Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2151(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0388/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0388/2007

Keskustelut :

PV 13/11/2007 - 23
CRE 13/11/2007 - 23

Äänestykset :

PV 14/11/2007 - 3.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0507

Hyväksytyt tekstit
WORD 56k
Keskiviikko 14. marraskuuta 2007 - Strasbourg Lopullinen painos
Maanjäristysten alueelliset vaikutukset
P6_TA(2007)0507A6-0388/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. marraskuuta 2007 maanjäristysten alueellisista vaikutuksista (2007/2151(INI))

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon komission tiedonannon yhteisön pelastuspalvelumekanismin kehittämisestä (KOM(2005)0137),

–   ottaa huomioon pelastuspalvelun rahoitusvälineen perustamisesta 5. maaliskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/162/EY, Euratom(1) ,

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Tulviin liittyvä riskien hallinta – Tulvien ehkäisy, torjunta ja lieventäminen" (KOM(2004)0472),

–   ottaa huomioon kesän luonnonkatastrofeista 4. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman(2) ,

–   ottaa huomioon luonnonkatastrofeista (tulipalot, kuivuus ja tulvat) ja aluekehitysnäkökulmista 18. toukokuuta 2006 antamansa päätöslauselman(3) ,

–   ottaa huomioon säännökset, jotka koskevat rakennerahastoja ohjelmakaudella 2007–2013,

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä 18. toukokuuta 2006 hyväksymänsä kannan ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta(4) ,

–   ottaa huomioon hellekesän seurauksista 4. syyskuuta 2003 antamansa päätöslauselman(5) ,

–   ottaa huomioon Michel Barnierin toukokuussa 2006 esittämän kertomuksen "Euroopan pelastuspalvelujoukot: Euroopan apu",

–   ottaa huomioon vuoden 2007 toimintaohjelman, joka liittyy Euroopan neuvoston 13. maaliskuuta 2007 hyväksymään Euroopan ja Välimeren maiden sopimukseen merkittävistä luonnonriskeistä ja teknologisista riskeistä (EUR-OPA),

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan 5. kesäkuuta 2007 järjestämän julkisen kuulemistilaisuuden "Luonnonkatastrofit ja Euroopan unionin rahoitus",

–   ottaa huomioon tulokset, jotka saavutettiin komission vuonna 2000 järjestämässä Workshop on Mitigation of Seismic Risk -työryhmän kokouksessa sekä Euroopan insinöörien maanjäristysten torjumista edistävän yhdistyksen Lissabonissa vuonna 2005 järjestämässä Workshop on Reducing Earthquake Risk in Europe -työryhmän kokouksessa,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A6-0388/2007),

A.   ottaa huomioon, että 1,5 miljoonaa ihmistä on menettänyt henkensä maanjäristyksissä ympäri maailmaa 1900-luvulla, ja maanjäristysten aiheuttamien tuhojen arvoksi on arvioitu 75 miljardia euroa pelkästään 1900-luvun viimeisen neljänneksen aikana,

B.   ottaa huomioon, että maanjäristysten uhka koskee laajoja alueita Euroopan unionissa siten, että seismisesti aktiivisimmat alueet sijaitsevat Italiassa, Kreikassa, Romaniassa, Bulgariassa, Kyproksella ja Sloveniassa mutta että huomionarvoisen maanjäristysuhan piirissä on muitakin jäsenvaltioita, kuten Saksa, Itävalta, Tšekki, Ranska, Espanja, Portugali sekä Malta,

C.   ottaa huomioon, että valtaosa unionin jäsenyyttä hakevista maista, Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvista maista sekä Euro–Välimeri-alueen kumppanuusmaista on huomattavan alttiita maanjäristyksille,

D.   ottaa huomioon, että aikajaksolla 2002–2007 maanjäristykset olivat neljänneksi yleisin luonnonkatastrofi jäsenvaltioissa ja hakijamaissa, mutta niitä pidetään Euroopan unionissa täysin toisarvoisina verrattuina muihin luonnonilmiöihin, joihin on varauduttu kokonaisvaltaisemmin, mistä johtuen Euroopan eri alueet jäävät vaille Euroopan unionin apua ja solidaarisuusrahastosta on saatu tukea ainoastaan yhdessä maanjäristystapauksessa,

E.   ottaa huomioon, että kansalliset, alueelliset ja paikalliset toimijat, joihin maanjäristykset vaikuttavat kouriintuntuvasti, sekä tiedeyhteisö, insinöörit ja laajat kansanosat katsovat, että Euroopan unionilla olisi oltava entistä suurempi rooli maanjäristyksiltä suojautumisessa ja niiden seurausten lieventämisessä,

F.   ottaa huomioon, että mannerlaattojen tektoniset liikkeet aiheuttavat paitsi maanjäristyksiä myös tulivuorenpurkauksia ja että erityisesti maankuoren siirtymät ja tsunamit voivat pahentaa näiden luontoon liittyvien epävarmuustekijöiden vaikutuksia, ja että niistä säännöllisesti kärsimään joutuvilla alueilla, kuten Euroopan unionin äärimmäisillä reuna-alueilla, on kertynyt ratkaisevaa kokemusta ilmiöiden tarkkailusta, ennaltaehkäisystä ja niihin reagoimisesta,

G.   ottaa huomioon, että maanjäristyksillä on hyvin vakavia niin lyhyen kuin pitkänkin aikavälin vaikutuksia alueiden talouteen ja ne vaikuttavat haitallisesti infrastruktuuriin, työllisyyteen, luonnon- ja kulttuuriperintöön, ympäristöön ja matkailuun, toisin sanoen niillä on kielteinen vaikutus taloudelliseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen kokonaisuudessaan,

H.   ottaa huomioon, että kansalliset ja paikalliset toimijat ovat ratkaisevan tärkeitä maanjäristyksistä aiheutuvien vahinkojen ennaltaehkäisy- ja hallintatoimenpiteissä sekä maanjäristysten seurauksien lieventämisessä, minkä vuoksi vaaditaan myös toimia näiden toimijoiden aktivoimiseksi sekä yleisön valistamista ja kouluttamista,

I.   ottaa huomioon, että maanjäristysten riskien hallintaa koskevia ennaltaehkäisy- ja kunnostustoimenpiteitä voidaan tehostaa yhteisön eri välineiden, kuten rakennerahastojen tai yhteisön pelastuspalvelujen avulla,

J.   katsoo, että EU:n on tunnustettava Välimeren alueella ja sen ympäristössä esiintyvien maanjäristysten erityisluonne ja toteutettava asianmukaisia toimia liittyen maanjäristysten ennaltaehkäisyyn, tutkimukseen ja hallintaan sekä pelastuspalveluun ja yhteisvastuuseen,

K.   ottaa huomioon, että verrattuna muihin maapallon alueisiin Euroopalle on ominaista suuri maanjäristysriski mutta myös korkeatasoinen teknologiaosaaminen, mutta tästä huolimatta Euroopan unioni sijoittaa Japaniin ja Yhdysvaltoihin ja jopa Kiinaan verrattuna huomattavasti vähemmän varoja uuden tekniikan tutkimiseen ja kehittämiseen, eikä EU:lla ole maanjäristysriskejä koskevaa toimintaohjelmaa,

L.   ottaa huomioon, että Euroopan tasolla ei ole yhtenäistä pelastuspalvelu- ja väestönsuojelumekanismia luonnonkatastrofien varalle,

M.   pitää hyvin tärkeänä Euroopan unionin maanjäristyksiä koskevan teknologiatietämyksen ylläpitämistä ja lisäämistä, sillä siitä voi tulla menestyksekäs ja vientikelpoinen tuote, ja maanjäristyksille alttiita alueita voidaan myös hyödyntää luonnonvaraisina laboratorioina ja kääntää näin niiden kärsimä haitta eduksi,

N.   ottaa huomioon, että laajat alueet EU:ssa ovat alttiita kaivosteollisuuteen liittyvien tektonisten järistysten tuhovoimille, joiden aiheuttamat vahingot ovat yhtä suuria kuin maanjäristysten aiheuttamat vahingot,

O.   ottaa huomioon, että kartoitusta maanjäristysriskien tunnistamiseksi ei useimmissa jäsenvaltioissa ole kehitetty riittävästi,

P.   ottaa huomioon, että tavanomaisissa vakuutussopimuksissa maanjäristyksistä johtuva vahingonvaara on yleensä jätetty vakuutusturvan ulkopuolelle,

Toimenpiteet: ennaltaehkäisy, reagointi ja tuhojen korjaaminen

1.   pyytää komissiota laatimaan välittömästi tiedonannon maanjäristysten riskien arvioinnista ja käsittelemään vahinkojen ennaltaehkäisyä, hallintaa ja korjaamista;

2.   katsoo, että komission olisi laadittava Euroopan yhteiset tekniset toimintatavat maanjäristyksen aiheuttamien suurkatastrofien varalta kiinnittäen erityistä huomiota keskeisiin liikenteen, energian, televiestinnän ja terveydenhuollon infrastruktuurikohteisiin sekä tehtäviin, joista kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset voivat ottaa vastuun;

3.   kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota suhtautumaan maanjäristyksiin niiden vaatimalla vakavuudella pelastuspalveluja koskevan tarkistetun lainsäädäntökehyksen laatimis- ja täytäntöönpanoprosessissa;

4.   kehottaa lisäksi jäsenvaltioita ottamaan maanjäristykset huomioon kestävän kehityksen kansallisissa ja alueellisissa strategioissa ja perustamaan kansallisia keskustelufoorumeja käsittelemään maanjäristyksiin liittyvien riskien hallintaa sekä pelastuspalvelua käyttäen pohjana integroituja vahinkoalttiusanalyysejä ja ottaen mukaan erilaiset institutionaaliset toimijat sekä asianomaiset kansalaisyhteiskunnan kumppanit;

5.   tunnustaa Välimeren alueen erityisluonteen ja vaatii komissiota keskittymään yhteisön tasolla ennaltaehkäisy-, neuvonta-, tutkimus-, riskienhallinta-, varautumis- ja solidaarisuusvälineisiin, jotta alueella usein esiintyviin katastrofeihin voidaan reagoida entistä paremmin,

6.   korostaa, että on välttämätöntä toteuttaa yleisiä tiedotuskampanjoita, joissa keskitytään ennaltaehkäiseviin toimiin ja varautumiseen, sekä toteuttaa koulutukseen liittyviä toimia mukaan lukien yliopisto-opetus sekä ylempään korkeakoulututkintoon ja tohtorintutkintoon johtavat koulutusohjelmat asianomaisilla aloilla, esimerkkinä tekniset alat, ja että on tarpeen järjestää erityistä koulutusta asiaan liittyvissä ammateissa toimiville koko EU:ssa;

7.   kehottaa jäsenvaltioita nopeuttamaan tutkimusta, joka koskee tuhojen ennaltaehkäisyä, kriisinhallintaa ja vähentämistä osana tutkimuksen ja teknologian kehittämisen seitsemännen puiteohjelman toimia, sekä kehottaa komissiota tukemaan erityisen maanjäristysten tutkimusta koskevan eurooppalaisen asialistan laatimista;

8.   toivoo, että komissio ja jäsenvaltiot edistävät osaamiskeskusten perustamista tieteelliselle, teknologiselle ja arkkitehtoniselle innovoinnille sekä väestön turvallisuuden takaamiseksi että myös kestävän maankäytön mahdollistamiseksi alueiden välisellä yhteistyöllä ja kyseisten alueiden tutkimuslaitosten, pk-yritysten ja alueyhteisöjen verkottumisella erityisesti hyvin syrjäisillä alueilla;

9.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käsittelemään kysymystä monien Euroopan unionin alueiden kannalta historiallisesti, kulttuurisesti, matkailun ja laajemmin talouden näkökulmasta merkittävien vanhojen rakennusten ja muistomerkkien ja toisaalta pelastuspalvelujen kannalta strategisesti merkittävien julkisten rakennusten ja keskeisten infrastruktuurikohteiden vahvistamisesta ja säilyttämisestä; kehottaa siksi jäsenvaltioita rekisteröimään tällaiset rakennukset ja infrastruktuurin ja keskustelemaan komission kanssa nykyisistä tai jatkossa tarpeellisista hankkeista ja menettelyistä, joilla turvataan niiden suojeleminen maanjäristyksiltä;

10.   kehottaa komissiota suosittelemaan Eurocode 8 -normien sisällyttämistä kaupunkirakentamista koskeviin määräyksiin kaikissa uhan piiriin kuuluvissa jäsenvaltioissa ja kehottaa EU:n ja jäsenvaltioiden kansallisia toimivaltaisia tahoja tutkimaan tarvetta laajentaa Eurocode 8:n soveltamisala vanhoihin rakennuksiin uusien lisäksi;

Rahoitus

11.   katsoo, että maanjäristyksiltä suojaaviin toimiin ryhtyminen ja tällaisten toimien määrittäminen jäsenvaltioissa niiden toimintaohjelmien yhteydessä on ehdoton edellytys infrastruktuurihankkeisiin tarkoitettujen määrärahojen myöntämiselle Euroopan unionin rakennerahastoista; kehottaa lisäksi jäsenvaltioita mahdollisuuksien mukaan aloittamaan maanjäristyksiltä suojautumiseen liittyvien toimien rahoittamisen niiden nykyisissä toimintaohjelmissa;

12.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään maanjäristyksistä aiheutuvien vahinkojen estämiseen ja hallintaan erikoistuneille tahoille tarkoitettuja erityisiä eurooppalaisia koulutusohjelmia sekä parhaiden ammattikäytänteiden vaihtoa ja kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään Euroopan sosiaalirahastoa tähän tarkoitukseen;

13.   kehottaa neuvostoa saattamaan viipymättä päätökseen yhteispäätösmenettelyn Euroopan unionin solidaarisuusrahastoa koskevan uuden asetuksen antamiseksi ottaen huomioon, että Euroopan parlamentti on jo ilmaissut edellä mainitussa 18. toukokuuta 2006 vahvistamassaan kannassa näkemyksensä aikarajoista ja tukikelpoisista toimista, jotta uusi solidaarisuusrahasto voisi tehokkaasti, joustavasti ja hyvissä ajoin auttaa vahinkojen korjaamisessa ja jotta nykyisiä rahoitusmenettelyjä yksinkertaistettaisiin maanjäristystapauksissa;

14.   korostaa, että on käytettävä myös muita olemassa olevia keinoja, kuten valtion aluetukia tai Euroopan investointipankin lainoja, maanjäristysten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisyyn ja korjaamiseen sekä asianmukaisten vakuutusjärjestelmien edistämiseen;

Koordinointi

15.   kehottaa luomaan mekanismeja, joiden avulla voidaan koordinoida yhteisön tason sekä kansallisia, alueellisia ja paikallisia tahoja edellä mainitun Barnierin laatiman kertomuksen hengessä; kehottaa siksi tekemään entistä tiiviimpää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, joka perustuu sitovaan koordinointijärjestelmään liittyen ennaltaehkäisy-, hallinta- ja suojelutoimiin sekä tarkkailu- ja varhaisvaroitusmekanismeihin samoin kuin tietokantoihin ja parhaiden käytäntöjen vaihtamiseen; kehottaa tämän prosessin helpottamiseksi jokaista jäsenvaltiota luomaan yhden koordinoidun pelastuspalvelun hallintajärjestelmän;

16.   toistaa kannattavansa eurooppalaisten pelastuspalvelujoukkojen perustamista ja kehottaa komissiota esittämään asiaa koskevan ehdotuksen;

17.   korostaa, että eurooppalaiset pelastuspalvelujoukot ovat järkevä ratkaisu vain, jos kansallisia pelastuspalveluja ja jäsenvaltioiden välisiä koordinointivälineitä parannetaan;

18.   korostaa, että yhteistyö on tärkeää kolmansien naapurivaltioiden sekä muiden sellaisten kolmansien valtioiden kanssa, joissa maanjäristysten riski on suuri, ja erityisesti asiaa koskevaa teknistä asiantuntemusta kehittäneiden maiden kanssa;

19.   kehottaa komissiota arvioimaan kaikki olemassa olevat luonnonkatastrofien varalle tarkoitetut ennaltaehkäisy- ja hallintakeinot sekä kansalaisten suojeluun tarkoitetut keinot, joita edistetään Euroopan unionin eri politiikoilla (ympäristö, koheesiopolitiikka, tutkimus jne.), ja ehdottamaan ennaltaehkäisyyn ja hallintaan tarkoitettua keskitettyä välinettä yksinkertaistamisen ja paremman koordinoinnin vuoksi;

o
o   o

20.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä alueiden komitealle.

(1) EUVL L 71, 10.3.2007, s. 9.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0362.
(3) EUVL C 297 E, 7.12.2006, s. 369.
(4) EUVL C 297 E, 7.12.2006, s. 331.
(5) EUVL C 76 E, 25.3.2004, s. 382.

Päivitetty viimeksi: 28. elokuuta 2008Oikeudellinen huomautus