Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0020(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0365/2007

Ingivna texter :

A6-0365/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/11/2007 - 5.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0501

Antagna texter
WORD 111k
Tisdagen den 13 november 2007 - Strasbourg Slutlig utgåva
Gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet ***I
P6_TA(2007)0501A6-0365/2007
Resolution
 Konsoliderad text
 Bilaga
 Bilaga
 Bilaga
 Bilaga
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 november 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet (KOM(2007)0046 – C6-0062/2007 – 2007/0020(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0046),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 285.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0062/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-0365/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 november 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet
P6_TC1-COD(2007)0020

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285.1,

med beaktande av kommissionens förslag║,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1) ,

med beaktande av den europeiska datatillsynsmannen yttrande (2) ,

efter samråd med kommittén för det statistiska programmet enligt artikel 3.1 i rådets beslut nr 89/382/EEG, Euratom(3) ,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(4) , och

av följande skäl:

(1)  I Europaparlamentets och rådets beslut nr 1786/2002/EG av den 23 september 2002 om antagande av ett program för gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet (2003–2008)(5) fastställs att den statistiska delen i informationssystemet ska utvecklas i samarbete med medlemsstaterna, vid behov med användning av gemenskapens statistikprogram för att främja synergi och undvika dubbelarbete.

(2)  Gemenskapens information om folkhälsa har utvecklats systematiskt genom gemenskapens folkhälsoprogram. På denna grundval har det upprättats en förteckning över hälsoindikatorer för Europeiska gemenskapen som ger en översikt över hälsosituationen, hälsans bestämningsfaktorer och hälso- och sjukvårdssystemen. För att tillhandahålla de minimiuppgifter som krävs för beräkningen av hälsoindikatorerna bör gemenskapstatistiken, där så är möjligt och relevant, vara samstämmig med den utveckling som skett och de resultat som uppnåtts tack vare gemenskapens åtgärder på folkhälsoområdet.

(3)  I rådets resolution ║ av den 3 juni 2002 om en ny arbetsmiljöstrategi för gemenskapen 2002−2006(6) uppmanas kommissionen och medlemsstaterna att intensifiera det pågående arbetet för harmonisering av statistiken om olycksfall i arbetet och om arbetssjukdomar i syfte att få fram jämförbara uppgifter, så att man objektivt kan utvärdera konsekvenserna av och effektiviteten hos de åtgärder som vidtas inom ramen för gemenskapens nya arbetsmiljöstrategi. Vidare framhålls i ett särskilt avsnitt behovet av att beakta den ökande andelen kvinnor på arbetsmarknaden och att tillgodose deras särskilda behov i politiken för hälsa och säkerhet i arbetet. I kommissionens rekommendation ║ av den 19 september 2003 om den europeiska förteckningen över arbetssjukdomar(7) rekommenderas också att medlemsstaterna gradvis anpassar den nationella statistiken över arbetssjukdomar till den europeiska förteckningen och det pågående arbetet för harmonisering av den europeiska statistiken över arbetssjukdomar.

(4)  Vid Europeiska rådets möte i Barcelona 2002 fastställdes tre vägledande principer för reformen av hälso- och sjukvårdssystemen: tillgänglighet för alla, högkvalitativ vård och långsiktig ekonomisk stabilitet. I kommissionens meddelande av den 20 april 2004 till rådet, Europaparlamentet, Europeiska Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén med titeln "Modernisera de sociala trygghetssystemen för att utveckla högkvalitativ, tillgänglig och hållbar vård och omsorg: stöd till de nationella strategierna genom den öppna samordningsmetoden" (KOM(2004)0304) föreslås att man börjar kartlägga möjliga indikatorer för gemensamma mål för att utveckla hälso- och sjukvårdssystemen på grundval av de insatser som görs inom ramen för gemenskapens handlingsprogram på hälsoområdet, Eurostats hälsostatistik och samarbetet med internationella organisationer.

(5)  I Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG av den 22 juli 2002 om fastställande av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram(8) är miljö, hälsa och livskvalitet prioriterade insatsområden, och det slås fast att indikatorer för hälsa och miljö bör fastställas och utvecklas. Rådet begärde också i sina slutsatser från den 8 december 2003 att indikatorer för biologisk mångfald och hälsa skulle föras in under rubriken "miljö" i databasen över strukturella indikatorer som används vid utarbetandet av den årliga vårrapporten till Europeiska rådet; även indikatorer för hälsa och säkerhet i arbetet finns med i denna databas, under rubriken "sysselsättning". Bland de indikatorer för hållbar utveckling som kommissionen antog 2005 finns även ett tema som rör folkhälsa.

(6)  I den europeiska handlingsplanen för miljö och hälsa 2004–2010 (KOM(2004)0416) konstateras att uppgifternas kvalitet, jämförbarhet och tillgänglighet måste förbättras när det gäller hälsosituationen i fråga om miljörelaterade sjukdomar, med hjälp av gemenskapens statistikprogram.

(7)  I rådets resolution ║ av den 15 juli 2003 om främjande av sysselsättning och social integrering för personer med funktionshinder(9) uppmanades medlemsstaterna och kommissionen att samla in uppgifter om situationen för funktionshindrade, inbegripet om utveckling av tjänster och förmåner för denna grupp. I kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 30 oktober 2003 med titeln "Lika möjligheter för personer med funktionshinder En europeisk handlingsplan" (KOM(2003)0650) anges att kommissionen avser att utveckla kontextindikatorer som kan jämföras medlemsstaterna emellan för att bedöma handikappolitikens effektivitet. Där anges också att man i så stor utsträckning som möjligt bör använda Europeiska statistiksystemets källor och strukturer, i synnerhet genom att man utvecklar harmoniserade undersökningsmoduler, för att få fram de internationellt jämförbara statistiska uppgifter som behövs för att följa utvecklingen.

(8)  För att få fram relevanta och jämförbara uppgifter och undvika dubbelarbete bör Eurostats arbete i fråga om folkhälsostatistik och arbetsmiljöstatistik där så är lämpligt och möjligt utföras i samarbete med FN och dess särskilda organisationer, t.ex. WHO och ILO samt OECD. En gemensam uppgiftsinsamling avseende systemet för redovisning av utgifterna för hälso- och sjukvård har nyligen gjorts i samarbete med OECD och WHO.

(9)  Kommissionen (Eurostat) samlar regelbundet in statistiska uppgifter om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet från medlemsstaterna, som frivilligt tillhandahåller dessa uppgifter. Eurostat samlar också in uppgifter på dessa områden från andra källor. Insatserna utvecklas i nära samarbete med medlemsstaterna. Särskilt när det gäller folkhälsostatistiken styrs och organiseras genomförandet genom ett partnerskap mellan Eurostat och medlemsstaterna. Vad gäller redan insamlade uppgifter krävs dock fortfarande ökad noggrannhet och tillförlitlighet, samstämmighet och jämförbarhet, täckning, aktualitet och punktlighet. Det är också nödvändigt att se till att ytterligare uppgiftsinsamlingar som beslutas och utvecklas tillsammans med medlemsstaterna genomförs på ett sådant sätt att man får fram de statistiska minimiuppgifter som krävs på gemenskapsnivå i fråga om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet.

(10)  Framställningen av särskild gemenskapsstatistik regleras i rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik(10) .

(11)  Denna förordning står i full överensstämmelse med rätten till skydd av personuppgifter enligt artikel 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(12)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter(11) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter(12) bör gälla i samband med denna förordning. De behov av statistiska uppgifter som uppstår på grund av gemenskapens åtgärder på folkhälsoområdet, nationella strategier för att utveckla en tillgänglig och hållbar hälso- och sjukvård av hög kvalitet och gemenskapens arbetsmiljöstrategi samt de behov som rör arbetet med strukturella indikatorer, indikatorer för hållbar utveckling, hälsoindikatorer för gemenskapen och andra indikatorer som behöver utvecklas för att övervaka europeiska och nationella politiska åtgärder och strategier på folkhälso- och arbetsmiljöområdena, utgör ett viktigt allmänintresse.

(13)  Överföring av insynsskyddade uppgifter regleras av bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 322/97 och i rådets förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 av den 11 juni 1990 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor(13) . Åtgärder som vidtas enligt dessa förordningar säkerställer det fysiska och logiska skyddet för insynsskyddade uppgifter och förhindrar att uppgifter röjs olagligen eller används i andra syften än för statistik när gemenskapsstatistik framställs och sprids.

(14)  Vid framställning och spridning av gemenskapsstatistik enligt denna förordning bör de nationella och europeiska statistikmyndigheterna beakta de principer som fastställts i den europeiska uppförandekoden avseende statistik som antogs av kommittén för det statistiska programmet den 24 februari 2005 och som finns som bilaga till kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheters oberoende, integritet och ansvar och som offentliggjordes genom kommissionens rekommendation av den 25 maj 2005 om samma ämne (KOM(2005)0217) .

(15)  Eftersom målet med denna förordning, dvs. att upprätta en gemensam ram för systematisk framställning av gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, får gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(16)  De åtgärder som är nödvändiga för att tillämpa denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(14) .

(17)  Kommissionen bör i synnerhet ha befogenhet att fastställa definitioner, ämnen och uppdelningar (inbegripet variabler och klassificeringar, bland annat klassificeringar utifrån kön och ålder, om möjligt och nödvändigt ), källor, om relevant, och tillhandahållande av uppgifter och metauppgifter (inbegripet referensperioder, intervall och tidsfrister) inom de områden som anges i artikel 2 och i bilagorna I–V till denna förordning. Det är viktigt att kön och ålder ingår i variablerna i samband med uppdelningen, så att hänsyn kan tas till köns- och åldersskillnaders inverkan på hälsa och säkerhet i arbetet. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, inbegripet genom att stryka vissa av dessa delar eller att komplettera denna förordning med icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG .

(18)   Kompletterande finansiering för insamling av uppgifter om hälsa och säkerhet i arbetet kommer att ske inom ramen för gemenskapsprogrammet för sysselsättning och social solidaritet - Progress, såsom det fastställts genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1672/2006/EG (15) av den 24 oktober 2006. Inom denna ram bör finansiella resurser användas för att hjälpa medlemsstaterna att bygga upp ytterligare nationell kapacitet, så att de kan genomföra förbättringar och skapa nya verktyg för insamling av statistiska uppgifter om hälsa och säkerhet i arbetet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

1.  Genom denna förordning upprättas en gemensam ram för systematisk framställning av gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet. Statistiken ska framställas i enlighet med normerna för opartiskhet, tillförlitlighet, objektivitet, kostnadseffektivitet samt insynsskydd för statistiska uppgifter.

2.  Denna statistik ska innefatta, i form av minimiuppgifter, den information som krävs för gemenskapsåtgärderna på folkhälsoområdet, för stödet till nationella strategier för utveckling av en allmänt tillgänglig och hållbar hälso- och sjukvård av hög kvalitet samt för gemenskapsåtgärder på arbetsmiljöområdet.

3.  Statistiken ska tillhandahålla uppgifter för strukturella indikatorer, indikatorer för hållbar utveckling, hälsoindikatorer för gemenskapen och andra uppsättningar indikatorer som behöver utvecklas för att övervaka europeiska politiska åtgärder och strategier på folkhälso- och arbetsmiljöområdena.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Medlemsstaterna ska tillhandahålla kommissionen (Eurostat) statistik om följande:

   Hälsosituation och hälsans bestämningsfaktorer, enligt bilaga I.
   Hälso- och sjukvård, enligt bilaga II.
   Dödsorsaker, enligt bilaga III.
   Olycksfall i arbetet, enligt bilaga IV.
   Arbetssjukdomar och andra arbetsrelaterade hälsoproblem och sjukdomar, enligt bilaga V.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

   a) "gemenskapsstatistik": definitionen i artikel 2 första strecksatsen i förordning (EG) nr 322/97,
   b) "framställning av statistik": definitionen i artikel 2 andra strecksatsen i förordning (EG) nr 322/97,
   c) "folkhälsa": alla aspekter som rör hälsosituationen för unionsmedborgare och personer bosatta i unionen, dvs. deras hälsotillstånd, inbegripet sjuklighet och funktionshinder, hälsans bestämningsfaktorer, hälso- och sjukvårdsbehov, resurser inom hälso- och sjukvården, tillhandahållande av och allmän tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster, utgifter för och finansiering av hälso- och sjukvården samt dödsorsaker,
   d) "hälsa och säkerhet i arbetet": alla aspekter som rör förebyggande åtgärder och skydd av arbetstagarnas hälsa och säkerhet i EU vad gäller nuvarande och tidigare verksamhet, särskilt avseende olycksfall i arbetet, arbetssjukdomar och andra arbetsrelaterade hälsoproblem och sjukdomar.

Artikel 4

Källor

Medlemsstaterna ska sammanställa uppgifter om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet från källor som beroende på område, ämne och de nationella systemens särdrag ska omfatta antingen

   a) befintliga eller planerade hushållsundersökningar eller liknande undersökningar eller undersökningsmoduler, eller
   b) befintliga eller planerade nationella administrativa källor eller rapporteringskällor.

Artikel 5

Metoder, anvisningar och pilotstudier

1.  Kommissionen (Eurostat) ska utarbeta eller vid behov förbättra eller uppdatera anvisningar, riktlinjer eller rekommendationer om ramar, koncept och metoder för gemenskapsstatistik som framställs enligt denna förordning.

2.  Nationell erfarenhet och sakkunskap ska tas till vara i samband med det arbete som avses i punkt 1. De metoder som används vid uppgiftsinsamling ska , även när det gäller förberedelserna, beakta nationella särdrag, kapacitet och redan insamlade uppgifter, inom ramen för de samarbetsstrukturer med medlemsstaterna som inrättats av kommissionen (Eurostat). De metoder som används vid regelbunden uppgiftsinsamling för projekt med en statistisk dimension inom andra gemenskapsprogram, t.ex. folkhälsoprogrammet eller forskningsprogrammen, ska också beaktas.

3.  De statistiska metoder och uppgifter som ska tas fram för sammanställning av folkhälsostatistik och arbetsmiljöstatistik på gemenskapsnivå ska där så är relevant beakta behovet av samordning med de internationella organisationer som är verksamma på området för att sörja för internationellt jämförbar statistik och samstämmighet när det gäller uppgiftsinsamlingen. Inom Europeiska unionen ska hänsyn tas till studier och undersökningar från Europeiska arbetsmiljöbyrån och Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor. Utanför Europeiska unionen ska samarbetet med FN utökas ytterligare, framför allt med Internationella arbetsorganisationen (ILO) och Världshälsoorganisationen (WHO).

4.  Om kommissionen (Eurostat) konstaterar att det krävs nya uppgifter eller att kvaliteten på uppgifterna inom de områden som avses i artikel 2 är bristfällig, ska den företa pilotstudier som är frivilliga för medlemsstaterna. Syftet med sådana pilotstudier ska vara att prova koncept och metoder och att bedöma om det är möjligt att samla in de uppgifter som behövs, inbegripet statistisk kvalitet, jämförbarhet och kostnadseffektivitet, enligt de principer som fastställts i den europeiska uppförandekoden avseende statistik. De tillvägagångssätt som används i dessa studier ska beslutas inom ramen för samarbetsstrukturerna med medlemsstaterna.

Artikel 6

Överföring, behandling, spridning och publicering av uppgifter

1.  Medlemsstaterna ska överföra de mikrouppgifter eller, beroende på område och ämne, aggregerade uppgifter som innefattar insynsskyddade uppgifter enligt artikel 13 i ║ förordning (EG) nr 322/97 och metauppgifter som krävs enligt denna förordning och dess tillämpningsbestämmelser till kommissionen (Eurostat) enligt gällande gemenskapsbestämmelser om överföring av insynsskyddade uppgifter som föreskrivs i ║ förordning (EG) nr 322/97 och ║ förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90. Dessa gemenskapsbestämmelser ska tillämpas på Eurostats behandling av uppgifter som är insynsskyddade enligt artikel 13 i ║ förordning (EG) nr 322/97.

2.  Medlemsstaterna ska på elektronisk väg överföra de uppgifter och metauppgifter som krävs enligt denna förordning, i överensstämmelse med en utbytesstandard som kommissionen och medlemsstaterna enas om. Uppgifterna ska tillhandahållas enligt de anvisningar om tidsfrister, intervall och referensperioder som ges i bilagorna.

3.  Kommissionen (Eurostat) ska vidta de åtgärder som krävs för att förbättra den statistiska informationens spridning, tillgänglighet och dokumentation enligt principerna om jämförbarhet, tillförlitlighet och statistisk sekretess i ║ förordning (EG) nr 322/97.

Artikel 7

Kvalitetskriterier och rapporter

1.  Kommissionen (Eurostat) ska bedöma de överförda uppgifternas kvalitet.

2.  Kommissionen (Eurostat) ska i nära samarbete med medlemsstaterna utveckla rekommenderade gemensamma standarder avsedda att säkerställa uppgifternas kvalitet och jämförbarhet enligt de principer som fastställts i den europeiska uppförandekoden avseende statistik. Dessa standarder ska publiceras i metodanvisningar eller riktlinjer.

3.  Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att de överförda uppgifterna håller så hög kvalitet som möjligt.

4.  Medlemsstaterna ska vart femte år till kommissionen (Eurostat) lämna in två rapporter om kvaliteten på de överförda uppgifterna och källorna, som utarbetats enligt de standarder som avses i punkt 2. Den ena rapporten ska behandla folkhälsostatistik, och den andra arbetsmiljöstatistik. Kommissionen (Eurostat) ska vart femte år utarbeta en rapport om de publicerade uppgifternas jämförbarhet.

Artikel 8

Tillämpningsåtgärder

De bestämmelser som är nödvändiga för att tillämpa denna förordning ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 9.2. Åtgärderna ska omfatta de områden som avses i artikel 2, dvs.

   definitioner,
   ämnen och uppdelningar, inbegripet variabler och klassificeringar,
   källor, om relevant, och
   tillhandahållande av uppgifter och metauppgifter, inbegripet referensperioder, intervall och tidsfrister.

Artikel 9

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av kommittén för det statistiska programmet, som inrättats genom ║ beslut 89/382/EEG, Euratom║.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ║ den ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) Yttrande av den 25 oktober 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).
(2) EUT C 295, 7.12.2007, s. 1.
(3) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.
(4) Europaparlamentets ståndpunkt av den 13 november 2007.
(5) EGT L 271, 9.10.2002, s. 1.
(6) EGT C 161, 5.7.2002, s. 1.
(7) EUT L 238, 25.9.2003, s. 28.
(8) EGT L 242, 10.9.2002, s. 1.
(9) EUT C 175, 24.7.2003, s. 1.
(10) EGT L 52, 22.2.1997, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).
(11) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003║.
(12) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.
(13) EGT L 151, 15.6.1990, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.
(14) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).
(15) EUT L 315, 15.11.2006, s. 1.


BILAGA I

Område: Hälsosituation och hälsans bestämningsfaktorer

a)  Syfte

Syftet med detta område är att inom givna tidsramar tillhandahålla statistik om hälsosituationen och hälsans bestämningsfaktorer.

b)  Räckvidd

Uppgifter på detta område sammanställs främst från befolkningsundersökningar eller undersökningsmoduler om hälsa. Registeruppgifter eller andra administrativa källor kan också användas för att ta fram kompletterande uppgifter eller uppgifter om särskilda ämnen som sjuklighet eller olycksfall och skador. Personer som bor på institutioner samt barn i åldersgruppen 0 14 år ska ingå där så är relevant och lämpligt med tanke på resultatet av genomförda pilotstudier.

c)  Referensperioder, intervall och tidsfrister för uppgiftslämning

Statistik ska sammanställas minst vart femte år eller oftare om det krävs för vissa specifika uppgiftsinsamlingar, t.ex. om sjuklighet eller olycksfall och skador. Det första referensåret, intervall och tidsfristen för uppgiftslämning för varje källa och ämne ska anges och överenskommas som en del av de tillämpningsåtgärder som avses i artikel 8.

d)  Ämnen som behandlas

Minimiuppgifterna ska omfatta följande ämnen:

   Hälsotillstånd, inbegripet uppfattningar om hälsa, fysiska och psykiska funktioner och funktionshinder samt sjuklighet.
   Spårning av sjukdomar vars förekomst ökar eller minskar.
   Olycksfall och skador, inklusive de som har samband med konsumentsäkerhet samt alkohol- och narkotikarelaterade skador .
   Livsstil samt faktorer som rör miljö, sociala förhållanden och arbetsförhållanden.
   Skydd mot eventuella pandemier och smittsamma sjukdomar .
   Tillgång till och utnyttjande av förebyggande vård och medicinsk behandling (befolkningsundersökning).
   Demografisk och socioekonomisk bakgrundsinformation om berörda individer.

Alla ämnen behöver inte behandlas varje gång uppgifter lämnas. De variabler, uppdelningar och mikrouppgifter som krävs ska hämtas från förteckningen ovan.

När undersökningar används ska utarbetandet av hälsoundersökningsinstrument och rekommenderade karakteristika, kvalitetsbedömning av undersökningens utformning, urval och viktning samt genomförandet ske enligt de riktlinjer som utarbetats i samarbete med medlemsstaterna. Dessa specifikationer om insamlade uppgifter och använda undersökningar ska beslutas gemensamt när relevanta tillämpningsbestämmelser utarbetas och ska anges i detalj i anvisningarna och riktlinjerna.

e)  Metauppgifter

När det gäller statistiska uppgifter för detta område ska medlemsstaterna lämna de nödvändiga metauppgifter som man ska komma överens om som en del av tillämpningsåtgärderna (även i fråga om undersökningskarakteristika) samt den information om eventuella nationella särdrag som krävs för att man ska kunna tolka och sammanställa jämförbara statistiska uppgifter och indikatorer.


BILAGA II

Område: Hälso- och sjukvård

a)  Syfte

Syftet med detta område är att inom givna tidsramar tillhandahålla statistik om hälso- och sjukvård.

b)  Räckvidd

Detta område omfattar den verksamhet som bedrivs av institutioner eller individer som genom att tillämpa medicinsk, paramedicinsk och vårdrelaterad kunskap och teknik arbetar för att uppfylla hälsomålen samt administration och ledningsarbete i samband med denna verksamhet.

Uppgifterna ska sammanställas främst från administrativa källor.

c)  Referensperioder, intervall och tidsfrister för uppgiftslämning

Statistik ska sammanställas varje år. Det första referensåret, intervall och tidsfristen för uppgiftslämning för varje källa och ämne ska anges och överenskommas som en del av de tillämpningsåtgärder som avses i artikel 8.

d)  Ämnen som behandlas

Minimiuppgifterna ska omfatta följande ämnen:

   Institutioner och resurser inom hälso- och sjukvården.
   Användning av hälso- och sjukvård, individuella och kollektiva tjänster.
   Utgifter för och finansiering av hälso- och sjukvården.
   Övriga inslag som stöder nationella strategier för att utveckla en tillgänglig och hållbar hälso- och sjukvård och långtidsvård av hög kvalitet.

Alla ämnen behöver inte behandlas varje gång uppgifter lämnas. De variabler och uppdelningar som krävs ska hämtas från förteckningarna ovan. Uppgifterna ska fastställas enligt OECD:s International Classification of Health Accounts och WHO:s International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation . Dessa specifikationer ska beslutas gemensamt när relevanta tillämpningsbestämmelser utarbetas och ska anges i detalj i anvisningarna och riktlinjerna.

e)  Metauppgifter

När det gäller statistiska uppgifter för detta område ska medlemsstaterna lämna de nödvändiga metauppgifter som man ska komma överens om som en del av tillämpningsåtgärderna (även i fråga om källor, definitioner och sammanställningar) samt den information om eventuella nationella särdrag som krävs för att man ska kunna tolka och sammanställa jämförbara statistiska uppgifter och indikatorer.


BILAGA III

Område: Dödsorsaker

a)  Syfte

Syftet med detta område är att inom givna tidsramar tillhandahålla jämförbar statistik om dödsorsaker.

b)  Räckvidd

Detta område omfattar statistik över dödsorsaker enligt nationella medicinska dödsbevis med beaktande av WHO:s rekommendationer. Den statistik som ska sammanställas avser de bakomliggande orsakerna enligt WHO:s definition, dvs. den sjukdom eller skada som inledde den händelsekedja som ledde till döden eller omständigheterna kring den olycka eller det våld som ledde till skada med dödlig utgång. Statistik ska sammanställas avseende personer bosatta i EU samt dödfödda.

c)  Referensperioder, intervall och tidsfrister för uppgiftslämning

Statistik ska sammanställas varje år. Det första referensåret ska anges och överenskommas som en del av de tillämpningsåtgärder som avses i artikel 8. Uppgifterna ska lämnas senast under det andra året efter referensåret. Preliminära eller uppskattade uppgifter kan lämnas tidigare. När det gäller incidenter som rör folkhälsan kan dessutom särskilda uppgiftsinsamlingar göras, antingen för samtliga dödsfall eller för särskilda dödsorsaker.

d)  Ämnen som behandlas

Minimiuppgifterna ska omfatta följande ämnen:

   Uppgifter om den döde.
   Region.
   Omständigheter kring dödsfallet, inbegripet den bakomliggande dödsorsaken.

De variabler och uppdelningar som krävs ska hämtas från förteckningen ovan. Uppgifterna om dödsorsaker ska fastställas enligt WHO:s International Classification of Diseases och ska följa Eurostats regler samt FN:s och WHO:s rekommendationer för befolkningsstatistik. Dessa specifikationer ska beslutas gemensamt när relevanta tillämpningsbestämmelser utarbetas och ska anges i detalj i anvisningarna och riktlinjerna.

e)  Metauppgifter

När det gäller statistiska uppgifter för detta område ska medlemsstaterna lämna de nödvändiga metauppgifter som man ska komma överens om som en del av tillämpningsåtgärderna samt den information om eventuella nationella särdrag som krävs för att man ska kunna tolka och sammanställa jämförbara statistiska uppgifter och indikatorer.


BILAGA IV

Område: Olycksfall i arbetet

a)  Syfte

Syftet med detta område är att inom givna tidsramar tillhandahålla statistik om olycksfall i arbetet.

b)  Räckvidd

Ett olycksfall i arbetet definieras som "en händelse under arbetets utförande som leder till fysisk eller psykisk skada". Uppgifter ska samlas in för arbetskraften som helhet avseende olycksfall i arbetet med dödlig utgång och olycksfall i arbetet som leder till minst tre dagars sjukfrånvaro. Härvid ska administrativa källor och kompletterande källor användas. En begränsad delmängd av grundläggande uppgifter om olycksfall som leder till färre än fyra dagars sjukfrånvaro kan samlas in inom ramen för samarbetet med ILO, om sådana uppgifter finns tillgängliga.

c)  Referensperioder, intervall och tidsfrister för uppgiftslämning

Statistik ska sammanställas varje år. Det första referensåret ska anges och överenskommas som en del av de tillämpningsåtgärder som avses i artikel 8. Uppgifterna ska lämnas senast i juni det andra året efter referensåret. Preliminära uppgifter kan lämnas tidigare.

d)  Ämnen som behandlas

Minimiuppgifterna ska omfatta följande ämnen:

   Uppgifter om den skadade personen och skadan.
   Uppgifter om företaget och arbetsplatsen.
   Uppgifter om arbetsmiljön.
   Uppgifter om olycksfallet, inbegripet den händelsekedja som är kopplad till orsakerna och omständigheterna kring olycksfallet.

De variabler och uppdelningar som krävs ska , tillsammans med relevanta valmöjligheter och viktningar, hämtas från förteckningen ovan enligt ESAW-metodologin. De ska beslutas gemensamt när relevanta tillämpningsbestämmelser utarbetas och ska anges i detalj i anvisningarna och riktlinjerna.

e)  Metauppgifter

När det gäller statistiska uppgifter för detta område ska medlemsstaterna lämna nödvändiga metauppgifter om den population som statistiken gäller, andelen anmälda olycksfall i arbetet enligt led b) och urvalskarakteristika om relevant, samt den information om eventuella nationella särdrag som krävs för att man ska kunna tolka och sammanställa jämförbara statistiska uppgifter och indikatorer.


BILAGA V

Område: Arbetssjukdomar och andra arbetsrelaterade hälsoproblem och sjukdomar

a)  Syfte

Syftet med detta område är att inom givna tidsramar tillhandahålla statistik om erkända fall av arbetssjukdomar och andra arbetsrelaterade hälsoproblem och sjukdomar.

b)  Räckvidd

Ett fall av arbetssjukdom definieras som ett fall som erkänts av den nationella behöriga myndighet som ansvarar för erkännande av arbetssjukdomar. Uppgifter ska samlas in för incidenta fall av arbetssjukdomar eller dödsfall på grund av arbetssjukdom. När det gäller arbetsrelaterade hälsoproblem och sjukdomar krävs inte erkännande av någon myndighet och uppgifterna ska samlas in främst genom befolkningsundersökningar. Arbetsrelaterade hälsoproblem och sjukdomar är sådana som helt eller delvis kan orsakas eller förvärras av arbetsförhållandena. Häribland ingår även fysiska och psykosociala hälsoproblem.

c)  Referensperioder, intervall och tidsfrister för uppgiftslämning

När det gäller arbetssjukdomar ska statistik sammanställas varje år och lämnas in senast under det första kvartalet andra året efter referensåret. Referensperioder, intervall och tidsfristen för annan uppgiftslämning ska anges och överenskommas med medlemsstaterna.

d)  Ämnen som behandlas

Minimiuppgifterna ska omfatta följande ämnen:

   Uppgifter om den sjuke, bland annat om kön, ålder och anställningsform, och sjukdomen eller hälsoproblemen.
   Uppgifter om företaget och arbetsplatsen, bland annat om dess storlek och sektor .
   Uppgifter om orsakande agens eller faktorer.

Alla ämnen behöver inte behandlas varje gång uppgifter lämnas. De variabler och uppdelningar som krävs ska hämtas från förteckningen ovan och överenskommas med medlemsstaterna.

e)  Metauppgifter

När det gäller statistiska uppgifter för detta område ska medlemsstaterna lämna nödvändiga metauppgifter om den population som statistiken gäller samt den information om eventuella nationella särdrag som krävs för att man ska kunna tolka och sammanställa jämförbara statistiska uppgifter och indikatorer.

Senaste uppdatering: 28 augusti 2008Rättsligt meddelande