Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0811(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0417/2007

Predkladané texty :

A6-0417/2007

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/11/2007 - 3.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0525

Prijaté texty
WORD 43k
Streda, 14. novembra 2007 - Štrasburg Finálna verzia
Kontrolné opatrenia a trestnoprávne ustanovenia týkajúce sa 1-benzylpiperazínu (BZP)*
P6_TA(2007)0525A6-0417/2007

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o definovaní 1-benzylpiperazínu (BZP) ako novej syntetickej drogy, ktorá má podliehať kontrolným opatreniam a trestnoprávnym ustanoveniam (KOM(2007)0430 – 11974/2007 – C6-0285/2007 – 2007/0811(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na návrh Komisie (KOM(2007)0430),

–   so zreteľom na článok 34 ods. 2 písm. c) Zmluvy o EÚ,

–   so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0285/2007),

–   so zreteľom na články 93 a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0417/2007),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.   upriamuje pozornosť Komisie a Rady na nedostatok presvedčivých vedeckých dôkazov v správe o hodnotení rizík, z ktorej vychádza návrh Komisie, najmä pokiaľ ide o dôkazy celkového nebezpečenstva a škodlivosti tejto látky, a zdôrazňuje, že je potrebné vypracovať ďalšie štúdie;

4.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

5.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

6.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 3 a 6
Článok 1
Členské štáty prijmú v súlade so svojim vnútroštátnym právom nevyhnutné opatrenia na zaradenie 1-benzylpiperazínu (známeho tiež ako 1-benzyl-1,4-diazacyklohexán, N-benzylpiperazín alebo nepresnejšie ako benzylpiperazín či BZP) pod kontrolné opatrenia primerane k rizikám tejto látky a pod trestnoprávne sankcie stanovené v ich právnych predpisoch v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z Dohovoru Organizácie spojených národov o psychotropných látkach z roku 1971 .
Členské štáty prijmú v súlade so svojim vnútroštátnym právom nevyhnutné opatrenia na zaradenie 1-benzylpiperazínu (známeho tiež ako 1-benzyl-1,4-diazacyklohexán, N-benzylpiperazín alebo nepresnejšie ako benzylpiperazín či BZP) výhradne pod kontrolné opatrenia primerane k nízkym rizikám tejto látky, ktoré sa musia preskúmať a overiť .
Posledná úprava: 28. augusta 2008Právne oznámenie