Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/0020(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0365/2007

Predložena besedila :

A6-0365/2007

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/11/2007 - 5.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0501

Sprejeta besedila
WORD 125k
Torek, 13. november 2007 - Strasbourg Končna izdaja
Statistični podatki Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu ***I
P6_TA(2007)0501A6-0365/2007
Resolucija
 Prečiščeno besedilo
 Priloga
 Priloga
 Priloga
 Priloga
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. novembra 2007 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu (KOM(2007)0046 – C6-0062/2007 – 2007/0020(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament ,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0046),

–   ob upoštevanju členov 251(2) in 285(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0062/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A6-0365/2007),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 13. novembra 2007 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu
P6_TC1-COD(2007)0020

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 285(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije║,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1) ,

ob upoštevanju mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov(2) ,

po posvetovanju z Odborom za statistični program v skladu s členom 3(1) Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom(3) ,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe(4) ,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  V Sklepu št. 1786/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o sprejetju programa ukrepov Skupnosti na področju javnega zdravja (2003–2008)(5) je navedeno, da bo v sodelovanju z državami članicami razvit statistični del informacijskega sistema o javnem zdravju z obvezno uporabo statističnega programa Skupnosti za pospeševanje medsebojnega dopolnjevanja in preprečitev podvajanja.

(2)  Informacije Skupnosti o javnem zdravju so bile pridobljene sistematično v okviru programov Skupnosti na področju javnega zdravja. Na podlagi tega dela je zdaj nastal seznam kazalnikov zdravja Evropske skupnosti (European Community Health Indicators – ECHI), ki zagotavlja pregled zdravstvenega stanja, determinant zdravja in zdravstvenih sistemov. Da bi zagotovili minimalni statistični podatkovni niz, potreben za izračun║ECHI, morajo biti statistični podatki Skupnosti o zdravju, kadar je to ustrezno in mogoče, skladni z razvojem in dosežki, ki izvirajo iz ukrepov Skupnosti na področju javnega zdravja.

(3)  V Resoluciji Sveta║z dne 3. junija 2002 o novi strategiji Skupnosti o zdravju in varnosti pri delu za obdobje 2002–2006(6) so bile Komisija in države članice pozvane, naj pospešijo svoje delo za uskladitev statističnih podatkov o nesrečah pri delu in poklicnih boleznih, tako da bodo na voljo primerljivi podatki, na podlagi katerih bo mogoče objektivno oceniti vpliv in učinkovitost ukrepov, sprejetih v okviru nove strategije Skupnosti, v posebnem oddelku pa je bilo poudarjeno, da je treba upoštevati povečanje deleža žensk na trgu dela in poskrbeti za njihove posebne potrebe v zvezi s politikami na področju zdravja in varnosti pri delu . Poleg tega je bilo v Priporočilu Komisije║z dne 19. septembra 2003 o evropskem seznamu poklicnih bolezni(7) predlagano, da države članice svoje statistične podatke o poklicnih boleznih postopoma uskladijo z evropskim seznamom v skladu z delom pri usklajevanju evropskih statističnih podatkov o poklicnih boleznih.

(4)  Leta 2002 je Evropski svet v Barceloni prepoznal tri vodilna načela za reformo sistemov zdravstvenega varstva: dostopnost za vse, visokokakovostna oskrba in dolgoročna finančna vzdržnost. V Sporočilu Komisije║ z dne 20. aprila 2004 Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij║z naslovom "Posodobitev socialne varnosti za razvoj visokokakovostnega, dostopnega in trajnega sistema zdravstvenega varstva ter dolgotrajne oskrbe: podpora nacionalnim strategijam z uporabo ' odprte metode usklajevanja'" (KOM(2004)0304) je bil predlagan začetek dela za opredelitev možnih kazalnikov za skupne cilje razvoja sistemov oskrbe na podlagi dejavnosti, sprejetih v okviru programa ukrepov Skupnosti glede zdravja, zdravstvenih statističnih podatkov Eurostata in sodelovanja z mednarodnimi organizacijami.

(5)  V Sklepu št. 1600/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2002 o šestem okoljskem akcijskem programu Skupnosti(8) je vključen ukrep na področju okolja in zdravja ter kakovosti življenja kot ključne prednostne naloge in izražen poziv za opredelitev in razvoj kazalnikov zdravja in okolja. Poleg tega je v sklepih Sveta z dne 8. decembra 2003 zahtevano, da se kazalniki biotske raznovrstnosti in zdravja pod naslovom " okolje" vključijo v podatkovno zbirko strukturnih kazalnikov, ki se uporabljajo za letno pomladansko poročilo Evropskemu svetu; kazalniki zdravja in varnosti pri delu so poleg tega vključeni v to podatkovno zbirko pod naslovom " zaposlovanje" . Niz kazalnikov trajnostnega razvoja, ki jih je sprejela Komisija leta 2005, zajema tudi temo o kazalnikih javnega zdravja.

(6)  Evropski akcijski načrt za okolje in zdravje 2004–2010 (KOM(2004)0416) priznava potrebo za izboljšanje kakovosti, primerljivosti in dostopnosti podatkov o zdravstvenem stanju za bolezni in motnje, povezane z okoljem, ob uporabi statističnega programa Skupnosti.

(7)  V Resoluciji Sveta║z dne 15. julija 2003 o pospeševanju zaposlovanja in socialne integracije oseb s posebnimi potrebami(9) so bile države članice in Komisija pozvane k zbiranju statističnega gradiva o položaju invalidov, vključno z razvojem storitev in ugodnosti za to skupino. Poleg tega je Komisija v Sporočilu z dne 30. oktobra 2003 Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom "Enake možnosti za invalide – Evropski akcijski načrt" (KOM(2003)0650) sklenila razviti kazalnike okoliščin, ki so primerljivi v državah članicah, za oceno učinkovitosti politik o invalidih. V njem je navedeno, da je treba kar najbolje uporabiti vire in strukture evropskega statističnega sistema, zlasti z razvojem usklajenih anketnih modulov, za pridobivanje mednarodno primerljivih statističnih podatkov, potrebnih za spremljanje napredka.

(8)  Za zagotovitev ustreznosti in primerljivosti podatkov in za preprečevanje podvajanja dela je treba statistične dejavnosti Eurostata na področju javnega zdravja ter zdravja in varnosti pri delu izvajati v sodelovanju z Združenimi narodi in njihovimi posebnimi organizacijami, kakor sta Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) in Mednarodna organizacija dela (ILO), ter Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), če je to primerno in mogoče. Skupaj z OECD in SZO se v zadnjem času izvaja zlasti skupno zbiranje statističnih podatkov o sistemih zdravstvenih obračunov.

(9)  Komisija (Eurostat) že redno zbira statistične podatke o javnem zdravju ter zdravju in varnosti pri delu od držav članic, ki takšne podatke predložijo prostovoljno. Poleg tega zbira podatke na navedenih področjih tudi na podlagi drugih virov. Te dejavnosti se izvajajo v tesnem sodelovanju z državami članicami. Zlasti na področju statističnih podatkov javnega zdravja se razvoj in izvajanje usmerjata in organizirata v skladu s strukturo partnerstva med Eurostatom in državami članicami. Vendar je še vedno potrebna večja natančnost in zanesljivost, skladnost in primerljivost, statistično zajetje, pravočasnost in točnost obstoječih zbirk statističnih podatkov, treba pa je tudi zagotoviti, da se za dosego minimalnega statističnega podatkovnega niza, ki je potreben na ravni Skupnosti na področjih javnega zdravja ter zdravja in varnosti pri delu, izvajajo nadaljnja zbiranja, dogovorjena in pripravljena z državami članicami.

(10)  Pripravo posebnih statističnih podatkov Skupnosti urejajo pravila, določena v Uredbi Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti(10) .

(11)  Ta uredba zagotavlja popolno upoštevanje pravice do varstva osebnih podatkov, kakor je določeno v členu 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

(12)  Direktiva║95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov(11) ter Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov(12) se uporabljata v smislu te uredbe. Statistične zahteve, ki izhajajo iz ukrepov Skupnosti na področju javnega zdravja, nacionalnih strategij za razvoj visokokakovostnega, dostopnega in trajnega sistema zdravstvenega varstva ter strategije Skupnosti o zdravju in varnosti pri delu, ter tudi zahteve v povezavi s strukturnimi kazalniki, kazalniki trajnostnega razvoja in ECHI ter drugimi vrstami kazalnikov, ki jih je treba razviti za namen spremljanja političnih ukrepov in strategij s področij javnega zdravja ter zdravja in varnosti pri delu na ravni Skupnosti in na nacionalni ravni, pomenijo bistven javni interes.

(13)  Prenos zaupnih statističnih podatkov urejajo predpisi v Uredbi (ES) št. 322/97 in Uredbi Sveta (Euratom, EGS) št. 1588/90 z dne 11. junija 1990 o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti(13) . Ukrepi, ki se sprejmejo v skladu z navedenima uredbama, zagotavljajo fizično in logično zaščito zaupnih podatkov in zagotavljajo, da ne pride do nezakonitega razkritja statističnih podatkov ali njihove nestatistične rabe, ko se statistični podatki Skupnosti pridobivajo in razširjajo.

(14)  Pri pripravi in razširjanju statističnih podatkov Skupnosti v skladu s to uredbo morajo statistični organi Skupnosti in nacionalni statistični organi upoštevati načela, določena v Evropskem statističnem kodeksu ravnanja, ki ga je 24. februarja 2005 sprejel Odbor za statistični program in je v prilogi Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o neodvisnosti, celovitosti in odgovornosti statističnih organov držav članic in Skupnosti ter je bil razglašen v Priporočilu Komisije z dne 25. maja 2005 o isti temi (KOM(2005)0217) .

(15)  Ker ciljev te uredbe, in sicer vzpostavitve skupnega okvira za sistematično pripravo statističnih podatkov Skupnosti o javnem zdravju ter zdravju in varnosti pri delu, države članice ne morejo zadovoljivo uresničiti in jih je tako lažje uresničiti na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kot to določa člen 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za dosego navedenega cilja.

(16)  Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta ║ 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil(14) .

(17)  Predvsem bi Komisija morala imeti pooblastilo za določitev opredelitev, tem in razčlenitve (vključno s spremenljivkami in klasifikacijami – med drugim, kjer je to primerno in potrebno, tudi klasifikacije glede na spol in starost ), po potrebi virov in zagotavljanja podatkov in metapodatkov (vključno z referenčnimi obdobji, časovnimi presledki in roki) glede področij iz člena 2 in Prilog I do V k tej uredbi. Med spremenljivke pri razčlenitvi morata biti vključena tudi spol in starost, saj je tako mogoče upoštevati vpliv razlik v starosti in med spoloma na zdravje in varnost na delovnem mestu. Ker je namen teh splošnih ukrepov spremeniti ali črtati nebistvene elemente te uredbe ali dopolniti to uredbo z dodatkom novih nebistvenih elementov, je treba ukrepe sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES .

(18)  Dopolnilna finančna sredstva za zbiranje podatkov na področju zdravja in varnosti bodo zagotovljena v okviru programa Skupnosti za zaposlovanje in socialno solidarnost - Progress, kakor je bil vzpostavljen s Sklepom št. 1672/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 (15) . V tem okviru bi bilo treba finančna sredstva uporabiti za pomoč državam članicam pri nadaljnjem povečevanju nacionalnih zmogljivosti za izboljšanje in uporabo novih orodij za zbiranje statističnih podatkov na področju zdravja in varnosti pri delu –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet

1.  Ta uredba vzpostavlja skupni okvir za sistematično pripravo statističnih podatkov Skupnosti o javnem zdravju ter zdravju in varnosti pri delu. Statistični podatki se pripravijo v skladu z standardi o nepristranskosti, zanesljivosti, objektivnosti, stroškovni učinkovitosti in zaupnosti statističnih podatkov.

2.  Statistični podatki v obliki minimalnega podatkovnega niza vključujejo informacije, ki so potrebne za ukrepe Skupnosti na področju javnega zdravja, v podporo nacionalnim strategijam za razvoj visokokakovostnega, splošno dostopnega in trajnega sistema zdravstvenega varstva ter za ukrepe Skupnosti na področju zdravja in varnosti pri delu.

3.  Statistični podatki zagotovijo podatke za strukturne kazalnike, kazalnike trajnostnega razvoja in ECHI ter za druge vrste kazalnikov, ki jih je treba razviti za namen spremljanja ukrepov Skupnosti na področjih javnega zdravja ter zdravja in varnosti pri delu.

Člen 2

Področje uporabe

Države članice predložijo Komisiji (Eurostatu) statistične podatke o naslednjih področjih:

   zdravstvenem stanju in determinantah zdravja, kakor je opredeljeno v Prilogi I;
   zdravstvenem varstvu, kakor je opredeljeno v Prilogi II;
   vzrokih smrti, kakor je opredeljeno v Prilogi III;
   nesrečah pri delu, kakor je opredeljeno v Prilogi IV;
   poklicnih boleznih in drugih z delom povezanih zdravstvenih težavah in boleznih, kakor je opredeljeno v Prilogi V.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi:

   a) " Statistični podatki Skupnosti" imajo pomen iz prve alinee člena 2 Uredbe (ES) št. 322/97;
   b) " priprava statističnih podatkov" ima pomen iz druge alinee člena 2 Uredbe (ES) št. 322/97;
   c) " javno zdravje" pomeni vse elemente, povezane z zdravjem evropskih državljanov in rezidentov, in sicer njihovim zdravstvenim stanjem, vključno z obolevnostjo in invalidnostjo, determinantami, ki vplivajo na zdravstveno stanje, potrebami zdravstvenega varstva, viri, namenjenimi zdravstvenemu varstvu, zagotavljanjem in splošnim dostopom do zdravstvenega varstva ter izdatki in financiranjem zdravstvenega varstva ter vzroki smrtnosti;
   d) " zdravje in varnost pri delu" pomeni vse elemente, povezane s preventivo in varovanjem zdravja ter varnostjo delavcev Evropske unije pri delu v okviru njihovih sedanjih ali preteklih dejavnosti, zlasti nesreče pri delu, poklicne bolezni in druge z delom povezane zdravstvene težave in bolezni.

Člen 4

Viri

Države članice zberejo podatke v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu iz virov, ki bodo glede na področja in teme ter značilnosti nacionalnih sistemov zajemali:

   a) obstoječe ali načrtovane ankete v gospodinjstvih ali podobne ankete ali anketne module, ali
   b) obstoječe ali načrtovane nacionalne upravne vire ali vire poročanja.

Člen 5

Metodologija, navodila in pilotne študije

1.  Komisija (Eurostat) sestavi ali, odvisno od primera, izboljša ali posodobi navodila, smernice ali priporočila o okvirih, zasnovah in metodologijah glede statističnih podatkov Skupnosti, pripravljenih v skladu s to uredbo.

2.  Pri razvoju iz odstavka 1 bodo uporabljeni izkušnje in strokovno znanje držav članic. Metode, uporabljene za oblikovanje zbirk podatkov, upoštevajo, tudi pri pripravljalnih dejavnostih, nacionalne značilnosti, zmogljivosti in obstoječe zbirke podatkov v okviru struktur sodelovanja z državami članicami, ki jih je vzpostavila Komisija (Eurostat). Upoštevajo se tudi metodologije za redno zbiranje podatkov, ki izhajajo iz projektov s statistično razsežnostjo, izvedenih v okviru programov Skupnosti, kakor so programi javnega zdravja ali raziskovalni programi.

3.  Statistične metodologije in zbirke podatkov, ki jih je treba razviti za zbiranje statističnih podatkov o javnem zdravju ter zdravju in varnosti pri delu na ravni Skupnosti, upoštevajo potrebo po usklajevanju, kjer je to ustrezno, z dejavnostmi mednarodnih organizacij na tem področju za zagotovitev mednarodne primerljivosti statističnih podatkov in usklajenega zbiranja podatkov. V Evropski uniji se upoštevajo študije in raziskave Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu ter Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer. Izven Evropske unije pa je treba še okrepiti sodelovanje z Združenimi narodi, zlasti z ILO in SZO .

4.  Kadarkoli se opredelijo nove zahteve glede podatkov ali nezadostna kakovost podatkov na področjih iz člena 2, Komisija (Eurostat) začne izvajati pilotne študije, ki jih države članice opravijo prostovoljno. Namen takih pilotnih študij je preveriti zasnove in metode ter oceniti izvedljivost povezanih zbirk podatkov, vključno s kakovostjo, primerljivostjo in stroškovno učinkovitostjo statističnih podatkov v skladu z načeli, določenimi z Evropskim statističnim kodeksom ravnanja. Pristopi, ki so uporabljeni v takih študijah, so dogovorjeni v okviru struktur sodelovanja z državami članicami.

Člen 6

Prenos, obdelava, širjenje in objavljanje podatkov

1.  Države članice opravijo prenos mikropodatkov ali, odvisno od zadevnega področja in teme, zbirnih podatkov, vključno z zaupnimi podatki, kakor so opredeljeni v členu 13 Uredbe║(ES) št. 322/97, ter metapodatkov, zahtevanih v tej uredbi in ukrepih za njeno izvajanje, Komisiji (Eurostatu) v skladu z veljavnimi določbami Skupnosti o prenosu zaupnih statističnih podatkov iz uredb ║(ES) št. 322/97 in║ (Euratom, EGS) št. 1588/90. Navedene določbe Skupnosti se uporabljajo pri obdelavi podatkov v Eurostatu, kadar se podatki štejejo za zaupne po opredelitvi iz člena 13 Uredbe║(ES) št. 322/97.

2.  Države članice posredujejo s to uredbo zahtevane podatke in metapodatke v elektronski obliki v skladu s standardom za izmenjavo podatkov, ki je bil dogovorjen med Komisijo in državami članicami. Podatki se zagotovijo v skladu z določenimi roki, v predvidenih časovnih presledkih in ob upoštevanju navedenih referenčnih obdobij iz prilog.

3.  Komisija (Eurostat) sprejme potrebne ukrepe za izboljšanje širjenja, dostopnosti in dokumentiranja statističnih podatkov v skladu z načeli primerljivosti, zanesljivosti in zaupnosti statističnih podatkov, določenimi v Uredbi║(ES) št. 322/97.

Člen 7

Merila in poročila o kakovosti

1.  Komisija (Eurostat) oceni kakovost sporočenih podatkov.

2.  Komisija (Eurostat) v tesnem sodelovanju z državami članicami razvije priporočene skupne standarde, načrtovane za zagotovitev kakovosti in primerljivosti zagotovljenih podatkov v skladu z načeli, določenimi z Evropskim statističnim kodeksom ravnanja. Ti standardi se objavijo v metodoloških navodilih ali smernicah.

3.  Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotavljanje najboljše možne kakovosti sporočenih podatkov.

4.  Vsakih pet let države članice Komisiji (Eurostatu) predložijo dve poročili o kakovosti sporočenih podatkov in virov podatkov, pripravljeni v skladu s standardi iz odstavka 2. Prvo poročilo se nanaša na statistične podatke javnega zdravja in drugo na statistične podatke o zdravju in varnosti pri delu. Vsakih pet let Komisija (Eurostat) sestavi poročilo o primerljivosti razširjenih podatkov.

Člen 8

Izvedbeni ukrepi

Ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 9(2). Ukrepi zajemajo področja iz člena 2:

   opredelitve,
   teme in razčlenitev, vključno s spremenljivkami in klasifikacijami,
   vire, kjer je to ustrezno,
   zagotavljanje podatkov in metapodatkov, vključno z referenčnimi obdobji, časovnimi presledki in roki.

Člen 9

Odbor

1.  Komisiji pomaga Odbor za statistični program, ustanovljen s Sklepom║89/382/EGS, Euratom║.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Člen 10

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ║,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) Mnenje z dne 25. oktobra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
(2) UL C 295, 7.12.2007, str. 1.
(3) UL L 181, 28.6.1989, str. 47. ║
(4) Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. novembra 2007 .
(5) UL L 271, 9.10.2002, str. 1.
(6) UL C 161, 5.7.2002, str. 1.
(7) UL L 238, 25.9.2003, str. 28.
(8) UL L 242, 10.9.2002, str. 1.
(9) UL C 175, 24.7.2003, str. 1.
(10) UL L 52, 22.2.1997, str. 1 . Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).
(11) UL L 281, 23.11.1995, str. 31. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003║.
(12) UL L 8, 12.1.2001, str. 1. ║
(13) UL L 151, 15.6.1990, str.1. Uredba, kakor je spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 .
(14) UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).
(15) UL L 315, 15.11.2006, str. 1.


PRILOGA I

Področje: zdravstveno stanje in determinante zdravja

(a)  Cilji

Cilj tega področja je pravočasna zagotovitev statističnih podatkov o zdravstvenem stanju in determinantah.

(b)  Področje uporabe

To področje je sestavljeno predvsem na podlagi anket med prebivalstvom ali anketnih modulov o zdravju. Podatki iz registra ali drugih upravnih virov se lahko prav tako uporabijo, kadar zagotavljajo dodatno statistično zajetje in informacije, ali za nekatere posebne teme, kakor so obolevnost ali nesreče in poškodbe. Po potrebi se vključijo osebe, ki živijo v ustanovah, in otroci od 0 do 14 let starosti, kadar je to primerno na podlagi uspešno izvedenih predhodnih pilotnih študij.

(c)  Referenčna obdobja, časovni presledki in roki za zagotavljanje podatkov

Statistični podatki se zagotovijo vsaj vsakih pet let; večja pogostost je lahko potrebna za nekatere zbirke posebnih podatkov, denimo glede obolevnosti ali nesreč in poškodb; prvo referenčno leto, časovni presledek in rok zagotavljanja podatkov za vsak vir in temo se opredelijo in določijo kot del izvedbenih ukrepov iz člena 8.

(d)  Zajete teme

Minimalni podatkovni niz, ki ga je treba zagotoviti, vključuje naslednji seznam tem:

   zdravstveno stanje, vključno z zaznavanjem zdravja, telesnim in duševnim počutjem in invalidnostjo ter obolevnostjo,
   spremljanje vseh bolezni, katerih pogostost narašča ali pada,
   nesreče in poškodbe, vključno s tistimi, povezanimi z varstvom potrošnikov, ter škoda, nastala zaradi uživanja alkohola in drog ,
   življenjski slog in okoljski, socialni in poklicni dejavniki,
   zaščita pred možnimi pandemijami in prenosljivimi boleznimi,
   dostopnost in uporaba zmogljivosti preventivne in kurativne zdravstvene oskrbe (anketa med prebivalstvom),
   osnovne demografske informacije in osnovne informacije o družbeno-ekonomskem položaju posameznikov.

Vseh tem ni treba zagotoviti ob vsaki predložitvi podatkov. Zahtevane spremenljivke, razčlenitve in mikropodatki izhajajo z zgornjega seznama.

Če so uporabljeni viri ankete, se razvoj instrumentov ankete o zdravju, načrtovanje priporočenih značilnosti, ocena kakovosti za pripravo ankete, za vzorec in za ponderiranje ter izvedba opravijo v skladu s smernicami, ki se določijo z državami članicami. Te specifikacije o zbranih podatkih in uporabljenih anketah se določijo v okviru ustreznih izvedbenih ukrepov in podrobno navedejo v navodilih in smernicah.

(e)  Metapodatki

Ob predložitvi statističnih podatkov, zajetih na tem področju, države članice zagotovijo zahtevane metapodatke, ki jih je treba določiti kot del izvedbenih ukrepov (vključno z značilnostmi ankete), in informacije o vsaki nacionalni posebnosti, ki je bistvena za razlago in zbiranje primerljivih statističnih podatkov in kazalnikov.


PRILOGA II

Področje: zdravstveno varstvo

(a)  Cilji

Cilj tega področja je pravočasna zagotovitev statističnih podatkov o zdravstvenem varstvu.

(b)  Področje uporabe

To področje zajema skupek dejavnosti, ki jih izvajajo ustanove ali posamezniki, ki želijo z uporabo znanja in tehnologije na področju medicine, paramedicine in zdravstvene nege doseči cilj glede zdravja, ter s tem povezane upravne dejavnosti in dejavnosti upravljanja.

Podatki se zberejo večinoma iz upravnih virov.

(c)  Referenčna obdobja, časovni presledki in roki za zagotavljanje podatkov

Statistični podatki se zagotavljajo letno; prvo referenčno leto, časovni presledek in rok zagotavljanja podatkov za vsak vir in temo se opredelijo in določijo kot del izvedbenih ukrepov iz člena 8.

(d)  Zajete teme

Minimalni podatkovni niz, ki ga je treba zagotoviti, vključuje naslednji seznam tem:

   ustanove in viri zdravstvenega varstva,
   uporaba zdravstvenega varstva, posamezne in skupne storitve,
   izdatki in financiranje zdravstvenega varstva, in
   ║drugi elementi v podporo nacionalnim strategijam za razvoj visokokakovostnega, dostopnega in trajnega sistema zdravstvenega varstva ter dolgotrajne oskrbe.

Vseh tem ni treba zagotoviti ob vsaki predložitvi podatkov. Zahtevane spremenljivke in razčlenitve izhajajo z zgornjih seznamov. Podatkovni niz se določi na podlagi mednarodne klasifikacije zdravstvenih obračunov OECD in mednarodnega ožjega seznama za izdelavo preglednic obolevnosti v bolnišnicah (International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation) SZO. Te specifikacije se določijo v okviru ustreznih izvedbenih ukrepov in podrobno navedejo v navodilih in smernicah.

(e)  Metapodatki

Ob predložitvi statističnih podatkov, zajetih na tem področju, države članice zagotovijo zahtevane metapodatke, ki jih je treba določiti kot del izvedbenih ukrepov (vključno z viri, opredelitvami in zbirkami), in informacije o vsaki nacionalni posebnosti, ki je bistvena za razlago in zbiranje primerljivih statističnih podatkov in kazalnikov.


PRILOGA III

Področje: vzroki smrti

(   a) Cilji

Cilj tega področja je pravočasna zagotovitev primerljivih statističnih podatkov o vzrokih smrti.

(   b) Področje uporabe

To področje zajema statistične podatke o vzrokih smrti, ki izvirajo iz nacionalnih mrliških listov ob upoštevanju priporočil SZO. Statistični podatki, ki jih je treba zbrati, se nanašajo na glavni vzrok, ki ga je SZO opredelila kot "bolezen ali poškodbo, ki je povzročila niz bolezenskih stanj, ki so neposredno privedla do smrti, ali okoliščine nesreče ali nasilja, ki so povzročile smrtno poškodbo". Statistični podatki se zberejo za evropske rezidente in mrtvorojene.

(   c) Referenčna obdobja, časovni presledki in roki za zagotavljanje podatkov

Statistični podatki se zagotavljajo letno. Prvo referenčno leto se podrobno opredeli in določi kot del izvedbenih ukrepov iz člena 8. Podatki se predložijo najpozneje drugo leto po referenčnem letu. Začasni ali okvirni podatki se lahko zagotovijo prej. Pri nezgodah v zvezi z javnim zdravjem se lahko dodatno uvedejo posebne zbirke podatkov za vse smrti ali za posebne vzroke smrti.

(   d) Zajete teme

Minimalni podatkovni niz, ki ga je treba zagotoviti, vključuje naslednji seznam tem:

   podrobnosti v zvezi s pokojnikom,
   regijo,
   podrobnosti glede smrti, vključno z glavnim vzrokom smrti.

Zahtevane spremenljivke in razčlenitve izhajajo z zgornjega seznama. Podatkovni niz o vzrokih smrti se določi v okviru Mednarodne klasifikacije bolezni SZO in upošteva pravila Eurostata ter priporočila ZN in SZO za statistične podatke o prebivalstvu. Te specifikacije se določijo v okviru ustreznih izvedbenih ukrepov in podrobno navedejo v navodilih in smernicah.

(   e) Metapodatki

Ob predložitvi statističnih podatkov, zajetih na tem področju, države članice zagotovijo zahtevane metapodatke, ki jih je treba določiti kot del izvedbenih ukrepov, in informacije o vsaki nacionalni posebnosti, ki je bistvena za razlago in zbiranje primerljivih statističnih podatkov in kazalnikov.


PRILOGA IV

Področje: nesreče pri delu

(   a) Cilji

Cilj tega področja je pravočasna zagotovitev statističnih podatkov o nesrečah pri delu.

(   b) Področje uporabe

Nesreča pri delu je opredeljena kot " ločen pojav med delom, ki povzroči telesno ali duševno škodo" . Podatki se zberejo za vse zaposlene za smrtne nesreče pri delu in nesreče pri delu, ki so vzrok za več kot 3-dnevno odsotnost z dela, z uporabo upravnih virov, ki so dopolnjeni z ustreznimi dodatnimi viri. Omejen podsklop osnovnih podatkov o nesrečah z manj kot 4-dnevno odsotnostjo z dela, kadar so ti na voljo, se lahko zbere v okviru sodelovanja z ILO.

(   c) Referenčna obdobja, časovni presledki in roki za zagotavljanje podatkov

Statistični podatki se zagotavljajo letno. Prvo referenčno leto se podrobno opredeli in določi kot del izvedbenih ukrepov iz člena 8. Podatki se predložijo najpozneje junija drugo leto po referenčnem letu. Začasni podatki se lahko predložijo prej.

(   d) Zajete teme

Minimalni niz mikropodatkov, ki ga je treba zagotoviti, vključuje naslednji seznam tem:

   podrobnosti v zvezi s poškodovano osebo in poškodbo,
   značilnosti podjetja in delovnega mesta,
   značilnosti delovnega okolja,
   značilnosti nesreče, vključno z zaporedjem dogodkov, ki označujejo vzroke in okoliščine nesreče.

Zahtevane spremenljivke in razčlenitve ter z njimi povezane možnosti in ponderiranje vzorcev izhajajo z zgornjega seznama v okviru metodologije evropske statistike o nesrečah pri delu ║. Določijo se v okviru ustreznih izvedbenih ukrepov in podrobno navedejo v navodilih in smernicah.

(   e) Metapodatki

Ob predložitvi statističnih podatkov, zajetih na tem področju, države članice zagotovijo zahtevane metapodatke glede populacije, ki jo zajemajo ti statistični podatki, stopnjo pridobljenih izjav v zvezi z nesrečami pri delu, opredeljenih v točki ( b), in po potrebi značilnosti vzorca ter informacije o kateri koli nacionalni posebnosti, ki je bistvena za razlago in zbiranje primerljivih statističnih podatkov ter kazalnikov.


PRILOGA V

Področje: poklicne bolezni in druge z delom povezane zdravstvene težave in bolezni

(   a) Cilji

Cilj tega področja je pravočasna zagotovitev statističnih podatkov o ugotovljenih primerih poklicne bolezni ali drugih z delom povezanih zdravstvenih težav in bolezni.

(   b) Področje uporabe

Primer poklicne bolezni je opredeljen kot primer, ki ga ugotovijo nacionalni organi, pristojni za ugotavljanje poklicnih bolezni. Podatki se zberejo za primer poklicnih bolezni in smrti zaradi poklicne bolezni. Primer z delom povezane zdravstvene težave in bolezni se ne nanaša nujno na priznanje organa, s tem povezani podatki pa se večinoma zbirajo iz anket med prebivalstvom. Z delom povezane zdravstvene težave in bolezni so zdravstvene težave in bolezni, ki jih lahko povzročijo, poslabšajo ali sopovzročijo delovne razmere. Mednje sodijo fizične in psihosocialne zdravstvene težave.

(   c) Referenčna obdobja, časovni presledki in roki za zagotavljanje podatkov

Za poklicne bolezni se statistični podatki zagotavljajo letno in se predložijo najpozneje v prvem četrtletju drugega leta po referenčnem letu. Referenčna obdobja, časovni presledki in roki zagotovitve drugih zbirk podatkov se podrobno opredelijo in določijo z državami članicami.

(   d) Zajete teme

Minimalni podatkovni niz, ki ga je treba zagotoviti, vključuje naslednji seznam tem:

   značilnosti obolele osebe , vključno s spolom, starostjo in zaposlitvenim statusom, ter bolezni ali z zdravjem povezanih težav ,
   značilnosti podjetja in delovnega mesta, vključno z velikostjo in sektorjem podjetja,
   značilnosti povzročitelja ali dejavnika.

Vseh tem ni treba zagotoviti ob vsaki predložitvi podatkov. Zahtevane spremenljivke in razčlenitve izhajajo z zgornjega seznama in jih določijo države članice.

(   e) Metapodatki

Ob predložitvi statističnih podatkov, zajetih na tem področju, države članice zagotovijo zahtevane metapodatke glede populacije, ki jo statistični podatki zajemajo, in informacije o vsaki nacionalni posebnosti, ki je bistvena za razlago in zbiranje primerljivih statističnih podatkov in kazalnikov.

Zadnja posodobitev: 28. avgust 2008Pravno obvestilo