Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0043(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0376/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0376/2007

Debates :

PV 12/11/2007 - 18
CRE 12/11/2007 - 18

Balsojumi :

PV 13/11/2007 - 5.11
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0502

Pieņemtie teksti
WORD 117k
Otrdiena, 2007. gada 13. novembra - Strasbūra Galīgā redakcija
Euratom Apgādes aģentūras statūti *
P6_TA(2007)0502A6-0376/2007

Eiropas Parlamenta 2007. gada 13. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko nosaka Euratom Apgādes aģentūras statūtus (COM(2007)0119 – C6-0131/2007 – 2007/0043(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments ,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2007)0119),

–   ņemot vērā Euratom līguma 54. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6-0131/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A6-0376/2007),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   uzskata, ka Euratom Apgādes aģentūras izmaksām Eiropas Savienības budžetā ir jāatbilst attiecīgajam maksimālajam apjomam, kas noteikts jaunajā daudzgadu finanšu shēmā, un 47. punkta noteikumiem Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) ;

3.   atgādina, ka Budžeta komitejas atzinums nav svarīgāks par Iestāžu nolīguma 47. punktā noteiktās procedūras rezultātu, kas īstenojama attiecībā uz Euratom Apgādes aģentūras izveidi;

4.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Euratom līguma 119. panta otro daļu;

5.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā paredz nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

6.   prasa Padomei vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā paredz būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

7.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
1.a apsvērums (jauns)
ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 2 un jo īpaši tā 47. punktu,
___________________________________
2 OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
Grozījums Nr. 2
Pielikuma 1. panta 1. punkta a) apakšpunkts
a) īsteno pilnvaras, kas tai piešķirtas saskaņā ar Līgumu;
a) īsteno pilnvaras, kas tai piešķirtas saskaņā ar Līgumu un sekundārajiem tiesību aktiem ;
Grozījums Nr. 3
Pielikuma 1. panta 1. punkta b) apakšpunkts
b) veic citus uzdevumus, ko tai uztic Komisija .
b) šajā nolūkā veic uzdevumus, ko tai uztic saskaņā ar Līguma 52. un turpmākajiem pantiem ;
Grozījums Nr. 4
Pielikuma 1. panta 1.a punkts (jauns)
1.a Lai sasniegtu savus mērķus, Aģentūra, rīkojoties saskaņā ar Līguma mērķiem un kā enerģētikas nozares novērošanas centrs kodolmateriālu un pakalpojumu nodrošinājuma jomā, veic šādus konkrētus uzdevumus:
a) uzrauga un analizē piedāvājumu un pieprasījumu, kā arī tirgus tendences, kuras ietekmē kodolmateriālu drošu piegādi;
b) regulāri sniedz dalībvalstīm un nozares uzņēmumiem tirgus pārskatu par Eiropas Savienības kodolmateriālu krājumiem un līgumiem, kuri nodrošina ES komunālo pakalpojumu uzņēmumu ilgtermiņa apgādi, kā arī regulāri veic tirgus riska analīzi,
− lai novērstu nepilnības un pārtraukumus kodolmateriālu piegādē visos kodoldegvielas ražošanas cikla posmos (no izejvielu ieguves līdz to pārveidei, bagātināšanai un ražošanai),
− lai nodrošinātu ilgtermiņa redzējumu, kas nepieciešams, lai izveidotu sistēmu ieguldījumiem ražotnēs un ieguves vietu izpētē,
− lai saglabātu tirgū godīgu konkurenci;
c) ciešā sadarbībā ar 11. pantā minēto Padomdevēju komiteju izveido augsta līmeņa profesionālo kompetenci un sagatavo informāciju, analītiskas prognozes un jo īpaši ziņojumu par piedāvājumu un pieprasījumu nākotnē, ziņojumu par piegādes politikas īstenošanu un regulāru pārskatu par tirgus tendencēm, pamatojoties uz attiecīgu analīzi, kas veikta kopā ar Padomdevēju komiteju, lai tā varētu dot norādījumus nozares uzņēmumiem, formulēt ieteikumus ražotājiem un komunālo pakalpojumu uzņēmumiem un iesniegt Komisijai priekšlikumus par regulējumu attiecīgajās jomās.
Grozījums Nr. 5
Pielikuma 2. panta 1. punkts
1.  Aģentūra saskaņā ar Līguma 54. pantu ir tiesību subjekts. Aģentūra tiek atzīta par iestādi, kas darbojas sabiedrības interesēs, un tā darbojas kā bezpeļņas organizācija.
1.  Aģentūra saskaņā ar Līguma 54. pantu ir tiesību subjekts. Aģentūrai visās dalībvalstīs ir visplašākā tiesībspēja, ko saskaņā ar valsts tiesību aktiem piešķir juridiskām personām. Aģentūra jo īpaši drīkst iegādāties kustamu un nekustamu īpašumu un rīkoties ar to, un var iesaistīties tiesvedībā. Aģentūra tiek atzīta par iestādi, kas darbojas sabiedrības interesēs, un tā darbojas kā bezpeļņas organizācija.
Grozījums Nr. 6
Pielikuma 2. panta 3. punkts
3.  Aģentūras galvenā mītne ir kādā no Komisijas dienestu atrašanās vietām. Par to lemj Komisija .
3.  Aģentūras galvenā mītne ir kādā no Komisijas dienestu atrašanās vietām. Pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu un pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju, par to lemj Padome .
Grozījums Nr. 7
Pielikuma 2. panta 4. punkts
4.  Attiecībā uz savu iekšējo organizāciju Aģentūra pēc savas iniciatīvas var īstenot jebkurus papildu pasākumus, kas var būt vajadzīgi tās uzdevumu veikšanai gan Kopienā, gan ārpus tās.
4.  Attiecībā uz savu iekšējo organizāciju Aģentūra pēc savas iniciatīvas var īstenot jebkurus papildu pasākumus, kas var būt vajadzīgi tās uzdevumu veikšanai gan Kopienā, gan ārpus tās, ja šiem pasākumiem nav būtiskas finansiālas ietekmes . Tā ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei (še turpmāk kopā ‐ "budžeta lēmējinstitūcija") par jebkuru projektu, kas var finansiāli būtiski ietekmēt tās budžeta finansējumu, it īpaši par jebkuru ar īpašumu saistītu projektu, piemēram, ēku nomu vai iegādi, un attiecīgi informē Komisiju.
Grozījums Nr. 8
Pielikuma 3. panta 1. punkts
1.  Ģenerāldirektoru ieceļ Komisija.
1.  Ģenerāldirektoru ieceļ Komisija pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju . Ģenerāldirektors ir Aģentūras pilna laika darbinieks un nav Komisijas pārstāvis.
Grozījums Nr. 9
Pielikuma 3. panta 3. punkta 2.–5. ievilkums
−  Aģentūras ikdienas vadību,
–  Aģentūras vadību, pārvaldību un resursiem, tostarp ar personālu saistītiem jautājumiem ,
− visu Aģentūras resursu pārvaldību,
−  Aģentūras ieņēmumu un izdevumu tāmes projekta sagatavošanu un tās budžeta izpildi,
–  Aģentūras ieņēmumu un izdevumu tāmes projekta sagatavošanu un tās budžeta izpildi,
− visiem ar personālu saistītajiem jautājumiem.
– jebkura pētījuma veikšanu un īpašu ziņojumu sagatavošanu, ko uzskata par vajadzīgiem saskaņā ar 1. panta 1.a punktu, kā arī šo pētījumu un ziņojumu iesniegšanu Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei,
− šā pielikuma 1. pantā noteikto uzdevumu nodrošinātu izpildi Kopienas vispārējās interesēs.
Grozījums Nr. 10
Pielikuma 3. panta 4. punkts
4.  Ģenerāldirektors katru gadu iesniedz Komisijai Aģentūras iepriekšējā gada darbības pārskatu un nākamā gada darba programmu.
4.   Ģenerāldirektors pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju līdz katra gada 31. martam iesniedz Komisijai Aģentūras iepriekšējā gada darbības pārskatu un nākamā gada darba programmu. Šo gada darbības pārskatu kopā ar darba programmu un Padomdevējas komitejas atzinumu direktors iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Revīzijas palātai un dalībvalstīm.
Grozījums Nr. 11
Pielikuma 4. panta 1. punkts
1.  Aģentūras ģenerāldirektors un personāls ir Eiropas Kopienu amatpersonas, uz kurām attiecas Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu iestāžu kopīgi pieņemtie noteikumi par minēto Civildienesta noteikumu piemērošanu. Amatpersonas ieceļ un algu ieceltajām amatpersonām maksā Komisija.
1.  Uz Aģentūras personālu attiecas Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi, Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība un Eiropas Kopienu iestāžu kopīgi pieņemtie noteikumi par minēto Civildienesta noteikumu un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības piemērošanu.
Grozījums Nr. 12
Pielikuma 4. panta 1.a punkts (jauns)
1.a Attiecībā uz savu personālu Aģentūra īsteno pilnvaras, ko tai piešķīrusi iecēlējinstitūcija.
Grozījums Nr. 13
Pielikuma 5. panta 5. punkts
5.  Ieinteresētās personas var nodot Komisijas izskatīšanai informāciju par visām Aģentūras darbībām, kas minētas Līguma 53. pantā, desmit darba dienās pēc paziņojuma saņemšanas vai, ja šāda paziņojuma nav, desmit darba dienās pēc publicēšanas. Ja nav ne paziņojuma, ne publikācijas, šis termiņš skaitāms no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina par attiecīgo darbību.
5.  Ieinteresētās personas var nodot Komisijas izskatīšanai informāciju par visām Aģentūras darbībām, kas minētas Līguma 53. pantā, piecpadsmit darba dienās pēc paziņojuma saņemšanas vai, ja šāda paziņojuma nav, piecpadsmit darba dienās pēc publicēšanas. Ja nav ne paziņojuma, ne publikācijas, šis termiņš skaitāms no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina par attiecīgo darbību.
Grozījums Nr. 14
Pielikuma 7. panta 3. punkts
3.  Aģentūras ieņēmumus veido Kopienas iemaksa, banku procenti un ienākumi, ko nes Aģentūras kapitāla un banku investīcijas, un vajadzības gadījumā Līguma 54. pantā paredzētā maksa un aizņēmumi.
3.  Aģentūras ieņēmumus veido Kopienas iemaksa, kas iekļauta Eiropas Savienības vispārējā budžetā (Komisijas sadaļā), banku procenti un ienākumi, ko nes Aģentūras kapitāla un banku investīcijas, un vajadzības gadījumā Līguma 54. pantā paredzētā maksa un aizņēmumi. Aģentūru finansē saskaņā ar budžeta lēmējiestāžu vienošanos, kā noteikts 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā.
Grozījums Nr. 15
Pielikuma 7. panta 4. punkts
4.  Aģentūras izdevumus veido tās personāla un Padomdevējas komitejas administratīvās izmaksas, kā arī izmaksas, kuras izriet no līgumiem, kas noslēgti ar trešām personām.
4.  Aģentūras izdevumi ietver tās personāla, administratīvās, infrastruktūras un darbības izmaksas, tostarp izmaksas, kuras izriet no līgumiem, kas noslēgti ar trešām personām.
Grozījums Nr. 16
Pielikuma 7. panta 5.a punkts (jauns)
5.a Komisija tāmi kopā ar Eiropas Savienības provizorisko vispārējā budžeta projektu iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai.
Grozījums Nr. 17
Pielikuma 7. panta 6. punkts
6.  Pamatojoties uz tāmi, Komisija iekļauj provizoriskajā Eiropas Savienības vispārējā budžeta projektā paredzamo štatu sarakstu un subsīdiju summu, kāda pēc Komisijas ieskatiem Aģentūrai ir vajadzīga un kas tai piešķirama no vispārējā budžeta.
6.  Pamatojoties uz tāmi, Komisija iekļauj provizoriskajā Eiropas Savienības vispārējā budžeta projektā paredzamo štatu sarakstu un subsīdiju summu, kāda pēc Komisijas ieskatiem Aģentūrai ir vajadzīga un kas tai piešķirama no vispārējā budžeta, un ko tā iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 272. pantu .
Grozījums Nr. 18
Pielikuma 7. panta 7. punkts
7.  Budžeta procedūrā budžeta lēmējinstitūcija apstiprina Aģentūras subsīdiju apropriācijas un pieņem Aģentūras štatu sarakstu, ko Komisijas štatu sarakstā uzrāda atsevišķi.
7.  Budžeta procedūrā budžeta lēmējinstitūcija apstiprina Aģentūras subsīdiju apropriācijas un pieņem Aģentūras štatu sarakstu, ko publicē atsevišķi attiecīgajā Eiropas Savienības vispārējā budžeta sējumā .
Grozījums Nr. 19
Pielikuma 7. panta 9. punkts
9.  Jebkādi Aģentūras štatu saraksta un budžeta grozījumi ir izdarāmi ar budžeta grozījumiem, ko pieņem ar tādu pašu procedūru kā sākotnējo budžetu . Štatu saraksta grozījumus iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai. Par budžeta grozījumiem informē Eiropas Parlamentu un Padomi.
9.  Izmaiņas Aģentūras štatu sarakstā un budžetā veic ar budžeta grozījumiem un pieņem šā panta 5.8. punktā noteiktajā kārtībā .
Grozījums Nr. 20
Pielikuma 8. panta 10. punkts
10.  Finanšu regulu, ko piemēro Aģentūrai, pieņem saskaņā ar Līguma 183. pantu.
10.  Finanšu regulu, ko piemēro Aģentūrai, pieņem saskaņā ar Līguma 183. pantu. Tā ir saskaņā ar Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam 1 , ja vien izņēmumi ir īpaši vajadzīgi aģentūras darbībai un Komisija tiem iepriekš ir piekritusi.
_____________________
1 OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp .
Grozījums Nr. 21
Pielikuma 10. panta 1. punkta 2. daļa
Ar šo maksu saistītos noteikumus sīki izklāsta īstenošanas lēmumā.
Komisija pēc apspriešanās ar Padomi nosaka maksas likmi un tās iekasēšanas noteikumus. Komisija rīkojas pēc ģenerāldirektora priekšlikuma, kurš ir saņēmis 11. pantā minētās Padomdevējas komitejas atzinumu. Ar šo maksu saistītos praktiskās īstenošanas noteikumus sīki izklāsta īstenošanas lēmumā.
Grozījums Nr. 22
Pielikuma 11. panta 1. punkta 1. daļa
1.  Padomdevējā komitejā (turpmāk "Komiteja") ietilpst viens loceklis no katras dalībvalsts, kas neveic ar kodoldegvielas ciklu saistītas darbības, un divi locekļi no katras dalībvalsts, kas veic ar kodoldegvielas ciklu saistītas darbības. Tomēr dalībvalstis var arī nepiedalīties Komitejas darbā. Katram loceklim var būt vietnieks, kas drīkst piedalīties Komitejas sanāksmēs kopā ar pilntiesīgo locekli, bet nedrīkst balsot, ja sanāksmē piedalās arī pilntiesīgais loceklis . Ja kāds loceklis atkāpjas no amata vai nav spējīgs pildīt savus pienākumus, uz atlikušo pilnvaru termiņu ieceļ amata pārņēmēju.
1.  Padomdevējā komitejā (turpmāk "Komiteja") ietilpst viens loceklis no katras dalībvalsts, kas neveic ar kodoldegvielas ciklu saistītas darbības, un divi locekļi no katras dalībvalsts, kas veic ar kodoldegvielas ciklu saistītas darbības. Tajā ir viens papildu loceklis no katras dalībvalsts, kura veic ar kodoldegvielas ciklu saistītas darbības un kura iemaksā kapitālā vairāk par EUR 300 000. Tomēr dalībvalstis var arī nepiedalīties Komitejas darbā. Katram loceklim var būt vietnieks, kas drīkst piedalīties Komitejas sanāksmēs, ja pilntiesīgais loceklis sanāksmē piedalīties nevar . Ja kāds loceklis atkāpjas no amata vai nav spējīgs pildīt savus pienākumus, uz atlikušo pilnvaru termiņu ieceļ amata pārņēmēju.
Grozījums Nr. 23
Pielikuma 11. panta 1. punkta 2. daļa
Komitejas locekļus un viņu vietniekus ieceļ attiecīgās dalībvalstis, ņemot vērā viņu atbilstīgās pieredzes un kompetences pakāpi kodoldegvielas cikla vai kodolenerģijas ražošanas jomā. Komitejas locekļu pilnvaru termiņš ir trīs gadi. Pilnvaru termiņu var pagarināt vienu reizi .
Komitejas locekļus un viņu vietniekus ieceļ attiecīgās dalībvalstis, ņemot vērā viņu atbilstīgās pieredzes un kompetences pakāpi kodoldegvielas cikla vai kodolenerģijas ražošanas jomā. Komitejas locekļu pilnvaru termiņš ir trīs gadi. Pilnvaru termiņu var pagarināt.
Grozījums Nr. 24
Pielikuma 12. panta 1.a punkts (jauns)
1.a Komiteja var iecelt divus locekļus par atbildīgo amatpersonu padomdevējiem. Atbildīgās amatpersonas kopā ar saviem padomdevējiem veido Komitejas biroju un ir atbildīgas par visu nepieciešamo sakaru uzturēšanu Komitejas vārdā. Birojs darbojas kā saikne starp Komitejas locekļiem un Aģentūras ģenerāldirektoru un saskaņo Komitejas darbību jo īpaši tādās jomās kā ziņojumu sagatavošana, novērtēšana un izvērtēšana, kā arī profesionālo zināšanu izplatīšana.
Grozījums Nr. 25
Pielikuma 12. panta 2. punkts
2.  Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku pilnvaru termiņš ir trīs gadi. Pilnvaru termiņu nevar pagarināt, turklāt priekšsēdētāja amatu pārmaiņus ieņem dažādu nozares ieinteresēto personu pārstāvji. Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku pilnvarojums automātiski beidzas, ja beidzas un netiek pagarināts viņu pilnvaru termiņš Komitejas locekļu statusā.
2.  Priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku un divu atbildīgo amatpersonu padomdevēju pilnvaru termiņš ir trīs gadi. Pilnvaru termiņu var pagarināt vienu reizi , turklāt priekšsēdētāja amatu pārmaiņus ieņem dažādu nozares ieinteresēto personu pārstāvji. Priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieku, vai atbildīgo amatpersonu padomdevēju pilnvarojums automātiski beidzas, ja beidzas un netiek pagarināts viņu pilnvaru termiņš Komitejas locekļu statusā.
Grozījums Nr. 26
Pielikuma 13. panta 1. punkts
1.  Padomdevēja komiteja palīdz Aģentūrai veikt tās uzdevumus, sniedzot atzinumus un nodrošinot informāciju. Tā darbojas kā saikne starp Aģentūru un kodolnozares ražotājiem un lietotājiem.
1.  Padomdevēja komiteja palīdz Aģentūrai veikt tās uzdevumus, sniedzot atzinumus un nodrošinot analīzi un informāciju. Komiteja arī palīdz sagatavot 1. panta 1.a punktā minētos ziņojumus, pārskatus un analīzi. Tā darbojas kā saikne starp Aģentūru un kodolnozares ražotājiem un lietotājiem.
Grozījums Nr. 27
Pielikuma 13. panta 2. punkts
2.  Ar Komiteju mutiski sanāksmēs vai rakstiski sanāksmju starplaikos var apspriesties par visiem jautājumiem, ko Aģentūra ir pilnvarota risināt. Komiteja var arī sniegt atzinumus par šādiem jautājumiem, ja to ierosina vismaz trešdaļa tās locekļu.
2.  Ar Komiteju mutiski sanāksmēs vai rakstiski sanāksmju starplaikos var apspriesties par visiem jautājumiem, ko Aģentūra ir pilnvarota risināt. Ar Komiteju jo īpaši apspriežas gadījumos, kad to skaidri nosaka šis lēmums. Komiteja var arī sniegt atzinumus par šādiem jautājumiem, ja to ierosina vismaz trešdaļa tās locekļu.
Grozījums Nr. 28
Pielikuma 13. panta 3. punkta c) apakšpunkts
c) maksas noteikšana par darījumiem, lai segtu Aģentūras darbības izdevumus (Līguma 54. panta piektā daļa);
c) maksas noteikšana par darījumiem, lai segtu Aģentūras darbības izdevumus (Līguma 54. panta piektā daļa), un tās likme ;
Grozījums Nr. 29
Pielikuma 13. panta 3. punkta ca) apakšpunkts (jauns)
ca) kritēriji aizņēmumiem, kas minēti 6. panta 3. punktā;
Grozījums Nr. 30
Pielikuma 13. panta 3. punkta cb) apakšpunkts (jauns)
cb) kritēriji, pēc kuriem nosaka Līguma 68. pantā aizliegtās cenu noteikšanas metodes;
Grozījums Nr. 31
Pielikuma 13. panta 3. punkta da) apakšpunkts (jauns)
da)  Līguma 88. pantā minētās īpašo skaldāmo materiālu finanšu uzskaites veikšana;
Grozījums Nr. 32
Pielikuma 13. panta 3. punkta e) apakšpunkts
e) finanšu regula, kas attiecas uz Aģentūras gada budžetu, pārskatiem, tirgus pārskatu un darba programmu .
e) finanšu regula, kas attiecas uz Aģentūras gada budžetu un Līguma 171. panta 2. punktā minēto īpašo Aģentūras kontu .
Grozījums Nr. 33
Pielikuma 13. panta 3. punkta ea) apakšpunkts (jauns)
ea) gada darbības pārskats un darba programma.
Grozījums Nr. 34
Pielikuma 14. panta 1. punkta ievaddaļa
1.  Komiteju sasauc Aģentūras galvenajā mītnē:
1.  Komiteju sasauc priekšsēdētājs Aģentūras galvenajā mītnē.
Grozījums Nr. 35
Pielikuma 14. panta 1. punkta a) apakšpunkts
a) parasti divreiz gadā;
a) parasti divreiz gadā un kad vien priekšsēdētājs to uzskata par nepieciešamu ;
Grozījums Nr. 36
Pielikuma 14. panta 6. punkts
6.  Komitejas sekretariātu nodrošina Aģentūra.
6.  Komitejas sekretariātu nodrošina Aģentūra. Sekretariāts kopā ar komitejas priekšsēdētāju sagatavo darba kārtību, kas komitejai jāapstiprina, nosūta visus attiecīgos dokumentus komitejas locekļiem vismaz 15 darbdienas pirms sanāksmes dienas, kā arī sagatavo komitejas sanāksmju un tās biroja sanāksmju protokolus.
Grozījums Nr. 37
Pielikuma 14. panta 7. punkts
7.  Aģentūra atlīdzina viena Komitejas locekļa ceļa izdevumus .
7.  Aģentūra atlīdzina ceļa izdevumus vienam Komitejas loceklim no katras dalībvalsts .
Grozījums Nr. 38
Pielikums, noslēguma noteikumi un 15. pants
Nobeiguma noteikumi
Svītrots
15. pants.   Aģentūras tiesībspēja
Aģentūrai visās dalībvalstīs ir visplašākā tiesībspēja, ko saskaņā ar valsts tiesību aktiem piešķir juridiskām personām. Aģentūra jo īpaši drīkst iegādāties kustamu un nekustamu īpašumu un rīkoties ar to, un var  būt puse tiesvedībā.

(1) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

Pēdējā atjaunošana - 2008. gada 28. augustaJuridisks paziņojums