunitare pentru sănătate publică. Pe baza acestor lucrări, s-a întocmit o listă a indicatorilor de sănătate la nivelul Comunităţii Europene (European Community Health Indicators, ECHI) care oferă o perspectivă de ansamblu asupra stării de sănătate, asupra factorilor determinanţi ai sănătăţii precum şi asupra sistemelor de sănătate. Pentru a obţine setul minim de date statistice necesar pentru calculul ║ECHI, statisticile comunitare referitoare la sănătate ar trebui să fie coerente, atunci când este cazul şi în măsura posibilă, cu progresele şi rezultatele acţiunilor comunitare din domeniul sănătăţii publice.

(3)  Rezoluţia Consiliului ║din 3 iunie 2002 cu privire la noua strategie comunitară privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă ( 2002–2006) (6) invita Comisia şi statele membre să-şi intensifice eforturile comune de armonizare a statisticilor referitoare la accidentele de muncă şi bolile profesionale, în vederea punerii la dispoziţie a unor date comparabile ║în baza cărora să se poată realiza o evaluare obiectivă a impactului şi eficacităţii măsurilor luate în cadrul noii strategii comunitare, subliniind, de asemenea, într-o secţiune specială, necesitatea de a se lua în considerare creşterea proporţiei femeilor de pe piaţa muncii şi de a se răspunde nevoilor lor specifice în ceea ce priveşte politicile de sănătate şi securitate la locul de muncă . În plus, prin Recomandarea Comisiei ║din 19 septembrie 2003 privind lista europeană a bolilor profesionale(7) se propunea ca statele membre să îşi adapteze treptat propriile statistici cu privire la bolile profesionale pentru a asigura compatibilitatea acestora cu lista europeană, în conformitate cu măsurile luate pentru armonizarea statisticilor europene referitoare la bolile profesionale.

(4)  În 2002, Consiliul European de la Barcelona a recunoscut trei principii fundamentale pentru reforma sistemelor de sănătate: accesibilitate pentru toţi, calitatea ridicată a serviciilor de asistenţă medicală şi sustenabilitate financiară pe termen lung. Comunicarea Comisiei║ din 20 aprilie 2004 către Consiliu, Parlamentul European, Consiliul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor intitulată "Modernizarea protecţiei sociale în scopul dezvoltării unui sistem de asistenţă medicală şi îngrijire medicală de lungă durată de calitate, accesibil şi durabil: un sprijin pentru strategiile naţionale prin "metoda deschisă de coordonare" (COM(2004)0304), a propus începerea acţiunii de identificare a potenţialilor indicatori pentru obiectivele comune de dezvoltare a sistemelor de sănătate, în baza activităţilor întreprinse în contextul programului de acţiune comunitară privind sănătatea, a statisticilor de sănătate ale Eurostat şi a cooperării cu organizaţiile internaţionale.

(5)  Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu(8) include ca prioritate principală o acţiune privind mediul, sănătatea şi calitatea vieţii, impunând definirea şi elaborarea indicatorilor de sănătate şi mediu. De asemenea, concluziile Consiliului din 8 decembrie 2003 au impus includerea indicatorilor de biodiversitate şi sănătate, sub titlul "Mediu", în baza de date a indicatorilor structurali folosită pentru Raportul anual de primăvară către Consiliu European; indicatorii referitori la sănătatea şi securitatea la locul de muncă sunt, de asemenea, incluşi în baza de date respectivă , sub titlul "Ocuparea forţei de muncă". Ansamblul indicatorilor de dezvoltare durabilă adoptat de Comisie în 2005 conţine, de asemenea, o temă legată de indicatorii de sănătate publică.

(6)  Planul de acţiune european în domeniul mediului şi al sănătăţii 2004–2010║ (COM(2004)0416) recunoaşte necesitatea îmbunătăţirii calităţii, comparabilităţii şi accesibilităţii datelor referitoare la starea de sănătate în cazul bolilor şi afecţiunilor legate de mediu, prin intermediul programului statistic comunitar.

(7)  Rezoluţia Consiliului ║din 15 iulie 2003 privind promovarea ocupării forţei de muncă şi a integrării sociale a persoanelor cu handicap (9) , invita statele membre şi Comisia să adune material statistic despre situaţia persoanelor cu handicap , inclusiv despre dezvoltarea serviciilor şi beneficiilor pentru această categorie de persoane. De asemenea, în Comunicarea sa din 30 octombrie 2003 către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind egalitatea de şanse pentru persoanele cu handicap – un plan de acţiune european ║ (COM(2003)0650) , Comisia a decis să elaboreze indicatori contextuali, comparabili la nivelul statelor membre, în vederea evaluării eficacităţii politicilor privind persoanele cu handicap . S-a menţionat că este necesar să se exploateze la maximum ║ sursele şi structurile sistemului statistic european, în special prin dezvoltarea modulelor de anchetă armonizate, în vederea obţinerii informaţiilor statistice comparabile la nivel internaţional necesare activităţii de monitorizare a progreselor realizate.

(8)  Pentru a asigura relevanţa şi comparabilitatea datelor, dar şi pentru a evita duplicarea informaţiilor, este necesar ca activităţile statistice ale Eurostat în domeniul sănătăţii publice şi al sănătăţii şi securităţii la locul de muncă ║să se desfăşoare, dacă este relevant şi în măsura posibilă, în colaborare cu Organizaţia Naţiunilor Unite şi organizaţiile sale specializate, cum sunt Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM), precum şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). Recent s-a desfăşurat o culegere comună de date statistice privind sistemele conturilor de sănătate, în colaborare cu OCDE şi OMS.

(9)  Comisia (Eurostat) culege deja periodic date statistice privind sănătatea publică şi sănătatea şi securitatea la locul de muncă de la statele membre care oferă voluntar aceste date. În plus, Comisia culege date despre aceste domenii folosind şi alte surse. Aceste activităţi se desfăşoară în strânsă colaborare cu statele membre. În special în domeniul statisticilor referitoare la sănătatea publică, elaborarea şi punerea în aplicare sunt coordonate şi organizate ║sub forma unui parteneriat între Eurostat şi statele membre. Cu toate acestea, este încă nevoie de un grad mai ridicat de precizie, fiabilitate, coerenţă şi comparabilitate, acoperire, actualitate şi punctualitate a culegerii de date statistice existente. De asemenea, este necesar ca viitoarele activităţi de culegere aprobate şi desfăşurate împreună cu statele membre să fie puse în aplicare pentru a putea obţine setul minim de date statistice necesare la nivel european în domeniul sănătăţii publice şi al sănătăţii şi securităţii la locul de muncă.

(10)  Producerea de statistici comunitare specifice este reglementată de normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare(10) .

(11)  Prezentul regulament asigură respectarea în întregime a dreptului de protecţie a datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile articolului 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

(12)  În contextul prezentului regulament, se aplică şi Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date(11) şi Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date(12) . Cerinţele statistice care rezultă din acţiunea comunitară în domeniul sănătăţii publice, din strategiile naţionale pentru dezvoltarea unui sistem de asistenţă medicală şi îngrijire medicală de lungă durată de calitate, accesibil şi viabil, din strategia comunitară privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă, precum şi din cerinţele legate de indicatorii structurali, indicatorii de dezvoltare durabilă şi ECHI, precum şi alţi indicatori care trebuie dezvoltaţi în vederea monitorizării strategiilor şi acţiunilor politice naţionale şi comunitare în domeniul sănătăţii publice şi al sănătăţii şi securităţii la locul de muncă reprezintă probleme de larg interes public.

(13)  Transmiterea datelor statistice confidenţiale este reglementată de prevederile Regulamentului (CE) nr. 322/97 şi cele ale Regulamentului (Euratom, CEE) nr. 1588/90 al Consiliului din 11 iunie 1990 privind transmiterea datelor statistice confidenţiale Biroului Statistic al Comunităţilor Europene(13) . Măsurile luate în conformitate cu aceste regulamente asigură ║protecţia fizică şi logică a datelor confidenţiale şi previne divulgarea neautorizată sau utilizarea acestor date în alte scopuri decât pentru activităţile statistice, în momentul producerii şi diseminării statisticilor comunitare.

(14)  Pentru producerea şi difuzarea statisticilor comunitare în conformitate cu prezentul regulament, autorităţile statistice naţionale şi comunitare ar trebui să respecte principiile stabilite prin Codul bunelor practici privind statisticile europene, care a fost adoptat de către Comitetul pentru Programul Statistic la 24 februarie 2005 şi anexat la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi către Consiliu privind independenţa, integritatea şi responsabilitatea autorităţilor statistice naţionale şi comunitare şi promulgat prin Recomandarea Comisiei din 25 mai 2005 referitoare la acelaşi subiect (COM(2005)0217) .

(15)  Deoarece obiectivul prezentului regulament, respectiv stabilirea unui cadru comun pentru producerea sistematică de statistici comunitare referitoare la sănătatea publică şi la sănătatea şi securitatea la locul de muncă, nu poate fi îndeplinit în mod satisfăcător de către statele membre şi, prin urmare, ║poate fi realizat mai bine la nivelul Comunităţii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat în respectivul articol , prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(16)  Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia Consiliului ║ 1999/468/CE din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei(14) .

(17)  În special, Comisia ar trebuifie împuternicită să determine definiţiile, subiectele şi defalcarea acestora (inclusiv variabilele şi clasificările – printre altele, acolo unde este posibil şi necesar, clasificările după sex şi vârstă ), sursele, dacă este cazul, precum şi modalităţile de transmitere a datelor şi metadatelor (inclusiv perioadele de referinţă, intervalele şi limitele de timp) cu privire la domeniile menţionate la articolul 2 şi în anexele I - V la prezentul regulament. Este important ca sexul şi vârsta să fie incluse în variabilele de clasificare, deoarece aceasta permite luarea în considerare a impactului pe care diferenţele de sex şi vârstă îl au asupra sănătăţii şi securităţii la locul de muncă. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare şi sunt destinate să modifice ║ elemente neesenţiale ale prezentului regulament, printre altele prin eliminarea unora dintre aceste elemente, sau prin completarea prezentului regulament cu noi elemente neesenţiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(18)  Pentru culegerea informaţiilor în domeniul sănătăţii şi al securităţii, se furnizează o finanţare complementară în cadrul Programului comunitar pentru ocuparea forţei de muncă şi solidaritate socială - Progress, stabilit prin Decizia nr. 1672/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 2006 (15) . În acest cadru, resursele financiare ar trebui să fie folosite pentru a ajuta statele membre să-şi consolideze în continuare capacităţile naţionale de a introduce instrumente îmbunătăţite sau noi instrumente de culegere a datelor statistice în domeniul sănătăţii şi securităţii la locul de muncă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul ║

(1)  Prezentul regulament stabileşte un cadru comun pentru producerea sistematică de statistici comunitare referitoare la sănătatea publică şi la sănătatea şi securitatea la locul de muncă. Statisticile sunt produse în conformitate cu normele în materie de imparţialitate, fiabilitate, obiectivitate, rentabilitate şi confidenţialitate a datelor statistice.

(2)  Statisticile includ, sub forma unui set minim de date, informaţii necesare pentru acţiunea comunitară în domeniul sănătăţii publice, pentru sprijinirea strategiilor naţionale în vederea dezvoltării unei asistenţe medicale de înaltă calitate, accesibilă tuturor şi viabilă, precum şi pentru acţiunea comunitară în domeniul sănătăţii şi securităţii la locul de muncă.

(3)  Statisticile furnizează date pentru indicatorii structurali, indicatorii de dezvoltare durabilă şi ECHI , precum şi pentru alţi indicatori care trebuie dezvoltaţi în vederea monitorizării acţiunilor comunitare în domeniul sănătăţii publice şi al sănătăţii şi securităţii la locul de muncă.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) statistici pentru următoarele domenii:

   starea de sănătate şi factorii determinanţi ai sănătăţii, astfel cum sunt definiţi în anexa I,
   asistenţa medicală, astfel cum este definită în anexa II,
   cauzele de deces, astfel cum sunt definite în anexa III,
   accidentele de muncă, astfel cum sunt definite în anexa IV,
   bolile profesionale şi alte afecţiuni şi probleme de sănătate legate de muncă, astfel cum sunt definite în anexa V.

Articolul 3

Definiţii

În sensul prezentului regulament:

   a) termenul "statistici comunitare" are înţelesul prevăzut la articolul 2 prima liniuţă din Regulamentul (CE) nr. 322/97;
   b) termenul "producerea de statistici" are înţelesul prevăzut la articolul 2 a doua liniuţă din Regulamentul (CE) nr. 322/97;
   c) "sănătate publică" înseamnă toate elementele referitoare la sănătatea cetăţenilor şi a rezidenţilor europeni, respectiv starea lor de sănătate, inclusiv morbiditatea sau handicapul , factorii determinanţi care au efect asupra stării de sănătate, necesităţile legate de asistenţa medicală, resursele alocate asistenţei medicale, furnizarea şi asigurarea accesului tuturor la asistenţă medicală, precum şi cheltuielile şi finanţarea pentru asistenţă medicală şi cauzele mortalităţii;
   d) "sănătatea şi securitatea la locul de muncă" înseamnă toate elementele legate de prevenirea şi protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor din Uniunea Europeană la locul de muncă, în activităţile actuale sau anterioare ale acestora, în special accidentele de muncă, bolile profesionale şi alte afecţiuni şi probleme de sănătate legate de muncă.

Articolul 4

Sursele de date

Statele membre culeg date referitoare la sănătatea publică şi la sănătatea şi securitatea la locul de muncă folosind surse care, în funcţie de domeniu şi de subiecte, precum şi de caracteristicile sistemelor naţionale, pot consta în:

   a) anchete sau module de anchete în gospodării, sau alte locuri similare, existente sau planificate, sau
   b) surse de raportare sau surse administrative naţionale, existente sau planificate.

Articolul 5

Metodologie, manuale şi studii pilot

(1)  Comisia (Eurostat) elaborează sau, după caz, îmbunătăţeşte sau actualizează, manuale, orientări sau recomandări cu privire la cadrul, conceptele şi metodologiile referitoare la statisticile comunitare generate în conformitate cu prezentul regulament.

(2)  În cadrul acţiunilor de elaborare menţionate la alineatul 1 se recurge la experienţele şi competenţele naţionale. Metodele folosite pentru culegerea datelor iau în considerare, chiar şi în cazul activităţilor pregătitoare, elementele specifice naţionale, capacităţile şi culegerile de date existente, în cadrul structurilor de colaborare cu statele membre înfiinţate de Comisie (Eurostat). De asemenea, trebuie luate în considerare metodologiile pentru culegerile periodice de date , care rezultă din proiecte cu implicaţii statistice realizate în cadrul programelor comunitare, cum ar fi programele de sănătate publică sau cele de cercetare.

(3)  Metodologiile statistice şi culegerile de date ce urmează a fi dezvoltate în vederea întocmirii de statistici referitoare la sănătatea publică şi la sănătatea şi securitatea la locul de muncă la nivel comunitar iau în considerare nevoia de coordonare, dacă este cazul, cu activităţile organizaţiilor internaţionale din domeniu, în vederea asigurării unei comparabilităţi internaţionale a statisticilor şi a coerenţei culegerilor de date. În cadrul Uniunii Europene, trebuie să se ţină seama de studiile şi anchetele realizate de Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate la locul de Muncă şi Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă. În afara Uniunii Europene, trebuie consolidată în continuare cooperarea cu Organizaţia Naţiunilor Unite, în special cu OIM şi cu OMS.

(4)  Atunci când se identifică noi necesităţi privind datele statistice sau când se observă o calitate redusă a datelor în domeniile menţionate la articolul 2, Comisia (Eurostat) solicită statelor membre realizarea unor studii pilot pe bază de voluntariat. Scopul acestor studii pilot constă în testarea conceptelor şi metodelor şi în evaluarea fezabilităţii culegerilor de date respective, inclusiv calitatea statistică, comparabilitatea şi rentabilitatea, în conformitate cu principiile stabilite prin Codului bunelor practici privind statisticile europene. Abordările folosite în astfel de studii sunt agreate în cadrul structurilor de colaborare ale statelor membre.

Articolul 6

Transmiterea, prelucrarea , diseminarea şi publicarea datelor

(1)  Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) microdatele, sau, în funcţie de domeniul şi subiectul în cauză, datele agregate, inclusiv datele confidenţiale, astfel cum au fost definite la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 322/97 ║, precum şi metadatele necesare în temeiul prezentului regulament şi al măsurilor de punere în aplicare a acestuia, în conformitate cu dispoziţiile comunitare existente referitoare la transmiterea de date statistice confidenţiale stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 322/97 ║ şi prin Regulamentul (Euratom, CEE) nr. 1588/90 ║. Aceste dispoziţii comunitare se aplică prelucrării datelor de către Eurostat, în măsura în care aceste date sunt considerate confidenţiale, în conformitate cu definiţia prevăzută la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 322/97║.

(2)  Statele membre transmit datele şi metadatele necesare în temeiul prezentului regulament în format electronic, în conformitate cu norma privind schimbul de informaţii convenită de Comisie şi statele membre. Datele sunt furnizate cu respectarea termenelor, a intervalelor de timp şi a perioadelor de referinţă indicate în anexe.

(3)  Comisia (Eurostat) ia măsurile necesare pentru îmbunătăţirea diseminării, accesibilităţii şi documentării informaţiilor statistice, în conformitate cu principiile de comparabilitate, credibilitate şi confidenţialitate statistică prevăzute în Regulamentul ║ (CE) nr. 322/97.

Articolul 7

Criterii de calitate şi rapoarte

(1)  Comisia (Eurostat) evaluează calitatea datelor transmise.

(2)  Comisia (Eurostat), în strânsă cooperare cu statele membre, elaborează norme comune recomandabile, menite să asigure calitatea şi comparabilitatea datelor furnizate, în conformitate cu principiile stabilite prin Codul bunelor practici privind statisticile europene. Normele sunt publicate în manualele sau ║orientările metodologice.

(3)  Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura o calitate cât mai înaltă a datelor transmise.

(4)  O dată la cinci ani, statele membre înaintează Comisiei (Eurostat) două rapoarte, elaborate în conformitate cu standardele menţionate la alineatul (2), cu privire la calitatea datelor transmise şi la sursele acestor date. Primul raport abordează statisticile referitoare la sănătatea publică, iar cel de-al doilea sănătatea şi securitatea la locul de muncă. O dată la cinci ani, Comisia (Eurostat) întocmeşte un raport cu privire la comparabilitatea datelor diseminate .

Articolul 8

Măsuri de punere în aplicare

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 9 alineatul (2). Măsurile vizează următoarele aspecte ale domeniilor menţionate la articolul 2:

   definiţii,
   subiecte şi defalcarea acestora, inclusiv variabilele şi clasificările,
   sursele, dacă este cazul,
   furnizarea datelor şi a metadatelor, inclusiv perioadele de referinţă, intervalele şi termenele.

Articolul 9

Comitetul

(1)  Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic instituit prin Decizia 89/382/CEE Euratom ║.

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5a alineatele (1)-(4) şi 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din respectiva decizie .

Articolul 10

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ║,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele

(1) Avizul din 25 octombrie 2007 (nepublicat încă în JO).
(2) JO C 295, 7.12.2007, p. 1.
(3) JO L 181, 28.6.1989, p. 47.
(4) Poziţia Parlamentului European din 13 noiembrie 2007.
(5) JO L 271, 9.10.2002, p. 1.
(6) JO C 161, 5.7.2002, p. 1.
(7) JO L 238, 25.9.2003, p. 28.
(8) JO L 242, 10.9.2002, p. 1.
(9) JO C 175, 24.7.2003, p. 1.
(10) JO L 52, 22.2.1997, p. 1 . Regulament ║modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
(11) JO L 281, 23.11.1995, p. 31. Directivă ║ modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 ║.
(12) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
(13) JO L 151, 15.6.1990, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 .
(14) OJ L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).
(15) JO L 315, 15.11.2006, p. 1.


ANEXA I

Domeniu: Starea de sănătate şi factorii determinanţi ai sănătăţii

(a)  Obiectivul

Obiectivul acestui domeniu este furnizarea la timp a statisticilor referitoare la starea de sănătate şi la factorii determinanţi ai sănătăţii .

(b)  Domeniul de aplicare

Datele pentru acest domeniu sunt culese, în principal, prin intermediul anchetelor statistice adresate populaţiei sau al modulelor de anchete privind sănătatea. De asemenea, se pot utiliza date extrase din registre sau din alte surse administrative, atunci când acestea oferă un grad de acoperire şi de informare mai mare pentru anumite subiecte specifice, cum ar fi morbiditatea, accidentele sau leziunile║. Dacă este necesar, se includ şi persoanele care trăiesc în cadru instituţionalizat, precum şi copii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani, sub rezerva, dacă este cazul, a efectuării prealabile de studii pilot satisfăcătoare.

(c)  Perioade de referinţă, intervale şi termene pentru furnizarea datelor

Statisticile vor fi furnizate cel puţin o dată la cinci ani; este posibil să fie necesară o frecvenţă mai mare pentru culegerea de anumite date specifice, cum ar fi cele despre morbiditate sau despre accidente şi leziuni; primul an de referinţă, intervalul şi termenul de furnizare a datelor pentru fiecare sursă şi subiect vor fi specificate şi agreate în cadrul măsurilor de punere în aplicare menţionate la articolul 8.

(d)  Subiectele acoperite

Setul minim de date ce trebuie furnizate va acoperi următoarele subiecte:

   starea de sănătate, inclusiv percepţiile asupra sănătăţii, starea ║fizică şi psihică şi handicapul, precum şi morbiditatea,
   identificarea tuturor bolilor a căror incidenţă este în creştere sau în scădere,
   accidentele şi leziunile, inclusiv cele legate de siguranţa consumatorilor, precum şi daunele cauzate de consumul de alcool şi de droguri ,
   stilul de viaţă şi factorii de mediu, sociali şi profesionali,
   protecţie împotriva unor eventuale pandemii şi boli transmisibile,
   accesul la şi utilizarea unităţilor de asistenţă medicală preventivă şi curativă (anchetă adresată populaţiei),
   istoric de informaţii demografice şi socio-economice despre persoane.

Nu este obligatoriu ca toate subiectele să fie abordate de fiecare dată când sunt furnizate datele statistice. Variabilele, defalcarea şi microdatele necesare vor fi extrase din lista de mai sus.

Dacă se folosesc drept surse anchetele, dezvoltarea instrumentelor de realizare a anchetelor privind sănătatea, elaborarea caracteristicilor recomandate şi evaluarea calităţii în ceea ce priveşte structura, eşantionul şi ponderea, precum şi desfăşurarea anchetei se vor realiza în conformitate cu orientările elaborate împreună cu statele membre. Aceste specificaţii cu privire la datele culese şi anchetele utilizate vor fi convenite în cadrul măsurilor de punere în aplicare relevante şi vor fi detaliate în manuale şi orientări.

(e)  Metadatele

În momentul transmiterii datelor statistice acoperite de acest domeniu, statele membre vor furniza metadatele necesare agreate în cadrul măsurilor de punere în aplicare (inclusiv cele cu privire la caracteristicile anchetei), precum şi informaţii despre orice element specific naţional esenţial pentru interpretarea şi elaborarea statisticilor şi indicatorilor comparabili.


ANEXA II

Domeniu: Asistenţa medicală

(a)  Obiectivul

Obiectivul acestui domeniu este furnizarea la timp a statisticilor referitoare la asistenţa medicală.

(b)  Domeniul de aplicare

Acest domeniu acoperă totalitatea activităţilor derulate de către instituţii sau persoane fizice, prin aplicarea cunoştinţelor şi a tehnicilor medicale, paramedicale şi de infirmerie, în scopuri legate de sănătate, precum şi activităţile de administrare şi degestionare aferente.

Pentru culegerea datelor se folosesc în principal sursele administrative.

(c)  Perioade de referinţă, intervale şi termene pentru furnizarea datelor.

Statisticile vor fi furnizate anual; primul an de referinţă, intervalul şi termenul de furnizare a datelor pentru fiecare sursă şi subiect vor fi specificate şi agreate în cadrul măsurilor de punere în aplicare menţionate la articolul 8.

(d)  Subiectele acoperite

Setul minim de date ce trebuie furnizate va acoperi următoarele subiecte:

   instituţii şi resurse de asistenţă medicală,
   utilizarea asistenţei medicale, servicii individuale şi colective,
   cheltuieli şi finanţare pentru asistenţă medicală, şi
   alte elemente pentru sprijinirea strategiilor naţionale de dezvoltare a unui sistem de asistenţă medicală şi îngrijire medicală de lungă durată de calitate, accesibil şi durabil.

Nu este obligatoriu ca toate subiectele să fie abordate de fiecare dată când sunt furnizate datele statistice. Variabilele şi defalcarea necesară se extrag din lista de mai sus. Setul de date respectă Clasificarea internaţională a conturilor de sănătate a OCDE şi Lista scurtă a indicatorilor de morbiditate în spitale (International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation) a OMS. Aceste specificaţii vor fi agreate în cadrul măsurilor de punere în aplicare relevante şi vor fi detaliate în manuale şi orientări.

(e)  Metadatele

În momentul transmiterii datelor statistice acoperite de acest domeniu, statele membre vor furniza metadatele necesare agreate în cadrul măsurilor de punere în aplicare (inclusiv sursele, definiţiile şi compilaţiile) precum şi informaţii despre orice element specific naţional esenţial pentru interpretarea şi elaborarea statisticilor şi indicatorilor comparabili.


ANEXA III

Domeniu: Cauzele de deces

(a)  Obiectivul

Obiectivul acestui domeniu este furnizarea la timp a statisticilor referitoare la cauzele de deces.

(b)  Domeniul de aplicare

Acest domeniu acoperă statisticile referitoare la cauzele de deces, pe baza certificatelor medicale de deces eliberate la nivel naţional, luând în considerare recomandările OMS. Statisticile care urmează a fi întocmite se referă la cauza principală definită de OMS ca fiind "boala sau leziunea care a declanşat succesiunea de evenimente morbide care au cauzat direct moartea sau ║circumstanţele unui accident sau ale unui act de violenţă care au provocat o leziune mortală". Statisticile vor fi întocmite pentru rezidenţii ║şi copiii născuţi morţi din spaţiul european .

(c)  Perioade de referinţă, intervale şi termene pentru furnizarea datelor

Statisticile vor fi furnizate anual. Primul an de referinţă va fi specificat şi agreat în cadrul măsurilor de punere în aplicare menţionate la articolul 8. Datele vor fi transmise cel târziu în al doilea an după anul de referinţă. Date provizorii sau estimate pot fi furnizate chiar mai devreme. În cazul incidentelor referitoare la sănătatea publică, se pot organiza culegeri speciale de date ║fie pentru toate decesele, fie pentru anumite cauze de deces.

(d)  Subiectele acoperite

Setul minim de date ce trebuie furnizate va acoperi următoarele subiecte:

   caracteristicile persoanelor decedate,
   regiune,
   caracteristicile decesului, inclusiv cauza principală a decesului.

Variabilele şi defalcarea necesare vor fi extrase din lista de mai sus. Setul de date referitoare la cauzele de deces va fi stabilit în cadrul Clasificării internaţionale a bolilor publicate de OMS şi va respecta normele Eurostat şi recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale OMS privind statisticile referitoare la populaţie. Aceste specificaţii vor fi agreate în cadrul măsurilor de aplicare relevante şi vor fi detaliate în manuale şi orientări.

(e)  Metadatele

În momentul transmiterii datelor statistice acoperite de acest domeniu, statele membre vor furniza metadatele necesare agreate în cadrul măsurilor de punere în aplicare, precum şi informaţii despre orice element specific naţional esenţial pentru interpretarea şi elaborarea statisticilor şi indicatorilor comparabili.


ANEXA IV

Domeniu: Accidentele ║de muncă

(a)  Obiectivul

Obiectivul acestui domeniu este furnizarea la timp a statisticilor referitoare la accidentele ║de muncă.

(b)  Domeniul de aplicare

Accidentul de muncă este definit ca "un eveniment separat produs în cadrul activităţii profesionale, care duce la vătămări fizice sau psihice". Datele vor fi culese, pentru întreaga forţă de muncă, atât pentru accidentele de muncă mortale, cât şi pentru accidentele de muncă soldate cu incapacitate de muncă de peste trei zile, folosindu -se surse administrative şi alte surse relevante. Dacă este posibil, se poate culege un subset limitat de date de bază despre accidente soldate cu incapacitate de muncă de mai puţin de patru zile, în cadrul colaborării cu ║OIM.

(c)  Perioade de referinţă, intervale şi termene pentru furnizarea datelor

Statisticile vor fi furnizate anual. Primul an de referinţă va fi specificat şi agreat în cadrul măsurilor de punere în aplicare menţionate la articolul 8. Datele vor fi furnizate cel târziu în luna iunie a celui de-al doilea an după anul de referinţă. Date provizorii pot fi transmise mai devreme.

(d)  Subiectele acoperite

Setul minim de microdate ce trebuie furnizate va acoperi următoarea listă de subiecte:

   caracteristici ale persoanelor vătămate şi ale vătămării,
   caracteristici ale întreprinderii şi ale locului de muncă,
   caracteristicile mediului de lucru,
   caracteristicile accidentului, inclusiv succesiunea de evenimente ce caracterizează cauzele şi circumstanţele accidentului.

Variabilele şi defalcarea necesară, precum şi opţiunile şi ponderea eşantioanelor aferente acestora, vor fi extrase din lista de mai sus în cadrul metodologiei ESAW. Acestea vor fi agreate în cadrul măsurilor de punere în aplicare relevante şi vor fi detaliate în manuale şi orientări.

(e)  Metadatele

În momentul transmiterii datelor statistice acoperite de acest domeniu, statele membre vor furniza metadatele necesare referitoare la populaţia care face obiectul acestor statistici, procentul de declarare a accidentelor de muncă definite la punctul b) şi, după caz, caracteristicile eşantionului, precum şi informaţii despre orice element specific naţional esenţial pentru interpretarea şi elaborarea statisticilor şi indicatorilor comparabili.


ANEXA V

Domeniu: Bolile profesionale şi alte afecţiuni şi probleme de sănătate legate de muncă

(a)  Obiectivul

Obiectivul acestui domeniu este furnizarea la timp a statisticilor referitoare la cazurile recunoscute de boli profesionale şi alte afecţiuni şi probleme de sănătate legate de muncă.

(b)  Domeniul de aplicare

Boala profesională reprezintă un caz recunoscut de către autorităţile naţionale responsabile de recunoaşterea bolilor profesionale. Se vor aduna date despre noile cazuri de boli profesionale şi decesele datorate bolilor profesionale. Afecţiunile şi problemele de sănătate legate de muncă nu implică neapărat recunoaşterea de către o autoritate, iar datele respective vor fi culese în principal prin anchete adresate populaţiei. Afecţiunile şi problemele de sănătate legate de muncă sunt acele afecţiuni şi probleme de sănătate care pot fi provocate sau agravate de condiţiile de muncă, direct sau în combinaţie cu alţi factori. În această categorie sunt incluse atât afecţiunile fizice, cât şi cele psihosociale.

(c)  Perioade de referinţă, intervale şi termene pentru furnizarea datelor

În cazul bolilor profesionale, statisticile se întocmesc anual şi se transmit cel târziu în primul trimestru al celui de-al doilea an de la anul de referinţă. Perioadele de referinţă, intervalele şi termenele pentru furnizarea celorlalte colecţii de date vor fi specificate şi agreate împreună cu statele membre.

(d)  Subiectele acoperite

Setul minim de date ce trebuie furnizate va acoperi următoarele subiecte:

   caracteristici privind persoana bolnavă, inclusiv sexul, vârsta şi statutul profesional , precum şi boala sau problemele de sănătate,
   caracteristici ale întreprinderii şi locului de muncă, inclusiv dimensiunea întreprinderii şi sectorul căruia îi aparţine,
   caracteristici ale agentului sau factorului care provoacă boala.

Nu este obligatoriu ca toate subiectele să fie abordate de fiecare dată când sunt furnizate datele statistice. Variabilele şi defalcarea necesară vor fi extrase din lista de mai sus şi agreate împreună cu statele membre.

(e)  Metadatele

În momentul transmiterii datelor statistice acoperite de acest domeniu, statele membre vor furniza metadatele privind populaţia ce face obiectul statisticilor, precum şi informaţii despre orice element specific naţional esenţial pentru interpretarea şi elaborarea statisticilor şi indicatorilor comparabili.

Ultima actualizare: 28 august 2008Notă juridică